නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fldúâ 19 iudc jHdma;shlg .sfhd;a uq¿ jgmsgdju Wvq hál=re fjkjd'''


Èfkka Èk rg ;=< jd¾;d jk fldúâ frda.Ska ixLHdj l%u l%ufhka by< w.hlg m;afjoa§ ta iïnkaOfhka udOH oekqj;a lsÍfï idlÉPdjla miq.shod rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh úiska mj;ajkq ,enqjd' tys§ rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha ixialdrl ffjoH yß; w¨;af.a fuf,iska ish woyia m%ldY lrkq ,enqjd'

 

—rg ;=< ;ekska ;ek fldúâ frda.Ska tlaflkd fokakd jd¾;d jk wdldrfha hï úNjhla fï jkúg ks¾udKh fj,d ;sfhkjd' ta wdldrfhka jd¾;d jqKq frda.Ska wdY%s;j frda.S fmdl=re ks¾udKh ùfï wjodkula olakg ,efnkjd' mj;sk ;;a;ajh md,kh lr .;af;d;a ú;rhs wmg fï igk ch .ekSug yelshdj ,efnkafka' we;a;gu fï wjia:dfõ frda.Ska jeä msßila wmg yuqjkafka iudch ;=<ska' ksfrdaOdhk l|jqre ;=<ska yuqjqfKa b;du;a iq¿ msßila muKhs'''˜


jix.; frda. wxYhg wkqj'''

ta fldfydu jqK;a jix.; frda. úoHd wxYh lshkafk fï ish,a,u ñkqjkaf.dv fldúâ fmdl=re yd iïnkaOhs lsh,d' ta jf.au ta wh m%ldY lrkjd iudc jHdma;shla olajd ;ju rg .syska keye lsh,d' b;ska rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh úÈhg wmg;a isoaOfjkjd ;ju rg iudc jHdma;shla olajd .syska keyehs lshd m%ldY lrkak'


iudc jHdma;shla jqfKd;a'''

we;a;gu iudc jHdma;shla isoaO jqKq fudfyd;l wfma jgmsgdj iïmQ¾Kfhkau Wvq hál=re fjkjd' urK ixLHdj jeäfjkjd' frday,a moaO;sfha we|ka m%udKj;a ke;s fjkjd' frday,a ld¾h uKav,h úvdjg m;afjkjd' tfyu jqKdu ta whf. l%shdldÍ;ajh wvmK fjkjd' ksfrdaOdhk uOHia:dkj, ;sfnk bvlv m%udKj;a ke;s fjkjd' fï ish,a, yryd b;du Nhdkl ;eklg rg .uka lrkjd'

ta wkqj hïlsis fudfyd;l we;a;gu rg tjka ;eklg m%fõY jqfKd;a fjk ljrodg;a jvd iudc jHdma;shla lrd .uka lrkak ;sfnk bvlv Wmßufhka jeäfj,d ;sfhkjd'

fï fudfydf;a miq.sh i;s fol ;=< il%sh jqKq frda.Ska m%udKh f.dvla jeäjqKd' b;ska wms fï .uka lrñka bkafk ixlS¾K ;eklg'


wjodkï Èia;%slal myla'''

wo jkúg furg 14 jk fldúâ urKh;a jd¾;d fj,d' Èia;%sla jYfhka .;a l< b;du;a wjodkï Èia;%slal f,i l=reKE.," .ïmy" lE.,a," fld<U iy l¿;r y÷kdf.k ;sfhkjd' hïlsis úÈhlska fï wdldrhg frda.Ska jd¾;d jk m%foaY y÷kd .ekSfï m%udohla jqfKd;a fuu ;;a;ajh jHdma; fjkjd'

ta wkqj ñkqjkaf.dv fldúâ fmdl=r jf.au mE,shf.dv u;aiH fjf<|fmd< wdY%s;j jd¾;d jk fldúâ fmdl=r iïnkaOfhka wfma wjOdkh fhduqlsÍu w;sYh jeo.;a' óg l,ska wms kdúl yuqod fmdl=r" lkaoldvq fmdl=r .ek l;d l<d'


w;= fmdl=re nyq,hs'''

kuq;a fï wjia:dfj ñkqjkaf.dv fmdl=r;a iuÕska w;= fmdl=re jeäfhka jd¾;d fjkak .;a;d' fï fudfydf;a f,dal fi!LH ixúOdkh mjd fmkajd fokafka rg tla jru f,dlavjqka lrkjdg jvd wjodkï m%foaY y÷kdf.k ixprK iSud mkjk f,ihs' tfyu ke;=j uq¿ rgu tlajr f,dlavjqka lf<d;a wd¾Ól .eg¨ u;=fjkak mq¿jka' túg oßø;djh" ukaofmdaIKh wd§ w;=re wdndO fndfyduhlg wmg uqyqK fokakg fjkjd'


ksjerÈ o;a; l<ukdlrKh'''

kuq;a ;ju;a fï frda.Ska iïnkaOfhka o;a; l<ukdlrKh ksjerÈj isÿjk njla fmfkkakg keye' fï o;a; óg jvd m%Yia; úÈhg l<ukdlrKh ùu wjYHhs' ta o;a;j,g wkqj frda.Ska jd¾;d jk m%foaYj, f;dr;=re is;shï .; lsÍu wjYHhs' kuq;a th ;ju;a isÿj ke;akï wms fldfyduo y÷kd.kafk jd¾;djk wh bkafk fldfyo lsh,d' ta frda.Ska rfÜ úúO m%foaYj, bkak mq¿jka'

we;a;gu fu;ek§ ;sfnk m%dfhda.sl .eg¨j jkafk PCR mÍlaIK l<dg miqj m%;sM, tk ;=re ta wh r|jd.kafk fldfyo lshk ldrKdj' wvqu .dfk ksji ;=< ksfrdaOdhkh lrkjd kï ta iïnkaOfhka m%foaYfha fi!LH ffjoH ks,Odßhd" uyck fi!LH mÍlaIljrhd fj; oekqï §u jeo.;a' th n,OdÍkaf.a j.lSula' fï ;;a;ajh ms<sn|j ksis wjOdkhlska lghq;= fkdlf<d;a wmg wfma jeäysá ck;dj fírd.ekSu wiSre ldrKdjla njg m;afjkjd'ffjoH yß; w¨;af.a

ixialdrl - rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh

 

;udrd m;srK