නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

nnd ,efnkak bkak uq,a udi 03 § wïug we;sjk wdidOk nndg ixcdkkSh wdndO we;slrkak mq¿jkaúlD;s;d iys; orefjla lsisu wïfula ;d;af;la n,dfmdfrd;a;= fjkafk keye' yefudagu wjYH ksfrda.S orefjla' ta;a hï hï fya;= ldrKd u; tfia ^úlD;s;d iys;& ixcdkkSh wdndO  iys; orejka fï f,daflg ìys fjkjd'

orejka ;=< olakg ,efnk úlD;s;d we;s ùu flfrys orejd l=i ;=< isáh§ ujg we;sjk hï hï wdidok ;;a;ajhka fya;= fjkak mq¿jka' b;ska tjka ;;a;ajhla ;=< orejl=  l=i ord f.k bkakd ujla wksjd¾hfhkau oek .; hq;=" wjfndaO lr .; hq;= lreKq ldrKd lsysmhla ms<sn|j wo Tnj oekqj;a lrkakg woyia l<d' fudlo orefjla l=i ordf.k bkakd ujla  úfYaIfhka ore .eng uq,a udi ;=k ;=<§ we;súh yels wdidok ;;a;ajhka flfrys úfYaIs; jQ wjOdkhla fhduq lsÍu w;sYh jeo.;a' tfia orejl= l=i ord isáh§ ujg we;s úh yels hï hï wdidok ;;a;ajhka orejdg wksis úÈhg n,mE yels wjia:d  olakg ,efnkjd'

.eìks ujlg uqyqK §ug isÿ fjk hï hï wdidok ;;a;ajhka fya;= fldgf.k ore l<,hg n,mEï we;s úh yels wjia:d  ;sfhkjd' tfia ore l,,hg n,mdk wdidok ;;a;ajhka ms<sn|j l;d lsÍfï § tu wdidok ;;a;ajhka fohdldrhlg n,mEfï yelshdj ;sfhkjd'

1' fuu wdidok ;;a;ajh ksid ore l<,hg we;s jk ixcdkkSh wdndO

2' fuu wdidok ;;a;ajhka ksid orejd kshu ld,hg fmr m%iQ; lsÍu isÿ jqjfyd;a orejdg iy ujg we;s úh yels ixl=,;d ú,iska'

ta wkqj ore l<,h .¾Nh ;=< isáh§ ujg we;súh yels hï hï wdidok ;;a;ajhka ksid uj ;=< we;sjk úúO ixl+,;d ta lshkafk b;du;a ixlS¾K frda.dndOhka ^ fukskachsáia Meningitis,  kshqfudakshd  Pneumonia" tkafi*,hsáia Encephalitis  jeks& frda.dndO orejdg hï n,mEula we;s lsÍfï bvlv jeäfjkak mq¿jka' tjka ;;a;ajhla ;=<  orejd ixcdkkSh wdndO ;;a;ajhlg ,la fkdjqK;a orejdg uj yryd tu  frda.S ;;a;ajhka wdidokh ùfï yelshdj ;sfhkjd'

thg wu;rj fï fya;=j ksid ore l<,h kshu ld,hg fmr m%iQ;shg ,laùug ;sfnk bvlv jeä fjkak mq¿jka' th orejdg we;súh yels wys;lr ;;a;ajhla f,i oelaúh yelshs' tjka ;;a;ajhl§ kshu ldf,g l,ska ore m%iQ;sh isÿ ùu jeks ;;a;ajhla ksid orejdg  flá ld,Sk fukau §¾>ld,Skj isÿúh yels n,mEï we;sfjkak ;sfhk bvlv jeä fjkak mq¿jka'


orejkaf. ixcdkkSh wdndOj,g ^úlD;s;d& fya;=''' 

 fuu ;;a;ajh ms<sn|j l;d lsÍfï § ish¨ fokdu okak frda.S ;;a;ajhla úÈyg refn,a,d tfyu;a ke;akï c¾uka irïm ^Rubella$German measly& y÷kajd fokakg mq¿jka'

fuu frda.S ;;a;ajfhka wdrlaId ùu i|yd ;reK jhfia isák ldka;djkaf.ka 90] lg muKu refn,a,d frda.S ;;a;ajhg úreoaOj m%;sYla;slrK tkak; ,nd§ug lghq;= lr ;sfnkjd' kuq;a l,d;=rlska m%;sYla;slrK tkak; ,nd fkd.;a uõjreka isàug mq¿jka' ta jir .Kkdjlg fmr fuu refn,a,d m%;sYla;slrKh ,nd.;a úg hï hï wdid;añl;d jkag uõjreka iq¿ m%udKhla f.dÿre jqKq ksid' ta fya;=j u; l,d;=rlska refn,a,d m%;sYla;slrK tkak; ,nd fkdf.k ore ms<sis| .ekSulg hdfï§ th wys;lr f,i n,mEï l< yels wjia:d wmg yuq úh yelshs'fudlo refn,a,d m%;sYla;slrKh fkdue;sj ore ms<sis| .ekSulg <la jqKq .eìks ujlg .eìks iufha ´kEu ld, iSudjla ;=<§ c¾uka irïm ffjrih wdidokh jqjfyd;a thska l<,hg wys;lr n,mEï we;s lsÍfï bvlv iys;hs' kuq;a ore .eng uq,a udi ;=k ;=<§ fuu ffjrih wdidokh jqfKd;a  thska l<,hg b;du;a oreKq n,mEï we;s l< yelshs'

tys§ orejdf.a yDohg" wdydr ud¾.hg" fud<hg jf.au fndfyda fj,djg YÍrfha ish¨u wjhjhkag n,mdk mßÈ fuu frda.S ;;a;ajh ore l<,hg n,mEï lsÍfï yelshdj jeähs' túg weia fmkSu ÿ¾j, ùu" weiaj, iqo u;=ùu" lka weiSfï ÿ¾j,;d" úúO udkisl j¾Okfha we;s wvq¨yq`vqlï  mjd olskakg mq¿jka'


Toxoplasmosfrda.S ;;a;ajh '''

fuhg wu;rj Toxoplasmosis frda.S ;;a;aj o .¾NŒ ld,fha wdidokh jqfKd;a tu.ska o ore l,,hg n,mEï l< yelshs' tal ffi,sl  Ôúfhla ksid we;sjk fuu frda.fha frda. jdylhd f,i l%shd lrkafka f.or we;s lrk mQika' rgla úÈyg wm rg ;=< iq,Nj fuu frda.S ;;a;ajh ke;;a tu ;;a;ajh f,dj fndfyda rgj, úfYaIfhka ngysr rgj, oelsh yels ;;a;ajhla'


je<f​|kafk fldfyduo @

wm .kakd udxYuh wdydr yryd fuu frda. ldrlh YÍrhg we;=¿ fjkak bv ;sfhkjd' tneúka .¾NKs iufha  hïlsis udxYuh wdydrhla .kakj kï th uekúka msisk ,o wdydrhla ùu jeo.;a'^úfYaIfhka ndnlsõ ksid& ta wkqj uo jYfhka msisk ,o fyda fkdmsiQ udxYuh wdydr Ndú;hg .ekSu .eìks uõjrekag iqnodhl ldrKdjla fkdfjhs' tu.ska l<,hg fyda w¨; Wmka orejdg fyda flá ld,Sk iy §¾> ld,Sk n,mEï we;sùfï bvlv ;sfhkjd'


ksfrda.S ore Wm;la isÿùug'''''

ksfrda.S orefjl= ìys lsÍu ´fku ujlf. n,dfmdfrd;a;=jla' ta ms<sn|j wuq;=fjka l;d l< hq;= keye' b;ska orejl= ,eîug bkakd Tn .¾NKs ùug m%:u refn,a,d tkak; ,ndf.k weoao keoao hk j. iy;sl lr oek .ekSu b;du;a jeo.;a'

iuyr fj,djg Tng ta  ms<sn|j u;lhla fyda wjfndaOhla fkdue;s kï ta .ek Tfí mjqf,a  ffjoHjrhd iuÕ  idlÉPd lsÍu ;=<ska reêr mÍlaIdjla u.ska refn,a,d ffjrihg úreoaOj YÍrfha m%;sfoay ksmoù we;soehs mßlaId lr n,kak mq¿jka' ta wdldrhg mÍlaId lr ne,Su ;=<ska wkjYH wjodkula ,nd .ekSu iïmQ¾Kfhkau myj hk w;r ksfrda.S orejl= ,eîfï iïNdú;dj by< hkq we;' hï fyhlska Tn ;reK úfha§ refn,a,d tkak; ,ndf.k ke;akï ffjoH Wmfoia u; refn,a,d tkak; ,ndf.k uilg muK miq ore ms<sis| .ekSula ms<sn|j wjOdkh fhduq lsÍug mq¿jka'

idudkH fiïm%;sYHd WKla  jqK;a  '''''' 

cytomegalovirus  ^CMV) ffjria wdidok ;;a;ajh;a .eìks úfha§ uõjreka ;=< we;s ùfuka ore l<,hg ydkslr ;;a;ajhka we;slr yels ;;a;ajhla f,i y÷kajd fokak mq¿jka' fuu ffjria .eìKs úfha miqjk ujlg .¾Nhg uq,a udi ;=fka § wdidokh jqjfyd;a th wksis f,i l<,hg n,mEï l< yels ;;a;ajhla f,iska y÷kajdÈh yelshs' tjka wdidok ;;a;ajhla ;=< ixcdkkSh wdndO iys; ore Wm;a" wvq uia ore Wm;a" .¾Nh ;=< isák orejdf.a j¾Okh ksis f,i fkdùu;a wd§ ;;a;ajhka olskak mq¿jka' fuu  frda.S ;;a;ajh iq,Nj iudcfha mej;sh yelshs'  

fuys§ wm olsk úfYaI ;;a;ajh jkafka ujg lsisu úfYaIs; frda. ,laIKhla fmkakqï fkdlsÍuhs' ta wkqj uo WK .;shla idudkH leiai fiïm%;sYHd .;shla jeks ;;a;ajhla muKhs wdidÈ; uj ;=<ska olskak ,efnkafka' tneúka tu frda.S ;;a;ajh je<÷kd o lshdj;a ksisfia jgyd .ekSug yelshdjla fkdue;s úh yelshs'

thg wu;rj isms,Sia Syphilis"  mdfjda ffjria parvo virus" jeßfi,d varicellaaaaa jeks ffjria frda. .Kkdjla u.ska .¾Nh ;=< ;sfhk l<,hg ydkslr odhs ;;a;ajhka we;s lrkq ,nkjd'

ta wkqj úúO ixcdkkSh wdndO" fud<hg isÿjk n,mEï" ksis ld,hg fmr orejka ìys ùfï wjodkï ;;a;ajhka olskakg mq¿jka' úfYaIfhkau .¾Nhg uq,a udi ;=k ;=< ujg we;s jk fulS ffjria frda. ms<sn|j úfYaIs; jQ wjOdkhla fhduq lsÍu w;HjYH ldrKdjla'


m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH-iïm;a {dkr;ak
uykqjr uQ,sl frday,

;udrd m;srK