නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jeiai;a tlal wdfhu;a ó WK ysi Tijk ,l=Kq


nelaàßhd wdidokhla ksid ó WKg ksYaÑ; m%;sldr ;sfhkjd

kej; j;djla ó WK ta lshkafk f,magiamhsfrdaisia ^ Leptospirosis & ;;a;ajh ysi Tijkakg mgka wrf.k' fuh i;=kaf.ka fndajk ÿ¾,N nelaàßhd wdidokhla' fuu nelaàßhdj /f.k tk jdylhka f,i l%shd lrkafk i;=ka ^óhka jeks& tu nelaàßhdj i;=kaf.a jl=.vq ;=< Ôj;a jk w;r Tjqkaf.a uq;% yryd mia yd c,h iuÕska ñY% fõ' tjka wdidÈ; if;la uq;% l< ìula wdY%s;j .ejfik wfhl=f.a iSÍï jeks újD; ;=jd, we;akï ta yryd YÍr.; ùug bv ;sfhkjd

idudkHfhka nelaàßhdj wdidokh ù i;s folla we;=<; frda. ,laIK fmkakqï lrk kuq;a iuyfrl= ;=< frda. ,laIK fkdfmkajd udihla jeks ld,hla jqK;a ;sfnkakg mq¿jka'

nelaàßhd wdidokhla ksid ksYaÑ; T!IO ;sfhkjd'''

ta wkqj l=Uqre wdY%s;j lghq;= lrk f.dùkag fuu ;;a;ajh je<£ug bv ;sfhkjd' ,xldj mqrdu ke;;a Èia;%slal lsysmhl ó WK me;sr hdfï wjodku mj;skjd' úfYaIfhka lE.,a," r;akmqr jf.a m%foaYj, iEu jirlu mdfya frda.Ska jd¾;d ùula olakg ,efnkjd'

fï nelaàßhd wdidokhla ksid we;sjk frda. ;;a;ajhla ksid ta i|yd m%;sÔjl T!IO ;sfhkjd' ta ksid lsisfjla ó WK ksid urKhg m;aúh hq;= keye' ta;a fvx.= lshkafk ffjrihla' fldúâ lshkafk;a ffjrihla' ta jf.a ffjri i|yd ksYaÑ; T!IOhla keye' ta jqK;a ó WK fyd| lrkak mq¿jka' yefokafk ke;sj j<lajd.kak yelshdj ;sfhkjd'

l=Uqrg neiSug fmr''''

fï wjodkï we;s m%foaYj, f.dùka l=Uqrg neiSug l,ska i;sfha mgka i;sm;d ta i|yd ks¾foaYs; fvdlaisihsla,ska ^Doxycycline& fm;s folla wrf.k ^i;shlg tl ojila T!IOh .ekSu m%udKj;a& l=Uqrg neiSfuka ó WK je<£fï m%jK;dj wvq lr.ekSfï yelshdj ;sfhkjd' tu T!IO Tn m%foaYfha uyck fi!LH mÍlaIljrhd úiska Tng ,nd§ug lghq;= lrkjd' tu T!IO ksishdldrj i;sm;d ,nd .kakjd tlalu ó WK frda.fha ,laIK ms<sn|j wjfndaOfhka miqùu jeo.;a'

frda. ,laIK '''

ta wkqj ;o WK" T¿j lelal=u" weÕ m; wudrej" w; mh ;on, úÈhg myr ÿkakdla fia lelal=ï we;sùu" weia r;=ùu" uq;%j, meyeh fjkia ùu ^r;= meyehg jf.a& olakg ,efnkjd kï wksjd¾hfhkau ffjoH m%;sldr .kakg fjkjd' ta;a tlalu Tn l=Uqre wdY%s;j lghq;= l< nj ffjoHjrhdj oekqj;a lrkak;a wu;l lrkak tmd' ta oekqj;a lsÍu ;=< ffjoHjrhdg ta ó WK njg iel my< lrkak mq¿jka'

y÷kd.ekSfï mÍlaIK '''

ta wkqj Tnj iïmQ¾K reêr mÍlaIKhlg iy uq;% mÍlaIKhlg fhduq lrkq ,nkjd' tuÕska Tng ó WK je<£ we;aoehs ksYaÑ;ju oek .ekSfï yelshdj ;sfhkjd'

idudkHfhka .%dóh frday,l jqj;a fuu mÍlaIK lsÍfï myiqlu mj;skjd' ta ksid lsisu úÈhl Ôú; wjodkula ms<sn|j ìh úh hq;= jkafka keye' wjYH jqjfyd;a frday,a.; lr Tng wjYH m%;sldr ,nd fokakg ffjoHjreka úiska lghq;= lrkjd'

wjodku ldgo@

idudkHfhka ó WK me;sr hk m%foaYj, l=Uqre wdY%s;j lghq;= lrk mqoa.,hka wjodkï ldKavhg wh;a fjkjd' ta wh l=Uqre wdY%s;j mj;sk c,fhka w;mh fia§u" uqyqK fia§u wdÈh;a f,dl= wjodkula' úfYaIfhka l=Uqre wdY%s;j lghq;= lrk wh oKysi olajd md wdjrK me<£u wksjd¾h jk w;r" ish¨u l=Uqre f.dùka ;u f.dúìï wdY%s;j msßisÿj ;nd .ekSu l< hq;=u ldßhla nj wu;l lrkak tmd'

l=Uqre wdY%s;j jev lghq;= lrk wh jf.au m;,a l¾udka;h wdY%s;j lghq;= lrk wh;a wjodkï ldKavhg wh;a' ta wh ;u lghq;=j,§ uqj wdjrK" w;a md wdjrK jf.au ysia jeiqï me<£u wksjd¾hfhkau lrkak fjkjd' ta jf.au mY= ffjoHjreka" N+.; fiajlhka" i;=ka urK ;ekaj, fiajh lrkakka fï wjodkug ,la fjk msßia w;rg tl;= fjkjd' fujr fjkodg idfmalaIj ó WK frda.Ska jeäùfï m%jK;djla jd¾;d fjñka ;sfhkjd' fldúâ jix.; ;;a;ajh;a tlal w¨f;ka msßila f.dú;ekg tl;= ùu;a" w;a yer oeuQ mqrka l=Uqre j.djg fhduqùu;a lshk ldrKd ta i|yd n,mEï lr we;s nj fmfkkakg ;sfhkjd' ta jf.au fndfyda fj,djg wfma mdrïmßl f.dùka ngysr T!IO ,nd.ekSug mj;sk ue,slu;a fï wdldrhg ó WK ysi Tijkakg n,mEï lrkjd' ta whf.ka nyq;rhla fï WK ;;a;ajh ms<sn|j ie,ls,su;a fjkafk keye' frda.h W;aikak jQ miqj ;uhs T!IO ,nd .ekSug fm<fUkafka' tjka wjia:djlg m;a jQ úg Ôú; wjodku we;s fjkakg jqK;a neß lula keye'

ffjoH yß; w¨;af.a
ixialdrl
rcfha ffjoH
ks,OdÍkaf.aa ix.uh

;udrd m;srK