නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ ffjrih wdidokhùu msßñkaf. ire nj ke;slrkak fya;=jlao @


fldúâ fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;slrK tkak; ,nd .ekSug fndfyda ;reK lKavdhï ìhla ±lajQjd' th ;ukag idOdrK lrñka ;reK msßia lshd isáfh fldúâ fjkqfjka ,nd fok m%;sYla;s tkak; ,nd .ekSu ksid wkd.;fha§ j| Ndjhg m;a ùfï wjodku .ek Tjqka ìhla olajk njhs' kuq;a fï ms<sn|j wOHkhka mdol lr f.k fi!LH lafI;%fha úoaj;=ka fmkajd ÿkafk fldúâ tkak; iy msßñkaf. Y=l%dKq .sKqu w;r tjeks n,mEula fkdue;s njhs'


msßñkaf. irenj'''

f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrk wkaoug mqreIhkaf. irenjg nyq,j n,mdkafk Y=l%dKqq msglsÍfï .eg¨" Y=l% ;r,fha ils%h Y=l%dKq m%;sY;h wvq ùu" Y=l%dKqqfõ widudkH yevh iy p,s;hhs',ekafiÜ ffjoH iÕrdfõ i|yka ,smshla u.ska fmkajd fokafk f,dalh mqrd ore M, wysñùfï udkisl mSvdfjka miqfjk wUqieñhka w;ßka 50] la muK ieñhdf. ksire nj fya;= ù ;sfí' úfYaIfhka msßñ Y=l%dKq .sKqfï úúO fodaI ;;a;ajhka tA w;ßka m%Odk fõ'


fldúâ je<£u wjodkï idOlhla'''

kuq;a kj;u wOHhkhka u.ska fmkajd fokafk fldúâ fjkqfjka jQ m%;sYla;s tkak; ,nd .ekSu fkdj fldúâ ffjri wdidÈ; ùu mqreIhskaf. irenj msßySug n,mdk b;d ióm idOlhla njhs' fï ms<sn|j isÿ lrk ,o wOHkh fjkqfjka fn,aðhï cd;sl mqoa.,hska 120 fofkl= iïnkaO lr .;a;d' fï mqoa.,hska fldúâ wdidokh ù Èk ;syl ld,hla miq lr ;snqKd' tA jk úg;a Tjqka w;ßka 60] lf. Y=l%dKqj, pd,l yelshdj wvq ù ;snqKd'

fldúâ wdidokh ù udi folla f.fj;au Y=l%dKqj, pd,l yelshdj 37] la jQ w;r udi folla muK jQ miq fuu yelshdj 28] la ùu;a úfYaaI;ajhla neõ fuysÈ fmkS .shd' fuu wOHhk jd¾;dj —*¾Ü,sÜ wekaâ iafÜß,sᘠm¾fhaIK m;s%ldj u.ska m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd'


Y=l% ;r,fha m%udKh'''

tA jf.au fldúâ wdidokh ùfï m%;sM,hla f,iska Y=l% ;r,fha wvx.= >K;ajho my< nisk neõ fuu wOHhkh u.ska fmkajd § ;sfnkjd' fldúâ wdidokfhka udihla ;=< fuu wOHkhg iyNd.S jqK msßñkaf.ka 37] la fokdf. Y=l%dKq m%udKh 37] la olajd my< f.dia ;snqKs' frda. wdidokfhka udi tfla isg folla jeks ld,hla f.fj;au msßñkaf.ka 29] la fokdf. Y=l%dKq >K;ajh wvq uÜgul mej;s w;r udi follg miqj msßñkaf. m%;sY;h 6] olajd wvq ù ;snqKd'


YÍrfha WIaK;ajh fjkia jqKdu;a'''

WK" bka*q¨jkaid jeks ffjria frda. ;;a;ajhkays§ YÍrfha we;s fjk WIaK;aj fjkiaùï ksid Y=l%dKqj, .=Kd;aul nj wvq ùu óg fmr;a ±k y÷kdf.k ;sfnk lreKla' tfy;a'''fldúâ ffjri wdidokfha§ YÍr WIaK;ajh by< hEug jvd m%;sYla;slrK moaO;sfha we;eï ls%hdldÍ;ajhka ksid fufia ffjrihg wdidokh ù udi ;=kla jeks ld,hla f.jqK úg idudkH w;g yefrk njg;a m¾fhaIlhka úiska fmkajd § ;sfnkjd'


tAIshka c¾k,a T*a wekafv%df,dð iÕrdj m%ldY lrk woyia'''

2021 uehs udifha§ tAIshka c¾k,a T*a wekafv%df,dð iÕrdj u.ska m¾fhaIK m;s%ldjla m%ldYhg m;a l<d' tu wOHhkhg fldúâ wdidokh ù iqjh ,nd Èk 56 la f.jd isá mqoa.,hska 41 fokl= iïnkaO lr .;a;d' fuu mqoa.,hka iy fldúâ wdidokh fkdjqK mqoa.,hka iu. ixikaokd;aulj n,k úg fmkS .sfha fldúâ je<£ we;s mqoa.,hskaf. Y=l%dKq .sKqfï m%;sY;h" idkaøkh" p,kh ie,lsh hq;= f,iska my< f.dia ;snqK njhs'

m¾fhaIlhska úiska fuu msßi fojeks jrg;a wOHhkhg iïnkaO lr .;a w;r tys§ fmkS .sfha Tjqkaf.a uq,a wÈhf¾ meje;s w.hkag jvd fojeks wÈhf¾§ tu w.hka by< f.dia ;snqK njhs'


udkisl ìhla we;s lr .kak;a tmd'''

tfiau frda. ;;a;ajhkg f.dÿre ùug ld,hla" jhila" ia;s% mqreI nj n,mdkafk keye' yÈisfhaj;a msßñ mqoa.,fhl= fldúâ ffjri wdidokh ùu Y=l%dKq .sKqfï hï hï ÿ¾j,;djhka we;s lsÍug fya;= jqk;a fndfyda úg fï ;;a;ajh ;djld,sl nj;a m¾fhaIlhka úiska fmkajd § ;sfnkjd' tA wkqj fmkS hkafka fldúâ wdidokh ùu hkq Tn ksire msßñfhl=f. ;;a;ajhg m;a lsÍfï iaÓr idOlhla fkdjk njhs' flfia fyda fõjd fujeks ixl=,;djhkaf.ka ñ§ug kï Tn yels;dla  ffjrihg wdidokh fkdjk f,i iajhx wdrlaIdj ;yjqre lr .ekSu b;d jeo.;a'


î'î'iS' mqj;a weiqßks


mqkHd pdkaoks o is,ajd