නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fudllao fï ks¾úkaokh lrkjd lshkafk


´kEu frda.sfhla ks¾úkaokh lrkak mq¿jkao

Y,H l¾uhla fjkqfjka frda.sfhl= ks¾úkaokhg m;a lsÍu hkqfjka ir,j lrkafk ;djld,sl ixfõokh" ke;fyd;a ±kSu k;r lsÍuhs' fuys§ uQ,sl jYfhka fõokdj fkd±kSu"wjYH wjia:dj,§ udxY fmaYs ,sys,a ^Muscle relaxation& lsÍu iy isysiqka lsÍu isÿ fjkjd' fï ksidu ks¾úkaok ffjoHjrhd hkq Y,H l¾uhlg Ndckh lrk frda.sfhl= i|yd Y,H ffjoHjrhd fukau w;HjYH mqoa.,fhls' ks¾úkaok ffjoHjrhdf.ld¾hh jkafk ixl=,;d wju lrñka frda.shdg fõokdjlska f;dr Y,Hl¾uhla fjkqfjka wjYH miqìu ilia lr §uhs'fuys§ Y,Hl¾uhg Ndckh lrk frda.shdf. reêr ixirKh" Yajik iy iakdhq moaO;sfha ls%hdldÍ;ajh ms<sn|j NdrOQr j.lSula ;uka w;g .ekSug ks¾úkaok ffjoHjrhdg isÿ fõ'


ks¾úkaoh (anaesthesia) isÿ lrk úúO wjia:d

1 mQ¾K ks¾úkaokh

fuys§ frda.shd isysh ke;s ùu ^unconsciousness& fõokdj fkd±kSu ^ Aalgosic) iy fndfyda úg udxY fmaYs ,sys,a ^ Muscle relaxation & ùula isÿ fjkjd' udxY fmaYs ,sys,a lsÍula fkdue;sj jqK;a mQ¾K ks¾úkaokhla ,nd §fï yelshdjla ;sfnkjd'


2 YÍrfha hï m%foaYhlg muKla isÿ lrk ks¾úkaokh - ^ reginal anaesthesia &

fuys§ isys ke;s lsÍula isÿ fkdfõ' WodyrKhla f,i i|yka lf<d;a fldkafoka my< ysßjeàu isÿ fjk iqiqïkd ks¾úkaokh ^ spinal  anaesthesia & iy


3 wmsjrdYl ks¾úkaokh ^ Epidural- anaesthesia &

ore m%iQ;shl§ nyq,j fuu spinal  iy Epidural- anaesthesia Ndú;d flf¾'


4 ikaiqka lsÍu ^ sedactives- anaesthesia &u`.ska isÿ lrk ks¾úkaokh


5 f;dard.;a m%foaYhl ysßjeÜgùu Local anaesthesia


frda.S mqoa.,fhla ks¾úkaokhg iqÿiq nj f;dard .kafka flfiao'''@

frda.shd Y,Hl¾uhlg Ndckh lsÍug fmrd;=j Y,Hl¾uhg Ndckh lrk frda.S mqoa.,hdf. ldhsl fhda.H;djh ms<sn|j ks¾úkaok ffjoHjrhd úiska fidhd ^pre oprartive assessment & n,kjd' fï ksid ks¾úkaokhg Ndckh lrk frda.shdg Y,Hl¾ufha§ we;s úh yels ydks ixl=,;djhka y÷kdf.k tjeks ixl=,;djhka wef;d;a tajd wju jk wdldrhg ks¾úkaoh i|yd frda.shd iQodkï lsÍfï yelshdjla ;sfnkjd'Èk kshu lrf.k isÿ lrk Y,H l¾uhl§ ^ elective surgry & i;s follg muK fmrd;=j frda.shdf. reêr mÍlaIKh" ialEka iy tlaiaf¾ jeks mÍlaIK isÿ lrkjd'


frda.sfhl= ks¾jkaokh lsÍfï§ úfYaIfhka i,ld n,k lreKq'''

 • frda.shdf. jhi- ^b;d l=vd orejka iy jfhdajDoaO mqoa.,hska iïnkaOj &
 • frda.shdf.a fjk;a frda.dndO iy ldhsl ;;a;ajh ^patient's condition&
 • frda.shd ,nd .kakd T!IO
 • frda.shd ks¾úkaok T!IO fjkqfjka olajk wdid;añl;djhka
 • óg fmrd;=j ks¾úkaok wjia:djl ixl=,;djhka we;s ùï
 • ia:q,;djh
 • ÿïmdkh
 • u;amekamdkh
 • óg wu;rj frda.shdf. mjqf,a idudðlhkaf. we;eï ks¾úkaok ixl=,;d jeo.;a ^cdkuh .eg¨ ;sìh yel' &
 • ks¾úkaokh ,nd fok ffjoHjrhdf. iy Y,H ffjoHjrhdf. m<mqreoao


ks¾úkaokfha§ ixl+,;d we;s úh yels wjia:d

 • frda.sfhl= ks¾úkaokh lsÍfï§ tu frda.shd iuyr úg ks¾úkaokh fjkqfjka ,nd fok T!IO i|yd wdid;añl;djhla ±laùu'
 • Y,H l¾ufha iajNdjh ^ Type of surgery &
 • ks¾úkaokh wjYHjk m%udKh ^ Depth of anaesthesia & fu;ek§ Y,H l¾uh .eUqrg isÿ lrkjo""""@ uo jYfhka isÿ lrkjdo '''@
 • Y,Hl¾uhg .; jk ld,h ^length ot surgery &
 • Èhjeähd frda. ;;a;ajh
 • wmiaudrh" wxYNd.h jeks iakdhq wdndO
 • wêreêr mSvkh
 • yDo frda.- Wmf;a§ we;s jqK yDo frda. fukau miqld,Skj we;s jqK yDo frda. ;;ajhka
 • wlaudj wdY%s; frda. ;;a;ajhka
 • jl=.vq wdY%s; frda. ;;ajhka
 • Yajik moaO;sh wdY%s; frda.- weÿu" È.=ld,Sk leiai
 • ia:q,;djh
 • reêr ixhq;sfha widudkH;d
 • ÿïmdkh
 • ks¾úkaokfha§ wjYH jk ksrdydr ld,iSudj ^inadeqtative Fasting time &


frda.sfhl= ks¾úkaokh lsÍfï§ jhi ms<sn|j n,mEula ;sfnkjo'''@

keye' ´kEu jhil isák frda.sfhl= fjkqfjka ks¾úkaokh lsÍu ks¾úkaok ffjoHjrhdf. j.lSula' keye'w¨; Wmka orejdf. mgka jfhdajDoaO mqoa.,hd olajd jQ frda.Ska fjkqfjka ks¾úkaokh ,nd §ug isÿ fjkjd' .%Eï mkaishhla muK orefjla fjkqfjka jqK;a ks¾úkaokh lsÍug ndOdjla keye'


yÈisfha isÿ lrk Y,H l¾u i|yd frda.Ska ks¾úkaokhg fhduq lrkafka flfiao @

ksYaÑ; ld,jljdKq ;SrKh lsÍfuka miqj isÿ lrk Y,Hl¾uj,§ frda.shdf. fhda.H;djh fidhd ne¨jo yÈisfha isÿ lrk Y,Hl¾uj,§ ^ wk;=re" YÍr wNHka;rfha we;s fjk ixl=,;djhka & frda.shd fjkqfjka Y,Hl¾uh isÿ lsÍu w;HjYH kï ta fjkqfjka frda.shd fmr iQodkï lsÍu l< fkdyelshs' yÈis wk;=rla jeks wjia:djl§ frda.shdf.ka  f;dr;=re ,nd .; fkdyels kï Ndrlre u; hemSug isÿ fjkjd'kuq;a ksjerÈ f,i frda.shd mÍlaId lsÍfuka tjeks frda.skag we;s úh yels ixl=,;djhka ms<sn|j fmr ksßlaIK lrñka Tjqkag;a b;d wdrlaIdldÍ f,iska Y,Hl¾uhla fjkqfjka ks¾úkaokh lsÍug ndOdjla keye'


ks¾úkaokh lsÍug wmyiq frda.Ska isákjo''@

iEu mqoa.,fhl=gu fï f,dalfha Ôj;aùug whs;shla ;sfnkjd' ta jf.au iEu .eg¨jla fjkqfjkq;a l=ula fyda úi÷ula ke;akï úl,amhla ;sfnkjd' ta jf.au ks¾úkaokh lssÍug fkdyels hehs frda.Ska kï lrkak neye'ks¾úkaokfha§ wjodkula we;s frda.Ska fjkqfjka fmr iQodkula ;sîu jeo.;a'

ks¾úkaokh lsÍfuka miqj Tjqkaf.YÍrh ksis ls%hdldß;ajhg meñKSfï§ fndfyda wmyiq;djhka ^ post operative complication &we;s úh yelshs' fujeks frda.Ska i|yd ks¾úkaok T!IO wvq ud;%djla ,nd §u'


mQ¾K ks¾úkaokh fjkqfjg fjk;a ks¾úkaok l%u fhdod .ekSu

Y,Hl¾ufhka miqj ±ä i;aldr tAllhkays /l n,d .ekSu' jeks wdrlaIs; l%ufúo wkq.ukh lrkjd'

Y,Hl¾uhla $ ks¾úkaokhla fjkqfjka fmr iQodkï ùu'

 • frda.shd fï fjk úg;a we;eï frda.dndO fjkqfjka T!IO Ndú; lrkafka kï ks¾úkaok ffjoHjrhdf. Wmfoia u; iuyr úg we;eï T!IO ;djld,slj k;r lsÍug;a isÿ fjkak mq¿jks'
 • ksrdydrj isák w¾O ksrdydrj isák ld,iSudjka
 • >k wdydr iy w¾O >k wdydr ^ solid and semi solid ) meh yhlg fmr k;r lrkak'
 • b;d ;kql Èhr ^ f;a lyg & iy c,h ks¾úkaohg meh follg fmr k;r lrkak'
 • uõlsß ks¾úkaokhg meh y;rlg fmr k;r lrkak'^ we;eï frda.Skaf. ksrdydr ld,iSudj jeä úh yel&
 • wod< ffjoH f;dr;=re u; wjfndaê; leue;a; ^ Informel concent & ,nd Èh hq;=h'
 • ks¾úkaokhg fmr Èkfha§ ksis kskaola ,nd .ekSu jeo.;a' ^ fï i|yd T!IO ,nd .ekSu fhda.Hhs' & wdudYhsla wmyiq;djhka fjkqfjkao T!IO ,nd .; yelshs'^ fuu lreKqj,g wu;rj ks¾úkaok ffjoHjrhd úiska ,nd fok Wmfoia jeo.;a &


wjodkï iys; frda.Ska ks¾úkaokhg Ndckh lsÍu ksid Tjqkaf.a Ôú;h ms<sn|j wjodku .ek'''

´kEu fohla 100] la hehs wmg fmr ks.uk ,nd §u wmyiqhs' kuq;a Y,H l¾uhla fjkqfjka ffjoHjreka úiska ks¾foaY lr ;sfnkjd kï frda. ;;a;ajfhka iqjh ,eîug wod< Y,H l¾uh isÿ lr .ekSug w;HjYH' l=uk wmyiq;djhka ;snqK;a tajd wju lrñka wod<frda.shdg ks¾úkaokh iy Y,Hl¾uh isÿ lsßug wo ojfia ffjoH úoHdj fukau mqyqKqj ,;a ks¾úkaok iy Y,H ffjoHjreka isák ksid ta .ek wksh; ìhla we;s lr.ekSug wjYH keye'


ks¾úkaok ffjoH
fiakdks tf.dvf.a
isßudfjda nKavdrkdhl
úfYaIs; <ud frday," fmardfoKsh


mqkHd pdkaokS o is,ajd