නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jHdhdu lrk úg w;mh ykaÈ ;e¨kdu weÿkdu fïjd lf,d;a f,fâ ;uhs


wm .sh jr Tn;a iu. idlÉPd lrd u;l we;s Tng ðï tfla§ fyda l%Svd lrk úg fyda udxY fmaYs" ikaê we§ula ;e,Sula jqjfyd;a .; hq;= l%shd ud¾. ms<sn`oj tys§ Tng b;d fydo wjfndaOhla ,efnkakg we;ehs wm n,dfmdfrd;a;= fjuq' fujr wm l,ska fmdfrdkaÿ jQ mßÈ Tng ðï tfla§ fyda l%Svd lrk úg fyda udxY fmaYs'

ikaê we§ula ;e,Sula jqjfyd;a Tn isÿ fkdl< hq;= oE m<sn`oj idlÉPd lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjuq wm fuys§ idlÉpd lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk lreKq nyq;rhla mdi,a j,§ ðï j,§ l%Svlhka Tjqkf.a l%Svd j,§ nyq, jYfhka Ndú; lrkq ,nk tfy;a jerÈ iy.; iy YÍrhg wys;lr fukau tu l%Svd wk;=r ;j ÿrg;a W.% lsÍug fya;= idOl jk ldrKd nj Tng m%;HlaI jkq we;' fuh lshj f.k hk úg Tng Tn fuf;la l%Svd wk;=rl§ l, foaj,a nyq;rhla jerÈ nj wjfndaO jkq fkdwkqudkhs'

ksjerÈ wdlrhg l%Svd wk;=rl§ m%;sldr lsÍu tu wk;=r blaukska iqj ùug fya;= jk m%Odk idOlhls' jerÈ m%;sldr l%u ksid Tng isÿ jQ wk;=r iqj ùu m%udo jkjd muKla fkdfõ' È.= ld,Sk jYfhka wndO we;s lsÍug fya;= jk tl m%Odk idOlhla jYfhkao yeÈkaúh yelsh' jHdhdu lsÍfï§ tu jHdhduhg ksis mßÈ iqodkï fkdùu" w. WKqiqï lsÍfï jHdhdu fkdlsÍu" m%udKj;a mßÈ È. weoSfï jHdhdu^stretching& fkdlsÍu" jHdhdu j,g miqj we. isis,a lsÍfï jHdhdu fkdlsÍu" fkd.e,fmk kqiqÿiq l%Svd WmlrK ndú;h" kqiqÿiq weÿï me<ÿï me,§u ^WodyrK im;a;=&" jerÈ bßhõ yd l%u ^Techniques&" fmdaIKh wvqùu" wjYH wdldrhg c,h mdkh fkdlsÍu" m%udKh blaujd jHdhdu lsÍug hdu wd§ lrekq .Kkdjla fuu l%Svd wk;=re we;sùug n,mE yelsh'

m%odk jYfhka nyq,j oelsh yels wk;=re jYfhka ;e,Sï" jeàï" udxY fmaYs j, yd udxY fmaYs j, isÿ jk we§ï yd bÍ hdï ^Muscle strain&" wmf.a wiaÓ yd ikaê iïnkao lrñka msysg we;s nkaOk j, isÿ jk we§ hdï^Sprain& wdÈh uq,sl jYfhka yÿkaj Èh yelsh' l%Svd wk;=rl§ Tn fkdl, hq;= foaj,a m%Odk jYfhka HARM hk flá fhÿfuka yÿkaj Èh yelsh’ fuu ioyka l%shd ud¾.hka l%Svd wk;=rla isÿù meh 72la muK hk f;la isÿ lsÍfuka je<lS isáh hq;=h'

H -Heat
A -Alcohol
R -Running
M -Massage
jYfhka yÿkaj Èh yelsh'

oeka wms fï tl tlla ms,snoj idlÉpd lr n,uq' fuys§ wm nyq;rhla jeàï ;e,Sï wdÈh isÿ jQ úg tu ia:dkh WKq j;=frka ;eùula isÿ lsÍu fndfyda úg olakg ,efnk fohls' fuys§ WKqiqu ksid tu wod, ia:dkfha reêr jdyskS m<,a ùula fyj;a úia;drKhla isÿ fõ' fuu.ska ;j ÿrg;a tu wod, ia:dkhg reÈrh tl;= ùula isÿ jkq we;' tu.ska ;j;a bÈóu jeä jkq we;' fuys§ WKq j;=r ;eùu muKla fkdj WKq j;=r iakdkh lsÍu jeks wod, ia:dkh WKqiqï jk l%shdjka ish,a, wod, jk nj u;l ;nd .kak fkdl<hq;= fojk jeo.;a ldrKh jkafka uOHidr Ndú;hhs' fndfyda fofkla we.mf;a fõokdj ke;s lsÍug Ndú;d lrK fohl jYfhka uOHidr yeÈkaúh yelsh' kuq;a fuu.skao isÿ jkafka l,ska fukau reêr jdyskS úia;drKh ùuhs' tu.ska wod, m%foaYhg reêr iemhqu jeä ùfuka ydksh ;jÿrg;a W.% jk w;r bÈuquo ;jÿrg;a jeä fõ tfiau uOHidr u.ska fõokdj hï ;dla ÿrlg ;djld,slj wvq lrk ksid" tu.ska ,efnk W;af;ackfhka kej; l%Svd lsÍug hdfuka isÿ jkafka isÿ jQ ydksh fo.=K f;.=K ù hduls'

f;jk fkdl< hq;= jeo.;a ldrKh jkafka Èùu fyda jHdhdu lsÍuhs' fuys§ woyia lrkafka tu wod, ia:dkh p,kh lsÍu;a jHdhdu lsÍu wdrïN lsÍu;ah' fuu.ska tu wk;=r isÿ jQ ia:dkhg ;j ÿrg;a reêrh .,d taula isÿ jk w;r wod, ia:dkhg ;j ÿrg;a isÿ jk ydksho jeä fõ'

wjika jYfhka Tn fkdl< hq;= wfkla jeo.;a ldrKh jkafka wod, ia:dkh iïNdykh lsÍu fyj;a uidÊ lsÍuhs' fuu.ska tu ia:dkh wjg mgl j,g ydks ùula isÿ úh yels w;r reêrh .,d tu jeä ùu ksid wod, ia:dkh bÈóuo jeä jkq we;'

ffjoH ldúkao úfÊisxy
wxY Ndr" l%Svd ffjoH tallh
Èia;%sla uy frday," .ïmy