නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ixpdrl iSudjka mekùu úoHd;aul keye


f,dal fi!LH ixúOdkh úiska B.1.1.529 (Omcron) kj m%fNaoh fuf;la me;sreK ish¨u fldúâ ffjri m%fNaohkag jvd oreKq iy widudkH úlD;s;djhka iys; neõ ol=Kq wms%ldfõ jix.; m%;spdr iy kfjda;amdok uOHia:dkfha wOHlaI uydpd¾h ;=,sfhda ã T,sfõrd úiska i|yka lr ;sfnkjd' tA ksidu ol=Kq wms%ldfõ ixpdrh fjkqfjka ;ykula mkjkq ,enqjd' kuq;a ol=Kq wms%ldkq ckdêm;s —isß,a rïfmdaid˜ m%ldY lrkafka fuu ;yku úoHd;aul mokula fkdue;s ;SrKhla njhs'

Tñfl%dka (Omcron) kj m%fNaoh ksid fndfyda rgj,a úiska ol=Kq wms%ldfjka meñfKk ixpdrlhska ish rgg we;=¿ lr .ekSu iSud lr fyda ;ykï lr ;sfí'

Tïfl%daka m%fNaoh y÷kd .;a ieKska f,dal fi!LH ixúOdkh úiska fmdÿfõ ksl=;a lrk ,o ixpdrl ;ykug úreoaOj woyia olajñka ckdêm;sjrhd lshd isáfha ixpdrl ;yku u.ska ffjrifha f.da,Sh jHdma;sh je<elaúh fkdyels njhs' th ckÔú;hg iy mqoa.,hkaf. Ôjfkdamdhkag nrla muKla úh yels nj Tyqf.a woyi ù ;sfnkjd' tA w;ru jix.; frda. iy wkql%ñl o;a; jd¾;d lsÍug iy fnod .ekSug rgj,a ;=< fm<Uqula we;s ùu iu.u f.da,Sh fi!LH m%h;akhkag wys;lr f,iska n,mEï we;s fjk nj;a Tyq úiska i|yka lr ;sfnkjd'

2020 jif¾ ;SrK;a wid¾:lhs'''

fldúâ 19 jix.;fha wdrïNl wjÈfha§ fyj;a 2020 jif¾ fmnrjdß udifha§ f,dal fi!LH ixúOdkh úiska mkjk ,o ixpdrl ;ykfuka wfmalaId lrkq ,enqfõ;a rg ;=<g fldúâ wdidÈ;hkaf. meñKSu j<lajd .ekSu jqK;a thska M,odhS;djhla we;s fkdjqk w;r ie<lsh hq;= wkaoulska wd¾Ól yd iudÔh n,mEula we;s l< njg;a fpdaokd k.kjd' tA jf.au cd;Hka;r .ukd.ukhg ie<lsh hq;= ndOd t,a, lrk ixpdrl mshjr M,odhS jkafka jix.;hla me;sÍfï wdrïNl iufhaoS muKhs' tAjd jix.;hg uqyqK §u fjkqfjka rglg ld,h ,nd fok wjia:djla f,iska ie<flkjd'

weußld tlai;a ckmofha ysgmq ckdêm;s fvdk,aâ g%ïma úiska f,dal fi!LH ixúOdkh úfõpkh l< w;r Ökfhka iy hqfrdamfhka tlai;a ckmohg meñfKk .=jka.uka keje;aùu i|yd .;a ;SrKhg iyfhda.h ±laùug;a f,dal fi!LH ixúOdkh wfmdfydi;a úh' f,dal fi!LH ixúOdkfha Wmfoia fkdi<lñka isx.mamQrej iy ;dhsjdkh jeks wdisshd;sl rgj,a uq,a wjia:dfõ mgka Ökfhka meñfKk u.Ska iSud lsÍug .;a mshjr fiiq rgj,a úiskao wkq.ukh lrk ,§'

fï fjk úg f,dal fi!LH ixúOdkh úiska Tjqkaf. ud¾f.damfoaY hdj;ald,Sk lr we;s w;r ixpdrl ;yku mekùu i|yd wjodku u; mokï jQ m%fõY ks¾foaY lr ;sfí'

fï fjkqfjka fldúâ fjkqfjka m%;sYla;s tkak;alrKh"m%fNaoj, me;sÍu md,kh lsÍu" ksfrdaOdhk lghq;= ie<iqï lsÍu" fldúâ y÷kd .ekSfï mÍlaIK jeks ls%hdud¾.hkays iM,;djh cd;Hka;r ixpdrhka iSud lsÍfï§ ie<ls,a,g .; hq;= lreKq lSmhla f,iska ls%hd;aul jqKd' tA w;ru ffjri m%fNaohka fjk;a rgj,g wjodkula we;s l< yels ;;a;ajhl mj;sk rgj,a wdrlaIdldÍ m%fõYhla wkq.ukh l< hq;= w;r hï ld,iSudjlg hg;aj ±ä ixpdrl iSudjka ls%hd;aul lsÍu wjYHhs'

úoHd;aul idlaIs fudkjdo'''@

2020 jif¾§ jix.;fha wdrïNl wÈhfrka miqj isÿ l< wOHkhkaf.ka fmkS hk wkaoug ixpdrl iSudlsÍï u.ska wju jYfhka ffjrih me;sÍu ukao.dó lsÍug uQ,sl n,mEula fyda isÿ lr ;sfnk njhs' 2020 jif¾ foieïn¾ udifha Nature iÕrdfõ m< jQ m¾fhaIKhlska fmkajd fokafka ixpdrl iSud lsÍï uq,a wjia:dfõ§ id¾:l jqK;a tAjd ls%hd;aul lsÍfï§ ;rï M,odhs;djhla we;s fkdjqK njhs'

c¾uksfha WZB n¾,ska iudc úoHd uOHia:dkfha miq.sh jif¾ rgj,a 180 lg jeä ixLHdjl ixpdrl iSud lsÍï iy fldúâ urK w;r mj;akd wka;¾ iïnkaO;djh ksÍlaIKh lrñka iy miq.sh Tlaf;daïn¾ udifha isÿ lrk ,o wOHkhla u.ska ,nd .;a ks.uk lSmhla fõ'

urK 10 la fyda Bg jvd jeä ixLHdjla jd¾;d ùug fmrd;=j ixpdrl ;ykï mkjk ,o rgj,aj,ska úYd,;u n,mEï t,a, ù ;sfí'

ish¨u ixpdrlhska i|yd ksfrdaOdhkh wksjd¾h lsÍu" rgg we;=¿ùu ;ykï lsÍug jvd M,odhS úh'

ish¨u úfoaYSh ixpdrlhskag mekfjk ixpdrl ;ykug jvd úfYaIs; rgj,a b,lal lrf.k mekfjk iSudjka jeä n,mEula we;s lr ;sfí'

jix.;fha uq,a wjêfha§ tlai;a rdcOdksfha ixpdrl iSudlsÍï wju uÜgul meje;s iuh ms<sn|j m¾fhaIKj,ska fmkS .sfha jix.;h oyia jdrhlg ^fndfyda úg hqfrdamfha fjk;a rgj,ska& jvd rgg we;=¿ ù we;s njhs'

,kavkfha laùka fïß úYaj úoHd,fha jix.; frda. úoHd{jßhl jk §ma;s .=reidks îîiS mqj;a fiajhg i|yka lrkafka ixpdrl ;yku ksid jix.;h me;sÍu ukao.dó úh yels kuq;a th meyeÈ,sju ±kgu;a f,dalfha fndfyda rgj,g jHdma; ù we;s njhs' tA ksid ixpdrl ;ykug jvd ksishdldr mÍlaIK myiqlï iy yqfol,d lsÍfï m%;sm;a;s u.ska jix.;h me;sÍu ulao.dó úh yels neõ weh jeäÿrg;a i|yka lr ;sfnkjd' tA jf.au jix.;h uq,a wjêhg jvd fï fjk úg tkak;alrKh id¾:l f,iska isÿùu;a tla m%Odk fjkialula' kuq;a tkak;alrKh lsÍfï fõ.h;a tla tla rgj,a iïnkaOfhka fjkia w;r Tñfl%daka m%fNaohg tfrysj mj;sk ld¾hlaIu;djh;a ;ju wúksYaÑ; uÜgul mj;skjd'

ixpdrl iSud ±ä f,iska we;s rgj,a'''

2021 fkdjeïn¾ udifha TiafÜ%,shdj cd;Hka;r iSudjka újD; lrkq ,enqj;a úfoaYSh isiqkag iy mqyqKq ixl%uKslhkag rgg we;=¿ ùug wjir §u l,a ;nd ;sfí' kjiS,ka;h miq.sh jif¾ mgka foaYiSud jid oud ;snqK;a 2021 jif¾ wdrïNfha§ trg mqrjeishkag" TiafÜ%,shdfõ ùid n,m;%,dNSkag újD; lrk ,§' úhÜkduh úiska mkjd ;snQ §¾> ixpdrl ;yku foieïn¾ udifha§ m<uq jrg ,sys,a lrk ,§'

2021 jif¾ cQ,s udifha§ fv,agd m%fNaoh y÷kd .ekSug fmrd;=j bkaÈhdfjka jd¾;d jQfha wvq urK m%;sY;hls' fv,agd m%fNaoh me;sÍu iu. Tjqka rg jeiSu" fldúâ mÍlaIK mq¿,a lsÍu" uqyqKq wdjrK me<£u jeks fi!LHdkql=, ms<sfj;a wkq.ukh lrk ,§' flfia fyda fõjd m<uq wÈhf¾§ wdidÈ;hka wju lr .ekSug ixpdrl iSudjka ±ä lsÍu fya;= jkakg we;s njg;a woyia f.dv ke.S ;sfnkjd'

 

î'î'iS' mqj;a weiqßks


mqkHd pdkaoks o is,ajd