නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejka Autism udkisl frda.fhka uqod .kakg kï'''</font>
udkisl fi!LH ms<sn|j l;dny lsÍfï§ orejkaf. udkisl fi!LHh ms<sn|j foudmshkag wjfndaOhla ;sîu b;d jeo.;a' úfYaIfhkau j¾;udkfha mj;sk fldúâ-19 wdidOk ;;a;ajfha m%;sM,hla f,i <uhska mdi,a hdug fkd,eîu" wfkla <uqka iu. tlaj lghq;= lsÍug fkd,eîu" fmdÿ lghq;=j,g iyNd.s ùug wjia:dj fkd,eîu wdÈh ksid <uqka ;rula ÿrg udkislj ÿ¾j, jk wählg jeà ;sfnkjd' thg;a wu;rj orejkaf. wOHdmk lghq;= Online l%uhg isÿlsÍfï§ orejd cx.u ÿrl;kh fj; jeä wjOdkhla fhduq lrñka Ôj;a ùu ksid orejd ;jÿrg;a ksoyia ksjy,a újD; udkisl uÜgïj,ska Tíng hñka isákjd'

fï ish¨ fjkialï ksjerÈ l< yels fyda ;djld,sl udkisl miqnEï jqj;a we;eï udkisl miqnEï" úfYaIfhka Wm;ska we;sjk wdldrfha tAjd ksjerÈ lsÍug fkdyels fyda b;d wmyiq úh yel' wo jk úg iudcfha b;d iq,n ;;a;ajhlg m;afjñka hk tjeks udkisl ixl+,;djla f,i Táiï (Autism) frda.S ;;a;ajh ye¢kaúh yelsh' weußld tlai;a ckmofha mÍCIKj,g wkqj iEu orejka 59 fokl=f.ka tla wfhla fufia Autism ;;a;ajfhka fmf<k w;r YS% ,xldfõ isÿlrk ,o fi!LH o;a; ks¾kdhl j,g wkqj iEu orejka 93 fokl=f.ka tla wfhla fuu Autism ;;a;ajhg uqyqK fok nj jd¾;d fjkjd' Wmf;a§u fud<fha we;sjk j¾Okfha hï ixl+,;d fya;=fjka fuu frda.S ;;a;ajh m%lg jqj;a fuys m%Odku .eg¨ fol f,i i|yka l< yelafla frda.h y÷kd.ekSug lsisÿ úfYaI mÍCIK l%uhla fkd;sîu;a" frda.h i|yd lsisÿ úfYaI m%;sldr l%uhla fkd;sîu;ah' fï ksid Tfí w¨; Wmka orejl= Autism frda.fhka fm<kjdo hkak foudmshka jk Tng orejd uq,a wjêfha ksÍCIKh lsÍu u.ska muKlau y÷kd.ekSug isÿfjkjd' fï ksid foudmshka jk Tng Autism frda.S ;;a;ajfhka WmÈk orejl=f.a ,CIK ms<sn|j wjfndaOhla ;sîu wksjd¾h lreKla' tfukau fuys we;s jvd jeo.;a lreK jkqfha tjeks orejl= yels;dla blaukska y÷kd .ekSu w;HjYH ùu;a tfia y÷kd.ekSu u.ska muKlau úúO ls%hdldrlïj,g fhduq lsÍu u.ska orejd idudkH ;;a;ajfhka iudc.; lsÍug jeä wjia:djla ,eîu;ah'

idudkHfhka orejl= bmÿk ojfia isgu isÿlrk ls%hdldrlï ksÍCIKh lsÍu u.ska uq,a ld,fha§u wmg orejd fujeks frda.S ;;a;ajhlska fmf<ao hkak .ek wjfndaOhla ,nd.; yel' Autism frda.S ;;a;ajfha m%Odk frda. ,CIK 3 la ±lsh yelsh'

1' Challenges With Social Skill -
iudc iïnkaO;dj b;d wvqùu" iudcfha wfkla wh iu. uqiqùu b;d wvqùu .ek iudcfha ÿria:j isàug W;aidy .ekSu'

2' Repetitive Behaviors -
tlu wdldrfha b;d mgq iSudjla we;=<; muKla ls%hdldrlï ±laùu yd Tjqkaf.a wjYH;djhka b;d ir, yd b;d w,am ùu'

3' Speech & Nonverbal Communication -
iudch
iu. ikaksfõokh fkdlsÍu fyda b;d wvqùu' Tjqka jpk Ndú; lr l;d lsÍu b;du;a wvq w;r ;uka okak jpk m%udKhj;a l;d lsÍug ikaksfõokh lsÍug Ndú;d fkdlrk iajNdjhla ;sîu'


orejdf. fuu idudchSh iy ikaksfõok ÿ¾j,;djh y÷kd .ekSug Tn orejdf. idudkH ls%hdldrlï .ek ±kqj;a úh hq;=hs' úfYaIfhkau Tng m<uq orejd ,enqK úg óg l,ska w;a±lSula fkdue;s neúka orejl=f. ls%hdldrlï ms<sn|j wjfndaOhla fkd;sìh yelshs'


idudkHfhka orejl= i;s 6 la muK hk úg foudmshkaf. weia fol Èyd n,ñka iskdiSug W;aidy lrhs' kuq;a Autism ;;a;ajh iys;j bmÿk orejl= tfia Eye Contact ;nd .ekSu b;d wvqhs' fï ld,fha§u hï ielhla we;sjqjfyd;a orejkaf.a ls%hdldÍ;ajh yd ikaksfõokh by< kexùug ls%hdldrlï werôh yel' udi 9 la muK jk úg orejl= weÕs,a, Èlalr wE; fohla fmkaùu" wm fmkajk foaj,a Èyd ne,Su wdÈh isÿlrhs' i;=g fnod .ekSug ls%hd lrhs' foudmshka iu. fyd¢ka iïnkaO ùug W;aidy orhs' jirla muK jk úg jpkhla folla l;dlr wïud" ;d;a;d" whshd mejiSu wdrïN lrhs'

fuu ls%hdldrlï ÿ¾j,kï fyda ksis ld,hg ±lsh fkdyels kï Autism ;;a;ajh iel lsÍu wksjd¾h fõ' fufia uq,ald,fha frda.h y÷kd .ekSu ;=<ska orejdg ls%hdldrlï wdrïN l< yel' Èklg idudkHfhka meh 3 l muK ld,hla fufia m%;sldruh ls%hdldrlïj, ksr; ùug isÿjk w;r fndfyda úg orejd iu. jeä ld,hla .;lrk ujg fuh isÿlsÍug fjk ksid ujg o udkisl wd;;shla we;súh yel' thg wu;rj fujeks orejl= mjq,l isàu u.ska foudmshka udkislj hïÿrlg weo jeàu isÿúh yel' fï ksid tjeks ;;a;ajj,§ foudmshkaf. udkisl ;;a;ajh by< kexùug o ffjµjreka iyfhda.fhka ls%hdlrkq we;s'

fujeks orejl=g idudkH orejka iu. mj;sk ikaksfõokfha ÿ¾j,;djh ksidu fuu orejka yels;dla idudkHh orejka iu. ñY%lr ;nd.; yelskï tu l=i,;d j¾Okhg fya;=úh yel' fï ksid idudkH orejka hk mdi,lgu we;=<;a lr wOHdmkh ,nd§u fyj;a Inclusive Education System tlla yryd <uhd iudc.; lsÍug yelshdj ,efnkjd kï th b;d fyd| ;;a;ajhla'

fï ksid uq,au ld,fha ls%hdldÍ;ajhka wdrïN lsÍu u.ska mdi,a hk jhi t<fUk úg fuu Autism orejka idudkH mdi,lg heùug yelshdjla ,eìh yel' kuq;a fuu Autism orejkaf.ka úYd, m%udKhlg nqoaê j¾Okh ms<sn|j .eg¨ mj;sk ksid tfia idudkH <uqka iu. .eàu u.ska ;jÿrg;a <ud iudch ;=< fldkaùulg ,laùfï yelshdj ;sfío hkak;a fidhd ne,sh hq;=hs'

fï ksid foudmshka f,i Tn Autism frda.h iys; orejl= isàkï tu orejd iu. yels muK iïnkaOj isákak' úfYaIfhka wjjdoh jkqfha jhi wjqreÿ 2 jk ;=re lsisÿ <uhl= lsisÿ rEmjdysks" Computer fyda Hand Phone ;srhla foi n,d isàug fhduq fkdlrk f,ih' wo jk úg iudcfha b;d nyq,j ±lsh yels fuu Autism ;;a;ajfhka Tfí orejd uqod .ekSfï jeä j.lSu Tn i;= nj is;ays OdrKh lr .kak'


ffjoH
kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,