නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

f.dv fjoaÿ lsõjg Èh lrkak neß uq;%d .,a wfma uq;%d moaO;sh jl=.vq" uq;% jdyskS" uq;%dYh iy uq;%d ud¾.h hk m%Odk fldgiaj,ska iukaú;hs' yeuúgu uq;%d msgùu mdkh lrk c, m%udKh u; /£ ;sfnkjd' Èklg mdkh lrk c,h wvq jqfKd;a uq;%d idkaøkh jeä ù uq;%d .,a we;s fjk neõ wm okakd ir,u isÿùu jqK;a ieneúkau uq;%d .,a iy ta yd iïnkaO jeä úia;r ±k .ekSug wm fmardfoKsh YslaIK frdayf,a ckH uq;%d Y,H ffjoH  úfYaI{ ffjoH uydpd¾h ta' hQ' î fm;shdf.dv uy;d kj,sh mqj;am; iu. iïnkaO lr .;a;d'''


ffjoH;=uks" uq;%d .,a iïnkaOj l:d lrk úg wjodkï ldKavhla isákjdo'''@

Tõ'''fndfyda úg uq;%d .,a we;s ùug n,mdk fya;= w;ßka 25 ] la muK cdk iu. tfyu ke;akï mrïmrd.; b;sydihg iïnkaOhs'

ta jf.au m%udKj;a mßÈ c,h mdkh lsÍu jeo.;a' ffjoHjreka úÈyg idudkHfhka Èklg c,h ,Sg¾ folla muK  mdkh lsÍug ks¾foaY l<;a fuh iEu mqoa.,fhl=gu fmdÿ ks¾foaYhla fkfjhs' ks;r Tn mdkh lrk c,h msglrk uq;%d Odß;djhg iudkqmd;sl úh hq;=hs' idudkHfhka lsf,da .%Eï 70 la nr msßñfhla kï Èklg uq;%d ,Sg¾ 1'5 la msg lrkjd' ta;a hï mqoa.,fhla uq;%d .,a yefok wjodkï ldKavhg wh;a kï uq;%d ,Sg¾ follaj;a msg fjk ;rug c,h mdkh lsÍu wjYH fjkjd' Tn oyäh jeäfhka msgfjk /lshdjl fhfokjd kï " tfyu ke;akï úh<s l,dmh jeks wël WKqiqï l,dmhl Ôj;a jkjd kï mdkh l< hq;= c,fha m%udKd;aul fjkila ;sfnkjd' ta wkqj uq;%d ,Sg¾ folla Èklg msg fjk m%udKhlska c,h mdkh lsÍu jeo.;a' Èklg mdkh lrk c,h wvq jqfKd;a uq;%d idkaøkh jeä ù uq;%d .,a we;s ùfï wjodku by<h'

ta jf.au wms wkqNj lrk wdydr ksid;a uq;%d .,a we;s ùfï wjodkula ;sfnkjd' lyg f;a" ;lald,s" ksú;s jeks Tlaisf,aÜ wvx.= wdydr jeäfhka .ekSu ksid uq;%d .,a we;s ùfï wjodku jeä fjkak mq¿jka' hqßla wï,h we;s r;= uia " n,hd " fl,j,a,d  jeks u;aiH j¾. jf.au lD;%su isis,a îu jf.a wdydrmdk jeäfhka mßfNdackh lsÍu;a fï frda. ;;a;ajh we;s ùug n,mdkjd' 

uq;%d .,a kue;s  frd.h je<£fï§ msßñka ;=kafofkl=g idfmalaIj tla ldka;djla fï frda.S ;;a;ajhg m;afjk m%jk;djhla ;sfnkjd' Bg fya;=j t<suyfka ld¾hkays ksr; ùu mqoa., ldKav w;ßka msßñka nyq,hs' ta ksid Tjqkaf.a oyäh msg fjk m%udKhg idfmalaIj uq;%d msgùfï wjia:djka wvq fjkjd'  kuq;a t<suyfka fiajdjkays fhfok ldka;djka iïnkaOfhka ne¨fjd;a Tjqkag;a uq;%d .,a we;s ùug jeä wjodkula ;sfnkjd'


uq;%d .,a j¾. .ek;a i|+yka lf<d;a 

uq;%d .,a we;s fjk frda.Ska foi n,k úg Tjqka yeu fokdgu yefokafka tla j¾.hl uq;%d .,a fkdfjhs' frda.shd uqyqK fok mßir" cdk iy wdydr rgdj  wkqj je<f|k .,a j¾. fldgia lSmhlska hqla;hs'

le,aishï .,a(Calcium oxalate)

uq;%d jdyskS moaO;sh ;=< nyq,j olakg ,efnkafka le,aishï .,a j¾.hs' wdydr u`.ska ,efnk Tlaisf,aÜ iy le,aishï tla ùu ksid we;s fjk fuu .,a X-Ray u.ska myiqfjka y÷kd .ekSug mq¿jka'

hqqßla wï, (Uric acid)

;rndrej iy wêl f,i fm%daàka wdydrhg .ekSu ksid we;s fjk zz hqßla wï, ZZ .,a X-Ray PdhdrEmhla u`.ska y÷kd .ekSu wmyiqhs' uq;%dj, wêl wdï,sl;djh we;s úg yefok fuu .,a úfYaIh Èh ùfï yelshdfjka hqla;hs' kuq;a fï uq;%d .,a je<f|k msßi 5] la muK iSñ;hs'

isiaáka .,a (Cystine)

fï j¾.fha uq;%d .,a fndfyda úg cdk fyj;a mrïmrd b;sydih ksid we;s fjkakla' ta ksid kej; kej; uq;%d .,a we;s ùfï wjodkula ;sfnkjd'kuq;a isiaáka uq;%d .,a je<÷k frda.Ska iq,nj olakg ,efnkafka keye'

wdidok .,a (Struvite)

ks;r ks;r uq;%d wdidok we;s jqfKd;a ta .ek ie<ls,a,la fkd±laùu ksid zz wdidokZZ(truvite &uq;%d .,a we;s fjkak mq¿jks' uq;%d moaO;sfha we;s wys;lr nelaàßhd ksid fï .,a b;d blaukska j¾Okh fjkjd' fujeks .,a m%udKfhka úYd, ksid ld,h;a iu`. jl=.vq mjd ydkshg m;aùug bv ;sfnkjd' fuu wdidok .,a Èhjeähdj ;rndre iys; ldka;djka w;r jeä jYfhka olakg ,efnkjd'


uq;%d .,a fndfydu fõokdldÍ neõ wms okakjd

.,la jl=.`vqqfõ me;a;l  ;sfnk f;la fõokdjla keye' uq;%d .,a fõokdj we;s fjkafka th p,kh fjk wjia:dj,§' uq;%d ., msysá ia:dkh wkqj úúO ixl=,;djhka we;s fjkak mq¿jka' uq;%d ., jl=.vqj" uq;%d kd,fha fyda uq;%dYfha msysgd ;sfnkak mq¿jka' uq;%d .,a ksid we;s fjk wjysr;djh ksid ld,h;a iu`. jl=.vqj krla ùug;a  mq¿jka


uq;%d .,a we;s úg frda.shdg ±fkk wmyiq;djhka fudkjdo'''@

uq;%d .,a we;s jqK frda.sfhl= úúO frda. ,laIK fmkajkak mq¿jka'ta w;r iq,n ,laIK lSmhla fï úÈyg i|yka l< yelsh'

  • b<m; m%foaYfha we;s fjk ±ä fõokdj
  • uq;%dYh foig hk fõokdj
  • Worfha my< fldgfi we;sjk fõokdj
  • wdydr wreÑh
  • jukh
  • uq;%d lsÍfï wmyiq;djh fyda fõokdj
  • uq;%d iu`. f,a msgùu iy ¾.kaOh
  • uq;%d .,a ksid wdidokhla we;s ù we;akï frda.Shdg WK .;shla we;s úh yelshs'
  • uq;%d lrk wjia:dfõ fukau" weúÈk úg fõokdj we;s fjkjd' ta jf.au msßñkaf.a kï ,sxf.akaøsfha fõokdj  (jolter pain ) we;s fjkjd'


uq;%d .,la nj ksYaÑ; f,iskau y÷kd .kafka fldfyduo'''@

frda.shd úiska i|yka lrk frda. ,laIK wkqj wms uq;%d .,la     .ek Wml,amkh l<;a ta nj ;yjqre lr .ekSug ffjoH mÍlaIK jd¾;d lSmhla ,nd .kakjd'

 KUB fyj;a jl=.vqj uq;%d ud¾.h" iy uq;%dYh tlaiaf¾ PdhdrEmhla u`.ska wmg uq;%d .,la njg ;yjqre lr.kak mq¿jka' kuq;a uq;%d moaO;sh wdY%ss; tlaiaf¾ PdhdrEmhla ,nd .ekSfï§ ta wdikakfha ;j;a wjhjhka msysgd ;sfnkjd' úfYaIfhka nvje,a jeks bkaøshhkaf.a wdyr ;snqfKd;a ., ms<sn|j meyeÈ,s PdhdrEmhla ,nd .ekSu wmyiqhs' ta ksid tlaif¾ mÍlaIK PdhdrEmhla  ,nd .ekSug fmrd;=j nvje,a msßisÿ lr .ekSug T!IO ,nd fokjd' thska miq ,nd .kakd KUB  ^ kidney, ureter, and bladder & tlaif¾ PdhdrEmhlska uq;%d ., msysá ia:dkh meyeÈ,sj ±k .ekSug mq¿jks'


ultra sound scan mÍlaIKh    

KUB w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIKhlska uq;%d jdyskS moaO;sfha .,la ;sfnk neõ ;yjqre lr .ekSug kï Uring - Jet ms<sn| mÍlaId lsÍula isÿ fjkjd' tys§     úoHudk fkdjkjd kï  uq;%d jdyskS moaO;sfha wjysr;djhla we;s njg ;yjqrejla ,nd .; yelsh' iuyr wjia:dj,§ uq;%d jdysksfha .,la ;sî yÈisfha we;s fjk wjysr;djh ksid jl=.vqj bÈñkafk keye' tjeks wjia:dj,§ w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIdj idudkHhs hk m%;sM,h frda.shdg ,efnkjd' ta jqK;a hï wjysr;djhla ;sfnkjd kï Uring - Jet fkdfmfkk ksid wms ;j ÿrg;a frda.shd .ek wjOdkh olajkjd ú;rla fkdfjhs" uq;%d ., ia:dk.;j ;sfnk ;ek ksj/Èj y÷kd .kakjd' fuu mÍlaIKfha§ Uring - Jet m%o¾Ykh ùug hï fõ,djla .; fjk ksid fuh t;rï iq,n ialEka mÍlaIKhla fkdjk nj;a lshkak ´k'


CT scan mÍlaIKh

NCCT  (Non-Contrast Computerized Tomography  mÍlaIKhlska uq;%d .f,a msysàu jf.au m%udKh iy >k;ajh .ek;a y÷kd .ekSug mq¿jka' t;ek§ uq;%d ., ms<sn|j  92] isg 100 ] lau ;yjqre lr .kak mq¿jka' ta jqK;a fu;ek§ frda.shdf.a isrerg jeä m%udKhlska lsrK ksl=;a fjk ksid wjYHu wjia:djl§ muKla CT ialEka mÍlaIK i|yd fhduq lrkjd'

óg oYl follg muK fmrd;=j j¾Klhla tkak;a lsÍfuka miqj ,nd .;a tlaiaf¾ mÍlaIKhla ;snqK;a ±ka f,dalfha th Ndú; lrkafk keye' wo fjk úg fï mÍlaIKh wfma rfÜ jqK;a Ndú; lrkafk keye' ta fjkqjgj¾;udkfha§ CTU mÍlaIkh isÿ fjkjd'


UFR fyj;a Urine Full report

uq;%d idïm,hlska ,nd .kakd fuu jd¾;dj u`.ska uq;%dj, we;s reêr iy ierj ffi, iy frda.shdf.a uq;%d moaO;sh wdY%s;j we;s ixl=,;djhka y÷kd .ekSug mq¿jka'


CRP reêr mÍlaIK jd¾;dj

ta jf.au uq;%d ., ksid we;s ù ;sfnk úIîc wdidok ;;a;ajhka y÷kd .ekSug iïmQ¾K reêr mÍlaIK jd¾;djla iy (CRP  (c-reactive protein ) reêr mÍlaIK jd¾;djla ,nd .ekSu;a isÿ fjkjd'


uq;%d .,a fjkqfjka ,nd fok m%;sldr''

uq;%d .,a i|yd jQ m%;sldr lsÍfï§ ., msysàu" msysá ia:dkh " úYd,;ajh iy >k;ajh iy tlaiaf¾ PdhdrEmhg meyeÈ<sj fkdfmfkk .,a hk lreKq i,ld ne,Sfuka miqj ., bj;a lsÍu .ek l%ufõoh f;dard .kakjd'

., ñ'ñ' 5  lg jvd l=vd kï iy uq;%d kd,fha w. msysgd ;sfí kï uq;%d jdyskSfha udxY fmaYs bys,aa lrk ^ relax& lsÍug T!IO ,nd §fuka iajNdúl f,iska ., msgùug we;s yelshdj .ek i,ld n,kjd' kuq;a ta úÈyg ., my<g meñK uq;%dYhg jeà uq;%d iu`. msg fkdjk úg Y,H l¾uhla u`.ska ., bj;a lsÍug lghq;= lrkjd'th wm%udoj bj;a  fkdl, úg  jl=.vqj krla ùfï yelshdj Èfkka Èku W;aikak ;;a;ajhg m;a fjkjd'


,sf;da g%mais ^ Lithotripsy &

jl=.vq .,a bj;a lsÍu i|yd jQ Lithotripsy m%;sldr u`.ska ., fj;g by< ixLHd;hl ^ ultrasound &  ;rx. iDcqju hjkq ,efí' lïmk ;rx. u`.ska úYd, .,la l=vd lene,s f,iska uq;%d ud¾.fhka msg ùula fjkjd' iuyr úg fuh tla j;djlskau l=vq ùug yelshdj ;snqkK;a iuyr frda.Ska úiska olajk m%;spdr iy .f,a >k;ajh wkqj tla j;djlskau l=vq lrkak wmyiqhs' tjeks wjia:djkays§ lSm j;djla lsÍug isÿ jqK;a ultrasound fhdod f.k ., l=vq lsÍu ±ka fndfyda úg  ;=ka j;djlg iSud lrkjd'kuq;a ,sf;da g%mais m%;sldr l%uh wju ydkshla isÿ fjk m%;sldr l%uhla lshkak mq¿jka' ., ia:d.; we;s ;ek tlaia f¾ PdhdrEmh u.ska' meyeÈ,sj fmkk ksid ., bj;a lsÍfï l%ufõoh myiqhs'

ta jf.au len,s jk .,a l=vq uq;%d ud¾.fhka msgj .sh;a iuyr úg tfia msgjkafka keye' fi'ñ 2' 5 g jvd úYd, .,a l=vq lrk úg stent tlla fhdod .kakjd'


Percutaneous Nephrolithonomy (PCNL)  Y,H l¾uh

iu yryd we;s lrk fikaáógrhl muK isÿrlska WmlrKhla hjd f,ai¾ lsrK hjd ., l=vq lsÍug mq¿jka' fi'ñ ' folla muK m%udKfha  uq;%d .,a fï l%uhg l=vq lr bj;a l< yelsh'leurdjla u.ska  uq;%d ud¾.h Tiafia kd,hla hjd uereters copy leurdjla u.ska uq;%d .,a l=vq lsÍug yelsh' uq;%d ud¾.fha ysr jqK fi'ñ' 1 g wvq .,a fï l%ufhka l=vq lrkak mq¿jka'iEu frda.sfhl=gu .,a bj;a lsÍfï l%ufõohka Ndú;d lsÍu wmyiqhs''

úfYaIfhka .eìKs ujlg uq;%d .,a we;s jqfKd;a wef.a ore m%iQ;sh isÿ jk f;la Y,Hl¾uhla isÿ lsÍug jf.au tlaiaf¾ PdhdrEm .ekSu iy Lithotripsy jeks lsrKhkag ksrdjrkh ùu iqÿiq keye' tjeks wjia:dj,oS ore m%iq;sh isÿ lrk f;la wdidok iy jl=.vqjg isÿ úh yels ydksh j<lajd .ekSug wod, m%;sldr ,nd §u isÿ lrkjd' orejd ,eîfuka miqj ., bj;a lsÍu fjkqfjka mshjr .kakjd'f,a leá .eiSu isÿ fkdjk frda. we;s wh " iy f,a leá .eiSu j<lajk T!IO ,nd .kakd frda.Skaf.a .,a l=vq lsÍfïa§ úfYaaI wjOdkhla olajkjd'tjeks frda.Skag .,a l=vq lsÍug i;shlg muK fmrd;=j T!IO kj;ajkjd'


uq;%d .,a jrla yeÿqfkd;a kej; we;s fjk wjodkula ;sfnkjdo''@

meyeÈ,sju lsõfjd;a  Tõ'uq;%d .,la we;s jqK frda.sfhl=f.a ., l=uk fyda m%;sldr l%uhlska isrefrka bj;a lsÍfuka isÿ fjkafka frda.shd myiqjg m;a lsÍu iy ixl=,;djhkaf.ka ksoyia lsÍuhs' ta yer frda.shdg kej; frda.h yefokafka ke;s ùug m%;sldr lsÍula fkdfjhs' kuq;a ;ukag frda. ;;a;ajh we;s jqK ksOdk l:dj Tjqka okakjd' ta ksid wjodkï idOlh y÷kd f.k  lghq;= lf<d;a kej; uq;%d .,a we;s fkdjk úÈyg Ôj;a ùug wjia:dj ,efnkjd' ta ksid m%udKj;a mßÈ c,h mdkh lsÍu jf.au wys;lr hehs ie<flk wdydrmdk yels ;rï iSud lsÍu iy ys;lr hehs y\qkd .;a wddyrmdk .ek;a jeä wjOdkhla ,nd §u jeo.;a'


uq;%d .,a frda.sfhl=g iqÿiq iy kqiqÿiq wdydr fudkjdo'''@

uE;l§ mqoa.,hka 2000 l kshe¢hla fhdod f.k isÿ l< wOHkhla u.ska wms uq;%d .,a we;s frda.Skag ys;lr wdydrmdk lSmhla y÷kd .;a;d' lgq wfkdaod mdkh" lelsß hqI" wkakdis iy m`.sß l=,fha m<;=re Tjqkag .=Khs' kqiqÿiq wdyr úÈyg lyg f;a" Tlaaif,aÜ wvx.= mdk j¾.  b;du wys;lrhs' ta ksid c,h fjkqjg fndfyda fokd isis,a îu mdkh l<;a tajd fldfy;au iqÿiq keye'

uq;%d .,a Èhlrkak mq¿jka lshkafka i;Hlao'''@

uq;%d .,a j.d fjkjd ñila Èh lrkak neye' kuq;a zz hqßla wï, .,a muKla Èh lsÍfï yelshdj ;sfnkjd' t;ek§ jqK;a i,ld ne,sh hq;= jeo.;a lreKla ;sfnkjd'  hï úÈylska wjysr;djhla ;snqfKd;a uq,skau th bj;a lsÍu isÿ úh hq;=hs' wjysr;djhla ;snqfkd;a ., Èh lsÍug ,nd fok T!IO ksis mßÈ ls%hd;aul fjkafka keye' ta ksid hqßla wï, .,a jqK;a Èh lsÍug yelshdj ,efnkafka  uq,skau ., ksid isÿ ù we;s wjysr;djh bj;a lsÍfuka miqj muKhs'

ta ksid iudc udOH Tiafia m,lrk .,a Èhlrkjd lshk ±kaùï j,ska fkdu. hkak tmd' iuyr úg uq;%d iu`. ., msg fjkakg bvlv ;sfhkjd ta yer Èhùula keye'

kuq;a wfma fndfyda frda.ska ., msg jqKdo okafk;a keye' iuyr úg fjkodg jvd hï iykhla ±kqkdu m%;sldr ,eîu kj;ajkjd' tfyu ke;akï úúO fjo fyolï fj; fhduq fjkjd' uq;%d .,la iajNdúlj msg lsÍu fyda Y,H l¾uhla fyda fjk;a ;dlaIKhla u`.ska bj;a lsÍug kï .f,a msysàu" úYd,;ajh " tlaiaf¾ pdhdrEmhlska ., ia:dk.;j we;s ia:dkh y÷kd ksYaÑ;j .ekSu jf.au >k;ajh hk ish¿ lreKq mdol lr f.k isÿ fjkakla ksid iqÿiqlï ,;a ffjoHjrfhl=f.a Wmfoia iy u. fmkaùu u; lghq;= lrkak' tfia fkdjqfkd;a uq;%d ., ksid Tng wkd.;fha§ jl=.vqj;a wysñ ùfï wjodkula ;sfnk nj;a wu;l lrkak tmd'


ckH uq;% Y,H úfYaI{ ffjoH uydpd¾h-ta' hQ' î fm;shdf.dv
fmardfoKsh YslaIK frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd