නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

nnd,g;a wehs   y;sh yefokafkwm wdYajdi lrk jd;h Yajdi kd, iy Yajdi kd,sld ;=<ska .uka lr .¾; kñka ye¢kafjk l=vd jdhq fldaI ;=<g we;=¿ fjkjd' fuu .¾; jd;h yqjudrej fjkqfjka myiqlï ie,fik mßÈ msysgd ;sfnkjd' we;eï whf.a wdYajdi m%Yajdi tyd fuyd f.k hk Yajdikd,hkaf.a we;s fjk ì;a;s >K ùu" wels,su" iy  b`Èuqu ksid tu  kd, mgq ùu isÿfjhs fuu mgqùu  ksid we;s fjk Yajik wmyiq;djh z" mmqfõ uykaish " fyda mmqfõ wefik rd rEx Yíoh <ud y;sh hkqfjka y÷kajkjd' weÿu fndafkdjk ksoka.; frda. ldKavhg we;=<;a fjkjd'  weÿu hkq orejka w;r nyq,ju olakg ,efnk ksoka.; frda. ;;a;ajhhs' 

orejkag we;s fjk weÿu fyj;a <ud y;sh we;s ùug fya;= lSmhla ;sfnkjd'

cdk

fndfyda orejkaf.a weÿu frda.h mrïmrfjka mrïmrjg cdk u.ska iïfma%IKh jk frda. ;;a;ajhla' flfia fj;;a" mjq,a b;sydifha weÿu frda.Ska isáh;a nd, mrïmrdj weÿu frda.Ska fkdjkakg fukau" weÿu frda.Ska fkdue;s mjq,l weÿu frda.s orejka isàfï  iïNdjH;djhla mj;S' cdk.; Wreuhla we;s orejka mßirfha idOlj,g ksrdjrKh ùu ksid frda. ;;a;ajh we;s ùfï jeä m%jk;djhla ;sfnkjd'

mßir idOl

mßirh iu. .kqfokq lrk úg m%;sYla;slrK moaO;sfha we;s fjk ixfõÈ;djh ksid weÿu frda. ;;a;ajh W;aikak ùug odhl jk fya;= idOl​   triggers ^fm%arl & hkqfjka ye`Èkafjkjd úfYaIfhka fmr mdi,a orejkag  we;s fjk fiïm%;sYHd ;;a;ajh" weÿu frda. ;;a;ajh W;aikak ùug odhl jk fm%arlhla ùug mq¿jka' fuu fndfyda  idOl j,g  ksji ;=<§ jf.au ndysr mßirfha§;a  orejd ksrdjrkh ùug mq¿jka'

ksji ;=< n,mdk idOl

mßirfha ¥ú,s uhsgdjka "iqr;,a i;=kaf.a f,dï" uDÿ ^ soft & fi,a,ï nvqj,ska we;s fjk ÿú,s iy l=vd wxY= "ksjfia ±,afjk y÷kal+re" fyda fjk;a ÿï j¾. " uÿre oÕr wls%h iy ils%h ÿï mdkh orejkaf.a  y;shg n,mdk idOl f,iska ie,flkjd'

ksjig ndysrj we;s fjk  mßir idOl

jdyk ÿï j¾.​" l¾udka; Yd,dj,ska msgjk jdhq ¥Il ldrl​ jeks mßirfha úúO jdhq ¥Il ldrl  iuyr wjia:dj,§ mßirfha we;s isis,a úh<s jd;h wdYajdi ksid;a y;shg n,mdkjd' iuyr iq¿ lh​ fjfyil§ " iskdùu " weéu jeks ;;a;ajhkays§ mjd mmqfõ uykaish fyj;a y;sh we;s fjkak mq¿jks' kuq;a fï idOl tla tla orejdg fjkia wkaoñka n,mdk w;r​" ishÆ idOl ishÆ orejkag  n, fkdmdhs


frda. ,laIK

 • úh,s leiai (úfYaIfhka rd;s% ld,fha " mdkaor fyda lh fjfyiùul§ W;aikak jk &
 • mmqfõ uykais .;sh
 • yqiau .ekSfï wmyiq;djh
 • yqiau ke.Sfï§ wmyiq;djh iu. rdxz rEx  Yíohla we;s ùu

iuyr úg by; frda. ,laIK jrla fojrla we;s ù iqj fjkak mq¿jks' kuq;a weÿu hkq ksoka.; frda. ;;a;ajhla ksid" kej; kej; fuu frda. ,laIK we;s ùu nyq,j olakg ,efnkjd'

frda. ;;a;ajh y÷kd .ekSu 

orefjl=f.a mmqfõ uykais ;;a;ajh ;sfnkjd kï uq,skau frda. ;;a;ajh y÷kd .ekSu jeo.;a' iuyr úg ks;r ks;r we;s fjk ksoka.; weÿu ;;a;ajhla fjkak mq¿jka' tfyu ke;=j úáka úg we;s fjk frda. ;;a;ajhla fjkak;a mqq¨jka'iuyr orejkag l=vd ld,fha§ we;s fjk mmqfõ uykaish orejd jefvk úg ke;s fjkak mq¿jka ld,.=K ;;a;ajh;a n,mdkjd'úh<s ld,.=K ;;a;ajhkays§;a frda. ;;a;ajh we;s fjkak bv ;sfnkjd' i| fudark ld,hg weÿu W;aikak fjkjd lsõjg t;ek úoHd;aul iïnkaO;djhla keye' kuq;a mßirfha WIaK;ajh fjkia ùu ksid fyda fjk;a mdßißl W;afm%arlj,g ksrdjrKh ùu ksid fyda weÿu frda. ;;a;ajh jeä ùug mq¿jks'y;sh fyj;a weÿu frda. ;;a;ajh ks¾Kh lrkq ,nkafka orejdf.a fuu ish¨ frda. ,laIK i,ld ne,Sfuka miqjhs' idudkHfhka ta i|yd úfYaI mÍlaIK wjYH fjkafka keye'

my; uQ,sl mÍlaIK iuyrúg isÿlsÍug wjYH fjkjd

mmqj wdY%s; tlaiaf¾ ^ Chest X ray & PdhdrEmhla u.ska fmky¿j, ;;a;ajh y÷kd .ekSu

Spirometry mÍlaIKh fyj;a  fmky¿j, jd;h ^m%Yajdilrk úg & msglrk úg  uekSu u.ska weÿu frda. ;;ajh ksYaÑ;j y÷kd .ekSug mq¿jka'

iuyr úg yqiau .ekSfï wmyiq;djh fjk;a frda. ;;a;ajhka ksid we;s fjkak;a  mq¿jka' ixcdkkSh yoj;a frda. iy fmky¿ wdY%s; ixl=,;djhka" laIh frda.h " ksõfudakshdj " fmky¿ wdY%s; ms<sld jeks fjk;a frda. ksid;a yqiau .ekSfï wmyiq;djh iy uykaish we;s fjkak mq¿jka' ta ksid tjeks ielhla we;s jqfKd;a jeä ÿrg;a mÍlAIK isÿ lrkjd'


weÿu ;;a;ajh we;s orefjl=g idudkH Ôú;hla .; lsÍu lsisfia;au wmyiq keye'''

mmqfõ uykaish tfyu ke;akï weÿu ;;a;ajh ;sfnk orefjla jqK;a idudkH Ôú;hla .; lrkak ´k' wks;a orejka jf.au fi,a,ï lrkak" whsialS%ï tlla lkak" kdkak fï yeu fohla fjkqfjkau orejdg wjirh ;sfnkak ´k' wfma fouõmsfhda mmqfõ uykaish we;s orejdg whsialS% lkak iïmQ¾Kfhkau ;ykï' fi,a,ï lrkak" kdkak ;ykï' kuq;a wms orejdg frda.h iu. fï foaj,a fjkqfjka fhduq ùug wjia:dj ,nd §u jeo.;a' tfyu ke;=j orejdf.a <ud ld,h fidrd .ekSu iqÿiq keye'

ksis m%;ssldr u.ska frda.h iïmQ¾Kfhkau md,kh lr .ekSfuka orejdg wks;a orejka jf.au idudkH Ôú;hla .; lsÍu wjia:dj 


m%;sldr ,nd .ekSu

frda. ;;a;ajh wkqj È.=ld,Sk m%;sldr ,nd .ekSu fyda frda. ;;a;ajh u;= jQ úg m%;sldr .ekSu .ek ffjoH Wmfoia ,efnkjd' iuyr úg iafgfrdhsâ ^ Steroid &ldKavfha T!IO u.ska m%;sldr ,nd §u iy È.=ld,Skj m%;sldr wjYH kï inhaler ,nd .ekSug ffjoH Wmfoia ,efnkjd'


bkafya,rh Èkm;d Ndú; lsÍu Wmfoia ,enqfKd;a wksjd¾hfhkau ffjoH Wmfoia wkqj lghq;= lrkak'

bkafya,rh lshkafk fm;s" lr,a" bkafclaIka jeks YÍrhg T!IO ,nd fok ;j;a tla l%uhla muKhs' tu.ska ,nd fok T!IO orejdf. Yajik ud¾.hg iDcqju ksid" YÍrhg Wrd .ekSu fyda fjk;a wjhjj,g <.dù w;=re wdndO we;s ùu b;du wju lrkjd'

orejdf.a frda. ;;a;ajh wkqj ffjoHjrhd úiska ks¾foaY lrk mßÈ frda.h j<lajk bkafya,rh Èkm;d mdúÉÑ lsÍu jeo.;a' tu.ska Yajik ud¾.fha m%ody ;;a;ajh iukh lr wêixfõ§;djh wvq lrñka  frda. fm%arl idOlj,g orejd ksrdjrKh jqK;a m%;sls%hdjka we;s lsÍu j<lajkjd' ta ksid frda. ,laIK fkdue;s úg;a ffjoHjrhd úiska hï lsis ld,hla bkafay,rh Ndú; lsÍug Wmfoia fokafka kï th wLKavj mdúÉÑ lsÍu jeo.;a'


bkafya,rh ms<sn|j we;s ñ:Hdjka

fndfyda fouõmshka ffjoHjreka ks¾foaY l<;a bkafya,rhla ,nd §ug leu;s keye' iuyr úg È.=ld,hla bkafya,¾ ,nd .ekSug Wmfoia ÿka úg Tjqka ys;kafk fï ;;a;ajh wLKavj isÿ lsÍu ksid orejd bkafya,rhg weíneys ùug bv we;s njhs' kuq;a" i;Hh kï"  weÿu hkq ksOka .; frda. ;;a;ajhla ksid" frda.h md,khg ​ È.= ld,Sk m%;sldr wjYH ùuhs' tfia fkdue;sj​" bkafya,rhg weíneysùula lsisfia;a isÿ fkdfjhs' bkafya,¾ m%;ssldrh wjYH ld, iSudj ;SrKh jkafka orejdf.a cdkuh idOl iy mßir idOl wkqjhs'tfiau bkafya,¾ T!IO u.ska blaukskau T!IOj,g m%;spdr olajkjd' wdydr ud¾.h Tiafia wjfYdaIKh jk T!IO fyj;a uqLfhka ,nd .kakd

^oral & fm;s" lr,a fyda isrma jeks T!IO" reêrh iu. tla ù fmky¿ lrd .uka lrk f;la .;jk ld,h jeähs' ta ksid frda.hg iykh ,eîug álla fõ,d .; fjkjd' kuq;a bkafya,¾ T!IO fl,skau fmky¿ lrd .uka lrk ksid orejdg blauka iykhla ,efnkjd'

ta jf.au uqLfhka ,nd .kakd TIO ,nd fokafka jeä ud;%djlska ^ñ,s.%Eï j,ska&' kuq;a bkafya,¾ T!!IO uhsfl%d.%Eï j,ska ,efnk ksid ud;%dj;a wvqhs' ta ksidu w;=re jqK;a bkafya,¾ Ndú;fha§ fnfyúkau wvqhs' ta ksid bkafya,¾ T!IO È.=ld,hla ,nd .;a;;a ìh ùug fya;=jla keye'iuyr úg bkafya,a lsÍug kshu lrk ie,aìhqgfuda,a ldKavfha T!IO ksid iq¿ jYfhka isref¾ fjõ,k .;shla we;s fjkak mq¿jks' th b;d ;djld,sl iy ie,lsh hq;= ;;a;ajhla fkdfjhs'


fkìhq,hsi¾ lsÍu

bkafya,r WmlrKhla Ndú;d lsÍug wmyiq frda. ;;a;ajh W;aikak jQ wjiaA:djl" fkìhq,hsi¾ WmlrKhla Ndú; lrkq ,efí' fuu WmlrKhg T!IO iy Tlaiscka iys; jd;h ñY% lrk th uqL wdjrKhla Tiafia fmky¿ lrd hjkq ,efí'


bkafya,¾ j¾.

ffjoHjrhd úiska orejdg ,nd fok bkafya,¾h frda. ;;a;ajh wkqj úúO úh yelshs' iEu orefjla fjkqfjkau ,nd fok bkafya,¾h tl iudk keye'ta ksid ffjoHjrhd úiska bkafya,¾ ,nd §fï§ orejdf.a frda. ;;a;ajh wkqj wod< bkafya,¾ j¾.h ,nd §u isÿ lrkjd'

myiqj i,ik^Reliever Inhalers ) bkafya,¾

weÿu frda. ,laIK md,kh lsÍu i|yd ,nd fok fuu bkafya,rfhka yÈis iykhla ,efnkjd' frda. ,laIK W;aikak jQúg b;d blaukska iykhla ,nd fok w;r​" fkìhq,hsia lsÍug wjYH ùuo b;d wju lrkjd'fuu bkafya,¾ j¾.h  idudkHfhka ks,a meye;sh​' ​

ksjdrK bkafya,¾ (  Preventer Inhalers   )

fuu.ska frda. ,laIK iukh lrk w;r" Yajik ud¾.j, ixfõ§;djh wvq lsÍfuka È.= ld,Sk frda. ,laIK j,lajkq we;' frda. ,laIK md,kh iy kej; frda.h W;aikak ùu j<lajd .ekSug fuu T!IO ldKavh b;d jeo.;a fõ' tuksid fuu T!IO Èkm;d ,nd §u b;d jeo.;a' fuu bkafya,¾ j¾.h  idudkHfhka ÿUqre" oï fyda fld< meye;sh​' 

iafmairh  (Spacers)

 • fuu Wmdx.h Ndú; lsÍfï§ T!IOj,ska Wmßu m%;sM, ,efí'
 • T!IO ud;%dj fl,skau fmky¨ ;=<g we;=¿ fõ'
 • T!IOh ksid we;s fjk w;=re ixl=,;djhka wvqhs'
 • fuu.ska orejkag bkafya,rh ,nd§u b;d myiq lrhs'


bkafya,¾ mdúÉÑ lsÍfïÈ Wmfoia

 • ksj/È f,iska bkafya,rh ls%hd lrk wdldrh ±k .kak' tfia fkdue;s jQ úg ksis mßÈ  fmky¿ lrd T!IO .uka lsÍu isÿ fkdjk ksid frda. ;;a;ajhg T!IO ,nd .ekSu ksr¾:l jkq we;'
 • bkafya,rh Ndú; lsÍfuka miqj lg fyd¢ka fidaokak'
 • bkafya,rh msßisÿj ;nd .kak'
 • Tn mdúÉÑ lrk bkafya,rh yÈis wjia:djl§ Ndú;d l< hq;= ksid ks;ru Tn fj; bkafya,rh ;nd .kak'
 • tfukau frda. ;;a;ajfha hï fjkila we;s fjkjd kï kej; Tfí ffjoHjrhd yuq ù wod, frda. ixl=,;djhka .ek okajd isákak' tfia fkdue;sj merKs T!IO jÜfgdarej u; hefmkak tmd' mj;sk frda. ;;a;ajh fjkia úh yels ksid ffjoH Wmfoia ,nd .kak'

weÿu frda.h ksoka.; frda. ;;ajhla jqK;a ksis m%%;sldr ,nd .ekSfuka frda. ;;ajh b;d fyd`oska md,kh lr f.k fmky¨j, ;;a;ajh ksfrda.sj mj;ajd .ksñka idudkH Ôú;hla .; lsÍug orejdg wjia:dj ,nd .ekSug lsisu wmyiqjla keye'


<ud Yajik frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH-pkak o is,ajd
fld<U ßÊfõ <ud frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd