නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ìialÜ ld,d'''ld,d''' wê fmdaIK ;;a;ajhla'''!!!yeu fj,dfju fmdaIKh Èyd weia wer,d ne,sh hq;= ld,hlg wms wo weú;a ;sfhkjd' b;sx fï ojiaj, ñ, wêlhs wêlhs lsh lshd bkafka ke;sj f.oßka fydhd.kak ;sfhk m,d ue,a¨ula fyda yodf.k f.or wdydrh fmdaIŒh lr.kak tl .Dy‚h i;= j.lSula'


fujr cd;sl fmdaIK udih 2021 " —ksis fmdaIKfhka /ljrKh˜hk f;audj hgf;a COVID 19 jix.; iufha§ jvd;a jeo.;a jk fi!LH iïmkak wdydr .ekSu ;=<ska m%;sYla;slrK moaO;sfha ksis iu;=,s;;djh mj;ajd .ekSfï wruqKq idlaId;a lr .ekSu" wjOdrKh lsÍu Wfoid mj;ajkq ,nkjd' fi!LH iïmkak wdydr u.ska nvje,aj, m%;sYla;slrK wdrlaIl l%shdldrlï m%j¾Okh lrkjd' m%odyuh m%;spdr wvq lrkjd' ta ú;rla fkfjhs" m%;sYla;slrKj, ksis l%shdldÍ;ajh iy;sl lrkjd' b;ska fujr fmdaIK udifha § fldúâ tlal f.jk fï Ôúf;a ksis fmdaIKhla ,nd .ekSfï jeo.;alu ms<sn|j Tng jgyd fokakg wm woyia l<d' fï oekqj;a lsÍu Tng lrkafk ffjoH m¾fhaIK wdh;kfha fmdaIK wxY m%OdkS fmdaIK úfYaI{ ffjoH  f¾Kqld ch;siai'

fmdaIKh iy m%;sYla;sh .ek l;d lrkfldg uq,skau lshkak ´k ldrKhla ;uhs" wms covid tlal Ôj;a fjkak mqreÿ fjkak ´k lshk tl' covid ú;rla fkfjhs wfkla yeu f,vlska u fíß,d bkak kï wfma m%;sYla;sh ksishdldrfhka mj;ajd f.k hkak ´k' we;a;gu covid tlal wms oelmq .eg¨j ;uhs ta ldf,È wfma f.dvla wh wê fmdaIKhg nrfj,d ;snqKq tl'

fï wê fmdaIK ;;a;ajhg n,mEj f,dl=u fya;=j jqfKa ks;r ks;r ìialÜ mßfNdackh iy iSks iys; wdydr mßfNdackh jeä jqKq tl' tal ;uhs wê fmdaIKh jeä fjkak n,mEk m%Odku fya;=j jqfKa'

miq.sh ld,fha wms ysáfha f.j,a j,gu fj,d ksid ksis l%shdldÍ;ajhla ;snqfK;a keye' mjqf,a yefudau tlg tl;= fj,d Ôj;a fjkfldg wms fkdoekqj;aju jf.a úYd, wdydr m%udKhla wrf.k ;snqKd' ta wdydr w;r jeäfhkau ;snqfKa msá iy iSks iys; wdydr'

ta jf.au ;uhs lsßmsá ys`.h;a tlal f.dvla wh mqreÿ fj,d ;snqKd maf,aka à fndkak' yenehs ta whf.ka nyq;rhla maf,aka à tl;a tlal ìialÜ  ;=k y;rla lkak mqreÿj ysáhd' ta iu`.u Wfoa f;a tl;a tlal l%Sï lel¾ ìialÜ y;rla ú;r lkak jeä fofkla mqreÿj ysáhd' yji f;a fj,djg;a ta wh lf<a ìialÜ ld, f;a fndk tl'

yqÕla fj,djg fï whf. jerÈ u;hla ;sfhkjd" ìialÜ lshkafk fyd| fi!LHuh wdydrhla lsh,d' wer;a l%Sïlel¾ lshkafk fi!LHuh wdydrhla lsh,d' ta;a tajd yokafk;a mdka msá iy ud.ßka l,jï lr,d' wer;a fï yeufoau lD;%suj ksmojk wdydr' tajdhska tk frda.dndO b;du jeähs' ta ksid lD;%suj yok wdydr jeä m%udKhla Èkm;du wdydrhg tl;= lr .ekSfuka ms<sld j,g hkak ;sfhk yelshdj;a jeä fjkjd' wfkla ldrKdj fjkafk wê fmdaIKhg hkak ;sfhk yelshdj;a jeä fjk tl' wê fmdaIK ;;a;ajh mshhqre ms<sld fukau uy nvjef,a ms<sld we;sùu flfrys f,dl= iïnkaO;djla olajkjd' b;ska fï ldf,§ wm ;=< wys;lr wdldrhg  we;s jqK  mqreÿ j,ska ñfokak b;du;a wjYHhs'

lsßmsá wvq ùu;a tlal yqÕla wh mqreÿ jqKd fuda,agâ lsß mdkhg' fuda,agâ lsß iy lsßmsá lshkafk folla' ta fol w;f¾ fjkila ;sfhkjd' malted milk j, ;sfhkafk fuda,agâ iy iSks' jeäyßhla ;sfhkafk iSks' b;ska Èkm;d wdydrhg fuda,agâ lsß tl;= fjkfldg iuia;hla úÈhg .;a;u iSks m%udKh b;du;a ;Èka jeä jqKd' fï ;;a;ajh ksid ;uhs wê nr yqÕla jeä fjkak .;af;'

fï ;;a;ajfha§ úfYaIfhka <uhs .ek f.dvla ie,ls,su;a ùu w;HjYHhs' fudlo fmdä ldf,a orejka ;rndre jqfkd;a ta orejkaf. wef.a yefok f;,a ljodj;a ke;s fjkafk kE' tajd yels,s,d ;sì,d miafi ldf,l È. yefrkak .kakjd' úfYaIfhkau orejka fï úÈyg ;rndre .;sh jeä jqfKd;a ta whg fmdä ldf,§u Èhjeähd ;;a;ajh u;= fjkak ;sfhk yelshdj jeähs' ta ksid ;uhs lsõfõ orejka .ek n,d.kak tl w;sYh jeo.;a lsh,d' fudlo fï jf.a ldf,l§ fï jf.a .eg¨j,È orejkaf. m%;sYla;sh fnfyúkau wvd, fjkjd' túg orejkag covid ú;rla fkfjhs" wfkl=;a frda. je<£fï yelshdj;a jeä fjkjd'

Bg;a wu;rj wo wms ¨Kq Ndú;h b;du;a jeä fj,d' ;ju;a wfma fndfyda fofkla n;a tlg;a ¨Kq odkjd' Èklg YÍrhg wjYH m%udKhg jvd fo.=Khlg;a wêl m%udKhla ¨Kq ffokslj mßfNdackh fjkjd' fï iïnkaOfhka úfYaIfhkau orejka .ek ie,ls,su;a fjkak ´k' fudlo orejkag fï jf.a w;s úYd, m%udKfhka ¨Kq ,ndfok úg yqÕla fj,djg wê reêr mSvkh yefokak ;sfhk yelshdj;a jeähs' orejkag ú;rla fkfjhs wêl ¨Kq mßfNdackh jeäysáhkag;a tfiau n,mEï we;s lsÍug iu;a'

f,dj wfkl=;a rgj,a tlal ixikaokh lrkfldg wfma rfÜ wê reêr mSvkh iys; frda.Skaf. m%udKh b;du;a jeähs' ta ksidu ;uhs wxYNd. jeks frda. ;;a;ajhkag f.dvla wh uqyqK fokafk' covid tlal .; lrk fï jf.a ldf,l§ ;ukaf. wefÕa wjodkï ;;a;ajhla ;snqK whg ta frda. wdidokh ùfï yelshdj jeä jqKd' ta;a yefudau ys;=fõ tfyu jqfKa covid ksid lsh,d' ta;a th tfyu fkfjhs' ;uka wjodkï ;;a;ajfha ysgmq whg covid tlal ;ukaf.m%;sYla;sh jegqKq yskaod fï jf.a ;;a;afjlg fkdoekSu ;,a¨ jqKd'

b;ska fudlo wms lrkak ´fka' wfma wdydr rgdj yod.kak ie,ls,su;a fjk tl' úfYaIfhkau wo orefjda  lkafk kE lsh,d" wïu ;d;a; t<j¿ lkafk;a kE' f.j,aj, yokafka w, mßmamq uia ud¿ ú;rhs' fï ojiaj, kï t<j¿ yß ñ, wêlhs' ta jqK;a j;af;a msáfhka fydhd.kak ;sfhk fld< ue,a¨ula fyda yodf.k wdydrhg .ekSu jeo.;a' fï ojiaj, wfma wdh;kfhka ,xldfj ;sfhk wdydr j, wvx.=j ;sfnk fmdaIH .=Kh .ek m¾fhaIKhla lrf.k hkjd' ta wkqj cmka ngq fld<" u[af[dlald fld<" meIka fld, jf.a wfma j;af;a msáfhka fydhd.kak mq¿jka fmdaIŒh .=Kfhka by< wdydr j¾. fndfyduhla ;sfhkjd' ´fku flfkl=g ;ukaf. f.j;af;ka fï wdydr j¾. imhd .kak mq¿jkalu ;sfhkjd' b;sx tfyu yelshdj ;sfhoa§;a wehs wms oek oeku fmdaIKh u.yer .kak yokafk'

fï ms<sn|j ys;=fõ ke;akï wjYH fmdaIH mod¾: ú;rla fkfjhs wjYH m%;sYla;sh ,nd .kak tl;a wvd, fjkak mq¿jka' yeu fj,dfju fmdaIKh Èyd weia wer,d ne,sh hq;= ld,hlg wms wo weú;a ;sfhkjd' b;sx fï ojiaj, t<j¨ ñ, wêlhs lsh lshd bkafka ke;sj f.oßka fydhd.kak ;sfhk m,d ue,a¨ula fyda yodf.k f.or wdydrh fmdaIŒh lr.kak tl .Dy‚h i;= j.lSula' wo ta .ek fkdys;=fjd;a biairyg óg jvd úkdYldÍ ;;a;ajhlg t<fUkak ;sfhk yelshdj fï rg ;=< ;j;a by< hkak mq¿jka'


fmdaIKh ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
f¾Kqld ch;siai
ffjoH m¾fhaIK wdh;kfha
fmdaIK wxY m%OdkS


;udrd m;srK