නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fvx.= frda.h md,khg —jq,anlshd˜
nelaàßhdj'''

fvx.= frda.h .ek fï jk úg iudch ±kqj;aj isáh;a 1970 oYlfha§ fvx.= frda.h .ek ±k isáhd kï tA b;d iaj,am fofkl= muKs' kuq;a wo jk úg fvx.= frda.h rgj,a 400 lg muK jHdma; ù ;snqK;a 1970 jif¾§ fuu frda.h .ek jd¾;dùï we;af;a rgj,a kjhlska muKs' udxY fmaYS yd wiaÓj, ±ä fõokdjla we;s lrk ksid fvx.= frda.h zzwiaÓ ìf|k WKZZ f,iska o y÷kajkjd'


uÿrejka md,kh'''

fvx.= frda.fha m%Odk pQÈ;hd njg m;aj isákafka uÿrejd neõ wms oksuq' tA ksidu uÿre .yKh wvq lsÍu frda.fhka wdrlaId ùug 77] l iïNdjH;djhla we;s njhs úoHd{hska úiska m¾fhaIK uÕska y÷kdf.k ;sfnkjd' f,dal uÿre md,k jev igyka jHdmD;sh u.ska uÿrejka u¾okh i|yd úfYaIs; nelaàßhdjla fï jk úg;a y÷kd f.k ;sfnkjd' fuh uq,skau bkaÿkSishdfõ fhda.hdl¾;d k.rfha uÿrejka md,khg fhdod .;a w;r f,dal uÿre jev igyka lKavdhu i|yka lrkafka fuh f,dj mqrd we;s ffjrihg úi÷ula f,iska Ndú; l< yels njhs'


iqúfYaIS nelaàßhdjla'''

bkaÿkSishdfõ m¾fhaIlhka úiska fï i|yd fhdod .;af;a zzjq,anlshdZZ (Wolbachia) keue;s nelaàßhdjhs' fuu nelaàßhdj uÿrejdg ydkshla fkdlrk kuq;a uÿrejdf.a isref¾ fvx.= ffjrihg we;=¿ ùug yels ia:dkj, ;ekam;a fjkjd' tA jf.au ffjrihg kej; m%;sks¾udKhg wjia:djla fkdue;s ksid uÿrejd oIag l<;a fvx.= wdidokhg we;s bvlv wvqhs' fuu nelaàßhdj uÕska b;du wdl¾IKSh f,iska Odrlhd yiqrejk w;r uÿrejdf.a ckl Yla;sh fjkia lrñka tu yelshdj bÈß uÿre mrïmrdjg;a iïfm%aIKh lrkjd' fuu l%uh lDñkdYl ú§u fyda jkaOHdlrKh l< uÿrejka úYd, m%udKhla uqod yeÍu jeks md,k l%uj,g jvd yd;amiskau fjkia neõ fhda.dld¾;d l.rfha frda. ksjdrK wxYfha m%Odks ffjoH hqÈßhd wñ,shd i|yka lrkjd'

bkaÿkSishdj úiska fuu wOHhkhg zzjq,anlshdZZ wdidÈ; uÿre ì;a;r ñ,shk myla muK m¾fhaIK fjkqfjka fhdod .;a;d' i;s follg jrla ì;a;r iys; c, nd,aÈj, ;nd k.rfha ia:dk lSmhl ;ekam;a lr ;snqK w;r wdidÈ; uÿrejka .yKhla we;s ùug udi kjhl ld,hla .; jqKd' uq,a wÈhf¾§ fhda.hdl¾;d k.rh l,dm 24 lg fnod uÿrejkaf.ka wvla fnod yeßhd'

wms b;du fmr<sldr m%;sM, ,nd .;a;d'''hehs i|yka lrñka f,dal uÿre md,k jevigyka n,mEï ;lafiare lsÍfï wOHlaI wdpd¾h flaÜ wekav¾ia fmkajd fokafka fvx.= frda.h úYd, uyck .eg¨jla''''tA ksid f,dalh mqrd uyck fi!LH ms<sn| .eg¨ fjkqfjka fuu l%uh fhdod .; yels njhs' fndiagka úYaj úoHd,fha f.da,Sh fi!LH yd ffjoH úoHdj ms<sn| uydpd¾h fâúâ ydu¾ mjikafka uÿre oIagkfhka je<f|k isld lyWK iy Ñlka.=kahd jeks frda. i|ydo fuh wdl¾IKSh úNjhla jk njhs' fuu jd¾;dj New England Journal of Medicine u.ska m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd'


î'î'iS' mqj;a weiqßks
mqkHd pdkaoks o is,ajd