නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ldka;djka i`.jk widudkH fhdaks Y%djhka
,sx.slj iïfm%aIKh jk wdidok wêl fhdaks Y%djhka we;s lrhs

kuq;a iEu wiAjdNdúl fhdaks Y%djhlau ,sx.slj iïfm%aIKh jk wdidok ksid we;s fkdfõ'


m%ckl úfhA miqjk ldka;djkag widudkH fhdaks Y%djhka we;s ùu ldkA;d fi!LHh yd wE÷k lreKls' fndfyda ldka;djkag fuh wmyiqldÍ ;;a;ajhls' iudcfha ,sx.sl fi!LH .eg¨ iïnkaO ñ:Hdjka yd ÿ¾u; ;sfí' fy<slsÍug we;s ue,s nj fya;=fjka ksis ffjoH Wmfoia fkd,nd m%ckl fi!LH .eg¿ iukh lr .ekSu ioyd Tjqyq úúO ms<shï lsÍug fm<fU;s'


wm l< ióËKhl§" kd.ßl j;= m%foaYj, Ôj;ajk ldka;djkaf.ka nyq;rh m%ldY lr isáfha" óg by; oS Tjqka yg widudkH fhdaks Y%djhka ;snQ nj;a th M;rï ne?reï ;;a;ajhla fiA fkdie,l+ nj;ah' we;eï ldka;dfjda fhdaks Y%djhka - tys m%udKh" j¾Kh yd .kaOh hk ,CIK wkqj tys idudkH widudkH nj ;udu úksYaph lr.ks;s' fuu ldka;djka ;u ñ;=ßhka fyda mjqf,a wh iu. fyda idlÉPd lr we;s w;r" Mu.ska wka wh w;r;A Tjqkaf.a  fukau úúOdldr w;a±lSï we;s nj;a tu.ska idudkH yd widudkH fhdaks Y%djhka fjkalr y÷kd .ekSug Ujqka ;=< we;s fkdyelshdj;a wjOdrKh lrk ,È' fuysÈ ldka;dfjda ;uka fhdaks Y%djhka ksid uqyqK mE wmyiq;d fmkajd ÿkay' fndfyduhla ldka;djka yg Tjqkaf.a hg we÷ï ks;ru udre lsÍug isÿùu" leiSu" ±ú,a, yd iuyr úg ;=jd, isÿùu jekss wmyiq;d we;s ú we;' ;j;a iuyr ldka;dfjda" ,sx.slj tlaùfï§ fõokdjla ±kSu yd ,sx.sl iïnkaO;djh ms<sn| .eg¨ u;= ù we;s nj;a mejiQy' fuu ldka;djka úúO fya;+ka ksid widudkH fhdaks Y%djhkag f.dÿre jQ whhs'


we;eï ldka;dfjda widudkH fhdaks Y%djhka i|yd úúO w;a fnfy;a fkdfyd;A zf.dv fjolïZ Ndú;d lr tajd wid¾:l jQ úg muKla ffjoH Wmfoia ,nd .ekSug fm<fU;s' ldka;djka zw;a fnfy;aZ lrkq ,nkafka ;j;a flfkl=g ;u frda. ;;a;ajh fy<s lsÍug we;s ue,s nj ksidh' iuyr ldka;djka ;ukaf.a mjqf,a idudðlhkaf.ka fyda ñ;=ßhkaf.ka Wmfoia ,ndf.k we;s w;r" fndfyduhla ldka;djka ;ukaf. <Õu ñ;=ßhkag fï iïnkaOj mjid we;' we;eï ldka;djka mejiqfõ" ta whg fujeks .eg¨ bÈßm;a lsÍug ldka;d ffjoHjßhla isáfhA kï jvd;a iqÿiq njh' ;jo" mqoa.,sl;ajh yd ryiHNdjh ms<sn|j woyia mjik ,o w;r" th b;d jeo.;a idOlhla f,i ie,l+y' fuu fya;+ka ksid" widudkH fhdaks Y%djhka fjkalr y÷kd.kafka flf,i o" widudkH fhdaks Y%djhkag fya;= fudkjdo" idudkH fhdaks Y%djhkaf.iajNdjh l=ula o" ldka;djla ffjoH Wmfoia i|yd fhduq úh hq;af;a l=uk wjia:dj,§ o@ hkdÈh;a iïnkaOj fuu ,smsh wruqK lr.;sñ'


Tng"

 • m%ckk moaO;sfha wdidokj,g m%;sldr fkd.ekSu ksid we;sjk u|ire Ndjh"
 • jHdêckl ;;a;aj fya;=fjka isÿjk wmyiq;djhka"
 • ffjoH m%;sldr fjkqfjka hk wkjYH úhoï"

j<lajd .ekSug wjYH o@


fyd|u l%uh jkafka" 
idudkH yd widudkH fhdaks Y%djhka fjka j y÷kd .ekSuhs'


idudkH fhdaks Y%djhka f,i i,lkafka l=ula o@

 m%ckl úfhA miqjk fndfyduhla ldka;djka yg hï m%udKhl fhdaks Y%djhka mj;sk w;r th idudkH ksfrda.S ldhsl iAjNdjhls'

idudkH fhdaks Y%djfhys meyeh meyeÈ,ss jk w;r idudkH jd;hg ksrdjrKh ùfuka ,d ly meyehla .kS' fuu idudkH fhdaks Y%djh fhdakshg f;;a njla iy myiqjla we;s lrhs'

wd¾:j pl%fha ueo§ wd¾:jh isÿù m<uq Èkg Èk 15 lg muK miq fuu Y%djh ,siaik iq¿ yd oshdre iAjNdjhla .kakd w;r m%udKfhka o jeäfõ'

fhdaksfha idudkHfhka fjfik nelaàßhd j¾. we;s w;r tu.ska fhdaksfha fi!LHu;a mßirhla mj;ajdf.k hEfuka ydkslr nelaàßhdjka j¾Okh md,kh lrhs'

fydafudak uÜgu wkqj isÿjk ffcj ridhksl l%shdj,shkag wkqj fhdaks Y%djhkaf.a m%udKh yd ixhq;sh ;SrKh fõ' m%ckl úfhA miqjk ldka;djkag we;sjk fhdaks Y%djhkaf.a m%udKd;aul jeäùu fndfyda úg idudkH ldhsl ;;a;ajhla jk w;r wdidok ksid fkdfõ'


idudkH fhdaks Y%djh jeä jk wjia:d ljf¾o@

 •  fhdaks Y%djh idudkH f,i jeäùula"
 • wd¾:j pl%fha ueo§
 • .¾NdYhg Wm;amd,k WmlrK ^Æmh& we;=<;a lr we;s úg
 • ,sx.sl ixi¾.hlska miqj
 • .¾NKS iufha§
 • wd¾:jyrKhg miqj we;s úh yelsh'


fhdaks Y%djhka úúO jHdêckl ;;a;aj fya;=fjka o isÿúh yelsh' tajd ckfkakaøshka iïnkaO ms<sld" N.kAord ^Fistula&" wdid;añl m%;sl%shdjka" wd¾:jyrKfha§ isÿjk fhdaks ud¾.fha yels<Su;a iu. we;sjk wdidok" iy m%ckk moaO;sfha wdidok ;;a;ajhkah' ;j;a iuyr fya;+ka f,i ndysr øjH ^Foreign body& ^WodyrK f,i fhdaks ud¾.fha ;ekam;a jk mq¨ka j,ska idok ,o tampons fyda fldKavï$ Wm;a md,k fldmq&" .eíf., wdY%s;j we;sjk Yaf,aYAu, re¢ jeo,s ^polyps& hkdÈhhs'

fhdaks Y%djhkag nyq, fya;= jkafka idudkH fN!;sl fjkiaùï" nelaàßh,A jeðfkdaisia yd lekaävd f,i y÷kajk wdidokhka jk w;r ,sx.slj iïfm%aIKh jk yd wdidok fkdjk fya;+ka ms<sn|j o i,ld ne,Su o jeo.;ah' tu wdidokhka yd jHdêckl fya;+ka ms<sn|j mÍCIK u.ska neyer lsÍu ;=<sska fuu fhdaks Y%djhka idudkH ldhsl ;;a;ajhla nj ikd: lr .; yelsh'


widudkH fhdaks Y%djhka ms<sn|j wm ie,ls,su;a úh hq;af;a l=uk wjia:dj,§ o@

 fhdaks Y%djfhys meyeh fjkiaù" .kaOh fjkia ú" m%udKfhka jeäù we;akï Tng wdidok ;;ajhla we;s ù ;sìh yel'

m%udKfhka jeä" >klñka hq;= fyda ier .kaOfhka hq;= Y%djhka widudkH fõ'


tfukau my; i|yka wjia:do wêl fhdaks Y%djhka iu. we;s ùu widudkH fõ¦

 • wd¾:j pl%fha w;rueo § reêr jykh
 • ,sx.sl ixi¾.h fõokdldÍ ùu
 • há nfvys fõokdj

;jo" ,sx.sl ixi¾.fha § fõokdjla ±kSu" N.fha leis,a,la" nv ßosu" fY%dAKs fmfofiys fõokdj" fhdaksfhka isÿjk wdidudkH reêr jykh" WK jeks frda. ,laIK we;a kï"

,sx.slj iïfm%AIKh jk wdidok iïnkaO bÕshla fia ie,lsh hq;=h'

,sx.slj iïfm%aIKh jk wdidok" wêl fhdaks Y%djhka we;s lrk kuqÿ iEu wiAjdNdúl fhdaks Y%djhlau ,sx.slj iïfm%aIKh jk wdidok ksid we;sjkakla fkdfõ'

 idudkH fhdaks Y%djhka widudkH ;;ajhkaf.ka fjka lr y÷kd .ekSfuka Tng jHdêckl ;;a;aj j,ska isÿjk widudkH fhdaks Y%djhka y÷kdf.k b;d blaukska ffjoH Wmfoia i|yd fhduq úh yels fõ'


ldka;djka m%;sldr i|yd ffjoHjrhl= yuqúh hq;af;a l=uk wjia:dj,§ o@

 Tng my; i|yka ;;a;aj we;akï ffjoHjrhl= uqK.eish hq;=h'

 • wiAjdNdúl wkaofï l,a mj;sk wêl fhdaks Y%djhka"
 • uqojmq lsß fia leá.eiqKq iqÿ meye;s >k Y%djh"
 • uq;% my lsÍfï§ jk ±ú,a,
 • iqÿ fyda ly$fld< meye;s Y%djh fyda reêrh iu. ñY% jQ fhdaks Y%djhka"
 • ier .kaOhla iys; ùu"
 • fhdaks m%foaYfha leiSï yd fõokdj"
 • há nv fõokdj" ,sx.sl ixi¾.fha§ fõokdjla ±kSu'

,sx.slj iïfm%aIKh jk wdidok ksid ,sx.sl yd m%ckl fi!LHhg wys;lr n,mEula we;s fõ'

m%ckk moaO;sfha wdidok i|yd l,g fõ,djg ksis m%;sldr fkd,eîfuka nrm;< ixl+,;d we;s úh yelsh'


 • fY%daKs m%foaYfha wdidok ;;a;aj yd Mu.ska j|Ndjh yd .¾NdYfhka msg; l,, ms<sis| .ekSï ^Ectopic Pregnancy&
 • ore m%iQ;sh fyda Wm; kshñ; oskg l,ska isÿùu
 • wvqnr ore Wm;a"
 • N%EK yd <ore urK"
 • wdPkauc frda.
 • <ore wkaO nj"

ldka;djkag ckfkakaøsh wjg msßisÿ lsÍug fj<o fmdf<ys we;s úúO inka j¾." fc,a j¾. yd" úúO Ieïmq j¾. yd úIîc kdYl Èhr Ndú;fhka fhdaksh wjg .ejfik idudkH CIqøÔùka úkdY ùu yd fjkiaùï ksid fjk;a ydkslr nelaàßhdj, j¾Okh isÿ úh yelsh' tu.ska nelaàßh,a jeðfkdaisia" fY%daKsh wdY%s; m%ody ;;a;aj" .eíf., m%ody" .¾NdYfha we;=<; mg, m%odyh yd .¾NdYfhka msg; ms<sis| .ekSu" iqÿ ìxÿu$ f.dfkdßhd" la,eóähd wdidokh" y¾mSia yd tÉ'whs'ù' ^HIV& wdidok ;;a;aj we;sùu jeä lrhs' tu m%foaYh uDÿ inka j¾.hla .,ajd u`o WKqiqï c,fhka fia§u yd mú;%j yd úh<sj ;nd .ekSu m%udKj;ah'


ckfkakaøsh wi, yd m%ckk moaO;sfha hy meje;au i|yd my; i|yka oE wkq.ukh lrkak'

 • ikSmdrCIl ;=jd ksishdldrj udre lsÍu"
 • weÕg ;ojQ;a lD;Su ksudfjka iE¥ we`ÿï fkdwe`§u"
 • lmqfrÈ j,ska idok ,o hg weÿï we§u"
 • Èkm;d Tnf.a N.h yd úmgh ^,sx.dY%s;& m%foaYh mú;% lsÍu" Mkuq;a fhdaksh we;=,; mú;% fkdlrkak'
 • N.h yd úmgh ^,sx.dY%s;& m%foaYh mú;% lrk úg bÈßmi isg msgqmig fidaokak'
 • ,sx.slj iïfm%aIKh jk wdidok je<elaùu i|yd Wm;a md,k fldmq Ndú;d lrkak'
 • fi!LH iïmkakj Ôj;aùu" fyd| wdydr"m%udKj;a kskao yd m%udKj;a ;rï c,h mdkh lsÍu'
 • geïmka ^lmq mq¨ka .=,s& fyda iqj| .ekajQ ikSmdrCIl ;=jd Ndú;fhka je<elSu'
 • ffjoH Wmfoia u; muKla T!IO Ndú;h'
 • m%ody we;s ;eka fyda wdidÈ; ;eka leiSfuka je<lSu u.ska ;jÿrg;a th Woa§mkh ùu je<elaùu'

frda. ,CIK ;sfíkï fyda frda.h we;ehs iel lrhs kï" yels blaukska" ksis m%;sldr j,g fhduq l< hq;=h'


fPHIaG lÓldpd¾h"
wdpd¾h m%ika;s b,xfldaka
iu fi!LH úoHd mSGh"
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h"
kqf.af.dv'