නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

iEu l=IaGhlau jªre WK ksid we;s jQjla fkdfõ''jÿqre WK ksid idudkH l=Iaghla we;s jK;a wfma ysf;a we;s fjkafk pls;hla' kuq;a th fndfydu idOdrK is;=ú,a,la' ta jqK;a iEu l=IaGhlau jÿre WK hehs iel fkdfldg fjk;a l=IaG frda. .ek;a Tng hï ±Kqj;a njla ;sfnkjd kï b;d jeo.;a'

mefmd,

wms fohshkaf. f,v hkqfjka yeoskafjk frda. w;=r tla m%fNaohla f,i ie,flk mefmd, frda.h me,a,ï f,iska u;= fjk w;r b;d fõokdldßh' fuu frda. ;;a;ajh tla jrlg jeä jdr .Kkla we;s ùfï yelshdjla ;sfnkjd' l=vd ld,fha§ Tn mefmd, frda. ;;a;ajhg f.dÿrej isáh;a isrer ;=< we;s mefmd, ffjri Tn jeäysá úfha§ isák úg we;s fjkak mq¿jks' th zz wxY mefmd, ZZ frda.h hkqfjka ye¢kafjkjd'

fydß

idudkH jHjydrfha zz fydß ZZ fyda zz mKq fydß ZZ hkqfjka ye¢kafjk fï frda. ;;a;ajh we;s fjkafk iu u; ì;a;r ouk uhsgdjka ksidh' fï frda. ;;a;ajfha§ ;on, leiSula we;s ù th r;a meye .efka' nyq,j weÕs,s lre w;r leiSula we;s fõ' th isref¾ fiiq m%foaYj,g;a me;sßh yel' iu u;=msg bß yd me,a,ï we;s úh yels w;r th nrm;< ;;a;ajhla f,iska ie,flkafka ke;'

we| ul=Kd

ksod .ekSug Ndú; lrk we| we;sß,s iy fuÜgj, ul=Kka fnda ù we;akï Tjqka oIaG lsÍu ksid we;s fjk ;=jd, lik iq¿h' r;= meyefhka hqla; jk w;r iuyr úg f¾Ldjla fyda fmdl=rla f,i olakg ,efí'

WmoxY fyda ,sx.sl y¾mSia

WmoxYh hkq nelaàßhd wdidokhla jk w;r idudkHfhka fuh je<f|kafka WmoxY wdidÈ;fhl= iu`. ,sx.slj yeisÍu ksidh' ,sx.sl  y¾mSiao ,sx.slj me;sfrk frda. ;;a;ajhls' fuu frda. ksid oshìì,s we;s fjk w;r Tn wksis ,sx.sl yeisÍil ksr; jQfhakï fujeks frda. ,laIK we;s jQ úg fkdi,ld isáh hq;= keye'

wdid;añl;d''

iuyr wdydr"" Ydl j¾. ifï ;ejÍu ksid jf.au we;eï T!IO iy ridhkhkag ksrdjrKh ùu ksid  ifï leiSu" ±ú,a, we;s r;= meye;s l=Iag we;s fõ'  iuyr úg Tng wdid;añl;djhg fya;= jqK lreKq .ek jegySula mjd fkdue;s úh yelshs' tfy;a fndfyda wdid;añl;djhka we;s ùug by; olajk ,o lreKq n,mdkq we;'

fud,ialï frda.h 

l=vd orejka w;r fud,ialï frda.h olakg ,efí' fuu ffjri wdidokh ydkslr fkdfõ' kuq;a isrer mqrd me;sÍu" leiSu " b,smamqk ,m ksid wmyiq;djhka we;s fõ' iam¾Yfhka fukau mßyrKh lrk ;=jd ksid ffjrifha me;sÍu isÿ fõ' lsys,s" oKysig msgqmi m%foaYfha fyda bls,s m%foaYfha fmdl=re jYfhka we;s fõ'

w;a md uqL frda.h

leiai" lsúiqu" yd ffjrih ;ejrek " .Eremamq jeks NdKav Tiafia frda.h me;sÍug bv ;sfí'frda. ,laIK fiïm%;sYHdjg iudkh' ' uqLh" w;a, iy m;=,aj, r;= meye;s l=IaG we;s jqk; bfíu iqjh ,nkq we;'

fndajk nelaàßhd frda.h

uqyqK u; iu r;= meye .efkk w;r ;=jd," jK iy ierj ìì,s we;s fõ'


බී.බී.සී පුවත් ඇසුරිනි.
පුන්‍යා චාන්දනී ද සිල්වා