නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ksod .kak Tkak fukak ;shd lEu lEfjd;a nr jeä fjkafk lsf,daj,ska
oji ksud lrk rd;S% wdydrh .ekSu fndfyda úg isÿ fjkafka m%udo fj,d' Bg fya;=j ojfia jev lghq;= wjidk lr,d f.or fodr wjYH;djhkq;a ñ,g wrf.k ksjig weú;a rd;S% wdydrh msisk úg ld,fõ,dj .; fjkjd' iuyr wh yji f;a mdkh fjkqfjka ìialÜ" mdka jeks foa wdydrhg .ekSu ksid rd;S% wdydrh fjkqfjka nv.skakla oefkkafk;a keye' tA jf.au rEmjdysksfha'''tfyu ke;akï cx.u ÿrl:kh iu. isÿ lrk jev lghq;= ish,a,u wjidkfhaoS rd;S% wdydrh fjkqfjka fndfyda ? fnda ù wjidkhs' kuq;a rd;S% wdydrh m%udo ù .ekSu t;rï iqnodhl keye'


fï ms,sn|j fcdaka fydmalskaia úYajúoHd,fha m¾fhaIlhka msßila úiska wOHhkhla isÿ lrkq ,enqjd' tA fjkqfjka Tjqka iafõÉPd fiajlhska 20 la iïnkaO lr .;a w;r lKavdhfuka 10 la ldka;djkao" 10 la msßñkao jqKd' Tjqkaf.a rd;S% wdydr .kakd ld,fõ,dj yji 6 isg rd;S% 11 w;r isÿ jqKd'


m¾fhaIlhska úiska fuu lKavdhfï ksod .kakd fõ,dj rd;S% 11 f,iska iSud lrkq ,enqjd' Tjqkaf.a rd;S% wdydrh .kakd fõ,dj iu. reêr.; iSks uÜgfï yeisÍu wOHhkh lsÍu fuys§ isÿ jqKd' tA fjkqfjka fuu lKavdhu Activity Hackers m<|jk ,o w;r Tjqkag úlsrKYS,S wdydr ,nd ÿkafka keye' mehlg jrla reêr.; iSks ugÜu .Kkh l<d' yqiau .kakd fõ.h jf.au fïo uÜgu hka;%dkqidrfhka .Kkh lrkq ,enqjd'


fldfydu jqK;a wjidkfha§ ,nd .;a m%;sM, wkqj rd;S%s wdydrh ksod .ekSug fndfyda fõ,djlg fmrd;=j ,nd .;a whf.a tla /hlska fïo uÜgu 10] lska wvq uÜgul ;snqk;a rd;S% kskaog wdikakj wdydr ,nd .;a mqoa.,hkaf.a reêr.; iSks ugÜu 18] lska by<j ;snqKd'


tA wkqj fmkS hkafka wms kskaog wdikakfha§ rd;S% wdydrh .ekSug jvd kskaog meh lSmhlg fmrd;=j wdydr .ekSfuka ;rndrej" reêr.; iSks uÜgu md,kh jf.au fïoh .nvd ùu j<lajd .kak mq¿jks' fuu wOHhkfha l¾;D Jonathan C. Jun i|yka lrkafka Tn rd;S% wdydrh m%udo lrkjd hkq isref¾ YÍr nrg w;sf¾l lsf,da.%Eï m%udKhla tl;= lsÍula lsõfjd;a ksjerÈhs' Tjqkaf.a fuu wOHhk jd¾;dj Journal of Clinical Endocrinology  Metabolism u.ska m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd'


Èjd ld,fha flá kskao úkdä 28 lg iSud lrkak'''

Èjd ld,fha§ flá kskaola ,ndf.k wjÈ ùu ksid fjfyi uykaish ÿre ù isrerg m%dKj;a njla ,efnk w;r wE,s uE,s ÿn, .;shla ke;=j jev lsÍug kj cjhla ,efnk neõ ±kg m%p,s; u;hls' tA ksidu cmdkfha fiajd wdh;khka úiska ;u fiajlhkag fiajd uqrh ;=,§ flá kskaola fjkqfjka wjir ,nd § ;sfnkjd'


flá kskaolska miqj wfma u;l Yla;sh m%fndaOu;a fjk njg lreKq wkdjrKh ù ;sfnkjd' tA ksid u;lfha we;s .eUqre lreKq muKla fkdj úúO ia:dk" ñksiqkaf.a uqyqKq mjd u;lhg kef.kjd'

oj,a ld,fha§ ,nk flá kskao iïmQ¾K ksÈ pl%hlg iudkhs' flá kskafoka wjÈ ùu iu. ks¾udKd;aul ufkdaNdjhka iu. ks¾udKd;aul l%shdldrlïj, ksr; ùug;a wjia:dj ,efnk neõ ffjoH mÍlaIK u.ska wkdjrKh ù ;sfnkjd'


flá kskao ms<sn| wOHhk jd¾;djg wkqj Èjd ld,fha§ úkdä 10 isg 15 w;r flá kskaola ,nd .kakd mqoa.,hska flá kskaola ,nd fkd.kakd mqoa.,hskag jvd jeä mÍlaIdldÍ nj;a" {dkdkaú; nj;a y÷kdf.k isák neõ ±ka ikd: ù ;sfnkjd' fuu wOHhk jd¾;dj PubMed, u.ska m%ldYhg m;a ù ;sfnkjd'


ksod .kakd fõ,dj mehlg jvd jeä jqfKd;a'''

flá kskao jqK;a È.= fõ,djla .; jqfKd;a t;rï iqn keye' Èjd ld,fha§ ksod .kakd fõ,dj mehlg jvd jeä jqfKd;a wl,a urKhkag f.dÿre ùfï wjodku 30] lska by< hk neõ 313"000 la fokd iïnkaO lr f.k isÿ lrk ,o wOHhkhla u.ska fmkajd fokjd' tA ksid Èjd ld,fha§ fmdä —kema˜ tlla .kakjd kï th úkdä 28 lg iSud lsÍug u;l ;nd .kak' uq,ska i|yka l< ish¨ m%;s,dN ,efnkafka fï úkdä 28 l ld,fha§ muKhs'


fyd|g kskao hEfï l%uh'''

Tn fyg ojfia l< hq;= lghq;= .ek To Do List ,ehsia;=jla ,shkjd kï Tjqkag iqjodhl kskaola ,nd .kak mq¿jks' fglaidia úYajúoHd,fha iakdhq úoHdj ms<sn| úfYaI{hka úiska mqoa., kskao iy wm l< hq;= jev w;r wka;¾ iïnkaO;djhla ;sfnk neõ fmkajd fokjd' m¾fhaIlhka fmkajd fokafka fyg l< hq;= foa .ek ukfia ;nd .ekSug jvd ,ehsia;=jla ilia lr ;sfnkjd kï ;ukaf.a l< hq;= ld¾hhka .ek jo fkdù iqjfia ksod .ekSug yelshdj ,efnk njhs'


tA ú;rla fkdfjhs" ;uka úiska l< hq;= rdcldß .ek okakd ksidu ;uka l< hq;= fiiq ld¾hhka .ek jeä wjOdkhla ±laùug;a wjia:dj ,efnkjd' tA ksid Tng fyg Èkfha lsÍug we;s ld¾hhka ,ehsia;=jlg .ekSfuka by; wjYH;djhka imqrd .ekSug yelshdj ,efnkjd'


ksod .ksoa§ ks,a t<shg ksrdjrKh jqfKd;a Tnf.a úYdoh jeks iakdhq ms<sn| .eg¨ we;s úh yels nj Ökfha yems úYajúoHd,h u.ska isÿ lrk ,o wOHhkhla u.ska fmkajd fokjd' Tjqka fï fjkqfjka óhka fhdodf.k wOHhkhla isÿ lrkq ,enqjd' fï mÍlaIKd.dr óhka meh ;=kl ld,hla ks,a wdf,dalhg ksrdjrKh l< w;r Tjqka ±ä fia fkdikaiqka ;;a;ajhg m;a jqKd' fojeks wÈhf¾§ ks,a wdf,dalh wjysr lsÍfuka isÿ lrk ,o mÍlaIKfha§ fmkS .sfha óhka fmr mßÈ fkdikaiqka ;;a;ajhla fkd±lajQ njhs'


tA ksid Tn rd;S% ld,fha§ mß.Kl" cx.u ÿrl:k" m%;s§ma; wdf,dalh iy LED ;sr we;s Wmdx. fj; ksrdjrKh jqfKd;a wkd.;fha§ iakdhq ms<sn| .eg¨ we;s úh yels njg wk;=re wÕjd isákjd'


Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism weiqßka

mqkHd pdkaokS o is,ajd