නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

Ôú;fha wjika Èk lsysmh .; lrk පිළිකා frda.sfhl=
n,d.kafka fldfyduo-Terminal Care .ek oek.kakfkdÈhqKqlu ksidu Y%S ,dxlslhka f,i wmg wysñ jQ fndfyda foa ;sfnkjd' j¾;udkfha wm w;aú¢ñka isákafka o ñka iuyrla' kuq;a wo Èkfha idlÉPd lrkqfha wm ljqre;au fkdis;k fohla .ekhs' Y%S ,xldfõ isák ms<sld frda.shl=g —fyd| urKhla˜ .ek ys;kakj;a neßo@ —urKhla˜ fldfyduo —fyd|˜ fjkafka' fïl uy wKavr fou< l;djlafk'

ms<sld frda.Skag muKla fkdfõ wms iEu fofkl=gu ljod fyda Èkl Ôú;hg iuqfokak fjkjd' tA lshkafk uefrkak fjkjd' tA;a lsisu flfkla tAl .ek l;d lrkakj;a leu;s kE' f,dalfha ÈhqKq rgj,aj, kï mdi,a wjÈfha isgu fyd¢ka Ôj;a ù" fyd¢ka ñh hk wdldrh lshd fokjd' tl w;lg wmg fudlgo ´jd' wms b;ska ÈhqKqfjñka mj;sk rglafka' kE jerÿkd ±kakï fkdÈhqKq rglafka'

ms<sld frda.Ska ish¨ fokdgu ;ukag we;s ms<sldj ksid ñhefokakg fjkafk kE' wm fyd¢kau okakd ldrKdjla jkafk ±kg ms<sld iE§ ;sfnk ish¨fokdf.kau 1$3 l m%udKhlg ksis l%ufõohka wkq.ukh l<d kï ms<sldj yefokafk ke;sj isàug bv ;snQ nj' bka ;j;a 1$3 l m%udKhla l,a;nd" uq,a wjÈfhau ;u ms<sldj y÷kdf.k ksis iïu; m%;sldr lr .;a;d kï ksÜgdjgu iqj lr.kak ;snqKd' tA lshkafk tA whg ms<sldj ksid ñhefokak fjkafk kE' kuq;a wjika 1$3 l m%udKhg lrk m%;sldrj,ska ms<sldj ksÜgdjgu iqj lr.kak fjkafk kE' kuq;a ÈhqKq iïu; m%;sldr u.ska jir .Kkdjla Ôj;ajkak;a mq¿jka' we;eï wjia:dj,§ wieg fkdfmfkk f,ig ms<sldj hgm;a ù hk w;r ld,hla .;ù kej; u;=jkakg mq¿jka' túg lrk m%;sldrj,ska o fndfydaÿrg ms<sldj md,kh lr.kak mq¿jka' kuq;a fujeks wjia:djla fyda wjia:d lsysmhla miq l< úg ;jÿrg;a lrk ms<sld m%;sldrj,ska frda.shdg hym;la fjkafk kE' we;a;gu tjeks wjia:djl§ hym;lg jvd whym;la fjkak ;sfnk bvlv jeähs' túg m%;sldr lrkq ,nk ms<sld frda. úfYaI{ ffjµjrhd ms<sld frda.shd iy mjqf,a wh iuÕ fï ms<sn|j idlÉPd lr lreKq myod § ms<sldj iqj lsÍug fyda md,kh lsÍug fokq ,nk m%;sldr kj;d oukjd' fujeks frda.Ska iy Tjqkaf.a mjq,aj, wh ms<sldfõ fõ.j;a j¾Okh;a" Bg lrk ,o m%;sldr ksid;a we;s jQ ldhsl" udkisl" iudc wd¾Ól iy wOHd;añl mSvdjkaf.ka fyïn;a fj,hs bkafka' fujeks frda.shl=f.a wjidkh fndfydaÿrg fÄockl tlla jkakg mq¿jka' flfia kuq;a fuu wjidkh b;d fyd| urKhla f,ig fjkia lsÍug wjYH lrk m%;sldr ±ka Y%S ,xldj ;=< o ,nd .ekSug mq¿jka' fuu m%;sldr l%ufõoh Ôú;fha wjidk ld,fha ,ndfok i;aldrh fyj;a Terminal Care f,i y÷kajkjd' fuh iyk i;aldrh fyj;a Palliative Care j,u tla fldgila jk w;r th f,dalfha b;du ÈhqKq uÜgñka ;sfnkafk uyd ì%;dkHfha hs'

fuys§ m<uqj isÿúh hq;= jeo.;au foa jkqfha fuu frda.shd ;u Ôú; .ufka wjidk fldgig <Õd ù we;s nj m%;sldr lrk frday,a ld¾h uKav,h iy {d;Ska úiska ielhlska f;drj jgyd .ekSuhs' wjdikdjlg m%;sldr lrk ffjµjreka mjd fuu ;;a;ajh f;areï .ekSug fndfydafia m%udo fjkjd' ;u mjqf,a idudðlhd ñh hñka isák nj ms<s.ekSug {d;Ska o leue;a;la olajkafka kE' frda.shd ñhhk nj f;areï .;a;o" fndfyda úg Tjqka b,a,d isákafka Èkla fyda jeämqr Ôj;alr fok f,ighs' ñhhñka isák frda.shl=f.a Ôú; ld,h flá Èk .Kklska fyda jeä lsÍu i|yd ,ndÈh hq;= ±ä i;aldr m%;sldrhka w;sYh fõokdldÍ fjkjd' fujeks frda.shl=f.a urKh fõokdldÍ ÿlaÅ; urKhla fjkafka flfia±hs ±ka Tng ál ál jefgykjd we;s'

oeä f,i frda.d;=r jqj;a iqj l< yels frda.S ;;a;ajhlska fmf<k frda.sfhla kï" ál l,lg fõokd úkaoo" ±ä i;aldr tAllhl m%;sldr .ekSu wkqu; l< yelshs' ukao tu ld,h flfia fyda f.jqK miq frda.h iqj lrf.k frda.shdg ksfjia n,d hd yels neúks' ;jo tfia m%;sldr fkdlf<a kï tu frda.shdg Ôú;h wysñ ùug fndfyda bv we;s neúks' kuq;a iqj l< fkdyels uÜgug m;a jQ ms<sldjlska mSvd ú¢k flfkl=g lD;su yDo iïndykh ,nd§u" lD;suj iajikh ,ndfok hka;%hlg iúlsÍu fyda yDo iamkaokh Woa§mkh lrk T!IO ,nd§u jeks oE lsÍu u.ska frda.shdg lsisÿ hym;la fkdjkafka frda.shdf.a Ôú;h fírd .ekSug bka fkdyels ksid;a" Ôú;fha wjika fydard lsysmfha§ fïjd u.ska fo;sia uyd johlg ,laùug isÿùu;a ksidh'

by; i|yka l< mßÈ ñhhñka isák ms<sld frda.shd iy mjqf,a {d;Ska mSvdjg m;a lrk ldhsl" udkisl" iudc wd¾Ól iy wOHd;añl .eg¨ yels;rï ksrdlrKh lr § b;d iqjodhS f,i urKhg fyd¢ka uqyqK §ug frda.shdg iy mjqf,a whg iydh úh hq;=hs' fuys§ frda.shd iykfhka ;eîu i|yd jeo.;a fjk T!IO j¾. lsysmhla we;s w;r tAjd iug háka ia:dk.; l< b;d l=vd lekshq,djl Wmldrfhka ,ndfokq ,efí' lsisÿ úfgl f,a kyr ;=<g ia:dk.; lrk lekshq,djka fujeks wjia:djl mdúÉÑ fkdlrkafk tu.ska we;sjk fõokdj o fï frda.shdg ,nd fkdÈh hq;= ksidhs'


ms<sld frda. ms<sn| úfYaI{-ffjoH Idu .=K;s,l
idhksl wxY m%OdkS - wdisß AOI 
ms<sld uOHia:dkh
wdisß Y,H frday," fld<U

yßka§ ,shkf.a