නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fojeks WmkaÈkhg fmrd;=j wjodkula we;s RSV ffjri wdidokhfiïm%;sIHdj idudkHfhka wm w;r olakg ,efnk nyq, frda. ;;a;ajhla' w; orejdf.a mgka fmdÿ jYfhka olakg ,efnk fiïm%;sYHdj fndfyda úg orejkag udrdka;sl úh yelshs' tA w;r jhi wjqreÿ myg wvq orejka ,laIhla muK RSV (Respiratory Syncytial Virus) ffjrifhka wdidÈ;j ñh .sh neõ täkanfrda úYaj úoHd,fha isÿ lrk ,o wOHk jd¾;djla u.ska fmkajd § ;sfnkjd'

2019 jif¾ isÿ jqK urKj,ska 45] lau jhi udi yhg jvd wvq orejka nj;a jd¾;d fjkjd' kdih" W.=r iy fmky¨ wdY%s;j we;s fjk fuu ffjri frda. ;;a;ajh f,dalh mqrd ir;a iD;=j w. Nd.fha§ iy jika; iD;=fõ uq,a ld,fha§ jeä jYfhka me;sfrkjd' fuu wOHhkfha iu l¾;D täkanfrda úYajúoHd,fha uydpd¾h yÍia kdh¾ i|yka lrkafk kej;;a ffjrifha ysi tiùula olakg ,efnk njhs' 2020 jif¾ fldúâ jix.; ;;a;ajh ksid we;s jqK iudc ÿria: nj iy uqj wdjrK me<£u ksid RSV frda.Skaf.a jd¾;d úï wvq jqKd' kuq;a fldúâ fjkqfjka m%;sYla;slrK jevigyk iu. kej;;a iudcfha wdrlaIl ms<sfj;a ,sys,a ùu ksid kej;;a orejka w;r fï frda. ;;a;ajfha me;sÍu fõ.j;a ù ;sfnk neõ m¾fhaIlhka úiska fmkajd § ;sfnkjd'


(RSV (Respiratory Syncytial Virus) hkqfjka ye¢kafjkafk l=ulao'''@

RNA (Respiratory Syncytial Virus) hkqfjka y÷kajk fuu ffjrih wdidos; ffi, tlsfklg we,Sug i,iajk ;ks RNA (Ribonucleic Acid) oduhlska hqla; idudkH mßirfha nyq,j olakg ,efnk ffjrihls' iuyr úg fuh idudkH m%;sIHdjla ;rï ir, frda. ;;a;ajhla úh yelshs' kuq;a we;eï wjia:dj,§ fï frda. ;;a;ajh orejkag udrdka;sl úh yels f,iska n,mdk nj;a m¾fhaIlhka úiska fmkajd fokjd' fndfyda orejkag ;ukaf.a fojeks Wmka Èkh ieuÍug fmrd;=j fï ;;a;ajh we;s fjkjd'


RSV (Respiratory Syncytial Virus) frda. ;;a;ajfha iq¿ frda. ,laIK'''

iuyr úg frda. ,laIKh fiïm%;sIHdj muKla úh yelshs' kuq;a iuyr orejkag ksõfudakshdj fyda fn%dkalhsáia jeks fmky¨ frda. ;;a;ajhka olajd j¾Okh ùu'


RSV frda. ;;a;ajfha oreKq wjia:djka fyj;a blaukska ffjoH m%;sldr ,nd .; hq;= wjia:djka'''

 • yqiau .ekSfï§ we;s fjk (Wheezing Nois) Yíoh'
 • orejd fõ.fhka yqiau .ekSu iy Tjqkaf.a b< wegj,g háka we;s udxY fmaYs yels,Su'
 • orejd fj;ska olakg ,efnk wmyiq;djh$u<dksl ùu
 • ly" fld< fyda w¿ meye;s Yaf,aIau, msgùu'
 • yqiau .ekSfï§ we;s fjk wmyiq;djh'
 • uõ lsß fyda fnda;,a lsß fndk orefjl= kï th m%;slafIam lsÍu'
 • fjfyilr nj" fõ.fhka yqiau .ekSu'
 • yqiau .ekSfï wmyiq;djh" f;d,a fyda kshfmd;= ks,a meyehla .ekSu'
 • orejd úc,kh ;;a;ajhg m;a ùu'


úc,khg m;a nj fmkajk ,laIK'''

 • orejd w~k úg l÷¿ msg fkdùu'
 • meh yhla mqrd uq;%d msg fkdùu'
 • iu úh<Su'


ffjrih me;sfrkafka flfiao'''@

ffjrih jd;h mqrd me;sfrk ffjrihls'leiai" iam¾Yh jeks iDcq iam¾Yhlska'


RSV oreKq f,i wdidÈ; ;;ajhg m;a fjk orejka  ljqo'''@

 • fkdfïrE <orejka'
 • yoj;a fyda fmky¨ frda. ;;a;ajfhka fmf<k orejka'
 • wikSm fyda ffjoH m%;sldr ksid m%;sYla;slrK moaO;sh ÿ¾j, orejka'
 • i;s 9 iy i;s 10 w;r orejka'


RSV frda. ;;a;ajh úksYaph lr .kafka flfiao'''@  

Tfí orejdf.a frda. ;;a;ajfha wmyiq;djh ksid ffjoH m%;sldr fjkqfjka fhduq ùu b;d jeo.;a' tjeks wjia:djl§ ffjoHjrhd úiska frda. b;sydih iy fmky¨ ;;a;ajh mÍlaId lsÍu isÿ lrkjd'

ksõfudakshd ;;a;ajh y÷kd .ekSug mmqfõ tlaia lsrK PdhdrEm (X-Rays) ,nd .ekSu'

kdifhka iy uqLfhka ,nd .kakd Yaf,aIau, Y%djhka mÍlaId lsÍu'


RSV frda. ;;a;ajfhka orejd wdrlaId lr .ekSug kï'''

<orejka iudchg wd.ka;=lhka ksid Tjqka wdidokhg m;a ùug jeä iïNdjH;djhla ;sfnkjd' tA ksid fouõmshka jYfhka Tn ±Kqj;a ùu orejdf.a wdrlaIdjg b;du jeo.;a mshjrla' tA ksid"

 • Tng fiïm%;sYHdj we;akï orejd ism .ekSfuka j<lskak'
 • orejd jvd .ekSug fmrd;=j fyd¢ka w;a fidaod .kak'
 • l=vd orejka fik. .ejfik ia:dkhkaf.ka ÿria lrkak'
 • orejd iam¾Y fjk ia:dk úIîcyrKh fldg msßisÿj ;nkak'
 • orejd iómfha isg ÿïmdkh lsÍug wjir fkdfokak'


RSV wdidÈ; orejka ksjfia isg /ln,d .ekSu'''

wdidÈ; iEu orefjlau frday,a.; lsÍu wjYH keye' Tjqka ksjfia ;nd f.k /ln,d .ekSug;a mq¿jks'

 • Bulb Syringe iy fia,hska Èhr u.ska kdifha >k fidgq l÷¿ bj;a lrkak'
 • Yajik myiqj i|yd Cool-Mist Vaporizer Ndú; lrkak'
 • oji mqrd l=vd m%udKj,ska Èhr ,nd fokak'
 • weiams%ka wvx.= fkdjk WK wvq lrk ldKavfha T!IO ,nd fokak' tA ksid T!IO ,nd §ug fmrd;=j weiams%ka wvx.=j we;a±hs mÍlaId lrkak'


RSV frda. ;;a;ajh nrm;< jQ úg'''

frda. ;;a;ajh nrm;< wjia:djkays§ frday,a.; lsÍu w;HjYHhs' tys§ orejdf.a frda. ;;a;ajh fjkqfjka úúO m%;sldr ,nd §u isÿ fõ'

 • Tlaiscka ,nd §u'
 • Èhr j¾. Ysrd (IV) .; lsÍu'
 • orejdf.a Yajik myiqj fjkqfjka jQ Intubation m%;sldr'
 • RSV frda.Ska iy wd¾Ól miqìu'

fuu wOHhk lKavdhfï ;j;a iu l¾;Djrfhl= jk wdpd¾h hQ ,S i|yka lrkafka fuu urKj,ska y;frka ;=klau frdayf,ka msg; isÿ ù we;s njhs' thska woyia jkafka fouõmshkaf.a fkd±Kqj;alu iy fkdie,ls,a, <ore urKj,g fya;= jk njhs'  tA iu.u ÿ¾j, Ôjk ;;a;ajhka iys; wvq iy uOHu wdodhï,dNS m%cdjka w;ßkao by< urK wkqmd;hla jd¾;d fjkjd' iïm;a ysÕ;djhla ksid frday,lska tla urKhla jd¾;d fjk úg frday,aj,ska msg; urK 13 la jd¾;d fjk neõ wdpd¾h hQ ,S fmkajd fokjd' wms fu;rï ixLHdjl urK frday,ska msg; m%foaYj,ska n,dfmdfrd;a;= jqfka keye'


tkak;la .ek'''

fï fjk úg;a ;;a;ajh fjkqfjka tkak;la y÷kajd §u jeo.;a neõ m¾fhaIlhkaf.a woyihs' tmuKla fkdj tu tkak; i|yd wjodkï l,dm fjkqfjka m%uqL;djh ,nd §u;a b;du jeo.;a'


WEB MED ඇසුරින්
පුන්‍යා චාන්දනී ද සිල්වා