නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ms<sld frda.Skag fldúâ 19 ffjrifha jeä n,mEula'''


Covid -19 f.da,Sh jix.; ;;a;ajhg uq¿ f,dalfhau wjOdkh fhduq ùu iy ta i|yd f,dalfhau udkj iy fN!;sl iïm;a jeä jYfhka fhdojd ;sfnk wdldrhla wmg ±l .; yelsh' fï ksid wfkl=;a fndajk frda. iy fnda fkdjk frda. ms<sn| wjOdkh fkd±kqj;aju .s,syS we;s wdldrhla o ±l .; yelsh' fuys§ f,dalfha fojekshgu jeäu urK ixLHdjla isÿjk ms<sld frda. ;;a;ajhka .ek wjOdkh fhduq lsÍu o fmr fuka isÿ fkdjk jljdkqqjl ms<sld frda.Skag fldúâ jix.; ;;a;ajh ksid fndfyda wmiq;dj,g uqyqK§ug isÿù ;sfnk nj fmfkkakg we;'


2017 jir ;=<§ f,dalfha ñksiqka ñ,shk 56 la úúO frda.dndO iy wk;=re ksid Ôú;fhka iuq f.k we;' bka ñ,shk 9'56 la l=uk fyda ms<sldjla ksid Ôú;fhka iuq.;a nj Tn úYajdi lrkjdo@ ;;a;ajh tfia h'Tlaf;dan¾ 28 jeksod oyj,a 12 jkúg fldfrdakd ffjrih ksid f,dj isÿj we;s urK ixLHdj 11 71 476 ls' fuh f,dj jirl§ isÿjQ ms<sld urK iuÕ ii|k úg kjfhka mx.=jla ;rï wvq m%udKla jkq we;'tkuqÿ f,dju fj,d.;a fuu ffjrih yuqfõ fmr jirj,g jvd ms<sld urK jeäùula n,dfmdfrd;a;= úh yels nj fi!LH wxY fmkajd fohs'fldúâ jix.; ;;a;ajh n,mEu ksid uyd ì%;dkH ;=< ms<sld urK 6270 lska o" weußld tlai;a ckmoh ;=< ms<sld urK 33890 lska o jeäjkq we;ehs Tjqka .Kka n,d ;sfí' fï wkqj YS% ,xldfõ ;;aa;ajh óg jvd nrm;< úh nj wmg o wkqudk l< yelsh'


fldúâ-19 ka YS% ,dxlsl ms<sld frda.Skag t,a, lrk n,mEu'''


frda. ,CIK u;=ùug fmr ms<sld l,a;shd y÷kd .ekSu''' (Cancer Screening)

óg fmr udi lsysmhla rg wl¾ukH lr ;sîu ksid tu ld,h ;=< ms<sld l,a;shd y÷kd .ekSu l< fkdyels úh' fuu lghq;= idudkHfhka isÿ jQfha fi!LH ffjoH ks,Odß ld¾hd, ;=< iy rcfha frday,a ;=< meje;afjk iqjkdß idhk ;=<h' fuu ld,fha§ fi!LH ffjoH ks,Odßka ;u ld,h mQ¾K jYfhka m%cdj ;=< fldfrdakd ffjri md,khg fhduq lr ;sîu;a" frday,a ;=< fndfyda idhk iSud lsÍula ksid ms<sldjla we;aoehs n,d .ekSug m%cdjg fuu idhkj,g fhduqùfï wjia:dj uÕyereKs';jo ck;djg frda. ,CIK fkdue;sj ;ukag ms<sldjka we;a±hs n,d.ekSug fuu idhkj,g meñKSug ;rï hym;a udkisl;ajhla fkd;snqKs'


ms<sld frda. ,CIK u;=jQ miq ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu

fï i|yd rcfha frday,lg fyda fm!oa.,sl frday,lg hEu idudkH isß;hs' kuq;a fldúâ ffjrih yuqfõ ms<sld frda. ,CIK ;sìhÈ;a tajd ú| ord .ksñka ksfjiaj,g fldgqù ù isàug ms<sld frda.Skag isÿ jqKs' fufia isàu ;=< wjidk m%;sm,h jQfha iqj l< fkdyels uÜgug ms<sldj j¾Okh ùuhs'ms<sld l,a;shd y÷kd .; fkdyels jqjfyd;a th iqj lsÍug wmyiq nj wms oksuq' ta ksid Wvq ÿjk ,o ms<sld iys;j meñKs fujeks ms<sld frda.Skag w;a jQ brKu wuq;=fjka úia;r l< hq;= fkdfõ'


ms<sld y÷kd.ekSu i|yd lrk ,o mÍCIKj, m%%;sm, mudùu u;'''

 ms<sld y÷kd .ekSu i|yd lrk ,o mÍCIKj, jd¾;d ksis fõ,djg ,nd.; fkdyels jQ ksid m%udohlska f;drj m%;sldr wdrïN lsÍug fkdyels úh' tfukau fi!LH ld¾h uKav,j,g;a ms<sld frda.Skag m%;sldr ,nd§ug l,g fõ,djg wjia:dj fkd,eìKs' ms<sld m%;sldr m%udo ùu ksid lrñka isá m%;sldrj, n,dfmdfrd;a;= jQ m%;sM, wysñ úh' ;jo .=jkaf;dgqm, jid ±óu;a" kdúl lghq;= wvmK ùu;a T!IO ksIamdok wdh;k jid ;eîu;a fya;=fjka  ms<sld frda.Ska i|yd w;HjYH T!IO ksis fõ,djg fkd,eîu o isÿ úh'


idhksl miqúmrï wvmK ùu''' (Clinical Follow up)

m%;sldr ksud l< ms<sld frda.Ska tu m%;sldrj, §¾>ld,Sk w;=re wdndO .ek fidhd ne,Sug;a" ms<sldj kej; u;= ù we;aoehs n,d .ekSug;a miq úmrï lrk ms<sld idhkj,g meñKsh hq;= jqj;a" fldúâ jix.; ld,h ;=<§ th ksis mßÈ lr .; fkdyels úh' tys m%;sM,h jQfha m%;sldrj, ixl+,;d l,g fõ,djg y÷kd .; fkdyelsùu;a kej; u;=jq ms<sld ;;a;ajhka l,a;shd y÷kd .; fkdyelsùu;ah' tfukau iqjlr .; fkdyels ms<sldj,ska fmf<k frda.Skag jeämqru wjYH iyk i;aldrh (Palliative Care) ,nd.; fkdyels úh' tfia ùu ;=< fndfyda ms<sld frda.Skag fõokdj we;=¿ mSvdldÍ frda. ,CIK /ila iuÕska Ôú;fha wjika yqiau fy<Sug isÿ úh'fujeks wmyiq;d /ilg uqyqK ÿka ms<sld frda.Ska tajd yels Wmßufhka uÕyrjd f.k fuu jix.; ;;a;ajh ;=< ;u ms<sld m%;sldr iy mÍCIK ksis mßÈ lr .ekSug fhduq ùu w;HjYH fõ'tys§ ´kEu ms<sld frda.sfhl= iy Tjqkag m%;sldr lrk fi!LH wxY my; i|yka fi!LH l%ufõohka wkq.ukh lsÍu w;HdjYH fõ'


ms<sld frda.Ska iy fi!LH wxY m%;sldr i|yd fhduqùfï§''''

³ ksis m%ñ;shlska hq;= uqj wdjrK me<| isàu'

³ ishhg 70 l uOHidr idkaøKhl iys;  úIîckdYl Èhrhlska ;u fow;a ks;r msßisÿ lr .ekSu'

³ yels iEu wjia:djl§u inka fhdod fow;a fia§u'

³ iEu wjia:djl§u fofokl= w;r wju jYfhka ógrhl mr;rhla mj;ajd .ekSu'

³ w;HjYHu ldrKhl§ muKla ms<sld frda.Ska frday,a fj; meñKSu' fi!LH wxY Tjqkag läkñka m%;sldr lr msg;a lsÍu

³ ks;r WKqiqï Èhr mdkh lsÍu iy yqud,h we,a,Su'

³ yels iEuúgu fmdaIHodhS wdydr ,nd .ekSu'

³ m%udKj;a kskao iy úfõlh ,nd .ekSu'

 

úfYaIfhkau ms<sld frda.Ska fuu ish¨ ldrKd ie,ls,a,g .ksñka fldúâ jix.;h iuÕ Ôj;ajk w;r;=r ;u ms<sld m%;sldr w;miq lr fkd.ekSug;a" ms<sld frda.sfhl=f.a mjq,aj, wh frda.shd ms<sn|j iy Tjqkaf.a m%;sldr ms<sn|j fjkodg;a jvd wjOdkh fhduq lsÍu;a b;d jeo.;a fõ'

ms<sld frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH
Idu .=K;s,l
wdisß Y,H frday," kdrdfyakamsg

yßka§ ,shkf.a