නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

weiag%d fiksld tkakf;ka we;s jQ reêr leá .eiSfï fya;=j fidhd .kS
fldúâ fjkqfjka tkak;la fkdf.k isàug jvd tA fjkqfjka ,nd fok m<uq tkak; ,nd .ekSu jvd;a jdisodhl neõ fi!LH wxYj,ska f,dalfha iEu mqoa.,fhla fjkqfjkau ,nd ÿka fmdÿ wjjdohla jqKd' fï w;r Tlaia*¾â weiag%d fiksld ,nd .ekSfuka b;du iSñ; msßila reêr leá .eiSfï frda. ;;a;ajhkag m;a jqKd' kuq;a Tlaia*¾â weiag%d fiksld ,nd .ekSu ksid ñ,shkhla muK msßila fldúâ wdidokh ùfuka wdrlaId lr .ekSfï yelshdj;a ,eî ;sfnkjd' zztkak;a fm%aß; m%;sYla; f;%dïfndála f;%dïfndihsfgdðkShdZZ hkqfjka ye¢kafjk Tlaia*¾â weiag%d fiksld tkakf;a miq úmdl f,iska we;s fjk reêr leá .eiSu ksid tkak;a ud;%d ñ,shk 50 la w;ßka urK 73 la jd¾;d ù ;sfnkjd'


tA ksidu fndfyda fofkla fldúâ fjkqfjka tkak;la ,nd .ekSug ìhla ±la jQ kuq;a fuh b;d úr, wjia:djla úh yels neõ m¾fhaIlhka tod mgkau iudch fj; fhduq lrk ,o mKsúvhla jqKd' Tlaia*¾â weiag%d fiksld tkak; ,nd .ekSfuka we;s jqK ÿ¾,N reêr leá .eiSfï ;;a;ajh ksidu ì%;dkHfha;a jhi wjqreÿ 40 g wvq mqoa.,hka fjkqfjka úl,am tkak;a .ek;a hï wkaoul wjOdkhla fhduq jQ w;ru f,dalh mqrd fndfyda rgj,a ;=<;a fldúâ fjkqfjka ,nd fok tkak;a ms<sn|j úúO woyia f.dv ke.=Kd'


weiag%d fiksld iy reêr leá .eiSu w;r mj;akd wka;¾ iïnkaO;djh'''

weiag%d fiksld iy reêr leá .eiSu w;r mj;akd wka;¾ iïnkaO;djh fidhd ne,Su i|yd úoHd;aul ryia mÍlaIKhla wdrïN l<d' tA i|yd tlai;a rdcOdksfha ldä*a iy tlai;a ckmofha úoHd{hska msßila iïnkaO jK w;r tA jQ wruqo,a  tlai;a rdcOdkssfha yÈis wruqo, fj;ska fjka lr ÿkakd' wOHhkfha uQ,sl jd¾;dj ksl=;a lsÍfuka miqj weiag%d fiksld iud.fï úoHd{hskao iïnkaO jqKd' tkak; ,nd .ekSug jvd fldúâ wdidokh ùfï miq úmdlhla ksid reêr leá .eiSug jeä wjia:djla we;s nj weiag%d fiksld iud.fï udOH m%ldYsldj wjOdrKfhkau i|yka lr ;snqKd' weh lshd isáfha iuyr úg fuu m¾fhaIKfhka wmg ksYaÑ; m%;sM,hla fkd,efnkak mq¿jks' kuq;a fuu tkakf;ys we;s w;=re wdndOhla f,iska reêr leá .eiSula we;s fjkjd kï tA .ek fidhd ne,Su wfma j.lSula njhs'


maf,aÜ,Ü *elag¾ 4" (PF4) reêr fm%daàkh'''

Tjqka fmkajd fok wkaoug weiag%d fiksld tkak; ,nd .ekSfuka miqj we;eï mqoa.,hkaf. reêrh leá .eiSug fya;= ù ;sfnkafka tkakf;ys we;s m%Odk ix>glhla fjkqfjka reêrfha we;s fm%daàkhla úiska olajk ,o m%;spdr neõ fmkajd § ;sfnkjd'fï ;;a;ajh m%;sYla;slrK moaO;shg iïnkaO odu m%;sls%hdjla jk w;r tA ksidu Nhdkl reêr leá f.dv ke.Sfï wjodkula ;sfnk neõ m¾fhaIlhka lKavdhu úiska fmkajd fokjd' fuu wOHhkh fufyhjk m¾fhaIlhka úiska m%Odk bÕs folla ,nd ÿkakd'

tkak; ,nd .ekSfï§ Wmfhda.S lr .;a we;eï ;dlaIKhka ksid reêrh leá .eiSfï jeä wjodkula fmkaùu'

Tlaia*¾â weiag%d fiksld tkak; ,nd .ekSfuka miq reêr leá we;s jqK mqoa.,hkaf. reêrfha maf,aÜ,Ü *elag¾ 4" (PF4) keue;s reêr fm%daàkhg myr fok widudkH m%;sfoay ;sîu'

tlai;a rdcOdksfha Ndú;d lrk tkak;a ish,a,u fldúâ ffjrifha cdk fla;fha l=vd fldgila isrerg tl;= lsÍu uÕska m%;sYla;slrK moaO;sh Bg tfrysj mqyqKq lrkjd' fuu cdk we;eï tkak;aj,g we;=¿ lrkafka fïo f.da,sld ;=< fla;kh lsÍfuka jk w;r weiag%d fiksld tkakf;a§ fuu wkaúlaISh rdcldßh fjkqfjka Ñïmkaishkag fiïm%;sYhdj we;s lrk zzweäfkdaZZ ffjrihla iïnkaO lr .kakjd' m¾fhaIlhkaf. Wml,amkhg wkqj iuyr úg fuu weäfkda ffjrih iy we;eï mqoa.,hkag reêr leá we;s lrk ÿ¾,N wjia:dj iuÕ fuys iïnkaO;djhla meje;sh yelshs'

m¾fhaIlhka úiska ls%fhda-bf,lafg%dak wkaúlaISh kï ;dlaIKh iïnkaO lr f.k weäfkda ffjrifha wKql uÜgï úia;r iys;j PdhdrEm .; lrkq ,enqjd' fuu wOHkhg wkqj weäfkda ffjrifha msg; mDIaGh úiska PF4 fm%daàkh ldkaoula fuka wdl¾Ykh lr .kakjd' ldä*a úYaj úoHd,fha uydpd¾h we,ka mdl¾ i|yka lrkafk maf,aÜ,Ü *elag¾ 4 fm%daàkh Ok wdfrdams;hs' weäfkda ffjrifha mDIaGh iDK wdfrdams;hs' tA ksid fï fol w;r ukd iïnkaO;djhla f.dv kefÕkjd' tA ksid fï PF4 fm%daàkh iy weäfkda ffjrih w;r b;d fyd| iïnkaO;djhla we;s fjkjd'


;j;a bÈßhg hd hq;=hs'''

m¾fhaIlhka i|yka lrk wkaoug wms fu;ekska kej;sh hq;= keye' ;j bÈßhg hd hq;= mshjr rdYshla ;sfnkjd'fu;ekska Tíng f.dia zzm%;sYla;slrK moaO;sfha jHdl=, njZZ hk ixisoaêh .ek;a ;j ÿrg wOHkh lsÍu wjYHhs' ±kg úYajdi lrk wkaoug PF4 fm%daàk hkq ;ud ;=<g we;=¿ jQ wd.ka;=l weäfkda ffjrifha fldgila nj jrojd jgyd f.k ñksia isrer tAjdg myr §ug mgka .kakjd' tys§ isrer m%;sfoay reêrhg uqod yßk w;r th PF4 fm%daàk iuÕ tl;= ù Nhdkl reêr leá we;s ùug uÕ mdohs'

Tlaia*¾â weiag%d fiksld tkak; ksid reêr leá we;s ùu ms<sn|j isÿ lrk ,o fuu m¾fhaIKh b;d jeo.;a wdrïNl mshjrla neõ n¾ñkayeï úYaj úoHd,fha frday,a Ndrfha rla;fõoh ms<sn|j úfYaI{ ffjoH ú,a f,iag¾ úiskaa fmkajd fokjd' Tlaia*¾â úYaj úoHd,fha udOh m%ldYlfhl= i|yka lrk wkaoug tkak; iuÕ ne£ ;sfnk ÿ¾,N w;=re wdndO .ek jf.au tA ms<sn|j kj f;dr;=re .ek;a wms wOHkh lrkjd'jix.;hg tfrysj igka lsÍug Tlaia*¾â tkak; jákdu wjia:djla ù ;sfnkjd'

iuyr mqoa.,hskag tkak; ksid jeä wjodkula we;s fjkjd' fud<fha" iy wlaudfõ Ysrd ;=< reêrh leá .efikafk wehs @ fï ms<sn|j ;ju;a ksYaÑ; ms<s;=rla keye'kuq;a fuu wOHkh mdol lr f.k wkd.;fha§ weäfkda ffjrih u; mokï jqK tkak;a ixj¾Okh lsÍug wjia:djla ,efnk neõ ldä*a lKavdhfï m¾fhaIlhka úiska fmkajd § ;sfnkjd'


î'î'iS' mqj;a weiqßks

mqkHd pdkaoks o is,ajd