නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

orejl= n,dfmdfrd;a;=fjka ire ld,fha muKla tlaùu m%udKj;ao;reK ldka;djla kï Tn" fuf;la újdy ù ke;s ldka;djla kï Tn újdy ùug yd orejka iE§ug ie<iqï ilia lrñka miqjkq we;' fï ksid orejl= ,eîug ie<iqï lsÍfï isg w. wjika lrk ld,h ;=< ldka;d Tng we;súh yels .eg¿ lSmhla idlÉPd lsÍu wo fjok,dfõ wruqKhs'

idudkHfhka újdyl hqj<la b;d ld¾h nyq, fyda we;eï úg m%foaY foll fiajfha ksr; jk wdldrfha Ôjk rgdjla we;s úgl orejl= idod .ekSug úúO wdldrfha .eg¿ we;súh yel' úfYaIfhkau ldka;djlf.a Tima pl%h l%shd;aul jk wdldrh i<ld neÆ úg bka äïnhla msgjkafka wdikakj udihlg jrla muK ld,iSudjla ;=<hs' fï ld,h fyj;a ire ld,h Tnf.a ld¾hnyq,;ajh ksidu u. yeÍ hd yel' w;S;fha orejl= ms<siso .ekSug ire ld,h n,d ,sx.slj tlaùug wjjdo l<;a ±ka mjikafka tfia ire ld,hu .Kka lrñka udkisl wd;;shlg ,lafkdù yels muK wvqu .Kfka Èk fol ;=klg j;djla fyda ,sx.slj tla jk f,ihs' fuu.ska .eí .ekSula isÿùug we;s yelshdj idudkH ire ld,h n,ñka isákjdg jvd m%;sY;hla f,i by< w.hla .kakd nj fmkS hhs'

tfia orejl= ms<sis`o .ekSfï ls%hdj,sh Tn ie<iqï iy.; wdldrhg isÿlrkafka kï tu ms<sis`o .ekSug udi 03 lg muK fmr isgu Folic wï,h fm;s Ndú;hg .ekSu b;d jeo.;a fõ' Tng WmÈk orejdf.a iakdhq moaO;sh yd fud<fha j¾Okhg fuh b;d w;HjYH ix>glhla ùu thg fya;=jhs' hï wdldrhl Tng .eí .ekSula isÿjQfha ie<iqï iy.;j fkdù wyUq f,i kï th ±k.;a Èkfha isgu fuu Folic Acid fm;s Ndú;h werôh hq;=hs'

Tnf.a Tima pl%h ksis mßÈ isÿfkdjk wfhl= kï Tn .¾NkS jQjdo hkak ±k .ekSug ;rul wmyiq úh yel' fndfyda úg w;S;fha jukh hEu" lEu wreÑh wd§ ,CIK meñKs úg .¾NkS nj iel l<;a j¾;udkfha fuh b;d ksjerÈj n,d .ekSug úúO l%ufõohka mj;S' uq,a wjêfhau fuh ±k.ekSu jeo.;a jkqfha orejd ms<sis`o.;a Èkh ilia lsÍug th jeo.;a ùuhs' orejd WmÈk Èkh ;SrKh lsÍug fukau orejdf.a j¾Okh ms<sno woyia .ekSug yd ujf.a fi!LH .ek wjOdkfhka isàug fuu Èkh b;d m%fhdackj;ah' .¾NkS Ndjh ne,Sug Hla Strips fyj;a uq;%d mÍCIKhla u.ska Tng ksjfia§u isÿlrf.k yels l%uhla mj;sk w;r Tnf.a Tima we;sùu isÿúh hq;= Èkh m%udo jqjfyd;a thska m%udo ù Èk ;=klg miqj jqj;a fuu uq;%d mÍCIKh yryd .¾NKSNdjh ;yjqre l< yelshs' tfukau fuhg wu;rj reêrfha fydafudak uÜgu n,k B Hcg reêr mÍCIK wdÈh mj;sk w;r b;d wvq úhoulska isÿlrk uq;%d mÍCIKh fyd| ixfõ§ mÍCIKhla ksid th fndfyda úg m%udKj;ah' kuq;a we;eï úg .eí .ekSu .¾NdIh ;=< fkdù bka mßndysr ;ekl isÿjQ úg fyj;a Pregnancy ;;a;ajhl§ fyda fjk;a wdndO i;sh .¾NkS;djhla we;sù we;s úgl tAjd ms<sn|j woyia ,nd.ekSug kï Ultrasound mÍlaIK b;d m%fhdackj;ah'

idudkHfhka .¾NkS Ndjhg m;aj we;s nj ±k.;a jydu Tn .fï ud;D idhkfha fyj;a MOH ld¾hd,fha ,shdmÈxÑ ùu isÿl< hq;= w;r Tnf.a m%foaYh wkqj Tn ore m%iQ;sh lsÍug n,dfmdfrd;a;=jk rcfha frdayf,a" fm!oa.,sl frday,l kï wod< ffjµjrhl= hgf;a fyda miqj ,shdmÈxÑ úh yel' i;s 12 la muK w;r ld,fha§ wod< ffjoHjrhd úiska Ultrasound Scan mÍCIKhla isÿlrkqfha orejd fyd`Èka j¾Okh ù we;s±hs mÍCId lr ne,Sughs'

fndfyda wjia:dj, .¾NkS jqj;a iajNdúlj .íidùfï m%jK;dj b;d by< w.hla .kakd w;r th úúO wdldr úh yel' Threatened Miscarriage fyj;a .íid ùfï wjodkï ;;a;ajfha§ orejd l=i ;=< iÔùj isáh;a fhdaks ud¾.h yryd reêrh jykh ùu we;súh yels w;r fuu wjia:dj, fydafudak m%;sldr;a" úfgl ,nd§u;a isÿlrk w;r fndfydaúg .eg¿jla ke;sj .¾NkSNdjh bÈßhg /f.k hd yelshs'

Complete Miscarriage fyj;a iïmQ¾Kfhka l<,h bj;aù hk wjia:d we;s w;r tjeks úgl ;jÿrg;a .¾NkSNdjh meje;aula ke;' kuq;a Incomplete Miscarriage fyj;a w¾O jYfhka .íidj isÿù we;s úgl ;jÿrg;a ujg .¾NkSNdjh mj;ajdf.k hEfï wjYH;djhla ke;s ksid b;sß l<, úgl Y,Hd.drhla ;=<§ ffjµjreka úiska bj;alsÍu isÿlrkq ,nhs'

Missed Miscarriage fyda Delayed Miscarriage jeks ;;a;ajhl§ frda. ,CIK fkdue;s w;r fujeks wjia:djl§ Tng ;udf.a l<,h .íid ù we;s nj wjfndaOhla fyda fkdue;s w;r th ffjµjrhd úiska mÍCIK u.ska ;yjqre lrf.k lrk meyeÈ,s lsÍuls' fujeks wjia:djl§o T!IO fyda Y,Hl¾u Ndú;fhka l<, fldgia bj;a lsÍu isÿlr yel'

fuu ish,a, ms<sn|j wjfndaOhla ,nd.ekSu Tng id¾:l fukau ksfrda.S ms<sis`o .ekSulg;a ksfrda.S orejl= ìyslr .ekSug;a jeo.;a úh yel' orejl= ms<sis| .ekSug b;du jeo.;a jkqfha Tn tA i`oyd fyd| udkisl uÜgulska iQodkï ùu;a wêl udkisl wd;;s ;;a;ajfhka ñ§ b;d iqkaorj tu wjia:djg uqyqK§u;a h'

ffjoH :kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh-l¨fndaú,
YslaIK frday,