නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

jirla ;=< f,dalh mqrd wd>d; frda.Ska   ñ,shk 15 la'''
Tn;a bka flfkla  fkdjkak

wfma iudc jHjydrfha§ zzwxYNd.hZZ hkqfjka ye¢kafjk wd>d; ^stroke & frda. ;;A;ajh ksid ieneúkau wfma idudkH Ôú;h iïmQ¾Kfhkau wvmK ùug mq¿jkA' f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrk wkaoug f,dj mqrd tla jirla ;=< wd>d; frda.Ska ñ,shk 15 la jd¾;d fjk w;r thska ñ,shk 5 la urKhg m;a fjkjd' ;j;a ñ,shk myla iodld,sl wxYNd. ;;A;ajhg m;ajk wjodkula ;sfnkjd'b;sß ñ,shk oyh wd>d;fhka ñhEug ,la fkdù wdndê; ;;A;ajfhka fyda iajdëkj jev lghq;= l< yels msßila njg m;a fjkjd'

tfyukï''' iuyr frda.Ska wd>d; ;;A;ajhg m;a jqK;a thska idudkH iqjhla ,nd Tjqkaf.a jev lghq;= lr .ekSug yelshdjla ,nd .ksoa§ ;j;a wjia:djl§ wd>d; ;;a;ajhg m;a fjk frda.shd urKhg m;afjk f;lau iqjh ,nkafka keye' wo ks;ru wmg wikakg ,efnk wd>d;h tfyu ke;akï wxYNd. frda. ;;a;ajh .ek fï úia;r bÈßm;a lrkafka l¨fndaú, frdayf,a ldhsl frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH cdkl .=Kr;ak uy;d''


wd>d; frda. ;;a;ajh hkqfjka ye`Èkafjkafka l=ulao''@

wd>d; frda. ;;a;ajh we;s ùfï§ fud<fha tla m%foaYhlg yÈisfhau reêr iemhqu wvd, ùu fyda reêr jdyskshla mqmqrd hEu ksid fud<fha reêr iemhqu wvd, fjkjd' ta ksid fud<fha wod< m%foaYhg wjYH Tlaiscka iy fjk;a fmdaIK mod¾: fkd,eîu ksid ta m%foaYfha iakdhq ffi, ñh hEula isÿ fjkjd'túg fud<fha wls%h jQ fldgi u`.ska md,kh jk YdÍßl ls%hdldrlï wvd, fjkjd'

ta jf.au wfma fud<fha ol=Kq fldgiska isref¾ jïmio" fud<fha jïmiska isref¾ ol=Kq fldgio md,kh fjkjd' ta ksid fud<fha ydkshg m;a l,dmh wkqj isref¾ ls%hdldrlï isÿ fjk me;a; ;SrKh fjkjd' iuyr úg YÍrfha tla me;a;l muKla we;sfjk wd>d; ;;a;ajhla fyda w;l fyda ll=,l ls%hdldß;ajh ke;s ùu fyda w; fyda ll=, ysßjeàulg (sensory stroke)  m;a fjkak mq¿jka'


wd>d; frda. ;;a;ajh we;s fjkafka wehs'''@

fud<hg wjYH Tlaiscka iy fmdaIl fkd,eîug m%Odk fya;=j jkafka fuu fmdaIl mßjykh lrk reêrjdyskshl we;s fjk wjysr;djhla nj wms okakjd' wd>d; frda. ;;a;ajh we;s ùug n,mdk lreKq w;ßka 85] lau we;s fjkafka reêrjdyskshl wjysr;djh ksid' 


reêrjdyskshla wjysr fjkafk fldfyduo''@

^ 1& reêrkd, wjysrùu'''^ Ischaemic Strok)

wfma isref¾ we;s wys;lr fld,iagfrda,a ksid reêrkd, isyska ùu isÿ fjkjd' fld,iagfrda,a ;ekam;a ù reêr jdyskS wjysr ùu ksid fud<hg hym;a mßÈ Tlaiscka mßjykh isÿ fkdfjkak mq¿jka'

ta jf.au fud<hg reêrh f.k hk reêrjdyskshl reêr leá;a;la isrùu ksid;a fud<hg reêr iemhqu wvd, ùug mq¿jks' fï wkaoñka we;s fjk wjysr;djh ksid fud<fha ffi, ñhf.dia wd>d; frda. ,laIK we;s fjkjd'

^ 2& wNHka;r reêr jykh Haemmorrnagic Stroke

reêrkd, wjysr ùug wu;rj 15] la muK we;s fjkafka wê reêr mSvkh ksid fud<fha kyr msmsÍ fud<h wNHka;rhg reêrjykh ùu ksid we;sfjk wd>d; ;;a;ajhhs'


Mini Stroke fyj;a Transient ischeamic attack hkqfjka ye¢kafjk wd>d; ;;a;ajh

wd>d; frda. ;;a;ajh fndfyda úg yÈisfhau we;s fjkak mq¿jka' reêrjdyskshla w¾O f,i wjysr ùu ksid flá ld,hla ;=< fud<hg reêrh iemhqu wvd, fjkjd' ál fõ,djlska kej;;a reêr iemhqu h:d ;;a;ajhg m;aúh yelsh' Tng fï wkaofï iq¿ wd>d; frda.  ^ Mini Stroke fyj;a Transient ischeamic attack ) ;;a;ajhla we;s ù th flá fõ,djlska iqjh ,nk ksid ta .ek fkdi<ld isáh;a Tng wkd.;fha§ wd>d; frda. ;;a;ajh we;s ùug ;sfnk wjodku .ek ,efnkk bÕsh fkdi,ld isákka tmd' tjeks iq¿ frda. ;;a;ajhla we;s jqK;a ffjoH Wmfoia ,nd f.k Tng wd>d; frda. ;;a;ajh we;s ùug ;sfnk hï hï idOl y÷kd f.k tajd md,kh lr .ekSfuka Tn wkd.; mQ¾K wd>d; frda.sfhl= ùug ;sfnk bv lv j<lajd .ekSfï yelshdj Tng ;sfnkjd'


wd>d; frda. ,laIK''''

l:d lsÍfï wmyiq;djh iy uqyqK tla me;a;lg wefok iajNdjh

uqyqK iy isref¾ tla me;a;la mK ke;s ùu' fyda ysß jeàu'

weia fmkSfï ÿn,;djh fyda oaú;aj o¾Yk(double vision)

weúÈfï wmyiq;djh

isref¾ iunr;djh ke;s ùu

wêl ysiroh


wd>d; frda. ;;a;ajh we;s ùug fya;=

wd>d; frda. ;;a;ajh we;s ùug n,mdk fya;= w;r md,kh l< yels iy md,kh l< fkdyels fya;= f,iska j¾. lsÍug mq¿jka

md,kh l< fkdyels fya;= (Non- Modifiable risk factors)

jhi

wd>d; frda. ;;a;ajh we;s ùug jhi hï wkaoulska n,mEula we;s lrkjd';reK jhfia miqfjk mqoa.,fhl=g jvd jhi wjqreÿ 60 blaujQ mqoa.,fhl= fuu frda. ;;a;ajhg f.dÿre ùfï wjodku by<hs' wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a frda.Ska ms<sn|j o;a; wkqj jhi wjqreÿ 60 blau jQ mqoa.,hkaf.ka 35] la muK fuu frda. ;;a;ajhg f.dÿre ù ;sfnk w;r Bg idfmalaIj n,k úg jhi wjqreÿ 45 g wvq mqoa.,hkaf.ka wd>d; frda. ;;a;ajh m;a frda.Ska .ek jd¾;d úï 7] la muK fjkjd'

ia;s% mqreI nj

ldka;djkag idfmalaIj n,k úg msßñ mqoa.,hka wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a ùfï yelshdj jeähs' wkqmd;hla jYfhka .;a úg th 2(1 la f,iska jd¾;d fjkjd'

cdk

idudkHfhka mjq,a mrïmrdjka w;r wxYNd. fyj;a wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a  {d;skaf.a jd¾;d ùï by< w.hl mj;skjd' ta wkqj wd>d; frda. ;;ajhg cdkuh n,mEula ;sfnkjd'

by; ±lafjk fya;=ka md,kh l< fkdyels jqK;a wfma Ôjk rgdj wkqj wd>d; frda.hg wjodkï idOl y÷kd f.k tajdhska je,lS isàug lghq;= lsßfuka by; ±lafjk md,kh l< fkdyels fya;=ka ;snqK;a wd>d; frda. ;;a;ajfhka je<lS isàug yelshdj ;sfnkjd'


wd>d; frda. ;;a;ajhg fya;= fjk wmg md,kh l< yels fya;= (Modifiable risk factors)

md,kh fkdjQ wêreêr mSvkh

reêr.; wys;r fld,iagfrda,a
reêr.; wys;r fld,iagfrda,a uÜgu ksid yoj;" fn,a, wdÈ m%foaYfha fld,iagfrda,a  leáhla wjysr ùu ksid fud<hg reêrh iemhqu wjysr ùug mq¿jka'

Èhjeähdj-
oshjeähd frda.sfhl=g kyr isyska ùfï  wjodku jeäshs' ta ksid oshjeähd frda.Ska wd>d; frda. ;;a;ajhg f.dÿre ùfï jeä iïNdú;djhla ;sfnkjd'

yDo frda. ixl=,;d ksid yojf;a we;s fjk f,a leáhla fud<fha wjysr;djhla we;s ùu'

ÿïmdkh

;rndrej

YdÍßl jHdhdu fkdue;s Ôjk rgdj- ¨Kq iy f;,a wêl wdydr

fud<fha we;s fjk f.ä ksid wd>d; frda. ,laIK ^ short mimic & fmkaùug;a mq¿jks'

b;d l,d;=rlska fud<fha we;s fjk f.ä j¾. ksid;a wd>d; frda. ;;a;ajh we;s fjkak mq¿jks' fud<fha f.ä j¾Okh fjk úg wod< l,dmfha ffi, ñh hk úg frda.shd wd>d; frda. ,laIK fmkajkak mq¿jks' fuh wd>d;hla fkdjqK;a Bg iudk ,laIK fmkajk ksid th short mimic ;;ajhla f,i ye¢kafjkjd'


wd>d; frda.sfhl= nj f;areï .ekSfï ir, mÍlaIKh

Tn weiqre lrk mqoa.,fhl= wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a jqfKd;a ta neõ ;yjqre lr .ekSug Tng;a yelshdj ;sfnkjd' fuh FAST mÍlaIKh hkqfjka ye¢kafjkjd'

F-  Face uqyqK

Arm w;

S -speech l;dj

T-Time ld,h

frda.shdf.a iajrEmfha by; ±lafjk fjkialï tlla fyda lSmhu olakg ,efnkjd kï ta mqoa.,hd wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a ù isák njg hï ;yjqreùula ,efnkjd'ta ksid ;j;a m%udo ùu wjYH keye' jydu m%;sldr fjkqfjka frda.shd fhduq lrkak'


wd>d; frda. ;;a;ajh iïmQ¾Kfhkau iqjm;a lsÍfï yelshdjla ;sfnkjdo @

wd>d; frda.sfl=f.a iqjm;a ùfï yelshdj fndfyda úg ;SrKh fjkafka frda.shdf.a fud<hg isÿ ù ;sfnk ydksfha m%udKh wkqjhs' úYd, jYfhka fud<fha ffi, ydkshg m;a ù ;sfnkjd kï iïmQ¾K iqjhla n,dfmdfrd;a;= ùug fkdyels jqK;a uo jYfhka ydkshla isÿ ù we;akï frda.shdg idudkH Ôú;hla .; lsÍfï yelshdj fyda hï wvqmdvqjla iys;j Ôú;h mj;ajd f.k hkak yelshdj ;sfnkjd'


wd>d; frda.sfhl=g ksjfia§ ,nd fok m%;sldr ;sfnkjdo'''@

wd>d; frdda.sfhl=g ksjfia§ lsisÿ m%;sldrhla ,nd §u iqÿiq keye' úfYaIfhka fujeks frda.skaf.a isysh ms,sn|j we;s fjkialï jf.au .s,sSfï wmyiq;djhka we;s fjkjd' ,nd fok wdydrmdk fmky¨ j,g hEfuka urKh mjd isÿ ùfï jeä bvlvla ;sfnkjd'


fndfyda wh wd>d; frda.Skag weiams%ka fm;;ala ,nd §u isÿ lrkjd' th iqÿiqo''@

weiams%kaj, reêr leá Èh lsßfï yelshdj ;snqK;a fu;ek§ hï wjodkula ;sfnKjd' wd>d; frda.h we;s ùug reêr leáhla reêr kd,hl isrùu jf.au f,a kyrhla mqmqrd hEu;a isÿ fjkjd' yÈisfha fyda f,a kyrhla mqmqrd hEu ksid we;s jqk frda. ;;a;ajhl§ weiams%ka ,nd §u ksid frda.shdf.a ;j;a f,a jykh W.% ùug mq¿jks'


 frday,a.; lsÍu blauka ùu wd>d; frda. ;;a;ajfhka iqjh ,eîug jeä wjia:djla ;sfnkjdo'''@

Tõ'''reêrjdyskshl f,a leáhla ysr ù wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a jqK frda.sfhl=g meh ;=kla we;=<; tu reêr leáh Èh lsÍfï yelshdj ;sfnkjd' wd>d; frda.shdf.a ,nd .kakd CT ialEka jd¾;dj wkqj wd>d; frda. ;;a;ajhg fya;=j meyeÈ,s f,iska y÷kd .ekSug mq¿jks'túg reêr leáhla isr ùu ksid we;s jqK frda. ;;a;ajhla kï T!IO kslafIamK ^ Clot Busting Medication ) u.ska reêr leáh Èh lsÍfï yelshdj ;sfnkjd'

wd>d; frda. ;;a;ajh ksid fud<hg Tlaiscka fkd,eîu ksid isÿ fjk ffi, ydkshg m;a fjkjd' blauka m%;sldr fkd,enqfKd;a ;j ÿrg;a fud<fha ffi, ydlshg m;a ùug mq¿jks' ta ksid yels blaukska frda.shd frday,a.; lsÍu jeo.;a'


wd>d; frda.sfhl= kej; wd>d; ;;a;ajhg m;a ùug mq¿jkao''@

fndfyda úg tjeks wjodkula ;sfnkjd' ta ksid frda.shd ffjoH Wmfoia wkq.ukh lsÍu b;du jeo.;a' jrla wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a mqoa.,fhl= kej; wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a fkdùug kï frda.hdf.a md¾Yajfhkq;a hï lemùula wjYH fjkjd'


wd>d; frda.Skag mqkre;a:dmk m%;sldr (rehabilitation) ,nd fokafka wehs'''@

wd>d; frda. ;;a;ajfhka miq hï wdndê; ;;a;ajhka ;sfnkjd kï ta fjkqfjka mqkre;a:dmk m%;sldr m%;sldr ,nd §u isÿ fjkjd' fN!; Ñls;ail m%;sldr u`.ska frda.shdg ;udf.a lghq;= hï muKlska lr f.k Ôj;aùug yelshdj ,efnkjd'frda.shdf.a p,k kej; f.dv ke.Su yd isref¾ iunr;djh we;s lsÍfï fN!; Ñls;ail m%;sldr wdndOhg m;a frda.shdf.a l:k yelshdj kej; Wmßu lsÍfï  l:k Ñls;aidj frda.shdf.a iajdëk;ajh fjkqfjka ;uka.a ld¾hka ;uka úiska bgq lr .ekSug ndysr WmdxÕ fhdod .ekSu ms<sn|j jQ mqkre;a:dmkh fyj;a jD;a;Sh Ñls;aidj


wd>d; frda. ;;ajh ksid tla;eka jqK frda.Ska /l n,d .ekSu

 wd>d; frda. ;;a;ajh ksid weú§ug wmyiq ùfuka we|gu iSud jqK frda.Ska /l n.d .ekSfï§ jeä wjOdkhla ±laùu jeo.;a' fujeks frda.Skag we| ;=jd, we;s ùug jeä wjodkula ;sfnkjd' ta ksid ks;ru frda.shd yrjd bßhõ fjkia lsÍu wjYHhs'

wdydr mdk §fï§ iajdikd,hg hEu ksid ksõfudakshd ;;a;ajh we;s ùfï jeä bv lvla ;sfnkjd'fndfyda wd>d; frda.Ska urKhg m;a ùug ksõfudakshd ;;a;ajh fya;=jla ù we;af;a /l n,d .ekSfï§ wkq.ukh lrk je/È ms<sfj;a ksid neõ i|yka lsÍu jeo.;a'

frda.shdf.a md¾Yajfhka isÿ úh hq;= foa .ek lsõfjd;a'

uq,ska ux i|yka l< wkaoug hï mqoa.,fhl= wd>d; frda. ;;a;ajhg m;a ùug n,mdk fya;=jla fyda fya;= lSmhla ;sfnkka mq¿jks' m%;sldr lsÍfï§ ,nd .kakd reêr mÍlaIk iy fjk;a jd¾;d u.ska tan j ;yjqre fjkjd' WodyrKhla úÈyg wd>d; frda.shdf.a wê rêr mSvkh" reêr.; fld,iagfrd,a iy Èhjeähdj jeks frda. ;;a;ajhka ;sfnkak mq¿jks'tjeks ;;ajhka md,kh lr f.k Ôj;a ùu frda.shdf.a md¾Yjfhka isÿ úh hq;a;la'

T!Iëh m%;sldr ,nd .ekSu'

wod< wd>d; idhkhg kshñ; mßÈ iyNd.S ùu iy ffjoH Wmfoia mßÈ wod< jd¾;djka ,nd .ekSu'

mqkre;a:dmk m%;sldr wkq.ukh lsÍu

fï wkaoug n,k úg Tfí Ôú;fha .=Kd;aul nj iïmQ¾Kfhkau wjysr lrk wd>d; frda. ;;a;ajfhka Ôú;h wdrlaId lr .ekSug kï fi!LHu;a Ôjk rgdjla wkq.ukh lsÍu b;d jeo.;a fyhska Wla; frda. ;;a;ajhg n,mdk wjodkï idOl Tn úiskau md,kh lr .ekSug mq¿jks' ta ksid Tfí Ôú;fha j.lSu  Tn Ndr.kak'

ldhsl frda. ffjoH úfYaI{ckl .=Kr;ak
ol=Kq fld<U YslaIK frday, l¿fndaú,

mqkHd pdkaokS o is,ajd