නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ms<sld ffi, úkdY lsÍu ms<sn|j kj n,dfmdfrd;a;=jlaæms<sld hkq ´kEu whl=f.Ôú; n,dfmdfrd;a;= iqka lrk frda.hls' ffjoH úfYaI{hska mjik wkaoug Ôú; ld,h ;=< .eyeKq wh fofofkl=g yd msßñka ;=ka fofkl=f.ka tla whl=g ms<sld je<£fï bvlv we;' 

New england journal of medicine ys m<jQ jd¾;djlg wkqj  uE;l§ isÿlrk ,o idhksl w;ayod ne,Sï j,ska miqj uOHu we,andudfõ frda.Ska oy wg fofkl=f.a ms<sld bj;a ùu ksid n¾ñkayeï m¾fhaIl ffjoHjrhd wkd.; ms<sld kdYl m%;sl¾uhla .ek iqnjd§ n,dfmdfrd;a;= ;nd we;'


.=o ud¾.hSh ms<sld

.=o ud¾.hSh ms<sld j¾;udkfha wefußldfõ ;=kajeks ;ek .kakd nyq, ms<sld j¾.h njg m;aù we;'  iïudk,dNS ks<s Farrah Leni Fawcett  fï frda.h ksid ñh .sh m%lg wfhls' fï jir ;=<§ frda.Ska 54"800 la jd¾;d ù ;sîu ksid fuu wOHhk m%;sM,h úYauh oekùug iu;a ù we;' 


Ndf.g fkdj iïmQ¾K iqjhla

frda.Ska oy wg fofkl=f.a mQ¾K iqjh Bg fya;=jhs' fikaÜ úkaikaÜys n%Efkda ms<sld uOHia:dkfha ms<sldfõ§ ffjoH iaàjka fnla fujekakla ñka fmr lsisosfkl wid ke;s nj mjihs' Bg fya;=j  ,nd.;a whf.a

 ms<sld iïmQ¾Kfhkau w;=reoyka ùuhs' tys§ ms<sld ffi, wdjrK bj;a ù m%;sYla;slrK moaO;shg tajdg myr §fï yelshdj ,eî ;sfí'fï ksid bÈß jir ;=< .=o ud¾.hSh ms<sld j,g tfrys id¾:l m%;sl¾uhla ksmofjkq we;s trg ms<sldfõ§ka (Oncologists) úYajdi lrhs'

ABC News
iqks,a w,a.u