නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

;ju;a yß yeá fnfy;la ke;s ffjrihla .ek iq¨fjka ys;kak tmd'''


wdfhu;a j;djla fldúâ jix.; ;;a;ajh iudch ;=<ska ysi Tijkak mgka wrf.k' miq.sh udi lsysmh mqrdu iudch ;=<ska fldúâ wdidÈ;hka jd¾;d fkdùu ;=< l%ufhka wfma Ôúf;a idudkH ;;a;ajhg m;afjñka ;snqKd' kuq;a tla jru ñkqjkaf.dv m%foaYfha weÕ¨ï fiaúldjl fldúâ frda. ,laIK fmkakqï lsÍu;a iuÕska wo jkúg wehf.a wdY%s;hka fidhd hñka kj wdidÈ;hka y÷kd .ekSfï l%shdoduhkag furg fi!LH iy yuqod ld¾h uKav,h wkq.; fjñka ;sfnkjd'

wdidÈ; jQ m<uq l; wehuo@

we;a;gu wdidÈ; jQ m<uq ldka;dj f,i y÷kd .eKqkq weh frda. ,laIK fmkakqï lrkafk miq.sh 28 jeksod' frday,a.; lrkafk 30 jeksod' ta wkqj PCR mÍlaIKhg ,la lsÍfuka wk;=rej weh wdidÈ; hehs y÷kd.kafka 03 jeksod' wdidÈ; jQ m<uq ;eke;a;sh weh jYfhka y÷kd .;a; o thg Èk .Kkdjlg ^iema;eïn¾ 20& fmr isgu tu weÕ¨ï lïyf,a fiajh l< msßia w;r Yajik frda.S ;;a;ajhka mej;=Kq nj fï jkúg wkdjrKh ù ;sfnkjd' ta wkqj frda. ,laIK fmka jQ mqoa.,hka jf.au frda. ,laIK fkdfmkajQ mqoa.,hka o fï iuQyh ;=< ys| ;sfnk nj meyeÈ,shs'

wdidÈ;hd úfoia rglska meñ‚ nj meyeÈ,shs''

ta b;sydih i;s folla fyda Bg jvd tyd Èklg .uka lrkak;a mq¿jka' b;ska fï weÕ¨ï fiajdj wdY%s;j u;= jQ fldúâ fmdl=f¾ m<uq jekshd ljqre;a o hkak ms<sn|j ;ju;a ksYaÑ;j hula m%ldY lrkak mq¿jkalula keye' yenehs tla fohla iaÓrju lshkak mq¿jka' furg fldúâ iudc.;j meje;=fKa ke;s ksid fï wdidÈ;hka u;=jkafka úfoia rglska furgg meñ‚ wfhl= ksid úh yels nj' fldfydu;a wmg oekg mj;sk idOl u; mokïj ta ms<sn|j y÷kd.ekSï lrf.k hoa§ m<uq wdidÈ;hd ljqrekao hkak fidhd .ekSu ÿIalr úh yelshs' iuyr fj,djg ta iïnkaOfhka bÕs u;=fjkak mq¿jka' fkd,efnkak;a mq¿jka' fudlo f.dvla wh lsisu frda. ,laIKhla fkdfmkajd jdylhka f,i muKla l%shd lsÍfï yelshdj mj;sk ksid'

ffjria m%udKh by< uÜgul wehs@

fuhg fmr furg jd¾;d jqKq fldúâ fmdl=rej,g iïnkaO jQjkaf.a PCR mÍlaIK lsÍfï§ Tjqka ;=< ;snQ ffjria m%udKhg jvd by< uÜgul ffjria m%udKhla fuu frda.Ska ;=< meje;=K wkaou wod< mÍlaIK wkqj meyeÈ,sj fmfkkjd' ta i|yd fya;=ldrl folla n,mdkak mq¿jka'
1' fï jix.;fha uq,a wjÈh fjkak mq¿jka' ta lshkafk w¨;a frda.Ska' ta wdldrhg uq,a wjia:dfõ y÷kd .ekSfï§ tjka ,laIK fmkajkak bv ;sfhkjd'
2' ffjrifha yeisÍfï fjkila ksid fï jf.a by< ffjria m%udKhla mj;skak mq¿jka'

me;sÍfï yelshdj jeähs

we;a;gu fï jf.a ffjria m%udKh jeähs lshkafk tuÕska ;j flfkl=g me;sÍfï yelshdj jeähs lshk tl' b;ska wjodku fndfydu;a jeähs' je,sir kdúl yuqod fmdl=r" lkaoldvq fmdl=r wjia:dfõ tu wdh;kj, fiajh l< wh ksjdvqjg ksfjia n,d f.dia isáhd' ta;a ta wh uÕska fujka me;sÍula wm ÿgqfõ keye' yenehs Tjqka .sfh wdfj fldfyo lshk ldrKd ms<sn|j fndfydu;a ksrjq,a f;dr;=re wm fj; ,enqKq ksid tu ;;a;ajh jeäÿr me;sr hEug fmr ;;a;ajh md,kh lrkak yelshdj ,enqKd'

wdidÈ;hka wdj .sh ;eka .ek ksYaÑ; f;dr;=re kE'''

ta;a fï wh wdfj .sfh fldfyo@ wdY%s;hka ljqo@ iudchg ljrdldr wkaoñka ksrdjrKh jqKdo@ fï lsisjla iïnkaOfhka ksYaÑ; f;dr;=rla wm okafk keye' f.dvla wh ;uka ms<sn|j ksje/Èj lsisjla m%ldY lrkafk;a keye' ta fya;=fjka mj;sk ;;a;ajh md,kh lsÍu fnfyúka wiSre fjkak mq¿jka' fldfydu jqK;a tl jr frda.Ska úYd, ixLHdjla jd¾;d ùu ;=< ta whg wjYH fi!LH myiqlï iemhSu i|yd fjku frday,a iQodkï lsÍug isÿjqKd' ta wkqj wms ñkqjkaf.dv frday, fldúâ frda.Ska fjkqfjka iQodkï l<d' fuhg l,ska j;djl;a fldúâ frda.Ska fjkqfjka ñkqjkaf.dv frday, iQodkï lr ;sîu ksid ta i|yd wuq;=fjka iQodkula wjYH jqfKa keye'

.ïmy frday,a fldúâ frda.Ska fjkqfjka iQodkñka'''

uq,af,aßhdj frday," yïnkaf;dg me/‚ frday, we;=¿ frday,a .Kkdjlau fï yÈis wjia:dj fjkqfjka iQodkïj ;sfnk w;ru .ïmy Èia;%slalfha yeu m%Odk frday,lu iel lghq;= frda.Ska fjkqfjka fjku jdÜgqjla fjka lsÍug;a lghq;= lr ;sfhkjd' fï frda.h wdidÈ; hehs y÷kd.;a frda.Skaf.a mjqf,a wh iy wdidÈ;hka ksfrdaOdhkhg fhduq lsÍu i|yd lghq;= lr ;sfnkjd' úfYaIfhka fuu frda.fha uq,a wjia:dfõ mj;sk ksid ta whf. mjqf,a whg yd wdY%s;hkag ;ju lsisu frda. ,laIKhla fkdfmkajkak mq¿jka' bÈß i;sh fol we;=<; tu ,laIK u;=fjkak bv ;sfhkjd' ta wkqj kej; j;djla tu mqoa.,hka mÍlaIK i|yd fhduq lsÍfuka ta ms<sn|j y÷kd.kak yelshdj ;sfhkjd' fldfydu;a fï frda.Skag ksrdjrKh jk yefudagu ffjrih wdidokh ùula fjkafk;a keye' tljru frda. ,laIK u;= flfrkafk;a keye' ta ksidhs ojia 14 la ksfrdaOdhkhg ,la lr kej; mÍlaIK i|yd fhduq lrkafka'

kej; kej; wdidÈ; ùug mq¿jka o @

kej; kej; frda.Skag fuu ;;a;ajh wdidokh fjkafk fndfydu l,d;=rlska' ta;a fï frda.h wmg wd.ka;=lhs' fï iïnkaOfhka wm okafk oekg udi 9 l 10 l jf.a ld,hl isg muKhs' fldfydu;a frda.fha yeisÍu fjkia fjkak mq¿jka' we;a;gu frda.sfhla fldúâ fmdisáõ úh yels wjia:d folhs ;sfhkafk'
1' kej; j;djla frda.shd wdidokh ùu ^il%sh frda.sfhla ùu&
2' ikSm jqK;a udi .Kkdjla hk ;=re tu mqoa.,hf.a Yajik ud¾.fha ffjrih mj;skak mq¿jka' fldfydu;a wms PCR mÍlaIKfhka n,kafk ffjrih fkfjhs' ffjrifha we;s fm%daàka fldgia iïnkaOfhka'

´fkjg jvd ieye,a¨ fjkak .shdfk''

ld,hla mqrd iudcfhka frda.Ska jd¾;d fkdjqKq ksid wms fndfydu ieye,a¨fjka Ôúf;ag uqyqK ÿkakd' ta;a yeuodu;au jf.a È.ska È.gu wkq.ukh l< hq;= l%shdud¾. ms<sn|j wm oekqj;a l<d' fudlo wms igka lrkafk f.da,Sh jix.;hla njg m;ajqKq ffjrihla tlal' fï ;;a;ajh fldhs fudfyd;l fyda iudchg tkak mq¿jka nj wm ksrka;rju oekqj;a l<d' fldfydu;a wm iudc.; ùfï§ wmg wd.ka;=l wh yuqfjkjd' ta wh w;r tla wfhl=g fuu ffjrih wdidokh ù ;snqKd kï" th wmg wdidokh fjkak mq¿jka' b;ska iudcfha Ôj;ajk mqrjeishka úÈhg wmg f,dl= iudc j.lSula ;sfhkjd' ta iudch fj; ffjrih yqjudre ùu j<lajk tl'

fi!LH wdrlaIK l%ufõo ;j ÿrg;a wjYHhs'''

ta i|yd ÿria:Ndjh fnfyúka jeo.;a' ógrhl mr;rh we;sj iudc.; ùu ;=< fndfydaÿrg fï wdiok ;;a;ajh j<lajd .kak mq¿jka' ta;a tlalu ksje/Èj uqL wdjrK me<£u w;HjYHu ldrKdjla' fï ffjrih u;=msgj, ;ejÍ ;sfhkak mq¿jka' t;fldg wfma w; .efgkjd' ta w; wms uqyqKg f.fkkjd' túg ffjrih YÍr.; fjkak bv ;sfhkjd' ta ksid ;uhs ks;ru lsõfj inka fhdod ojig lSm j;djla oE;a fidaokak lsh,d' 70] la we,afldfyd,a idkaøKhlska hq;a ødjKhlska oE;a msi oukak lsh,d' ta;a miq.sh ld,fha yeufoau wu;l l<d' lsisu fi!LH wdrlaIs; l%ufõohla ke;sj ieKfl<s meje;ajQjd' ux., W;aij meje;ajqKd' ixo¾Ykj,g iyNd.s jqKd' tjka fudfyd;l tla frda.sfhla meñK isáfhd;a iudch ;=<g frda.h iïfma%IKh úh yels nj wm fldf;la kï u;la l<do@ ta;a ta lsisu fohla .Kklgj;a .;af; keye'

n%ekafvlaia fldúâ fmdl=fr werUqu fld;eklo@

wo frda.h iudc.; fj,d' wms fydhkafk uq, fldfyo lsh,d' ta;a ;ju;a wms ta .ek fidhñka mj;skjd' fï isÿùu iïnkaOfhka y÷kd.;a frda.S ldka;dj tu fmdl=f¾ wdrïNl ;eke;a;sh fjkakg neß j. fï jkúg wkdjrKhj ;sfhkjd' tfyu kï uq, fld;eko lsisu ms<s;=rla ;ju;a keye' idudkHfhka wdh;khla ;=<g frda.Ska we;=¿ lr.kafk WIaK;ajh mÍlaId lr n,,d' tfyu kï fulS ldka;dj we;=¿j ñka fmr Yajik frda.S ;;a;aj meje;s frda.Ska wdh;kh ;=<g .;af; fldfyduo @ we;a;gu fudjqka ish,a,kau frda. ,laIK fkdfmkajd ksy~ jdylhka f,i l%shd l<do@ tfia fkdue;s kï frda.h iÕjdf.k isáhdo@ lsisjlg ms<s;=re ksYaÑ;j fkdue;s jqK;a wo jk úg wm wkdrlaIs;hs' fldúâ fmdl=rla il%shj iudc.; fj,d' fï kej;;a fldúâ /,a,l wdrïNhla'

;Èkau oefkk tkak;l wjYH;dj'''

wo jkúg f,dj mqrd fldúâ Wfoid tkak;a j¾. ish .Kkla w;ayod n,ñka meje;afjkjd' lsysmhlau wjidk wÈhf¾ meje;afjkjd' fldfydu;a tla jru tkak;la Ndú;hg .kak neye' bka w;=re wdndO tkjo" tkjd kï ta wjia:d fudkjo wd§ jYfhka tkak; iïnkaOfhka mÍlaIK mj;ajd wjidkfha ;uhs th ñksiqkag Ndú; lrkak fjkafka'

fï fjkfldg f,dal fi!LH ixúOdkh mjd úYajdi lrkafka 2021 jk úg fldúâ fjkqfjka tkak;la ,nd §u l< yels jk njhs' tu tkak;a ,nd§fï§ yeu rglu ck.ykfhka 20] la m%udKhg tu tkak;a ,efnkjd' ta wkqj tu tkak;a jvd;au wjYH ldg o lshk ldrKdj iïnkaOfhka ksje/Èj ;SrK wrf.k ta wjYH;dj fmroeßj tu tkak;a ,nd§ug wm lghq;= lrkjd' tys§ ksrka;rju iudch iuÕska .eà lghq;= lrk whg uQ,sl;ajh ,nd §ug woyia lrkjd' ta wkqj fi!LH wxYfha fiajlhka" wdrlaIl wxYfha wh" iudc fiajlhka jf.au jeä wjodkula mj;sk fnda fkdjk frda.dndO iys; jeäysá whg fuu tkak; uQ,slju ,nd§ug wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

úfYaI{ ffjoH iqo;a iurùr
m%Odk jix.; frda. úoH{
jix.; frda. úoHd wxYh
fi!LH wud;HdxYh

;udrd m;srK