නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fndfyda fofkla yßyeá fkdokakd mshhqre ms<sldfõ cdkuh moku'''


mshhqre ms<sld we;s jkafka ffi, cdk j, we;s úlD;s;d fya;=fjka tu i, md,khlska f;drj .=Kkh ùfuks È.ska È.g mshhqre mglj, isÿjk ffi, .=Kkh mshhqre ms<sld ;;ajh olajd j¾Okh fõ'' mshhqre ms<sldj Y%S ,xldfõ ldka;djka w;r nyq,u ms<sldj jk w;r th ldka;djkaf.a we;sjk iuia: ms<sldj,ska 24l muK m%;sY;hla fõ' fuu ms<sld ;;ajhg cdkuh idOl m%n,j n,mEï we;s lrk nj fï jk úg fidhdf.k we;' mshhqre ms<sld we;s ùfï keUqrej jeä lrk cdkuh fjkiaùï mshhqre ms<sldj je<`§fï m%jK;djh ie,lsh hq;= f,i jeä lrk w;r th idudkH uÜgug jvd fo.=Khlska jeä lrk nj m¾fhaIK j,ska fidhdf.k we;'

mshhqre ms<sld j¾.

mshhqre ms<sld j¾. 3 la we;' tajd m%fõ‚l mjq,g wdfõ‚l jQ iy wyïnfhka we;sjk wdldrh fõ' ish¨ mshhqre ms<sld w;ßka 5-10] m%udKhla m%fõ‚l ms<sld jk w;r tu ms<sld ioyd BRCA1" BRCA2" TP53" CDH1" STK11 iy PALB2 hk cdkuh úlD;s;d fya;= fõ' 20-30] l mshhqre ms<sld ;;a;aj mjq,g wdfõ‚l jk w;r ta ioyd ATM" CHEK2 iy BRIP1 hk cdkuh fjkiaùï fukau Ôjk rgdjo n,mdk nj fidhdf.k we;' b;sß mshhqre ms<sld 70-80] w;r m%udKhla fndfyda úg we;sjkafka mrïmrdfõ lsisfjl=g;a frda.h je<`§ fkdue;s ldka;djka ;=< jk w;r m%Odk jYfhka thg fya;= ù we;af;a mshhqre ms<sld je<£fï cdkj, 1 isg 2 .=Khlska jeä wjodkula we;s cdkj, isÿjk nyq, fmdÿ fjkialï fõ'

cdk WmfoaYkh ksid

ms<sld ms<sno cdk úoHd;aul m¾fhaIKj, uE; ld,Sk ÈhqKqùï ksid fndfyda mshhqre ms<sld i|yd fya;=jk Ôj úoHd;aul hdka;%Khka ms<sn|j wjfndaOhla ,nd .ekSug yels ù we;' fuu fidhd .ekSï mshhqre ms<sld m%;sldr l%shdj,sfha" m%d:ñl je<elaùu" mÍlaIdj iy frda. úksYaph lsÍu frda.Skaf.a iy Tjqkaf.a mjq,a idudðlhkaf.a mshhqre mgl mÍlaId lsÍfuka ,nd.;a cdkuh f;dr;=re Ndú;d lrñka m%;sldr yd miq úmrï lsÍu i|yd WmldÍ fõ'' th mshhqre ms<sld i|yd keUqre;djhla we;s mqoa.,hska l,a;shd y÷kd .ekSug;a" ms<sld wjodku wju lsÍu i|yd l%uj;aj lrkq ,nk ms<sld ksÍlaIK fyda frda. ksjdrK ueÈy;aùï i|yd cdk WmfoaYkh ,nd §ug;a fya;= ù ;sfí'

frda.shdf.a cdkuh me;slv" úfYaIs; m%;sldr l%fudamdhkag m%;spdr oelaùu iy frda.h ms<sno wkdjels u; mokïj m%;sldr ;SrK .ekSfï l%shdj,shg iy ta ta mqoa.,hkag iqÿiq m%;sldrh f;dard .ekSugo th myiqlï imhhs'

m%fõ‚l mshhqre ms<sld we;sùfï yelshdj

mjqf,a fjk;a idudðlhkag frda.h ;sîu m%fõ‚l mshhqre ms<sld we;sùfï yelshdj fmkakqï lrhs' f,a {d;sfhl= ;=< mshhqre ms<sldjla we;s ldka;djkag tjka b;sydihla fkdue;s ldka;djkag jvd wdikak jYfhka fo.=Khlska jeä wjodkula we;' mjq,a b;sydihg wu;rj wjqreÿ 50 g fmr we;sjk fyda mshhqre foflysu we;s jk fyda äïN fldaI ms<sld jeks wfkl=;a ms<sld tlu mqoa.,fhl= ;=< we;s ùu m%fõ‚l ms<sldjla we;s ùfï yelshdj fmkakqï lrhs' m%fõ‚l mshhqre ms<sld yd iïnkaO úfYaIs; cdk y÷kd .ekSfuka cdkuh mÍlaIK u.ska mdrïmßl mshhqre ms<sld iy,laIKh iDcqju y÷kd .ekSug yels ù ;sfí m%fõ‚l mshhqre ms<sld we;s mjq,aj, cdkuh fjkialï ms<sn| oekqu" iqÿiq m%;sldr l%fudamdhka f;dard .ekSug iy ióm {d;Ska ;=< we;s ms<sld wjodku l,a;shd y÷kd .ekSu w;HjYH fõ'

fõ.j;a yd ,dNodhS NGS cdk mÍlaIdj

tka'Ô'tia ^NGS - Next Generation Sequencing& ;dlaIKh Ndú;fhka reêrfhka ,nd.;a ãtkata u; cdk mÍlaIdj isÿ flf¾' fuu l%uh ;ks cdk mÍlaIK fjkqjg fõ.j;a yd ,dNodhS úl,amhla imhk w;r tuÕska ms<sld wjodku jeä lrk cdk fjkiaùï fndfyda m%udKhla tljr úYaf,aIKh l< yelsh'

th m%fõ‚.; mshhqre ms<sld i|yd o¾Ylhla úh yels cdkj, fjkialï mÍlaId lsÍug bv fohs' fuu.ska m<uqj ms<sldjg ,lajQ mjqf,a idudðlfhl= mÍlaId lrkq ,efí' fuys§ cdkuh úlD;s;djhla fidhd.; fyd;a" ms<sldjg ,lafkdjQ mjqf,a wfkl=;a idudðlhskag tu cdk úlD;s;djhka yÿkd .ekSu i|yd mÍlaId l< yelsh' Bg wu;rj ms<sld we;s lrk cdkuh úlD;s;djhka b,lal lr .ksñka iqÿiq m%;sldr f;dard .ekSu" m%;sldr i|yd m%;spdrh mQ¾j ks.ukh lsÍu iy wjYH wjia:djkays§ m%;sldr l%uh fjkia lsÍu ioyd fuh WmldÍ fõ'

cdkuh WmfoaYkh ,nd.; yelafla fldfykao@

cdkuh WmfoaYkh u.ska mqoa.,hkag ms<sld wjodku i|yd cdk úoHdj odhl jkafka flfiao hkak wjfndaO lr.ekSug;a" ms<sld we;sùfï Tjqkag we;s wjodku wjfndaO lr .ekSug;a" ms<sld wjodku wju lsÍfï l%fudamdhka iy wjodku wju lsÍu i|yd iqÿiq mshjr wkq.ukh lsÍug Èß.ekaùug;a wjia:dj ,nd foa' cdk mÍlaIKhg fhduqjk ish¨u mqoa.,hskag mÍlaIKh isÿ lsÍug fmr iy mÍlaIK lsÍfuka miq cdk WmfoaYkh ,nd Èh hq;=h' cdk WmfoaYkh iy frda. úksYaph fiajd fld<U úYaj úoHd,fha ffjoH mSGfha udkj cdk úoHd tallh fj;ska ,nd .; yelsh'

fld<U ffjoH mSGfha udkj cdk úoHd tallfha j¾;udk wOHlaI úoHd fcda;s uydpd¾h jðr tÉ'ví,sõ' Èidkdhl uy;df.a uQ,sl;ajfhka hQ;= ms<sld cdk úoHd;aul m¾fhaIK lKavdhu" kj cdkuh fiajdjka rg ;=< l%shd;aul lsÍu i|yd kj;u cdkuh ;dlaIKhka y÷kajd § we;' ms<sld iy fjk;a cdkuh wdndO i|yd cdk WmfoaYkh iy frda. úksYaph fiajd oekg udkj cdk úoHd tallfhka uyck;djg ,nd foa

cdkuh wjodku y÷kd .ekSfuka

tla tla mqoa.,hdg .e<fmk f,i mshhqre ms<sld wjodku ;SrKh lsÍu iy cdkuh me;slv u; mokïj mqoa.,hdg .e<fmk m%;sldr iy mÍlaIK l%u ie,iqï lsÍu i|yd jk cd;Hka;r Wmfoia ud,djla j¾;ukfha§ ,nd .ekSfï yelshdj we;' tjeks o;a; mshhqre ms<sld frda.fhka fmf<k frda.Skag m%;sldr lsÍu yd miq úmrï lsÍu i|yd muKla fkdj" jvd;a jeo.;a jkafka mshhqre ms<sld i|yd mdrïmßl keUqre;djhla we;s wjodkï iys; fi!LH iïmkak mjqf,a idudðlhka mÍlaId lsÍu i|ydh'

Tjqkaf.a cdkuh wjodkï ;;a;ajh ms<sn| oekqj;aNdjh tjeks mjq,a idudðlhskag Y,Hl¾u u.ska mshhqre bj;a lsÍu jeks m%;sldr u.ska wkd.;fha§ ms<sld we;sùu j<lajd .; yel' tfukau m%ckkh" Ôjk rgdj iy wjodkï wju lsÍfï Wmdh ud¾. ms<sn|j ;SrK .ekSug Tjqkg bv m%ia;djla i,ihs' frda.h l,a;shd y÷kd .ekSu iy iqÿiqu m%;sldr l%uh f;dard .ekSu i|yd cdk úoHdj u; mokï jQ l%shdud¾. ;=,ska" Y%S ,xldfõ mshhqre ms<sld ie,lsh hq;= f,i j<lajd .ekSug iy wvq lsÍug WmldÍ fõ

wdpd¾h ks¾u,d ã' isßfiak
fcHIaG lÓldpd¾h iy idhksl m%fõ‚l frda. ffjoH
udkj cdk úoHd tallh $ ldhjHhÉfþo wxYh
ffjoH mSGh
fld<U úYaj úoHd,h

iydh( ffjoH liqka ,laud,a iy ;dlaI‚l ks,OdÍ mS'fla'ã'tia' ksixi,d ^udkj cdk úoHd tallh $ ldhjHhÉfþo wxYh&