නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Covid ksid Yajik moaO;shg n,mdk frda. .ek jvd;a ie,ls,su;a fjkak


f,dalfha fï Èkj, úfYaIu l;d nyg ,laj we;s Covid 19 frda.S ;;a;ajh fmKy¨ wdY%s;j tfia;a ke;akï Yajik moaO;sh wdOdrfhka me;sr hk j¾.fha frda.S ;;a;ajhla nj Tn b;d fyd¢ka okakd lreKla'

j¾;udkfha fuu frda.S ;;a;ajh mej;Su ksid fndfyda úg fofouõmshka ;u orejka b;d iq¿ fiïm%;sYHd ;;a;ajhla fyda leiaila we;sùu mjd mjqf,a ffjoHjrhd fj; /f.k hdu fï jkúg oelsh yels w;r th mj;sk ;;a;ajh wkqj b;d fyd| m%jK;djla fia ie,lsh yel' fuu wjia:dj Wmfhda.S lr .ksñka wo Èkfha fjo k<dj ;=<ska Tfí orejkag n,mdk Asthma tfia ke;akï weÿu frda.S ;;a;ajh ms<sn|j hï i|ykla lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjkjd' Yajik moaO;shg n,mdk frda. w;ßka b;d iq,n fukau b;d §¾> ld,hla m%;sldr .ekSug isÿjk wdldrfha frda.S ;;a;ajhla Asthma' fuh l=vd orejkag muKla wdfõ‚l frda.S ;;a;ajhla fkdjk w;r jeäysá Tn we;eï úg l=vd jhfia isgu tfia ke;akï jeäysá jhfia tla;rd ld,hl isg fuu frda.S ;;a;ajfhka fmf<kjd úh yel' l=vd ld,fha we;sjk Bronchial Asthma frda.S ;;a;ajh ksis m%;sldrj,g fhduqùu u.ska iqjlr .ekSfï yelshdjla ;snqK;a Adult onset Asthma tfia ke;akï jeäysá wjia:dfõ iEfok weÿu .;sh iqjlr .ekSu ;rula wmyiq ldrKdjla'

fndfyda fokd ;ukag Asthma frda.S ;;a;ajh we;s nj y÷kd.;a úg tfia ke;akï ;ukaf.a l=vd ÿjd orejdg Asthma frda.h we;s nj y÷kd.;a úg ffjoHjrhl= lrd fhduqù m%;sldr .;a;d jqj;a fndfyda fokd ffjoHjrhd úiska kshu lrkq ,nk Inhaler j¾.fha T!IO ,nd.ekSfï ue,slula olajk nj fmkS hkjd'

fndfyda fokd W;aidy lrkafka fm;s j¾. mdkh lsÍu u.ska frda.S ;;a;ajh iukh lr .ekSughs' thg m%Odk fya;=j Wrk j¾.fha Inhaler T!IO u.ska tajdg isrer weíneys ùfï ;;a;ajhka we;ehs iudch ;=< mj;sk ñ;Hd úYajdihh'

wm láka mdkh lsÍfuka ,nd.kakd fm;s j¾. YÍrfha wdudYh yd wdydr ud¾.h ;=<ska wjfYdaIKh lr reêrh yryd YÍrh mqrdjgu .uka lsÍug isÿjk w;r frda.h mj;sk fmKy¨ ;=<g fuu T!IO .uka lrkafka mdkh lrk T!T!IOj,ska fldgila muKhs' wfkla wjhj lrd T!IO wkjYH f,i .uka lsÍfï m%;sM,hla f,i fuu T!IO u.ska b;d úYd, w;=re wdndO ;;a;ajhka we;s lr yel' kuq;a Tn Inhaler j¾.fha T!IO Ndú; lsÍug fm<fUkjd kï wjYH T!IOh wjYH m%udKhg fmKy¨ ;=<g iDcqju ,nd§ula isÿlrk ksid YÍr.;jk T!IO m%udKh idfmalaIj b;d wvq jk w;r ksis ia:dkhgu T!IO fhduqjk ksid w;=re wdndO we;sùfï m%jK;dj b;d wvq fukau frda.h iqj ùfï yelshdj o by< hkjd'

fï ksid Tng fyda Tfí orejdg ffjoHjrhl= Inhaler T!IO Ndú; lsÍfï§ Asthma frda.h iqjlr .ekSug we;eï úg jir .Kkdjla mjd T!IO Ndú; lsÍug isÿfjkjd' tjeks úgl Tn tu T!IO ksishdldrj Ndú; lrkjdo hkak ms<sn|j oeä wjOdkfhka lghq;= l< hq;=hs' fndfyda úg Inhaler j¾. folla mj;skjd' fuhska tla j¾.hla Ndú; lrkafka frda. ,laIKj,ska f;drj myiqfjka yqiau .ekSu lshk ldrKdjg' fïjd Symptoms relievers f,i i,lkjd' fuu T!IO j¾. fndfyda úg leiai fyda yqiau .ekSfï wmyiq;d mj;sk úgl Ndú; lsÍu m%udKj;a' tuÕska frda. ,laIK wvq lr myiqjla ,nd ÿkak;a frda.h iqj lsÍug jeä odhl;ajhla olajkafka wfkla T!IO úfYaIhhs' tajd Preventers f,i y÷kajkq ,nkjd' oekg iq,nj Ndú; jkafka MDI fyj;a Meter Dose Inhaler j¾.hhs' fuh ÿula jYfhka mj;sk w;r th ;o lsÍu ^press& u.ska Yajik moaO;shg ÿu wd>%dKh l< yel' th jvd fyd¢ka isÿlsÍug Spare keue;s WmlrKhla o Ndú; l< yelsj mj;skjd' fuu MDI NdNdú; lsÍfï§ th Ndú; lrk jdr .Kk Tn igyka lr .; hq;= fjkjd' we;eï ksIamdokj, th Counting down wdldrhg Ndú; jk jdr .Kk fmkajqj;a tfia fkdue;s úgl fuh ;o lr ^press& ÿï msgfjkjdo keoao hkak u.ska Inhaler tl ;=< T!IO mj;skjd o keoao hkak ;SrKh l< fkdyels ksid Tn Ndú; lrk jdr .Kk .Kka lr ;nd.; hq;=hs' fujeks Inhaler j¾.hla fndfyda úg press l< yels jdr .Kk 200 la muK fjkjd' thg miq kej; w¨;a T!IO ,nd.; hq;=hs' Spacer WmlrKh Ndú; lrk úgl th .,d hk msßisÿ c,fhka muKla fidaod úh<d .ekSu isÿlrk w;r we;=<; msi oeóu fyda we,a,Su lsis úgl;a fkdl< hq;=hs'

Inhaler Ndú; lrk Tn iEu T!IO ,nd .ekSfï wjia:djlgu miq W.=r fyd¢ka c,fhka fidaod .kafka kï §¾>ld,Skj T!IO Ndú;fhka we;s úh yels W.=f¾ È,Sr wdidok fyda lg y~ fjkiaùu wdÈfhka je<lS Asthma frda.hg ksis ms<shï isÿlr .ekSfï wjldYh ,efnkq we;'