නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldfrdakd iuÕ igka lrkak m%;sYla;sh j¾Okh jeo.;a


fldfrdakd ffjrih f,dj mqrd me;sr hdu fya;=fjka " m%;sYla;slrKfhys we;s jeo.;alu ms<snoj fï Èkj, fndfyda úg l;dnyg ,lafjkjd'ffjria wdidok blaukska je<§ug yd isref¾ m%;sYla;slrKh wju ùuo fndfydaÿrg n,mdkjd'fuu ,smsfhka idlÉPd lrkq ,nkafka isref¾ m%;sYla;slrKh by< uÜgul mj;ajd .ekSu ioyd .; yels myiq l%shdud¾. lsysmhla ms<snojhs'

iqj kskaola ,nd .kak''

kskao iy m%;sYla;slrK moaO;sh tlsfklg ne§ mj;skjd' we;a; jYfhkau Èklg meh 7- 8 w;r muK iqj kskaola fkd,eîfuka Tnj b;d myiqfjka f,v frda.j,g f.dÿre ùug yels nj m¾fhaIKj,ska fy<sù ;sfí' cx.u ÿrl:k" ,emafgdma iy rEmjdysŒ ;sr j,ska ksl=;a jk ks,a wdf,dal lsrK iqj kskaolg ndOd lrk ksid we|g hdug mehlg fmr tajd mdúÉÑfhka j<lskak' ksok ldurh fyd¢ka w÷re lrkak' Èkm;du tlu fj,djl kskaog hdug iy wjÈùug mqreÿ jkak'

yels ;rï Ydluh wdydr wkqNj lf<d;a''

m<;=re" t<j¿" weg j¾. ^lcq" jÜglald weg" flduvq weg" fldia weg&" msh,s fnda. ^uqx weg" lv," ljqms" fidahd" rg lcq&" w, j¾." m,d j¾. iy fldia fo,a jeks Ydluh wdydr j, we;s m%;sTlaisldrl j,ska Tnf.a m%;sYla;slrK moaO;sh Yla;su;a lsÍu isÿ fõ' ta tlalu tajdj, we;s fl¢ Tfí nvje,a ;=< we;s ys;lr nelaàßhd m%udKh jeä lrñka wdydr ud¾.h ;=<ska frda. ldrl úIîc isrerg we;=¿ùfï m%jk;djh wvq lrhs'

u;aøjH Ndú;fhka j,lskak''

Covid jix.;hg iuÕ Woa.;ù we;s ;;a;ajh ksid YÍrhg m%;sYla;slrKh we;sYhskau jeo.;ah'fï fya;=j ksid u;aøjH Ndú;d l<fyd;a YÍrh ;=< mj;sk m%;sYla;sh ksrdhdifhka u ì| jeàulg m;a fjkjd'ta ksidu u;aøjH Ndú;fhka je<lS isàug lghq;= l< hq;=hs'

isrerg ys;lr fïoh jeämqr wdydrhg .;af;d;a''

T,sõ f;,a" w,s.egfmar" gQkd "n,hd" fl,j,a,d" wegj,a,d" w, j, we;s Tfï.d 3 fïo wï, wfma isrer ;=< we;sjk m%ody ;;a;ajhka j<lajñka m%;sYla;slrK moaO;sh Yla;su;a lrhs' tuÕska yoj;a frda." Èhjeähdj" wxY Nd.h jeks frda. j,ska wmj wdrlaId lrhs'

iSks mßfNdackh yels ;rï wvq l< hq;af;a wehs@

iSks iy msßmyÿ l, ldfndayhsfâ%Ü j¾. ^;sßÕ= msá iy l=reÜg rys; iy,a& ksid Tfí isref¾ nr jeäù ;rndre ùu ksid" Tfí m%;sYla;slrK moaO;sh ÿ¾j, ùfuka Èhjeähdj iy yoj;a frda. j,g f.dÿre ùug wu;rj" ffjria frda. j,g Tfrd;a;= §ug we;s yelshdjo wvq fõ' Tfí iSks mßfNdack uÜgu ffoksl le,ß wjYH;djfhka 5] uÜgul ;nd.kak' tu w.h le,ß 2000 la mßfNdackh lrk wfhl= i|yd" iSks .%Eï 25 ls ^fïi yeÈ folla muK&' w;sf¾l iSks tl;= lr ksmojk fpdl,Ü" ìialÜ" mqäx iy rileú,s jeks flá lEu j¾. yels ;rï iSud lrkak'

Èkm;d jHdhdï lrkak

fï Èkj, mj;sk ;;a;ajh u; ;ukaf.a ksjig ù l< yels jHdhdu lrkak' Èklg wvqu ;rñka ñks;a;= 30 la j;a fõ.fhka weú§u"j.d lsÍu jeks jHdhduhl ksr; ùfuka Tfí m%;sYla;slrK moaO;sh Yla;su;a lr .ekSug mq¨jks' jHdhdï u.ska isrer ;=< we;sjk m%odyhka j<lajñka m%;sYla;slrK moaO;shg kj ffi, ksmoùug WmldÍ fõ'

fm%danfhdaála wvx.= wdydr Èkm;d wdydrhg .;af;d;a''

isrerg ys;lr nelaàßhd j,ska fmdfydi;a fhda.Ü iy laIQø Ôùka fhdodf.k meijk ,o wdydr ^Fermented Food& uqojmq lsß" lsß fudare" cdä" wÉpdre jeks foa wdydrhg .kak' tajdfha wvx.= nelaàßhd wfma m%;sYla;slrK moaO;sfha we;s i,j,g" wfma isrer ;=,g we;=¿jk úIîc y÷kd .ekSug Wmldr lrhs'

wjYH ;rug c,h mdkh lsÍu jeo.;a o@

Tn úc,khg ,la jqjfyd;a Tfí YdÍßl l%shdldß;ajh ÿ¾j, ù" wjOdkh fhduq lsÍu" ufkdaNdjh " wdydr Ô¾Kh" yojf;a iy jl=.vqj, l%shdldÍ;ajh wvmK jk w;r tu.ska Tn f,v frda. j,g myiqfjka f.dÿre ùug mq¿jks' msmdih ixis÷jd .ekSug c,hg wu;rj f;a" lsß" m<;=re hqI wdÈh mdkh lsÍfï§ tajdfha wvx.= iSks m%udKh .ek ie<ls,su;a jkak' úhm;a ùfï§ msmdih oekSu wvqjk ksid úhm;a jQjka msmdih fkdoekqk;a wjYH m%udKhg c,h mdkh l< hq;=h'

wd;;sh md,kh lr.kak

Covid jix.;h;a iuÕ we;s ù we;s wd;;sh iy idxldj ksid Tfí isrer ;=, m%ody ;;ajhla we;sù tuÕska Tfí m%;sYla;slrK moaO;sfha ffi,j, l%shdldÍ;ajh wvmK fjhs' wd;;sh wvqlr .ekSug jHdhdï lsÍu" Ndjkd lsÍu" iudcYS,S ùu" iqr;,a if;l= we;s lsÍu yd j.d lsÍu jeksfoag fhduq jkak'

w;sf¾l wdydr ^Supplements& .ekSfï§ ie<ls,su;a jkak

fldaúâ 19 jhsrig f.dÿreùu je<elaùug w;sf¾l wdydr j,g yelshdjla ;sfí hhs fï olajd m¾fhaIK j,ska fy<sù ke;' flfia fj;;a úgñka iS" úgñka ã" iskala" iqÿ<Qkq jeks foaj,aj,g m%;sYla;slrK moaO;sh Yla;su;a lsÍug yelshdjla ;sfnk nj m¾fhaIKj,ska fy<sù ;sfnkjd '

uQ,dY%h(- www.healthline.com
wka;¾cd,h weiqßks'

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv