නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

weyqj;a nhjk yDo frda.
j¾;udkfha úúO fya;+ka ksid yDohdndO we;s ùfï m%jK;djh b;d by, f.dia we;' tmuKla fkdj tys m%;sM,hla foi iodld,Sl T!IO u; hefmk frda.shl= ùu fyda rfÜ jevlrk Wiia ñkqï n,ldfhka bj;a ùug isÿùu fyda we;eï úg frda.hg mjd ,la úh yels iuyr kdo frda.j,ska urKhg m;ajkafka tkak;a f,i yDohdndOhla nj ksis fõ,dfõ§ w÷rd fkd.;a ksidh' tfia ke;skï ksis m%;sldr uOHia:dkhlg fhduq fkdùu ksidh' tfia;a ke;skï uq,ska m%;sldrj,ska miq kej; miq úmrï fyj;a idhkj,g ksis mßÈ iyNd.S fkdù ksis ld,hla hgf;a fkdisàu ksidh'

yDohdndOhla yuqfõ jï me;af;a fõokdjla f,i we;sjk w;r th we;eï úg fn,a, Èf.a fyda jï w; Èf.a me;sß hk iajNdjhla yDohdndOhl § ±lsh yels w;r fuu wdldrfha fõokdjla we;s jq úg fõokdjg wu;rj odäh ±óu mjd ±lsh yel' tjeks fudfyd;l CIKslj mÍCIK yd m%;sldrj,g fhduqùu w;HjYHh jk w;r we;eï úg Tn ld,hla ;siafia Èh jeähdj jeks frda.S ;;a;ajhlska fmf<kafka kï fuu fõokdj mjd ksis mßÈ fkd±kS hd yel' tjeks ;;a;ajhl§ ±lsh yelafla fndfyda úg w;jYH fõ,djl tk odäh we;akï muKs'

kuq;a Tng yDoh wdY%s;j we;sjk yDo wlrKShlg (Heart Attack) wu;rj fjk;a idOl ksid;a fuu mmqfõ fõokd ;;a;aj we;s úh yels fuu Mechanical Type fõokd f,i y÷kajk w;r fuu fõokdjka mmqj wdY%S; udxY fmaIsj, weoSu ksid;a thg wu;rj m¾Y= (Ribs) yd ldáf,ac wdY%s; weoSï fyda m%jdyhla (Inflammation) fyda we;eï msg fmky¿ wdY%s; we;sjk m%odkhka fukau (GORD) Gastro-Oesophageal Reflux Disease jeks ;;a;ajj,§ mjd mmqfõ fõokdj we;súh yelsh'

yDohdndOhl§ we;sjk lelal=uo wdldr 02 la hgf;a ye¢kaúh yels tys tla lelal=ï j¾.hla jkqfha by; i|yka l< mßÈ mmqfõ tu m%foaYfha we;sjk wêl lelal=u odäh ouñka jukh mjd we;súh yels whqßka ord .ekSug wmyiq ;rfï fõokdjla we;sùuhs' fuh úfõlSj isák úg§ fukau kskafoa § mjd we;súh yel'

kuq;a fuhg wu;rj Angina kñka y÷kajk lelal=u we;sjkafka yDohg isÿjk reêr iemhqu wvd, ùfuks' yDoh u.ska YÍrfha wfkla wjhjj,g reêr iemhqu isÿ lrkjd fukau Coronary Arteries u.ska yDohg reêrh iemhSu isÿ lrhs' fuu Ouksj, hï hï wjysr;d we;s úh yels w;r wêl reêr mSvkh ld,hla l, mej;Su ksid fukau fldf,diagfrda,a wêllu" Èhjeähdj hk wêl ÿïmdKh wdosh fuu wjysr;djhka we;sùug fya;= úh yel' fujeks wjysr;d we;s jQ úg yDohg imhk reêr iemhqu wvd, jk w;r kuq;a wm úfõlj isák fõ,djg yDo iamkaok fõ.h wvq ksid ,efnk reêr m%udKh yDoh jev lsÍug m%udKj;a úh yel' kuq;a wm jHdhduj, ksr; ùul§ fyda ;rula uykais ù jevlrk úg fyda ìhla fldamhla" l<n,hla we;s jQ úg kdofha iamkaOk jdr .Kk jeä jk ksid fujeks úgl wjysr jQ lsÍgl Ouks u.ska imhk reêrh yDoh jev lsÍug m%udKj;a fkdúh yels w;r túg we;sjk fõokdj Agina kñka y÷kajhs'

l=uk wdldrhl fõokdjla we;s jQj;a Tn l< hq;af;a yels blauKska mÍCIKj,g fhduq ùuhs' uQ,slj ECG mÍCIKh fuhg Trop - I kue;s mÍCIKh isÿ lsÍu u.ska fndfyda ÿrg frda.S ;;a;ajh ksYaÑ;ju y÷kd .ekSu l< yels tu mÍCIKj, hï fjkila mj;sk úgl yels blaukska reêrh leá .eiSu j<lajk T!IO ,nd fok w;r wjYH jqjfyd;a Angiogram mÍCIKh isÿlr Stent fh§u mjd isÿ l< yel'

Tng Angina frda.fha lelal=ula fyj;a Tn uykais jk fõ,djl§ meñfKk lelal=ula ;sfí kï th l,a ;nd wk;=re we`.ùula f,i y÷kd.; hq;=hs' tu wjia:djl hï ysß jeàula" .s,sk wmyiqjla" mmqj ;o ùula wd§ iq¿ frda. ,CIK f,i fuh w;a±lsh yel'

fujeks fudfyd;l Tnf.a lsÍgl Ouksj, wjysrhka ;sfío ne,Sug úfYaIs; mÍCIKj,g wksjd¾hfhka fhduq úh hq;=hs' fuys§ idudkH ECG mÍCIKhlg jvd Exercise ECG fyj;a jHdhdu lrk w;r ;=r ,nd .kakd ECG jeo.;a fõ' tfia weú§ï ECG mÍCIK isÿlrk w;r fõokdjla we;s jqjfyd;a ECG j, fjkila we;sfõo hkak ne,sh yel'

fuhg wu;rj 2D Echo mÍCIKh isÿlr yDofha ì;a;sj, iy ls%hdldÍ;ajfha úúO fjkialï ;fío hkak fidhd ne,sh yel'

kuq;a fuys§ mjd jvd jeo.;a jkqfha Angiogram mÍCIKh isÿ lsÍuhs' fuu mÍCIKh u.ska lsÍgl Ouks lShla fldmuK m%;sY;hlska wjysr ù we;s o hkak fukau tAjd yßhgu wjysr ù we;s ia:dk mjd y÷kd .ekSu l< yel' tu wjysrh yd m%udKh u; bÈß m%;sldr l%uh ;SrKh jkq we;'

f,dalh mqrdu yÈis urKj,g iq,nu fya;=j yÈis yDohdndO jk w;r Tn hï wjodkï idOlj,ska fmf<a kï ^úfYaIfhka §¾>ld,Sk reêr msgjk" Èhjeähdj" wê ÿïmdkh& Angiogram mÍCIKhlg fhduq ù T!IO ,nd.ekSu isÿ l< hq;=hs' Stent mÍCIKh fyda Bypass m%;sldr l%uh isÿl,;a fuu frda.fhka Ôú; ld,h mqrdu T!IO ,nd .ekSu isÿ l< hq;=hs' fuu m%;sldr l%u folu wo jk úg f,dalfha b;d ÈhqKq ;;a;ajhg m;aj we;s w;r mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg m%;sldr isÿlrk l%uh fjkia úh yels w;r jvd jeo.;a jkqfha l,a;shd y÷kdf.k ksis m%;sldrj,g fhduq ùuhs'


ffjoH
kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,