නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

isrer mqrd me;sÍ ;snqK;a fndfyda ld,hla Ôj;aùfï yelshdj mqriaÓ .%kaÓ ms<sld frda.Skag oeka ;sfí


mqriaÓ .%kaÓh lshd lshkafk l=ulao@

m%udKfhka idudkH foys f.ähla ;rï jk mqriaÓ .%kaÓh msßñkag muKla ysñ wjhjhls' uq;%dYhg my<ska uq;% ud¾.fha by<u fldgi ueÈ lrñka msysgd we;s fuu .%kaÓh jhig h;au m%udKfhka úYd, fjhs'

uq;% ud¾.h Tiafia uq;%d .uka lsÍu isÿ lrk w;ru jDIKj,ska ksmojk Y=l%dKq fudapkh lsÍu o fuhska isÿ lrhs' jDIKj,ska ksmojd uqodyßk Y=l%dKq" Y=l% kd< u.ska uq;% ud¾.hg m%fõY jkafka mqriaÓ .%kaÓh ;=<§h' Y=l%dKqj, ksfrda.S;dj iy p,kh mj;ajd .ekSug wjYH lrk ;r,uh jgmsgdj ,nd fokafka mqriaÓ .%kaÓh iy ta wdYs%;j msysgd we;s wfkl=;a .%kaÓj,ska ksmojk Y%djhka u.sks'