නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fnda, nnd,d lshqÜ lsõjg f,v f.dvla fjkak mq¨‍jkafouõmshka orejkaf. fmdaIKh ms<sn| olajkafk b;du;a Wkkaÿjla' kuq;a fndfyda foujqmshkag fmdaIKh ms<sn|j yd orejdf.a ksis j¾Okh i|yd wjYHjk wdydr f;dard .ekSu ms<sn|j ksis wjfndaOhla we;s njla oelsh fkdyel'

úfYaIfhkau wm óg fmr <ud ukaofmdaIKh .ek idlÉPd lr we;s ksidu <ud wê nr ms<sn|j Tn hula oek .; hq;= nj udf.a woyihs' fndfyda <uhska wm is;d isákafk ukaofmdaIKfhka fmf<kjd we;ehs lshd jqj;a Tn b;d fyd|ska ksÍlaIKh l<fyd;a <uhska fndfyda fofkla ;udf.a jhig yd Wig jvd jeä nrlska miq fjkjd'

foudmshka is;kqfha fndfyda úg l=vd jhfia <uhskag ´kEu wdydrhla ´ku ia:dkhlska lEug ÿkak;a .eg¨jla fkdue;s njhs' oshjeähdj" wê reêr mSvkh wdosh mj;sk frda.Ska wdydr md,khg <laj wdydr .ekSu isÿ l<;a l=vd <uhskag tu.ska wdydr md,khla isÿ fkdlr ´kEu wdydrhla mßfNdackhg ,nd oSu we;eï úg oelsh yelsh' ;;a;ajh tfia jqj;a l=vd <uqka fufia ksis md,khlska f;drj wdydr .ekSfuka wêl ia:Q,;djhg ,la ùu b;d iq,Nj isÿù we;'

ia:Q, Ndjh fyda ukaofmdaIK ;;a;ajh ms<sn| hï woyila ,nd .ekSug wm Ndú; lrk ñkqula f,i BMI (Body Mass Index) hk o¾Ylh fhdod .; yel' fuh .Kkh lrkqfha orejdf.a nr Kg j,ska orejdf.a Wi óg¾ (m) j,ska uek Wi $ ^nr&2 fyj;a MBI = Kg / m2 f,i .Kkh lr ,nd .kakd o¾Ylhla f,i fuu o¾Ylh i,ld neÆ úg wh wka;¾cd;sl jYfhka ms<s.;a w.hla iys; w;r kuq;a foaYSh jYfhka wmf.a mdßißl idOl" wmf.a rfÜ úisÍ we;s cdkuh ;;a;ajh i<ld n,d wmgu wdfõksl ;rula ixfYdOkhg ,la lrk ,o w.hla jqj;a Ndú;hg .ekSu isÿúh yelshs' fuysoS MBI w.h idudkHfhka 18 - 23 la w;r mej;sh hq;= w;r 18 g jvd wvq wjia:dj,oS ;rul ukaofmdaIK ;;a;ajhla yd 23 g jeä wjia:djla iq:Q,;djhg fyda wê nr ;;a;ajhla fyj;a wêfmdaI ;;a;ajhl=;a f,i ie<lsh yelshs'

we;a; jYfhkau fuh wê fmdaIK ;;a;ajhla f,i y÷kajkjdg;a jvd jeros fmdIK ;;a;ajhla f,i w¾:l;kh lsÍu jvd iqÿiqhs hkak udf.a yeÕSuhs' thg fya;=j fuu ia:Q,;djhg fya;= ù we;af;a fmdIKSh wdydr iqÿiq wdydr j¾. wêlj mßfNdackh lsÍug jvd kqiqÿiq wdydr kqiqÿiq m%udKfhka mßfNdackh lsÍu ksidhs'

úfYaIfhkau b;d f;,a wêl wdydr" iSks wêl wdydr" msIaGh wêl wdydr jeämqr tl;=ùu fuhg fya;= jk w;r wo jk úg <uhd YdÍßl ls%hdldrlïj,ska fndfyda ÿrg neyer ùu fuhg wfkla fya;=j f,i ye|skaúh yelsh' idudkHfhka <uhl= osklg mehlaj;a lh fjfyid lS%vd lsÍu wdoS oyäh ouk ls%hdldÍ;ajhl ksr; úh hq;= kuq;a fndfyda orejka tjeka ls%hdldÍ;ajhla isÿ l< yels ld,fha mjd rEmjdysksh krUñka isàu" ÿrl;khg yqreùu" úfYIfhkau Video Games jeks we;eï uki úlD;s lrjk iq¿ lS%vdj, mjd ksr;ùu oelsh yelsh'

fndfyda fokd w;r wjfndaOhla fkdue;s lreK jkqfha ia:Q,;djhg kskao n,mEuhs' ksis ld,hla kskao ,nd fkd.ekSu ia:Q, Ndjhg fya;=jls' iudkHfhka ojfia ´kEu fõ,djl úáka úg ,nd .kakd kskao iqÿiq fyda m%udKj;a fkdjk w;r mdi,a hk <uhl= idudkHfhka osklg meh 08 la j;a tl os.g kskao ,eìh hq;=hs' jhi jeäj;au kskao wvq l< yels w;r jeäysáhl= mjd wju jYfhka tl os.g meh 06 la fyda ksod .; hq;= w;r kskao wvqlu ia:Q, Ndjhg iDcq iïnkaOhla we;s nj oekg meyeos,s lr we;'

wdydr f;dard .ekSu ksis mßos isÿ lsÍu ia:Q,Ndjh wju lsÍug we;s wfkla l%u fõohhs' msá iys; wydr b;du wju l< hq;=hs' t<j¿" udxY" ì;a;r" rks, fNda." m<d j¾." m<;=re wdosh jeä m%udKhla Ndú;h iqÿiq jk w;r Tfí tla fõ,lg .kakd wdydr m%udKfhka wvlg;a jvd wvq m%udKhla n;a fyda msIaGh wvx.= wdydr mej;Su jvd fhda.H fõ' fndfyda foudmshka úYajdi lrk lreKla jkqfha <ud jhfia fl;rï lkakoS uy;a jqj;a .eg¨jla ke;s nj;a ´kEu fudfyd;l h,s ia:Q,;djh wvq lr .; yels nj;a <uhska fyd|ug ld î mDIaáu;aj isáh hq;= nj;ah' fufia <ud ld,h ;=< ia:Q,Ndjfhka fm<Su ksid <uhd jeäysáhl= njg m;ajk úg oshjeähdj" wê reêr mSvkh wdoS frda.j,g f.dÿre ùfï b;d úYd, iïNdú;djla mj;S' cQks udih ,xldfõ fmdIK udih f,i y÷kajk ksid Tn fï ld,h ;=<oSj;a orejdf.a ksis fmdIKh ms<n|j wjOdkh fhduq l< hq;=hs'

we;eï <uhskaf.a lhg jHdhdu wvq ksid fkdj we;eï frda. ksido Tfí orejd ia:Q,Ndjhg m;aúh yelsh' wdydr ksis mßos ,nd ÿkak;a" jHdhduj, ksr; jqj;a uy; YÍr iajNdjhla we;sùu isÿjkafka kï th ;hsfrdhsâ .%kaÓh wdYs%; Hypothyrodism jeks frda.S ;;a;ajhla mjd úh yelshs' tfukau ia:Q,Ndjhg m;ajk orejka úfYaIfhka wOHdmk lghq;=j,g mjd hï ÿ¾j,;djhla oelaùu yd udkisl ixj¾Okh hï uÜgulg w;miq ùu oelsh yelshs' fï ksid fujeks md,kh l< fkdyels uÜgfï ia:Q,Ndjhlg Tfí orejd ,lajk nj Tng jegfya kï jvd iqÿiq jkqfha Tfí mjqf,a ffjoHjrhdf.a Wmfoia ,nd .ekSuhs'

ffjoH -  kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,