නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

isref¾ wNHka;r fldgila WKqù fhdaks ud¾.fhka i%djhla msgùu fkfjhs iqohEu'''weÕ WKq lrjd hEu fyj;a iqo hEu .ek fndfyda fokdf.a we;af;a wia:dk ìhla' isref¾ fldgia WKq ù i%djhla f,iska fhdaks ud¾.h Tiafia msgfjkjdh hk woyi iïmQ¾K ñ:Hdjla'weÕ WKq lrjd hEu fyj;a iqo hEu lshkafka fhdaks ud¾.fhka hï i%djhla msgùuhs' iqo hEu hkqfjka lsõj;a fïjd we;a;gu iqÿ meye lshkak wmyiqhs' tajd jraKhla ke;s fjkak;a mq¿jka' tfyu ke;akï fld<" ,d ly jeks j¾Khlska hqla; fjkak;a mq¿jka iuyr úg f,a ñY% fj,d ;sfnkak;a mq¿jka'

iqo hEu fndfyda úg idudkH ;;a;ajhla' wfma YÍrfha fndfyda wjhjj, f;; .;shla ;sfnkjd' uqLh" Èj" wei  iu jeks wjhjkays jf.au fhdaks ud¾.h iy .eí f., wdY%s;j;a f;fuk iys; ;;a;ajhka ;sfnkak mq¿jka' fyda¾fudak l%shdldß;ajh ksid fï f;;uk ;;a;ajfha hï hï wvq jeä fjk wjia:d we;s fjkjd'

idudkH fhdaks Y%djhka jeäfhka olakg ,efnk wjia:djka''

 • äïn fudapk ld,fhaoS
 • udisl Tima ùu wdikakfha§
 • ,sx.sl W;af;ackhkays§
 • .¾NKS wjia:dfõ

idudkH iqo hEu fyj;a fhdaks i%djhka ys úfYaI ÿ¾.kaOhla keye' leiSula keye'iqohEu .ek i,ld ne,Sf易 mqoa., lKavdhï lSmhla f,i i,ld n,kak mq¿jka'

 • ,sx.sl iïnkaO;djhka mj;ajkafka ke;s fh!jk iy  ;reK lkavdhu
 • ,sx.sl ls%hdldß;ajh iys; ueÈ úfha  lKavdhu
 • jhi wjqreÿ 60 muK blaujk wd¾;jyrKh isÿ jQ jeäysá ldka;djka


;reK lKavdhu iïnkaOj .;af;d;a''

fï lKavdhug wh;a whg iqohEu fndfyda úg idudkH jf.au iajNdúl ;;a;ajhla' b;d l,d;=rlska  nelaàßhd (Trichomonas vaginalis , Mycoplasma ) iy È,Sr wdidok ksid iqo hEfï ;;a;ajhka we;s úh yelshs'


,sx.sl ls%hdldß;ajh iys; ueÈúfha  lKavdhu

,sx.sl ls%hdldÍ;ajfha miqfjk jhfia whg;a iqo hEu idudkH ;;a;ajhla f,i ie,l=j;a  f.dfkdaßhd (gonorrhoea) y¾mSia (herpes) isms,sia (syphilis jeks ,sx.sl iïfm%aIK frda. ksid fuu jhia ldKavfha whg;a iqo hEu jeks Y%djhka msg fjkak mq¿jka'


jhi wjqreÿ 60 muK blaujk wd¾;jyrKh isÿ jQ jeäysá ldka;djka

ta;a jhi wjqreÿ 60 muK blaujk ,o ,sx.sl iïnkaO;djhkays ls%hdldÍ fkdjk lKavdhu ;=< iqohEfï ;;a;ajhla ;snqfkd;a iuyr úg th frda.hl fia ie<lsh yelsh'

wd¾;jyrKfhka miqj ldka;djkaf.fhdaks ud¾.h wdY%s;j iajNdúl Y%djhka  wvq fjkjd' kuq;a tu ld,fha§ iqo hEu jeks ;;a;ajhla ;snqfKd;a th .eíf., wdY%s; ms<sld" ;=jd, " uia o¿ jeks frda. ;;a;ajhla fjkak mq¿jka' ta jf.au Èhjeähdj iy .¾NdIh my;a ùu jeks ;;a;ajhka ksid;a fï jhia ldKavfha ldka;djkag iqohEfï ;;a;ajhla we;s fjkak mq¿jka'


iqohEu we;s wh .;hq;= l%shdud¾.

iqo hEu idudkH ;;a;ajhla jqk;a th iuyr úg frda. ;;a;ajhl fmrksñ;a;la úh yelsh' ta ksid wdidokhla fkdjk nj ;yjqre lr .; hq;=hs' iqohEu fjkqfjka ksis m%;sldr ,nd .ekSu jeo.;a' frda. b;sydih" ,sx.sl iïnkaO;djhka .ek f;dr;=re ,nd .ekSu iy iqo hEfï ldhsl mÍlaIK iy reêr mÍlaIKj,ska miqj fï .ek ;SrKh fjkjd' ta wjia:dfõ§ frda. ;;a;ajhla ksid iqo hk neõ ;yjqre jqfKd;a wjYH m%;sldr fjkqfjka fhduq lrkak m¿jka'


iqohEu idudkH ;;a;ajhla jqK;a ''

 • mqoa.,sl iajia:;dj mj;ajd .ekSu'
 • hg we`ÿï msßisÿj ;nd .ekSu iy lmq hg we\qï Ndú;d lsÍu
 • fvksï  Ôkaia jeks jd;dY%h fkd,efnk ;o  we÷ï È.= fõ,djla Ndú;d fkdlsÍu'
 • ,sx.sl iïnkaO;djhka iylreg muKla iSud lsÍu


iqo hEu ksid isrer flÜgq ùu''

u,ajr ùfuka miqj fhdaks Y%djhka msgùu iajNdúlhs'iqo hEu iy isrer flÜgq ùu w;r lsisu iïnkaO;djhla keye'kuq;a iqohEu ksid we;s fjk udkisl wd;;sh ksid isrer flÜgq ùug mq¿jka' ta yer fhdaks i%djhka ksid isref¾ flÜgq ùula isÿ fjkafka keye'

kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH -.dñkS fmf¾rd
kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH ix.ufha iNdm;s  ^ 2016 &

mqkHd pdkaoks o is,ajd