නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f,dl= nv" äfukaIshdjg mdr lmhsúYd, Worh Ôú;hg wdYs¾jdohla kï fkfjhs' kuq;a j¾;udkfha ;sfnk fuu úYd, Worh fyg ojfia§ u;lh ms<sn|j .eg¨ we;s lrk nj oeka wOHhkhka u.ska y÷kd f.k ;sfnkjd' idudkH mqoa.,fhl=g idfmalaIj n,k úg úYd, Worhla ;sfnk whg äfukaIshd (Dementia) frda. ;;a;ajhg m;a ùug ;sfnk wjia:dj y;r .=Khlska by<hs'

óg by;§ kï ffjoH úoHdj u.ska y÷kd.;a wkaoug wlS%h ÿïmdkh" yDo frda. ixl+,;djhka" u;ameka úúOdldr frda. fjkqfjka jQ T!IO iy kskao ms<sn| .eg¨" mqoa.,hkaf.a u;lh ÿ¾j, ùu ms<sn| .eg¨jg fya;= jqKd' oeka fï ,ehsia;=j w;rgu f,dl= nvf.ähla ;sîu;a'''u;lfha .eg¨ we;s lrk frda.hg fya;=jla nj i|yka lrkak fjkjd'

wo ojfia ñksiqka wkq.;j isák ld¾hnyq, Ôjk rgdj;a iu. OdrKh fyj;a u;lh b;d jeo.;a fõ' kuq;a hï flfkl=g widudkH f,iska wu;l ùu isÿfõ kï th frda. ;;a;ajhla' fuh äfukaIsshd (Dementia) kñka y÷kajkjd' idudkHfhka jhi wjqreÿ yeg my blaujk ,o mqoa.,hka ;=< u;lh .s,sySfï wjOdkh nyq,j oel .kakg ,enqK;a jhi wjqreÿ 45 blauùu;a iu.u fï ;;a;ajh l%ufhka we;s fjkakg mq¿jka' jeäysá ck.ykh ;=< äfukaIsshd (Dementia) frda. ;;a;ajh nyq,j olskakg ,efnk ksid fï fjkqfjka wdrlaIdj ,nd .ekSfï l%ufõohka iy ms<sfj;a fjkqfjka ffjoH m¾fhaIlhkaf.a wjOdkh fhduq ù ;sfnkjd' fud<fha iS>% f,iska úkdY fjk iakdhq ffi, tfia úkdY fjkakg bv fkdÿka úg fï fjkqfjka wdrlaIdj ,efnk neõ m¾fhaIlhkaf.a woyihs'


Worfha ;sfnk wêl fïoh'''

wêl fïoh ksid Worh úYd, fjkjd' tys w;=re m%;sM,hla úosyg fud<h iy wlaudfõ Peroxisome Proliferator-activated Receptor Alpha ( PPARalpha) fm%daàkh my; jeàfuka u;lh ms<sn| .eg¨j,g fya;= fjkjd' fuu PPARalpha fm%daàkh u;lh OdrKhg fnfyúka fya;= ldrl fjkjd'

óhka weiqßka lrk ,o uQ,sl wOHhkh fjkqfjka PPARalpha W!k;d we;s óhka fhdod .;a;d' tu óhkaf.a mjd u;lh ms<sn|j jQ ÿ¾j,;djhka fmkS .sh ksid wod< m¾fhaIK lKavdhu úiska fuu óhkaf.a Hippocampus ndysr f,iska PPARalpha tkak;a lsÍfuka miqj Tjqkaf.a u;lh ms<sn|j hï ixj¾Okhla olakg ,enqKd' tu wOHhkh mdol lr .;a rIa úYajúoHd,fha  ffjoH uOHia:dkfha iakdhq úoHd{ l,smod we;=¿ lKavdhu úiska Wml,amkh lrkq ,enqfõ fïo mßjD;a;sh md,kh lrk ksid PPARalpha W!k;djhka u.ska we;s fjk mßjD;a;sh .eg¨ miqld,Skj u;lh iy äfukaIshdj ms<sn| jQ frda. ;;a;ajhkag fya;= fjk njhs'

weußldfõ f,dia wekac,Sia úYaajúoHd,h fï fjkqfjka isÿ lrK ,o wOHhk jd¾;dj New Sciencetist iÕrdj u.ska m%isoaO l<d' tys i|yka wkaoug wjqreÿ 70 la iy iudk jhia ldKavfha isá mqoa.,hkaf.ka 94 fofkl= fuu wOHhkhg iïnkaO lr .;a;d' fï wOHhkhg iïnkaO lr .;a ;rndre mqoa.,hka 94 la w;=ßka wkjYH f,iska úYd,;ajhg m;a Worh fyj;a ;rndre mqoa.,hka 51 fofkl=f.a fud<h 6] lska l=vd ù ;snqK w;r 14 fofkl=f.a fud<h 8] lska l=vd ù ;snqKd' Tjqkaf.a fud<fha l=vd ù ;snqfKa u;lh iy ie,iqï lsÍu fjkqfjka n,mdk fud<fha Hippocampu l,dmhhs'

ueos jhi;a iu.u Ôú;fha isoaO fjk fndfyda ixisoaëka iu.u wfma YÍrh;a úúO ffcj úoHd;aul fjkialï fmkakqï lrkjd' fï ksidu ueos jhig t<fU;au ;ukaf.a YÍr nr .ek md,khla isoaO ùu wksjd¾hfhkau isÿ fjkak ´k' Worfha fïo iys; nj fyj;a úYd, Worhla iys; ;;a;ajhl§ wdydr mßjD;a;sl (Metabolism) ls%hdj,sh ksis mßos isÿ fjkafka keye' fï ;;a;ajh ksid PPARalpha fm%daàkh isrer fj; ksis mßÈ .uka lrkafka keye' fï ;;a;ajh u;l Yla;sh i|yd jf.au bf.kqï lghq;= fjkqfjkao n,mdkjd'

m%xYfha fndafvda úYaajúoHd,h iy cd;sl iajia:;dh;kh isÿ lrk ,o iólaIKhlg wkqj mßjD;a;sh ls%hdj,sh ms<sn|j jQ .eg¨ mqoa.,hkaf.ka 20] l f.au u;lh ms<sn|j;a .eg¨ ;;a;ajhla olakg ,enqK njhs'

;rndre nv yskaod fud<h wjq,a fjkak fmrd;=j Bg tfrysj ls%hd;aul fjkak wmsg neß lula keye' weußldfõ b,sfkdhsia iriúfha isÿ lrk ,o wOHhkhka u.ska fmkajd fokafka udi yhla ;=< th thsfrdìla (Aerobic) jHdhduhkays fh§fuka l,amkd Yla;sh oshqKq l< yels njhs'

tA jf.au rIa úYajúoHd,fha ffjoH uOHia:dkfha iakdhq úoHd{ l,smod myka i|yka lrkafka u;lh ms<sn| .eg¨jg fya;=j ;rndre nj iu. noaOj ;sfnk PPARalpha W!k;djh kï fuu PPARalpha ud;%djla kslafIamkh lsÍfuka idudkH ;;a;ajhlska m%.;shg m;a úh yels njhs' fï fjkqfjka jQ m¾fhaIKfha§ u;lh ms<sn|j .eg¨ iys; óhka f;dard f.k Tjqkag PPARalpha ,nd ÿka w;r fuu óhka ;=<ska u;lh ms<sn|j m%.;shla olakg ,enqKd' tys§ fmkS .sfha u;lh ÿ¾j, ùfï frda. ;;a;ajhg PPARalpha u.ska fufyhla lrk njhs' fuu m%;sldrh ñksiqka fjkqfjkao fhdod .ekSug mq¿jka' úhm;a ùu iu.u u;lhg wod< .eg¨j,g f.dÿre fjk msßi ixLHd;aulj f,dalh mqrdu by< hñka ;sfnkjd' oekg uyd ì%;dkHfha muKla Dementia frda. ;;a;ajhg m;a jqK frda.Skaf.a ixLHdj 8"000 la ;rï nj weia;fïka;= lr ;sfnkjd' osfkka osku by< hk frda. ;;a;ajh fjkqfjka fhdod .ekSug ;sfnk bv lv ksidu fuu wOHhk jd¾;dj Cell Reports iÕrdj u.ska m%ldYhg m;a l<d'

www.rush.edu weiqßka
mqkHd pdkaokS o is,ajd