නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

cdk mÍlaIdfjka y÷kd.kafk iuia; Tñfl%dka frda.Ska m%udKh fkfjhs''''


rg ;=< ;j;a wdidÈ;hka''

fldúâ jix.; ;;a;ajh;a tlal jir folla muK wm fï fjkqjg .; lr ;sfhkjd' w¨f;ka kj jirla ,n,;a wms ;ju;a miqfjkafka wNsfhda.hl' hï wdldrhlg wms fï jix.; ;;ajh md,kh lrf.k tk úg kej; ffjrih fjkia fjkjd'

fï jk úg w¨f;ka meñK we;s Tñfl%dka m%fNaoh ms<sn|j oeka udihl muK ld,hla wOHhkh lrkak wmg yelshdj ,enqKd' ta udih we;=<; ta iïnkaOfhka f.dvla o;a; jd¾;d fjkjd' úfYaIfhkau tlai;a rdcOdksfhka' ta ms<sn|j Tjqka ksl=;a lr we;s o;a;j,g wkqj wmg fmfkkafk Tñfl%dka m%fNaoh tkak;alrKhg ,lajqKq iudchl jqK;a b;d YS>%fhka me;sr hk nj' th fv,agd m%fNaoh wNsnjd hEula' 

fï foaj,g iu.dój ta rgj, frda.Ska frday,a.; ùï jd¾;d fj,d ;sfhkjd' urK hï m%udKhlska jeäfj,d ;sfhkjd' th tkak;a l<;a wNsfhda.d;aul ;;a;ajhla' fï iïnkaOfhka l;d lrk úg fv,agd m%fNaohg iu.dój frda. ldrl nj wvq njg u;hla oekg ;sfhkjd' úoHd;aul o;a; wkqj;a Tñfl%daka fv,agdjg jvd frda.ldrl nfõ hï wvqjla fmkakqï lrkjd' ta ;;a;ajh wms y÷kd.kafk uQ,sl jgfha ksÍlaIK j,ska' tkuq;a ta ms<sn|j ;j ÿrg;a bÈßfha§ ;yjqre lr .; hq;=j ;sfhkjd'

hï wdldrhlska frda. ldrl nfõ wvqjla ÿgqj;a tys YS>% me;sÍfï yelshdj;a tlal frda.Ska frday,.; jk m%udKh jeä fjkak mq¿jka' ixl=,;d u;= fjkak;a bv ;sfhkjd' fudlo tkak;alrkhg ,lajqKq iudc ;,j,;a fuu m%fNaoh jHdma;j mj;sk ksid' 

fv,agd iy Tñfl%dka  m%fNao ixikaokh lroa§ Tñfl%dka m%fNaofha frda. ldrl nj hï wdldrhl wvqjla oelal;a bÈßfha§ tu ;;a;ajh fjkia fjkak neß lula keye' tys mj;sk w;s m%n, me;sÍfï  yelshdj;a tlal frday,a moaO;shg jeä frda.Ska m%udKhla jd¾;d fjkak mq¿jka'

fï yeufoagu uqyqK§ug wmg ;sfnk m%n, wúh fjkafka tkak;a lrKh' uQ,sl jgfha tkak;alrkfhka ,nd .kakd m%;sYla;sh ld,h;a tlal hï m%udKhlska wvq ùfï yelshdj ;sfhkjd' ta ksid ;uhs úoHd;aulj ta i|yd wu;r ud;%djla ks¾foaY lrkafk' fudlo úoHd;aulj Tmamq fj,d ;sfhkjd" fï kj m%fNaofha ixl=,;d j,lajd.kak" urK m%udKh wvq lr.kak" frday,a .;ùu wvq lrkak uQ,sl jgfha tkak;aj,g wu;rj kshñ; ld,j,§ wu;rj tkak;a ud;%d wksjd¾fhkau ,nd .; hq;= nj'

ta lshkafk wfma m%;sYla;sh by< uÜgul mj;ajd .ekSfuka fuu frda.S ;;a;ajfhka we;s úh yels oreKq n,mEfuka w;añfokak hï wdldrhlg mq¿jka'  ta wkqj jeäysá wh uQ,sl ud;%d fol ,ndf.k we;akï udi ;=klg miqj wu;r ud;%dj ,nd .; hq;=j ;sfhkjd' ud;%d folla ,nd.;a miqj hï wfhl=g fldúâ frda.h je<÷Kq njg ;yjqre lr .;af;d;a tÈk isg udi yhlska miqj wu;r ud;%dj ,nd.; hq;=hs'

wm w;r úúO frda.dndO ksid m%;sYla;sh ÿ¾j, jqK wh bkakjd' ta whg uQ,sl tkak;a ,ndf.k udihlg miqj wu;r ud;%djla  ks¾foaY lrkjd' fï wdldrhg wms kshñ; úÈhg wu;r tkak;a ,ndf.k wfma fm!oa.,sl  m%;sYla;sh jeä ÈhqKq lr .kakd .uka m%cdjla úÈhg tu m%;sYla;sh by< kxjd .ekSug lghq;= lrkjd kï" fuu frda.h ;=<ska iudc moaO;shg úh yels n,mEu wju lrkak mq¿jka'

<uhska i|yd;a tkak;alrK lghq;= wms rgla úÈhg wdrïN lr,hs ;sfhkafk' ta wkqj jhi wjqreÿ 16 g jeä whg tkak;a ud;%d 2la ks¾foaY lr ;sfhkjd' jhi wjqreÿ 12-15 ;a w;r orejkag tla tkak;a ud;%djla ks¾foaY lr ;sfhkjd' b;ska m%cdjla úÈhg fï mj;sk ;;a;ajhg uqyqK §ug kï" wms wfma m%;sYla;sh ksje/È wdldrhg mj;ajdf.k hd hq;=hs lshk ldrKdj wu;l lrkak  tmd'

fï jk úg cdk úYaf,aIK mÍlaIK lghq;= ffjoH m¾fhaIK wdh;kh u.skq;a isÿ flfrkjd' fjk;a ridhkd.drj,;a flfrkjd' ta ish¨ o;a;j,ska y÷kdf.k ;sfhkafk" wfma rg ;=<;a Tñfl%dka m%fNaoh wdidÈ;hka  ys¢kd nj' bka jeä msßila msg rg b|,d tk wh' fï jk úg Tñfl%dka m%fNaoh wfma rg ;=< me;sfrñka ;sfhkjd' iuyr fj,djg bÈß i;s lsysmh ;=< fv,agd m%fNaoh wNsnjd hñka Tñfl%dka m%Odk ffjri m%fNaoh njg m;afjkak yelshdj ;sfhkjd' 

ffjoH m¾fhaIK wdh;kh uÕska lrk ,o cdk úYaf,aIK mÍlaIK uÕska frda.Ska 10 la y÷kd.;a;d' bka wgla msgráka wdj wh' fokafkla frday,a.;j m%;sldr ,nk wh w;=frka ;uhs y÷kd.;af;' wm fï wdfõlaIK lghq;= udi yhla ;siafi isÿflfrkjd' cdk wkql%u úYaf,aIK wms lrkafk ksheÈ mÍlaIdj uÕska'  ta ksid fï fj,dfj me;sÍu .ek 100]lau iy;sl lrkak neye' wmg mq¿jka fjkafk i;shlg fyda follg fmr jQ ;;a;ajh y÷kd.kak' fudlo fï mÍlaIKhg hï lsis ld,hla .;fjkjd' ta wkqj m%;sM, ,nd fokak i;s follaj;a hkak mq¿jka' tal ;uhs fï mÍlaIKfha idudkH iajNdjh'

cdk úYaf,aIKhlg yeu frda.S idïm,hlau fhdod fkd.kakd ksid ksoe,af,a bkakd Tñfl%dka wdidÈ; wh bkak mq¿jka' fï o;a; uÕska ,efnkafk iïmQ¾K ;;a;ajh fkfjhs' yenehs fï fj,dfj wms f;areï .kak ´fk Tñfl%dka ffjrih ;eka lSmhlska jd¾;d fjk nj' ta lshkafk iudch ;=< me;sfrkak wrf.k' ta ;uhs idudkH iajNdjh'

yenehs b;ska tfyu lsh,d wmg uq,a wjia:dfj jf.a ffoksl lghq;= w;yer,d bkak ;j ÿrg;a mq¿jka lula keye' ta wkqj wo jk úg ffoksl lghq;= idudkH mßÈ wdrïN fj,d ;sfhkjd' tu ;;a;ajh È. ÿrg mj;ajdf.k hkak kï" tkak;alrKh wksjd¾h fjkjd jf.au uqj wdjrK me<£u we;=¿ wmg yqremqreÿ fi!LH wdrlaIs; l%ufõo ;j ÿrg;a wkq.ukh l< hq;=hs'

wms fï fj,dfj bkafk fv,agd ffjri m%fNaofha me;sÍu;a tlal hïlsis wdldrhl md,khlg k;= lrf.k' ta;a wmg wu;l lrkak neye" fuu ffjrifha m%fNaoh fjkia fj,d Tñfl%dka f,iska wm w;rg meñK isák nj'

wo jk úg ffoksl lghq;= idudkH wdldrhg mgka wrf.k' wmg fmdÿ m%jdykfha§ jeks hï hï wjia:dj,È fi!LH wdrlaIs; l%ufõohkag 100] lau wkq.; jkakg fkdyels wjia:djka yuqfjkjd' tjka iSñ; iïm;a tlal lghq;= lrk úg uqj wdjrKh ksjerÈj Ndú; lsÍu we;=¿ fi!LH wdrlaIs; l%ufõohkag wkq.;j lghq;= lsÍfuka wfma wdrlaIdj iy;sl lr .ekSug isÿ fjkjd'

fldfydu;a fï jf.a kj m%fNaohla rglg we;=¿ fjk tl kj;ajkak mq¿jka lula keye''th me;sr hEu kj;ajkak;a neye' wmg lrkak mq¿jka fjkafk talg Tfrd;a;= fok m%;sYla;sh iudchla úÈhg yod.kak tl'  ta yryd frday,a moaO;shg tk frda.Ska m%udKh wju lr .kak mq¿jka


^fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYfha mej;s udOH yuqjla weiqßkss&


ffjri frda. ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
k§l cdkf.a
ffjoH m¾fhaIK wdh;kh
fld<U


;udrd m;srK