නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wdydr wdid;añl;djfhka (Food Allergic) orejd fírd .ksuq ජීj;aùug wdydr wjYH nj we;a;' tA;a wms .kakd wdydr úI ùu ksid we;s fjk urK ms<sn|j;a wmsg ks;ru wikakg ,efnkjd' úYd, msßila tlaj wdydr .ekSfï§ jf.au úYd, msßila fjkqfjka wdydr ms<sfh, lrk wjia:djkays§ fujeks f;dr;=re wmsg jd¾;d ùu ks;ru isoaO fjkjd' wdydr úI ùug n,mdk lreKq .ek wms ±Kqj;a jqfKd;a wdydr úIùu ksid we;s fjk Ôú; wysñ ùï j<lajd .ekSu t;rï wmyiq keye'


wdydrhla kqiqÿiq nj ±k .kafka fldfyduo'''@

we;eï wjia:dj,§ wdydrhla mßfNdackhg kqiqÿiq nj Tng;a ±k .; yelshs' iuyr úg tAjdfha j¾Kh fjkia fjkak mq¿jks' wmq, .kaOhla jykh fjk wjia:djka o ;sfnkjd'

laIqqø Ôúka wdydr iu. YÍr.;j uq,skau ydks lrkafka uy wka;%j,g' fï ksid wdydr .ekSfuka meh nd.hl isg meh ;=kla w;r ld,fha§ Worfha ±ä wmyiq;djhla ±fkkjd' tA iu.u ysiroh" WK" jukh jeks frda. ,laIK my< fjkak;a mq¿jka' fï ;;a;ajh mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fjkia' tlu wdydr úI jqK;a iuyr wh frda. ,laIK lSmhla muKla fmkajk w;r  ;j;a whg urKh mjd isoaO úh yelshs'

uia j¾. myiqfjkau krla fjkak mq¿jka' tAjd fmdaIK >k;ajfhka by< ksid laIqø Ôúka wdl¾Ykh fjkjd' uia" ud¿" lsß" ì;a;r wdydr blaukska krla fjkafka tA ksihs' tA jf.au fïjdfha wdï,sl;djh wvq ksid;a laIqø Ôúkag ys;lrhs' wms rd;S% idoj,§ wdydr .ekSfï§ fndfyda fõ,djla .; fjk úg;a tAjd wkqNjhg iqÿiq ke;s fjkak;a mq¿jks'


laIKsl iy ilia lrk ,o wdydr'''

laIKsl iy ilia lrk ,o wdydr ksid isÿ fjk wdid;añl;djhka (Food Allergic) by<skau mj;sk nj wOHhkhla u.ska fmkajd fokjd' Tjqka fï fjkqfjka jir ;syl ld,hla mdol lr .;a;d' uyd ì%;dkHfha fi!LH iy udkj i;aldr f;dr;=re uOHia:dkfha fmkajd oSug wkqj 2011 jif¾ wdydr wdid;añl;djhka (Food Allergic) ksid frday,a.; lsÍï ixLHdj 18"860 la jQ w;r 2013 jif¾ fuu ixLHdj 20"320 la olajd by< f.dia ;sfnkjd' jirla mdid fuu ixLHdj 8 ] lska by< kÕsk nj;a fmkajd fokj

weÿu" mSki jeks frda. wo nyq,hs' fï frda. ;;a;ajhkag;a (Food Allergic) wo f.dÿreùfï fya;=j f,iska ngysrlrKh neõ flaïì%ca frdayf,a ffjoH mEï Bjka fmkajd fokjd' .=Kfhka f;dr m%udKfhka by< wdydr ksid Tjqkaf.a m%;sYla;sh bfígu msßys f.diska' tA ksid orejkag we;eï wdydr isrer úiska mss<s.ekSu fjkqfjka .eg¨ we;s fjkjd'


weÿu iy mSkia frda.Ska'''

fï wOHhkh u.ska fmkajd fok wkaoug weÿu ksid frda.Ska 5"068 lao" mSki ksid frda.Ska 3"361 lao" wmsßisÿ wdydr ksid frda.Ska 3"361 lao frday,a .; flreKd' we;eï wdydr wmg wm:H neõ wms okakjd' ;lald,s" ieuka jeks wdydr fjkqfjka m%;sls%hdjka ;sfnkjd'

uyd ì%;dkhfha isÿ lrk ,o wOHhkhlska fmkajd fokafka jirlg wdydr wdid;añl;djhka (Food Allergic) ksid ñ,shk 15 isg 20 la w;r orejka .Kkla frday,a .; fjk w;r fuh f.jqK jir úiail ld,fh§ úis .=Khlska by< f.dia we;s njhs' fidaúhÜ reishdj jeks rgj,;a fuu ;;a;ajh by< kef.ñka mj;S' kuq;a ixj¾Okh fjñka mj;sk rgj, ;;a;ajh fï ;rñkau wi;=gqodhl ke;' Bg fya;=j ù we;af;a tu rgj, wdydr ;dlaIKh t;rï oshqKq uÜgulska fkdmj;sk w;r ;ukaf.a wdydr f.orfodr ms<sfh< lr .ekSu ksid fï wdrlaIdj ie,iS we;s njhs' f,dal wdydr wdid;añl;djh ms<sn| ixúOdkh úiska imhk ,o jd¾;djl fmkajd fokafka uyd ì%;dkHfha orejkaf.ka 15] la wdydr wdid;añl;djhkag (Food Allergic) f.dÿrefjk úg Ökfha tu ixLHdj 2] lao" ;=¾lsfha 3] lao m%;sY;hl mj;sk njhs'


fmdaIKh ms<sn|j mj;sk W!k;djhka'''

fï w;r ffjoH úfYaI{hka fmkajd fokafka orejkaf.a fmdaIKh ms<sn|j mj;sk W!k;djhkao fï i|yd n,md we;s njhs' úgñka D.m%;s Tlaisldrl" iy Tfï.d 3 fïo wï, W!k;djho wdydr fjkqfjka YÍßh úiska olajk m%;sfCIam ùu fyj;a wdydr wdid;añl;djhg fya;= ù we;s njhs'

tA jf.au fndfyda fílßj, wdydr ilia lsÍfï mj;sk msßisÿ nj ÿ¾j, ùu;a ksid lDñka fuu wdydr iu. tla ù wdydr úI ùug n,mdkjd' fydÜ fvda.a tll yQfkla fyda lerfmd;af;la Tn ÿgqfjd;a m%;sfCIam lsÍug yels jqK;a fkdoel isÿ fjk wmsßisÿ nj fjkqfjka isÿ fjk wdydr úI ùfï wmyiq;djh Tn úiskau ord .ekSug isÿ fjkq we;'

kuq;a Wfoa yji orejd fjkqfjka fuu wdydr ,nd fokq fjkqjg yels ;rï Tfíu oE;ska orejdf.a wdydr ms<sfh< jqfKd;a fuu wys;lr wdydr fj;ska orejd /l f.k ksfrda.S;djh ,nd .ekSug ;sfnk Wmßu wjia:dfjka m%fhdack .; yels fjkq we;'

www.nhs.uk weiqßka
mqkHd pdkaoks o is,ajd