නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fm;a; .;af;d;a Tlafldu yß lsh,o ysf;a''


 

                                                CIKsl Wm;amd,k fm;s .ek oek.kak

fndfyda fofkla yÈis Wm;a md,k fm;s Ndú;hg mqreÿj bkakjd' fuuÕska n,dfmdfrd;a;= fjkafk ldka;djlf. äïn msgùu je<elaùu' yenehs Tn fï yÈis Wm;a md,k fm;s Ndú; lrk wjia:dj jk úg äïnhla msgfj,d mef,damSh kd,hg we;=¿ fj,d ;snqfKd;a bka id¾:l m%;sM, wfmalaId lrkak wudrehs' yenehs äïnhla msgfjkak l,ska yÈis Wm;a md,k fm;a;la .;af;d;a äïn msgùu j<lajkak fyda äïn msgùu Èk myla olajd m%udo lrkak yelshdj ;sfhkjd' we;a;gu fïl 100] lau id¾:l l%uhla fkfjhs' ñka n,dfmdfrd;a;= fjkafk yÈis wjia:djl .eí .ekSug ;sfhk yelshdj wvq lrk tl'

fï i|yd Ndú; jk fm;s j¾. folla oekg ,xldfj Ndú; fjkjd' ta wê ud;%dfjka hqla; ;ks fm;a;la yeáhg;a" wvq ud;%dfjka hqla; fm;s folla yeáhg;a ,nd .ekSfï yelshdj ;sfhkjd' ffjoHjreka úÈhg oekg wms ks¾foaY lrkafk ;ks fm;a;la úÈhg ,nd .kak' ta wkqj ixi¾.hg miqj yels blaukska tu fm;a; ,nd .ekSu ;uhs id¾:l l%uh úÈhg wms ks¾foaY lrkafk' uq,ska Ndú; lf<a l,ska tla fm;a;la ,nd f.k kej; meh 12 lska wfkla fm;a; ,nd .kak tl' kuq;a thg jvd ;ks fm;a; Ndú;h id¾:lhs'

fï fm;a; uÕska fm%dfciagfrdka fydafudakhu ;uhs fjkia wdldrhlg ,nd fokafk' ta wkqj tu fydafudakh  YÍr.; jk ksid idudkHfhka ta;a tlal wdydr reÑfha isÿjk fjkialï tlal YÍrfha nr jeä fjkak mq¿jka' th fydafudak T!IO .kak yefudagu uqyqK §ug isÿfjk wjodkï ;;a;ajhla'

yÈis Wm;a md,k fm;s lshkafk Èkm;du Ndú;hg iqÿiq fohla fkfjhs' ta wkqj tla jrla .;a;hs lsh,d YÍrfha nr jeä ùfï wjodkula keye' yenehs b;ska ffokslj  Wm;a md,k fm;s ,nd .kak"  kslafIamk T!IO ,nd .kakd wfhla wdydr md,kfhka f;drj l%shd lf<d;a YÍrfha nr jeä fjkak bv ;sfhkjd' b;ska ksjerÈ úÈhg wdydr md,kh jf.au jHdhdufha ksr; fjkj kï tjka fm;s kslafIamk ,nd .;a;d lsh,d isref¾ nr jeä ùulg ;sfhk  bvlv wvqhs'

idudkHfhka fï yÈis Wm;a md,k fm;a;lska isoaO fjkafk äïnhla msgùu j<lajk tl fyda mud lrk tl' b;ska äïnhla msg fkdjqfKd;a t;ek .eí .ekSula isoaO fjkak l%uhla keye' yenehs b;ska f.dvla wh fkdokakd lreKla ;uhs Èk 14-28 w;r Èk olajd äïnhla msgj ;snqKd kï T!IOh .;a;d lsh,d wu;r jdishla fjkafk ke;s tl' ta jf.a fj,djl fï fm;a; l%shd;aul fjkafk keye' fudlo fï yÈis Wm;a md,k fm;af;ka isoaO fjkafk äïnhla msgfjk tl kj;ajk tl' ta ksid äïnhla msgfjkak l,ska  fï yÈis Wm;a md,k fm;a; .ekSfuka ;uhs  wfmalaIs; m%;sM, ,nd .kak mq¿jka fjkafk'

iuyr wh ys;kjd" fï fya;=fjka .íidjla isoaO fjkak bv ;sfhkj lsh,d' tfyu yelshdjla keye' fudlo fu;ekÈ isoaO fjkafk äïnhla msgfjk tl je<elaùu ñi ms<sis| .ekSulg miqj ore .en úkdY lsÍula fkdfjhs'fuys l%shdldÍ;ajh fjkafk;a idudkH Wm;a md,k fm;a;lska isoaO fjk l%shdj,sh uhs' ta ore ms<sis| .ekSula j<lajk tl'

hï wfhl=g fuu yÈis Wm;a md,k fm;s Ndú;fhka miqj mehla jf.a we;=<; jukh .shd kï" ta jukh iuÕska fm;a; msgùug bv ;sfhkjd' tksid tu fm;a; kej; ,nd .; hq;=hs'fï fm;a; jf.au yÈis Wm;a md,k l%uhla úÈhg Æmhla Ndú; lrkak;a mq¿jka' tuÕska jqK;a .¾NdIfha ;ekam;a jqKq ore.enla .íidùula isoaO fjkafk keye'

Æmh Ndú;h yÈis Wm;a md,k l%uhla úÈhg f,dj rgj, Ndú;hg jeä jYfhka fhduqj ;snqK;a" ,xldfj t;rï ^yÈis Wm;a md,k l%uhla f,i& Æmhla me<| .ekSfï m%jK;djla olakg keye' fudlo yÈis wjia:djlÈ rcfha frday,lg fyda fm!oa.,sl ffjoH  wdh;khlg .syska Æmhla me<| .ekSulg ;sfhk yelshdj ms<sn|j m%cdj ;=< mj;sk oekqj;a nj wvqhs' ta fya;=fjka wfma rfÜ f.dvla wh Æmh yÈis Wm;a md,k l%uhla f,i Ndú;hg fhduq fjkafk wvqfjka' yenehs th yÈis Wm;a md,k fm;sj,g jvd b;du;a id¾:l l%uhla'

idudkHfhka yÈis Wm;a md,k l%uhla úÈhg m<¢k Æmh B<Õ udifh jqK;a whska lrkak mq¿jka' kuq;a fuu Æmh ilia lr ;sfhkafk .¾NdIh ;=< jir 10 la ;sfhk úÈhg' b;ska jir 40" 41 l ldka;djlg Æmhla oeïfud;a udisl Tima pl%h wjikaj wd¾;j yrKh <Õd jk ;=reu wjqreÿ 51 olajdu ;shd.kak mq¿jka' tys§ Tn Æmh mj;ajdf.k hk ld,h bj;a lrk ld,h ms<sn|j Tng ;SrKh lsÍfï yelshdj ;sfhkjd'

idudkHfhka m<mqreÿ ffjoHjrfhla úiska Æmhla we;=¿ lsÍfuka isÿjk w;=re wdndO b;du;a wvqhs' kuq;a l,d;=rlska wjia:djl .¾NdIfhka msg;g Æmh hkak bv ;sfhkjd' we;a;gu fuh ld,hla ;nd .; yels id¾:l Wm;a md,k l%uhla'

idudkHfhka yÈis Wm;a md,k fm;s ,nd .;a;g miafi B<Õ udifha Tima ùu m%udo fjkak mq¿jka' túg yÈis .eí .ekSula foda hehs isf;kak mq¿jka. yÈis Wm;a md,k fm;s ,nd .kakd fndfyda fofkl=f. Tima pl%h wl%uj;a fjkak bv ;sfhkjd' fndfyda fofkl=g B<Õ ui Tima ùu Èk lsysmhla fyda i;shla folla mud fjkak mq¿jka' th .eí .ekSulau fkfjhs' yenehs fï yÈis Wm;a md,k fm;s 100] lau id¾:l l%uhl=;a fkfjhs' tneúka ish¨u .eí .ekSï j<lajd .kak neß fjkak mq¿jka' ta jf.a m%udo ùula we;akï uq;% mÍlaIdjla isÿ lr .eí .ekSula isÿj we;aoehs mÍlaId lrjd .ekSu jeo.;a'

iuyr wh iEu ,sx.sl tlaùulgu miqj yÈis Wm;a md,k fm;a;la ,nd .kak mqreÿj bkakjd' th t;rï ys;lr fohla fkfjhs' fudlo yÈis Wm;a md,k fm;a;l wvx.= T!IO ud;%dj idudkH Wm;a md,k fm;a;l wvx.= T!IO ud;%djg jvd f.dvla jeähs' tksid ks;sm;d .ekSu isrerg t;rï ys;lr keye' ta wkqj udihlg jrlg jvd yÈis Wm;a md,k fm;s .ekSu wkqu; lrkak neye'

fï foaj,a ys;= ukdmhg lrk tl fyd| fohla fkfjhs' fudlo yÈis Wm;a md,k fm;sj, T!IO ud;%dj yefudagu yßhkafk;a keye' hï ldka;djlf. YÍr ialkaO o¾Ylh ^BMI w.h& by< w.hla .kakj kï ta whg fï fm;a; .ekSfuka id¾:l m%;sM, ,nd .ekSu wmyiqhs' iuyr whf. nr wkqj tu yÈis Wm;a md,k fm;s tljr folla ,nd .kak isoaO fjkjd' fudlo YÍrfha nr;a tlal ta whg idudkH fm;a;lska .eí .ekSu j<lajd .kak neß ksid' tys§ isref¾ m%udKh" wfkl=;a frda. ;;a;ajhka ms<sn|j i,ld n,kak ´fk' ta ksid Tn l< hq;af;a l=ulao hkak mjqf,a ffjoHjrhd iuÕska idlÉPd lr wjYH mshjr .ekSu ;uhs jeo.;a'


m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH - pdñkao udf;dg
f,alï" m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoHjrekaf.a úoHdh;kh
mjq,a fi!LH ld¾hdxYh

;udrd m;srK