නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

,shqflañhdj ±ka iqqj lrkak mq¿jka


reêr ms<sld lshkafk fjkuu m%;sldr ,nd Èh hq;= frda.S ;;a;ajhla' tlai;a rdcOdksh we;=¿ f,dj fndfyduhla rgj, frday,aj, yDo frda. tall jf.a reêr ms<sld uOHia:dk mj;ajdf.k hkjd' t;ek m%;sldr flfrkafk reêr ms<sldj,g ú;rhs' ta úÈhg jir 20 la jf.a ld,hla tlai;a rdcOdksfha cd;sl fi!LH fiajdfõ ^National Health Service& fiajh lrñka rla;md; ms<sld frda. iïnkaOfhka úfYaI{hl= njg m;ajqKq ffjoH iuka fyajdudkak wÈka jir y;lg l,ska furgg meñfKkjd

ta furg reêr ms<sld frda.Skaf.a jdikdjlg' tjlg rla;md; ms<sld frda. iïnkaO úfYaI{hka furg fkdisá hq.hl Tyq ish ld¾hndrh wdrïN lrkafk fm!oa.,sl ffjoH wxYhg wh;a ,xld fydiamsg,a wdh;kh iuÕska tl;=jhs

tod fuod ;=rd furg reêr ms<sld iïnkaOfhka ffjoHjreka fyÈhka we;=¿ ld¾h uKav,h mqyqKq lsÍfï lghq;= we;=¿j uyr.u wfmalaId frdayf,a ld¾h uKav,h iuÕska o iqyoj lghq;= lrñka furg reêr ms<sld frda.Ska fjkqfjka udyeÕs ld¾hhla bgqlsÍfï ld¾hh Tyq iqr;g .kakjd

ta wkqj 2013 jif¾§ Tyq ,xld fydiamsg,a fm!oa.,sl wdh;kh ;=< tlai;a rdcOdksfha l%uhg reêr ms<sld i|yd m%;sldr lrk l%ufõoh ta lshkafk ^f,dal uÜgfï ms<sld i;aldrl& tlai;a rdcOdksfha ud¾f.damfoaY Ndú; lrñka reêr ms<sld ioyd muKla m%;sldr lrk tallhla y÷kajd §ug odhl;ajh ,nd fokjd' b;ska wms fï Tlaf;dan¾ udifha Tyq iuÕska ,shqflañhd frda. ;;a;ajh ms<sn|j l;d lruq

,shqflañhdj lshkafk fudllao @

,shqflañhdj lshkafk f,a ms<sldjla m%Odk jYfhka fldgia follg fnokak mq¿jka' ta blaukska j¾Okh jk ,shqflañhd iy fiñka j¾Okh jk ,shqflañhd jYfhka' ta wkqj reêr ms<sld j¾. f,iska ,shqflañhdj" ,sïf*daudj iy uhf,daudj ;;a;ajhka y÷kajkak mq¿jka

f,a ms<sldjla lshkafk reêr ffi, ksmojk weg ñÿ¿ ;=< reêr ffi, ksmoùu iïnkaO .eg¨jla' ta ms<sn|j jvd;a meyeÈ,s lf<d;a weg ñÿ¿j,ska ;uhs r;= reêrdkq" iqÿ reêrdkq iy reêr mÜáld ksmojkq ,nkafk' kuq;a lsishï .eg¨jla ksid fkdfïrE ffi, widudkH f,iska j¾Okh ùu w;HjYH reêr ffi, ksmoùug ndOdjla' tfyu jqKdu idudkH i, ksmoùug ndOd u;=fj,d iqÿ reêrdkq wvq fjkak mq¿jka' r;= reêrdkq wvq fjkak mq¿jka' mÜáld wvq fjkak mq¿jka' idudkH jHjydrfha f,a j;=r fjkjd lshkafk fukak fï ;;a;ajhg

fï wdldrhg reêr ffi, wvq ùu;a tlal reêr ffi,j, isÿjk ld¾hh ksishdldrj isÿfjkafk keye' m%;sYla;sh wvq fjkjd' túg y÷kd.; yels fya;=jla fkdue;sj È.= ld,hla mj;sk WK we;sjkak mq¿jka'

frda. ,laIK

jid .eá;s bÈóu" l,la mj;sk WK" wêl fjfyi" iu u;= msg f,a .e,Sï" iu háka mj;sk f,a me,a,ï" úÿreui" kdih" uq;%d wdÈfhka f,a msgùu" úÿreuia bÈóu" wiaÓ fõokdj" È.= ld,Skj mj;sk lEu wreÑh" jl=.vq wudrej" blaukska YÍrfha nr wvqùu wd§ ,laIK reêr ms<sld iuÕska we;sfjkak mq¿jka

fya;=

cdkuh fya;= fjkak;a mq¿jka' úlsrKj,g ksrdjrKh ùu" §¾. ld,hla iuyr frda.S ;;a;ajhka i|yd T!IO .ekSu" iuyr ffjri j¾. wdidokh ksid;a fuu ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jka'

y÷kd.ekSu

by; lS frda. ,laIK we;s frda.Ska ffjoHjreka yuqjg wdju ta whj wod< mÍlaIK i|yd fhduq lsÍug ffjoHjreka lghq;= lrkjd' ta wkqj tlaiaf¾ mÍlaIK" reêr mÍlaIK" fndakauefrda mÍlaIK wd§ mÍlaIK i|yd wod< ffjoHjrhd úiska frda.Skaj fhduq lrkq ,nkjd'

fndakauefrda g%dkaiama,dkaÜ'''' Bone marrow transplant

fndakauefrda g%dkaiama,dkaÜ lshkafk ,shqflañhdj i|yd ;sfnk tlu m%;sl¾uh fkfjhs' ta tla m%;sldr l%uhla muKhs' ta jf.au yeu fokdgu fï m%;sldr l%uh ,nd §fï wjYH;djla keye' idudkHfhka lSfuda f;rms m%;sldrh yßhg lf<d;a fndakauefrda g%dkaia ma,dkaÜ wjYH fjkafk keye' ta m%;sldrfhka id¾:l fkdjk whg ;uhs fï l%uhg hkak fjkafk' we;a;gu fndakauefrda lshkafk lm,d fldg,d lrk ie;alula fkfjhs' fï m%;sl¾uh ;ukaf.kau lrkak mq¿jka' ta jf.au ;ukaf. ifydaor ifydaoßhlf.ka" wïud ;d;a;d ke;akï orefjl=f.ka tfyu;a ke;akï msgia;r wfhl=f.ka fï fndakauefrda wrf.k ;ekam;a lrkak mq¿jka'

f.dvla wh ys;kafk reêr ms<sld yeÿfKd;a urKh <Õdfjkjd lsh,d' tfyu keye" iqjlrkak mq¿jka' yenehs fï whj úfYaI wjOdkhlska /l n,d.kak ´fk' ta wh YÍrfhka jf.au ukiska ÿ¾j,hs' fldfydu;a thd,g úIîc we;=¿ fjkak ;sfnk bv jeähs' ta jf.au fï m%;sldr l%u;a tlal tk w;=re wdndO .ek oekqj;a lsÍu;a jeo.;a' f.dvla wh m%;sldr ksid fldKafv hkjg nhhs' ta;a iqjm;a ùfuka miqj th h:d ;;a;ajhg m;alr .kak mq¿jka lshk tl thd,g f;areï lr §u wjYHhs' f.dvla fj,djg frdayf,ka f.or .shdg miafi;a ld,hla m%;sldr lrkak fjkjd' ta whj /l n,d.kafk fldfyduo lsh,d mjqf,a whg wjfndaOhla ,nd§u jeo.;a' b;ska frda.Ska frdayf,a isáh;a ksjfia isáh;a ta wh iïnkaOfhka ksrka;r wjOdkfhka miq ùu reêr ms<sld tallhlska isÿúh hq;= j.lSula' ,xld fydiamsg,a wdh;kfhka ta j.lSu ksje/Èj bgqjk nj uu fï fj,dfj fndfydu i;=áka u;la lrkak leue;shs'

úfYaIs; jQ mßirhl''''

idudkHfhka fujka frda.Ska ta whgu úfYaIs; jQ mßir ;;a;ajhla hgf;a r|jdf.k m%;sldr lsÍu wjYHhs' fudlo ta whf. m%;sYla;sh fndfydu ÿ¾j,hs' ta ksid thd,g blaukska úIîc wdidokh fjkak mq¿jka' wfkla ldrKh fjkafk thd,f. f,a .syska urKh <Õdfjkak mq¿jka' blaukska f,a ljqkaÜ tl wvq fjkjd' ñks;a;= .dkla we;=<; maf,aÜ,Ü ,nd fokak ´fk' b;ska ta whj tlu ;ek ;shdf.k n,d.kak fjkjd' fldfydu;a ta whg m%;sldr lrk ffjoHjreka we;=¿ ld¾huKav,h t;eku /£ isàu jeo.;a' fudlo thd,d t<shg .syska tkfldg thd,f.ka úIîc frda.Ska lrd tkak mq¿jka ksid' ta úÈhg frda.Ska /l n,d .ekSfï tallhla ,xld fydiamsg,a ys ;sfhkjd' t;ek m%;sldr ,nd.kakd frda.Ska úiskau msysgqjd.;a reêr ms<sld i;aldrl wruqo,la mjd ;sfhkjd' ta wruqo, ;=<ska i;aldr wjYH ta;a myiqlï fkdue;s frda.Skag m%;sldr ,ndfokakg lghq;= lrkjd' tjka ld¾hhlg odhl;ajh ,nd fokak yelsùu;a ug f,dl= i;=gla'

,xld fydiamsg,a ys reêr ms<sld tallfha idhksl úfYaI iy idhksl rla;md; Ndr fyo ks,OdßkS fla' whs' ,laud,s ^Tkafldf,dð BMT tallh& uy;añhg wmf.a ia;=;sh

;udrd m;srK