නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

uqyqfKa p,kj,g iy 
ye`.Sï m%ldYkhg n,mEï lrk RHS iskafv%daïlefkaähdkq cd;sl fmdma .dhl ciaáka în¾ uqqyqfKa we;s fjk wxYNd. ;;a;ajhlg fyj;a  /ïfia ykaÜ iskafv%dau Ramsay Hunt syndrome (RHS) frda. ;;a;ajhg m;a ù we;s neõ jd¾;d fjkjd' 1907 jif¾§ fÊïia /ïfia ykaÜ úiska fuu frda.hg Ramsay Hunt syndrome hehs kï ;nd ;sfí'


RHS iskaafv%dau frda. ;;ajh

 mefmd, iy wxY mefmd, frda. ;;a;ajh we;s lrk jeßfi,d fidiag¾ (varicella zoster VZV)  ffjrih u`.ska /ïfia ykaÜ iskafv%dau frda. ;;a;ajh we;s fjk neõ i|yka fjk w;r tys§ uqyqfKa p,khka iy yeÕSï m%ldY lrk iakdhqjlg n,mEï we;s fjkjd'l=vd ld,fha§ mefmd, frda.h we;s jqK mqoa.,hka fuu frda. ;;a;ajhg f.dÿre ùfï hï iïNdjH;djhla w;s neõ tlai;a rdcOdksfha zz f*ai,a m,ais ZZ wdh;kh i|yka lrkjd'mefmd, iqj ùfuka miqj;a fuu jeßfi,d ffjrih ksødYS,Sj iakdhqjla ;=< mj;sk w;r m%;sYla;sh ÿ¾j, jQ wjia:djl§ kej;;a ffjrih ils%h ùfï yelshdjla ;sfnkjd'kuq;a th ksødYS,Sj mj;sk f;la ydkshla we;s fjkafka keye'ta jf.au wm t;rï fkdis;k kuq;a wd;;sh;a fuu ffjrihg n,mdk fm%arlhla f,iska y`ÿkd f.k f.k ;sfnkjd'

/ïfia ykaÜ iskafv%dau frda. ;;a;ajh ÿ¾,N frda. ;;a;ajhla' kuq;a iEu jirl§u mqoa.,hska ,laIhlska mia fofkl=j;a fuu frda. ;;a;ajhg f.dÿre fjkjd' Bg idfmalaIj weußldkqjka ,laIhlska 440 fofkl=g ms,sld frda. ;;a;ajhg f.dÿre fjk nj;a tlai;a ckmofha ÿ¾,N frda. i|yd jk cd;sl ixúOdkh (Nord) úiska i|yka lrkjd'


/ïfia ykaÜ iskafv%dau (RHS) frda.h fnda fjkjdo'''@

mefmd, frda.h fuka frda. ;;a;ajh fnda ùula isÿ fjkafka keye' tfy;a' wdidÈ; mqoa.,fhl=f.a l=IaG ìì,s iam¾Y ùfuka frda. ffjrih YÍr.; ùfï wjodkula ;sfnkjd'

reêr mÍlaIdjlska iy ialEka mÍlaIdjlska miq frda. ;;a;ajh y÷kd f.k m%;sldr isÿ lrkjd' fï fjkqfjka fõokdkdYl" m%;sffjri T!IO iy iafgfrdhsv ,nd §u isÿ fjkjd' iuyr frda.Ska fjkqfjka jHdhdï moaO;shla ,nd §u isÿ fjkjd'fndfyda frda.Ska iïmQ¾K iqjh ,nk kuqÿ iakdhqjg isÿ ù we;s ydksh u; th ?£ ;sfnkjd'we;eï frda.Skaf.a uqyqfka we;s fjk wxYNd.  frda. ;;a;ajh fukau Y%jKdndO ;;ajh iodld,sl úh yelshs'


BBC weiqfrka

mqkHd pdkaoks o is,ajd