නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

´kEu ldka;djlf.a .¾NdIh my;afjkak mq¿jkaoldka;d m%ckk moaO;sfha jeo.;a wjhjhla  jk .¾NdIh fi%daKss l=yrh ;=< uq;%dYh iy .=o ud¾.hg w;rueÈj msysgd ;sfnkjd' udkj meje;afï iqúfYaIS jeo.;a wjhjhla f,iska ie<flk .¾NdIh wdY%s;j úúO frda. ixl=,;d we;s ùfï wjia:djka .ek;a wfma wjOdkh ±laùu jeo.;a' .¾NdIh my;aùu iu`. fhdaks ud¾.h" uq;%dYh iy .=o ud¾.h jeks wjhjhkao my;a ùug mq¿jka'

fndfyda ldka;djka ;=< we;s fkd±Kqj;alu ksidu .¾NdI.; frda. Tjqkaf.a Ôú;fha .=Kd;aul meje;aug mjd ndOd we;s lrk neõ i|yka l< hq;=hs' .¾NdIfha my;aùu tjeks tla frda. ixl=,;djhla f,iska ±laúh yelshs'


we;a;gu .¾NdIh my;a ùu lshkafka l=ulao'''@  

.¾NdIh idudkH uÜgug jvd my;a ùu frda. ;;a;ajhla f,iska ie<flkjd' .¾NdIh my;a ùu iu. fhdaks ud¾.h jeks wjhjka wdY%s;j;a úúO .eg¨ we;s fjkjd' .¾NdIh my;a ùfï Wmßu wjia:dfõ§ uq¿ .¾NdIhu fhdaks ud¾.h Èf.a msg;g meñKSsula isÿ fjkjd'

.¾NdIh my;a ùfï frda. ;;a;ajh Ôú;hg wjodkula ,nd fok nrm;< frda. ;;a;ajhla fkdjqK;a ta ksid ldka;djlf.a Ôú;fha .=Kd;aul njg n,mEula we;s fjkjd' fï wkaoñka wjhj msg;g meñKSSu ksid weú§fï wmyiq;djh jf.au tÈfkod Ôú;fha idudkH lghq;= lr .ekSfï§ we;s fjk .eg¨ udkislj hï wkaoulska mSvkhlg fya;= fjkjd'  ta jf.au fï iu. iuyr úg Y%djhka msg ùu iy ;=jd, jQ úg reêrh ñY% Y%djhka ksid hï ÿ¾.kaOhla we;s ùug;a bv ;sfnkjd'  iudc wdY%fha§ fï ;;a;ajh hï wkaoulska  .eg¨ldÍ ;;a;ajhla f,iska fmkajd fokak mq¿jka' 


.¾NdIh my;a fjkafka wehs'''@

.¾NdIh iy fhdaks ud¾.hg iïnkaOj ;sfnk nkaOkSkays Yla;sh  jhi;a iu`. ÿ¾j, fjkjd' kuq;a jhia.; ùu iu`. iEu ldka;djlau .¾NdIh my;a ùfï frda. ;;a;ajhg m;a fjkafka keye'

 • .¾NKS;ajh iy ore m%iq;sfha§ wdOdrl mg, ÿ¾j, ùu'
 • wêl f,i lh fjfyid jev lsÍu'
 • weÿu
 • ;rndrej
 • cdkuh idOl
 • frda. ,laIK:leiai " lsúiqï hEu "  u< uq;% my lrk úg we;s fjk ;egóf易 fhdaks ud¾.fhka msg;g hula meñfKk nj ±kSu'
 • lsúiqï iy lysk úg uq;%d msgùu'
 • ks;r ks;r uq;%d lsÍfï wjYH;djh
 • ks;r ks;r we;s fjk uq;%d wdidok
 • u< my lsÍfï .eg¨
 • ;=jd, jQ úg reêrh ñY% Y%djhka msgùu'
 • .¾NdIh my;aùu m%Odk wdldr ;=klska  hqla;h'
 • fhdaks ud¾.fha bÈßmi ì;a;sh iu`. uq;%dYh  my;a ùu'
 • fhdaks ud¾.fha msgqmi ì;a;sh iu`. .=o ud¾.h my;a ùu'
 • .¾NdIh my;a ùu'


frda.s ;;a;ajh úksYaph lr .kafka  flfiao'''@

fndfyda ldka;djka fujeks ;;a;ajhla we;s jqK;a ta .ek iÕjd f.k isákjd' fndfyda úg Tjqka ffjoHjrfhl= fj; fhduq ùug ue<slula olajkjd'  ldka;djla ;=< .¾NdIfha my;a ùul frda. ,laIK olakg ,enqfKd;a m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoHjrfhl= fj; fhduq ùu b;du jeo.;a' tys§ frda. mÍlaIdjlska miqj ffjoHjrhd úiska  Wmfoia iy m%;sldr kshu lrkq ,nkjd' uq,a wÈhf¾§ frda. ;;a;ajh y÷kd .ekSu ksid Y,H l¾uhlg fhduq fkdù frda.h iu`. Ôj;aùfï yelshdj ,efnkjd'

.¾NdIh my;a ùfï uq,a wjia:dfõ§ th y÷kd.;fyd;a úfYaI m%;sldr wjYH fjkafka keye'  Wor mSvkh jeä fkdjk f,i Ôjk rgdj fjkia ;r .eksu jeo.;a' ta ksid .¾NdIh my;a ùfï uq,a wjia:dfõ we;s ldka;djka ;ukaf.a Ôjk rgdfõ§ wjOdkh fhduq l< hq;= lreKq lSmhla ;sfnkjd'

 • isref¾ foay nr wvq lr .ekSu' fuys§ wdydr md,kh iy jHdhdu b;du jeo.;a'
 • È.gu mj;sk leiai  " weÿu jeks ;;a;ajhkag m%;sldr ,nd.ekSu'
 • u<noaOh j<lajd .ekSu'
 • wjodkula we;s ldka;djla kï wêl nr bis,Sfuka je<lSu

.¾NdIh my;a ùfï frda. ;;a;ajhg ,nd fok m%;sldr

.¾NdIh my;a ùfï frda. ;;a;ajh fjkqfjka ,nd fok m%;sldr lSmhla ;sfnkjd'

1' fhdaks ud¾.h ;=,g  j<,a,la   ^ ring Pessary  & ±óu

.¾NdIh my;a ùfï uq,a wjia:dfõ§ we;s ldka;djkag Ôjk rgdj fjkia lr .ekSfuka hï iykhla ,nd .; yels jqK;a  ie<lsh hq;= uÜgulska  .¾NdIh my;a ùula we;s ldka;djkag ms<s.;a m%;sldrh jkafka Y,H l¾u u.ska iïnkaOl mgl Yla;su;a lsÍfï m%;sixialrk ^ repair & isÿ lrkjd'

kuq;a iuyr ldka;djka Y,Hl¾u fjkqfjka wlue;s ùu iy Y,Hl¾uhla fjkqfjka bÈßm;a ùug ;rï fi!LH iïmkak fkdjk wjia:djkao ;sfnkjd' tjeks frda.Skaf. .¾NdIh biaiS isák fia fhdaks ud¾.h yryd j<,a,la^ ring Pessary  & ±óu isÿ lrkjd' fuh ma,diaála fyda rn¾ ñY%s; øjHj,ska idod ;sfnkjd'  fuu j<,a, udi ;=fka isg yh olajd w;r ld,hl§  udre lsÍu isÿ fjkjd' j<,a, m%udKfhka fmdä jqfKd;a yef,kak wjia:djla ;sfnkjd jf.au f,dl= jqfKd;a tys mSvkh ksid wmyiq;djhla fyda ;=jd, we;s fjkak mq¿jka


 Y,H l¾u u.ska isÿ lrk  m%;sldr  ^repair operation)  

frda.shdf.a .¾NdIfha my;aùfï mj;sk ;;a;ajh wkqj Y,H l¾u u`.ska .¾NdIh bj;a lsÍu isÿ fjkjd'  iuyr  wjia:dj,§ .¾NdIh muKla my;a ù we;akï m%;sixialrK Y,Hl¾u u`.ska .¾NdIh we;=¿ lrkjd' we;eï wjia:dj,§ uq;%dYh " .=o ud¾.h fyda fuu wjhj folu my;a ù ;sfnk úfgl m%;sixialrK Y,Hl¾u u`.ska fuu wjhjhkao  we;=¿ lrkjd'  .¾NdIh bj;a lsÍu iqÿiq fkdjk frda.Skag .¾NdIh wdrlaId lsÍu fjkqfjka isÿ lrk m%;sixialrK Y,Hl¾uo ;sfnkjd'

lysk úg uq;%d msgfjk stress  incontinence frda.Skag ta fjkqfjka fi%daKs m;=f,a udxY fmaYs  Yla;su;a  lsÍug (Pelvic Floor Exercise) wod< jHdhdu ,nd fokjd' jHdhu u`.ska fï ;;a;ajhg id¾:l úi÷ula fkd,efnkafka kï tjeks whg úfYaI Y,Hl¾u isÿ lrkjd'

.¾NdIh  my;a ùu  ioyd isÿ lrk  Y,Hl¾u ioyd isys ke;s lsßula isÿ fjkafka keye' msg fldkaog ,nd fok tkak;la u.ska Worfhka my< fldgi ks¾úkaokh lrkjd' fndfyda uõjre fï frda. ;;a;ajhg m;afjk úg Èhjeähdj wêreêr msvkh " yoj;a frda. ixl=,;djhka jeks frda. ;;a;ajhkag;a m;aj isákkjd' ta ksid mQ¾K isys ke;s lsÍug jvd Worfhka my< fldgi ks¾úkaokh lsÍfuka wod< Y,H l¾uh isÿ lsÍu jvd;a wdrlaIs;hs' ta ksid Y,H l¾uhlg uqqyqK §ug ;sfnk ìh ksid .¾NdIh my;a ùfï frda. ;;a;ajhg m%;sldr fkdf.k isáh hq;= keye' ksis m%;sldr .ekSfuka miqj Ôú;h b;d myiqfjka .; lsÍfï yelshdj ;sfnkjd'

flfia jqK;a .¾NdIh my;a ùu ksid we;s fjk w;=re wmyiq;djhkaf.ka ñ§ Ôú;fha .=Kd;aul nj mj;ajd .ekSug yels fndfyda úl,am mshjr ffjoH úoHdj ;=<ska ;sfnk ksidfjka .¾NdIh my;a ùfï frda. ;;a;ajhka fkdi,ld isáh hq;= keye'


kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH.dñkS fmf¾rd
kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH ix.ufha iNdm;s  ^ 2016 &

mqkHd pdkaoks o is,ajd