නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

w,s uÈjg fldá lsõj¨''' fldúâ wiafi fvx.=;a


foieïn¾ udifha muKla frda.Ska 3715 la y÷kdf.k
2021 jir mQrdjg fvx.= frda.Ska 30765 la'''


miq.sh ld,fha mej;s j¾Idj;a iuÕ fvx.= frda.Skaf. jeäùula olakg ,efnk wkaou fï jk úg ,eî we;s jd¾;d wkqj meyeÈ,s fjkjd' ta wkqj 2021 j¾Ifha muKla fvx.= frda.Ska 30765 la jd¾;d fj,d ;sfhkjd' foieïn¾ udifha muKla frda.Ska 3715 la y÷kdf.k ;sfnk w;r fkdjeïn¾ udifha§ 4561 la y÷kd.;a;d' mej;s jeis iuh;a tlal fï wdldrhg fvx.= frda.Ska jd¾;d ùu by< w.hla .kq ,enqjd'

ta wkqj Tng WK" ysiroh" weia hg" fõokdj mj;skjd kï blauka m%;sldrhg fhduq ùu jeo.;a' fudlo ta fvx.= frda.fha ,laIK úh yels ksid' fujka wjia:djl uQ,sl reêr mÍlaIdjla blood count lr.ekSu wjYHhs' tu reêr mÍlaIdjg wkqj Tnf.a ffjoHjrhd úiska Tn ;j;a mßlaIK lsysmhlg fhduq lrkq ,nk w;r tu wjia:dfõ§ yels blaukska m%;sldr ,nd .ekSug fhduqùu w;HjYH u lreKla'

kuq;a fï ojiaj, frday,a jd¾;d f;dr;=re wkqj frda.Ska m%;sldr .ekSug hdfï§ isÿjk m%udoh fya;=fjka fvx.= frda.Ska ;=< ixl+,;d jeä fjkak mq¿jka' hï wfhl=g ojia follg jvd WK ;sfhkjd kï ksjig fj,d bkak tmd' blaukska m%;sldr ,nd .ekSu i|yd fhduq jkak'

mj;sk fldúâ jix.; ;;ajh ksid fndfyda fofkla frday,a lrd hEug ue,s .;shla olajkjd' we;a;gu Tn f.org wjYH nvq ál .kak fjf<| fmd<g hkj kï tys§ mj;sk wjodkug jvd wvq wjodkula  ;uhs frday, ;=< mj;skafka' tksid mj;sk wikSm ;;a;ajhkag m%;sldr ,nd .ekSu i|yd frday,a.; ùu m%udo lsÍug lsisu wjYH;djla keye'

fvx.= lshkafk ffjri frda.hla' kuq;a fï ffjrih mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fnda fjkafk uÿrefjla ud¾.fhka' tfyukï fï ffjrih YÍrhg we;=¿ ùu j<lajkak wmg mq¿jkalu ;sfhkjd' ta uÿre oIaGkh j<lajd .ekSfuka' ta i|yd Tn ksjfia yd wjg uÿrejka fndaùfï ia:dk úkdY lr oeóu Tn i;= j.lSula' j¾Idj;a tlal bj;,k wmøjH" ysr jqKq ldKq" jeys msys,s we;akï tjdfha uÿre lSghka we;s fjkak bv ;sfhkjd' ta úÈyg we;sjk uÿre >k;ajh jeä fj,d fï frda.h jHdma;sh jeä fjkak mq¿jka'

fï ojiaj, fld<U .ïmy l¿;r lshk niakdysr m<df;a m%foaYj, fvx.= j¾Okh YS>%fhka by< hñka mj;skjd' jd¾;d jk uq¿ frda.Skaf.ka 60] la jd¾;dfjkafka niakdysr m<d; ;=<ska' Bg n,mdk m%Odku fya;= fjkafk" tu m<d; ;=< ck >k;ajh jeähs' ixprKh jeähs' bj;,k wmøjH m%udKd;aulj jeähs' by; lS ldrKd fya;=fjka tjka m%foaYj, frda.h md,kh lrkak wudrehs' ta i|yd ienE u yelshdj ;sfhkafk m%cdj ;=< Ôj;a jk Tnguhs'

miq.sh ld,fha fï fvx.= frda.h md,kh lsÍu Wfoid jevms<sfj<la ´iag%,shdfõ úYajúoHd,hla iu. tl;=j l%shd;aul lrf.k wdjd' ta;a miq.sh ld,fha meje;s fldúâ jix.; ;;a;ajh by< hEu;a iu.ska tys hï ;rul miqnEula olakg ,enqK;a tu jev ms<sfj, k;rj keye'

tys§ isÿjkafk fjd,anelshd nelaàßhdj uÿrejdf. YÍrh ;=< j¾Okh lsÍu u`.ska frda.h jHdma;sh md,kh lrk tl' fï fjd,anelshd nelaàßhdj lshkafk idudkHfhka lDñ i;=kaf.ka 60] l muK m%udKhl YÍrfha iajdNdúl bkak nelaàßhdjla'

fï fjd,anelshd nelaàßhdj uÿrefjl=f. YÍr.; jqKyu fvx.= frda.h me;sÍu j<lajd .kak mq¿jka' wfkl=;a rgj, jf.au tjka mshjrla u.ska wmg;a wfma rg ;=< jßka jr ysi Tijk tl keje;aùug yelshdj ;sfhkjd'

fï nelaàßhdj i;=kag ñksiqkag fukau mßirhg;a b;du ys;lrhs' kuq;a wjdikdjg Bäma Bðmaghs lshk uÿre úfYaIhf. YÍrh ;=< keye' fuu nelaàßhdj j¾Okh l<d lsh,d lsisu ydkshla fjkafk keye' fjk;a rgj, fï l%uh hgf;a fndfydu;a id¾:l f,i m%;sM, fk,df.k ;sfhkjd'

b;sx wfma rg ;=<;a ta úÈhg fvx.= j¾Okh wju lr.kak fï ;=<ska yelshdj ,efnhs lsh,d wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd' ta;a rg ;=< fï fj,dfõ mj;sk ;;a;ajh;a tlal rg mqrdu th tljr l%shd;aul lsÍfï yelshdjla wm i;=j keye' tkuq;a  l%u l%ufhka ,xldj mqrdu m%pdrh lsÍug wjYH mshjr bÈßfha§ ilia fõú'


^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha mej;s udOH yuqjla weiqfrKs&


m%cd ffjoH úfYaI{ ffjoH
Ysrka;s fifkúr;ak
cd;sl fvx.= u¾ok tallh
fi!LH wud;HdxYh


;udrd m;srK