නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Èhjeähd frda.sskaf.a uqL wdidok jeähs'''
ÿr wE; w;S;fha ñksiqka fld<rdj' WKikaksmd;h" ,dÿre" laIh frda.h jeks fndajk frda.j,g f.dÿre ùfï m%jK;djhla ;snqK neõ m%lg lreKla' fuu ;;ajh wo fjk úg fjkia ù fndafkdjk frda.j,g f.dÿre ùfï jeä keUqre;djhla we;s ù ;sfí' fndafkdjk frda. w;ßka Èhjeähdj Y%S ,xldfõ muKla fkdj f.da,Sh jYfhkao nrm;, fi!LH .eg¨jla nj Tn ljqre;a okakd lreKls' Èhjeähdj ksid frda.Ska úúO wdidok j,g ,la jk w;r tu wdidokj,g ,la ùu ksidu frda.shdf.a reêrfha iSks uÜgu by< hd yel'


Èhjeähdj iy uqL wdidok'''

Èhjeähd frda.Skaf.a wdidok .ek l;d lsÍfï§ jvd m%lgj idlÉPd fkdjqK;a fuu frda.Skaf.a uqL wdidok frda. ;;a;ajhka ^ nelaàßhd" È,Sr& by< f.dia we;s neõ uqL frda. fjkqfjka m%;sldr lrk oka; Y,H ffjoHjreka úiska yªkd .kq ,efí' md,kh fkdl< Èhjeähd frda.Skaf.uqL wdidok md,kh fkdl<fyd;a Tjqka wdydr md,kh l<o" ksis f,i T!IO ,nd .;a;o Èhjeähd frda. ;;a;ajh md,kh fkdjk nj Èkm;d oka; idhkj,g meñfKk frda.Skaf.a o;a; úYaf,aIkh lsÍï§ fmkS f.dia ;sfí' fndfyda Èhjeähd frda.Ska úÿreuia wdY%s; wdndO j,ska fmf<k w;r Tjqkaf.a uqL wdidok frda. ;;a;ajhka .ek fufia i|yka l< yel'

  • úÿreui bÈóu
  • úÿreufika f,a .e,Su
  • o;a fi,ùu
  • o;a ysßjeàu
  • uqL ÿ¾.kaOh

Èhjeähd frda.Ska ;=,ska by; uqL frda. ,laIK olakg ,efnkjd kï oka; Y,H ffjoHjrfhla yuq ù m%;sldr .ekSu b;d jeo.;a' th fkdi,ld isáhfyd;a Tn wld,fha o;a wysñ jk mqoa.,fhl= njg m;a úh yel'wld,fha o;a wysñ ùu'''

Èhjeähd frda.sfhl=f.a uqL wdidok ksid wld,fha o;a wysñ ùu ksid tu frda.shd uqyqK fok ;j;a w;=re .eg¨ lSmhla ;sfí'

  • o;a wysñ ùu ksid we;s fjk iDk udkisl ;;a;ajh

;ukaf.a uqLfha o;a wysñùu ksid Èhjeähd frda.S mqoa.,hd ks;ru iDk udkisl;ajh iu. lghq;= lsÍu ksid fjfyilr fydafudak ;;a;ajh by< hEula isÿ fõ' fuu wd;;suh ^Stress& fydafudak ugÜu by< kï reêrfha iSks by< hEula isÿ fõ'

o;a wysñ ùu ksid wdydr iemSfï wmyiq;djh ksidu Èhjeähd frda.Smqoa.,hdf.a fmdaIKhg wjYH mßÈ  wdydr ,nd fkd.ekSu ksid we;s jk fmdaIK .eg¿o ;sfí'


Èhjeähd frda.sfhl= uqL frda. ;;a;ajhkaf.ka wdrlaId ùu''''

Èhjeähd frda.sfhl= ;ukaf.a uqL frda. ;;a;ajhkaf.ka wdrlaId ùug kï wkq.ukh l< hq;= fi!LH mqreÿ lSmhla ;sfí'

  • udi ;=klg jrla fyda oka; Y,H ffjoHjrfhl= ,jd uqLh mÍlaId lr .ekSu'

uqL frda. ;;a;ajhka lsisjla fkdjqK;a Èhjeähd frda.hg ,nd .kakd T!IO j,ska reêrfha iSks ugÜu md,kh fkdjkafka kï oka; Y,H ffjoHjrfhl= ,jd uqLh mÍlaId lr .ekSfuka uQ,sl wjia:dfõ§u úÿreuia frda.j,g ksid m%;sldr ,nd .ekSfuka tu frda.Skaf.a reêrfha iSks uÜgu md,kh lr .ekSug oka; Y,H ffjoHjrekag yelsjQ wjia:d iq,n neõ i|yka l< yel'

Èhjeähd frda.Ska ldKavj,g fjka lsÍfï§ nyq,j olakg ,efnkafka fojeks ldKavfha Èhjeähdjhs' b;d wvq jhfia§ mjd fojk ldKavfha Èhjeähd frda. ;;a;ajhg f.dÿrejk msßi jeäfjñka mj;S' úÿreuia frda.j,g m%;sldr ,nd .ekSug meñfKk frda.Skag uQ,sl m%;sldr ,nd ÿkak;a fuu frda.Skaf.a úÿreuia frda. iqj fkdjk wjia:do olakg ,efí'tu wjia:dj,§ frda.Ska ms<sn|j oka; Y,H ffjoHjreka jvd;a úuis,su;a fõ' tu wjia:dfõ§ frda.Skaf.a úsjO reêr mÍlaIK jd¾;djka ,nd .kq ,efí'

  • reêr.; iSks uÜgu mÍlaId lsÍu'
  • ksrdydr reêr iSks mrSlaIdj
  • HBA1C

mÍlaIK o;a; úYaf,aIK j,§ fuu frda.Ska Èhjeähd frda. ;;ajhg f.dÿre ù we;s neõ fy,s fõ'tu wjia:dfõ§ uqL ffjoH m%;sldr muKla ,nd §fuka frda.h h:d ;;a;ajhg m;a l< fkdyel'
Èhjeähd frda. ;;a;ajh md,kh lsÍug kï uQ,sl wjia:dfõ§ Èhjeähd frda. ;;a;ajh y÷kd .ekSu iy  Èhjeähdj yd fydafudak iïnkaO úfYaI{ ffjoHjreka fj; m%;sldr i|yd fhduq lrkq ,efí' tys§ frda.shd fjkqfjka .=Kd;aul m%;sldr ,nd .ekSu i|yd frda.shd Èhjeähdj yd fyda¾fudak iïnkaO úfYaI{ ffjoHjrekaf.a iïnkaO;djh i,id §fï yelshdj oka; Y,H ffjoHjreka i;=j mj;S'

fï wkqj n,k l< Èhjeähdj yd uqL frda. ^úfYaIfhka úÿreuia frda.& w;r ukd iïnkaO;djhla we;s neõ meyeÈ<s fõ' Èhjeähd frda.Skaf.ka 90] la muK úÿreuia frda.,g f.dÿrej we;' tfukau úÿreuia wdY%s; frda.j,ska fmf<k frda.Ska Èhjeähd frda. ;;ajhg f.dÿrej we;s neõ m%lgj fmfkkakg ;sfí'reêr.; iSks uÜgu md,kh l< úÿreuia wdY%s; frda. ;;a;ajhkaf.ka fmf<k Èhjeähd frda.Skag oka; Y,Hl¾u lsÍu lD;s%u o;a ±ñu" o;a msßisÿ lsÍu" o;a .e,ùu " uqLfha we;s ierj f.ä bj;a lsÍug ndOdjla ke;'

fï ksidu iEu Èhjeähd frda.sfhl=u ;ukaf.a reêr.; iSks ugÜu iy uqL fi!LHh hym;a mßÈ mj;ajd .ekSug olajk Wkkaÿj b;du jeo.;a neõ i|yka lrñ'


oka; Y,H ffjoH
uyskao ms%hxlr jks.iqkaor
.,akEj m%foaYSh frdayf,a


mqkHd pdkaoks o is,ajd