නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

කාන්තාවන්ට jeämqr we;sjk Multiple Sclerosis


ñksid ÈhqKq i;ajfhla f,i w¾:l;kh lsÍug uQ,sl fya;=j ÈhqKq ukila ÈhqKq iakdhq moaO;shla ;sîu hk ldrKd jk w;r fuu iakdhq moaO;sh me;sÍ we;s wdldrh wkqj th uOH iakdhq moaO;sh (Central Nervous System) iy m¾hka; iakdhq moaO;sh (Peripheral Nervous System) f,i fldgia follg fnfoa'


iakdhq moaO;shg lsishï wk;=rla isÿjqjfyd;a fyda lsishï frda.S ;;a;ajhla we;s jqjfyd;a tu iakdhq fldgia u.ska ikaksfõokh imhk YÍrfha úYd, fldgilg fkdje<elaúh yels f,i ydks isÿúh yel' fufia iakdhq moaO;sh wdY%s;j we;sjk ;rul ÿ¾,N kuq;a j¾;udkfha l%ufhka jd¾;djk frda.hla f,i Multiple Sclerosis frda.h ye¢kaúh yel'


Multiple Sclerosis frda.h jeämqr iE§fï m%jK;djh we;af;a ldka;d md¾Yjhg nj o úfYaIhls' fuh idudkHfhka ;reK jhfia ldka;djkag úfYaIfhka jhi 20-30 w;r whg uOHh iakdhq moaO;sh ;=< le<e,a (Scars) we;sùu isÿfõ' fuu Scars we;sùu isÿjkqfha tljr b;d wyUq isoaêhla f,i jk w;r tfia Scars we;sjk m%foaYh wkqj uOHh iakdhq moaO;sfhka isÿjk iemhqu wvd, ù tlajru weia fkdfmkS hEu" YÍrfha m%foaYhla wm%dKsl ùu jeks frda. ,CIK iys;j mqoa.,hl=f.a frda.h wdrïN úh yel'

we;eï úg b;d l=vd wikSm ;;a;ajhlska wdrïN úh yel' WodyrK f,i ysß jeàu" weúÈk úg úisfjk iajNdjhla we;sùu uQ,sl wdrïNl ,CIK úh yels w;r bka wk;=rej jßka jr kej; kej; frda.h we;súh yel' fuh Relapsing f,i ye¢kaúh yels w;r kej; kej; frda. ,CIK we;sùfï § l%ufhka frda.S ;;a;ajh W;aikak úh yel'

fuu frda.S ;;a;ajh y÷kd .ekSug uq,skau hï wmyiqjla jkqfha Multiple Sclerosis i|yd wkkHjQ jQ frda. ,CIK fkd;sîuhs' úfYaIfhkau WodyrKhla f,i weil fmkSu ÿ¾j, ùfuka mqoa.,hl= ffjµjrhl= lrd fhduqùfï§ f;dard.kq ,nkafka wCIs iïnkaO ffjµjrhl= ñi iakdhq moaO;sh iïnkaO ffjµjrhl= fkdfõ' fï ksid frda. úksYaphg hï jeä ld,hla .;úh yelsh'

thg;a wu;rj wo jk úg Multiple Sclerosis frda.fha frda. ,CIKj,g wdikakj fyda frda. ,CIK iys; fjk;a frda. lSmhlao fï jk úg y÷kdf.k we;' fï ksid frda.h Multiple Sclerosis njg ;yjqre lsÍu ;jÿrg;a wmyiq fyda ixlS¾K ù we;' fï ksidu ixlS¾K mÍCIK l%u lSmhla wdOdrfhka wjika ks.ukhg meñKSu isÿlrkq ,nhs' MRI Scan mÍCIKhla u.ska iïmQ¾K uOHh iakdhq moaO;sh ksÍCIKh lr Scar Issues y÷kd .ekSu" iqiqïkd ;r,h (Cerebrospinal Fluid) fldkao yryd /f.k m%;sfoay (Antibodies) i|yd mÍCIK lsÍu fï hgf;a ±laúh yel'

uq,skau frda.h y÷kd.;a úg m%;sldr isÿ lsÍug isÿjkqfha uQ,slj we;sjk frda. ,CIK md,kh lsÍughs' kuq;a ;djld,sl frda. ,CIK md,kh m%udKj;a fkdjkafkaa kej; kej; frda. ,CIK we;s ù §¾>ld,Sk ydks we;sùu j<lajd .; hq;= ksidhs' fï ksid úúO tkak;a yd mdkh lrk T!IO ,nd .ekSug isÿfõ' fuu T!IO b;d n, wêl T!IO jk w;r ishhg ishhla mQ¾K iqjh ,efnkjd lshd iy;sl ùula fkdue;s w;r m%;sldr u.ska isÿjkqfha frda. ,CIK fyd¢ka md,kh lsÍu yd Scars ;j ÿrg;a we;sùfï m%jK;djh yd fõ.h wvq lsÍuhs' tfukau úúO úg we;sjk frda.S ;;a;ajh ksid isÿjk §¾>ld,Sk ÿn,;djh wvqlr .ekSuhs'

Multiple Sclerosis frda.fha we;sjk Scars b;d wêlj iakdhq moaO;sh ;=< me;sr .shfyd;a YÍrfha ÿn,;d b;d wêl úh yels w;r Stroke fyj;a wd>d; ;;a;ajh§ we;sjk YdÍßl ÿn,;djhkag iudk ÿ¾j,;d we;súh yel'

wd>d;h" wxYNd.h ke;fyd; Stroke f,i y÷kajk frda.fha§ isÿjkafka m%Odk wdldr follghs' tkï fud<hg reêrh imhk reêr kd,hla wjysr ù t;kska fmdaIKh imhk fud<fha fldgia ñh hEu fyda reêr jdyskshla mqmqrd f.dia reêr ldkaÿjla fud<h ;=< isÿùfuka Stroke ;;a;ajh we;s úh yelsh' fuu wjia:dfõ§ o by; Multiple Sclerosis ;;a;ajh fukau frda. ,CIK úúO wdldrhg m;aúh yels w;r m%Odk jYfhkau isÿjkafka iïmQ¾K fldgila f,i ydks ùu jqj;a we;eï úg weia fkdfmkSu" l;d lsÍug fkdyels ùu wd§ ,CIK f,io Stroke we;súh yelsh'

m%Odk jYfhka Stroke ;;a;ajhg fya;=jkafka wêl reêr mSvk ;;a;ajh jk w;r yDoh ;=< frda.S ;;a;ajh ;sîu" yDofha lmdg lD;s%uj oud ;sîu ksid reêr leá we;slsÍu" reêr kd, ;=< we;sjk m%ody (Inflammation) ;;a;ajhkao fuhg fya;= úh yel'

Multiple Sclerosis j,g idfmaCIj fuu frda.S ;;a;ajh fjkia jkqfha Stroke fyj;a wxYNd. ;;a;ajh jhi jeäj;au we;sùfï m%jK;djh jeä ùuhs' ;reK whgo frda.h we;súh yels jQj;a idfmaaCIj m%jK;djh wvqhs'

Stroke ;;a;ajhl§ CIKslj m%;sldr lrd fhduq ùu w;HdjYH lreKla' b;d blauKska m%;sldrj,g fhduqùu ;=<ska m%;sldrj, id¾:l;ajh jeälr .; yels w;r uq,a meh 4 la jeks ld,hla ;=< frday,g meñKSfuka úfYaIfhka reêr leáhla ;snqK úg Èhlr ±óug T!IO fhdod.; yel'

kuq;a Tn wjYHu lr.; hq;= lreKla jkqfha ksYaÑ; m%;sldr lsÍug yels CT Scan mÍCIKhla isÿlsÍug yels frday,la ;=<§ hkakhs' fï ksid we;eï úg Tng ,efnk m%;sldrh frday, ;=< mj;sk myiqlï u; ;SrKh ùug o yel'

úfYaIfhka Tn u;l ;nd.; hq;= lreK jkafka by; wdldrfha iakdhq frda. i|yd blauka m%;sldrj,g fhduq úh hq;= nj;a tjeks frda. kej; kej; we;sùfï m%jK;djfha mj;sk nj;a ffjµ Wmfoia u; È.ska È.gu m%;sldr .ekSu isÿl< hq;= nj;ah' frda. foflysu ffjµ m%;sldrj,g iu.dój fN!;sl Ñls;ail m%;sldr" l;d mqyqKq m%;sldr wdÈh mjd iu.dój wdrïN lr mj;ajdf.k hd hq;= w;r ldhsl fi!LH i|yd o wjOdkh fhduq lsÍu w;HdjYH úh yel'


ffjoH
kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,