නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

w¨;a u,a mQosk <ore oeäi;aldr tAllhg Tfí iyfhda.h wjeis fudfyd;lafï Èkj, rg ;=< mj;sk wia:djr jqKq wd¾Ól yd foaYmd,k m%jdyh yuqfõ rfÜ ñksiqkaf.a ffoksl wjYH;d ish,a,u mdfya iSud fjk ;ekg m;afj,d' ta wkqj  uQ,sl ñksia wjYH;dj;a iïmQ¾K lr .; fkdyels ;eklg ñksiqka weo jeá,d' fï fudfydf;a lvd fkdjeà flfia fyda rfÜ fi!LH moaO;sh mj;ajdf.k hEug ffjoHjreka we;=¿ fi!LH lafIa;%hg wod< ld¾h uKav,h orkq ,nk W;aidyh m%YxikShhs'

tu W;aidyhka w;r ;u frday,g wjYH T!IO we;=¿ fiajd i;aldrl kshudkql+,j mj;ajdf.k hEug frday,a n,OdÍka orkafk iq¿mgq fjfyila fkfjhs' Tjqka ffjoH m%;sldr lsÍfï ld¾hhg tyd .sh j.lSula ;u Wr u; yqjd .ksñka ;u frday,g m%;sldr .ekSug meñfKk frda.Skag wjYH m%;sldr fukau wfkl=;a fiajdjka imhd §ug lghq;= lrk wkaou wm fk; .efgkjd' we;a;gu fï fudfydf;a foaYSh fukau úfoaYSh odkm;shka fukau" úfoia.;j Ôj;a fjk Y%S ,dxlsl m%cdj rfÜ fi!LH fiajdjka ksishdldrj mj;ajd .ekSug wjYH wdOdr Wmldr fkduiqrej ,nd fokakg lghq;= lrkjd' ta ms<sn|j Tjqkag ia;=;sh m< lrk w;r;=r fï fudfyd; jk úg fld<U ldi,a ùÈfha ldka;d frdayf,a oeä i;aldr tallh ;=< mj;sk f,dl= wvqmdvqjla ms<sn|j l;d lrkakg wm woyia l<d' ta iïnkaOfhka ish woyia olajñka fld<U ldi,a ùÈfha ldka;d frdayf,a kj ckau <ore frda. úfYaI{ ffjoH t,a'mS' iS' iuka l=udr uy;d fufia mjid isáhd'

˜uu oekg jir  11 la ;siafia fld<U ldi,a ùÈfha ldka;d frdayf,a kj ckau <ore tallfha fiajh lrkjd' miq.sh ld,fha wmg úYd, jYfhka bkaishq,ska ysÕhla olakg ,enqK;a foia úfoia mß;Hd.YS,S ck;djf.a wdorfha oE;a È.= lsÍu fya;=fjka ta .eg¨j úi|d .kak yelshdj ,enqKd' 

wo jk úg ,xldfj y;r È.a Nd.fhka uõjreka m%;sldr ,eîug meñfKk frday,la úÈhg wm frdayf,a oeä i;aldr tallh ;=< imqrd .ekSug f,dl= wvqmdvqjla ;sfhkjd' we;a;gu ldi,a ùÈfha ldka;d frday, lshkafk ,xldfj ;sfhk úYd,;u ud;D frday,aj,ska tlla' th wfkl=;a ud;D frday,aj,g jvd iqúfYaIS ;ekla' fudlo uq¿ ,xldfju bkak úfYaIs; jQ ixl=,;d iys; uõjreka iy ixl=,;d ;sfhk fuf,dj t<sh fkdoelmq orejka úfYaI wdrlaIdjla hgf;a m%;sldr ,nd .ekSug meñfKk frday,la'

we;a;gu wfma fiajdj f.dvla ixlS¾Khs' idudkHfhka udihlg fuys§ ore Wm;a oyila jf.a isoaO fjkjd' oyila lshkafk b;du;a úYd, ixLHdjla' ta oyfika 200 lg wdikak m%udKhla fkdfhl=;a wikSm ;;a;ajhka ksid tla udihla ;=< <ore tallhg we;=¿ fjkjd' bka <orejka 35- 40 la jf.a m%udKhla <ore oeä i;aldrl tallhg tla udihl§ we;=¿ fjkjd' ta orejka b;du;a widOH frda. ;;a;aj j,g uqyqK fok orejka'

uu fï frday,g tk úg ta orejkag m%;sldr lrkak oeä i;aldr tallh ;=< ;snqfK we|ka myla muKhs' rcfha iy  rdcH fkdjk fkdfhl=;a fm!oa.,sl wdh;k j, Woõ we;sj tu we|ka ixLHdj oyh olajd jeâ lr .kak wmg mq¿jka jqKd' kuq;a ;ju;a fkdfhl=;a fya;= ksid wmg ta we|ka ixLHdj m%udKj;a keye' f.dvla fj,djg ta we|ka oyhu msß,d' b;ska iuyr fj,djg b;du;a widOH orejka mjd ta whf. Ôú; fírd .ekSu Wfoid frdayf,ka msg; fjk;a frday,a j,g  udre lr hjkak wmg isoaO fjkjd' ta wm i;=j ;sfnk oeä i;aldr tall we|kaj, myiqlï m%udKj;a fkdfjk ksid' tfyu jqKdu iuyr fj,djg Ôú;hhs urKhhs w;r .efyk b;du;au wdidÈ; Ôj;a lr.kak wmyiq orejka <ud frday,g" l¿fndaú,g" .ïmyg" iuyr fj,djg .d,a, jf.a ÿr neyerg hjkak isoaO fjkjd' we;a;gu tjka orefjla tfyu hjkak iqÿiq keye' tal ta orejkaf. Ôú; j,g f,dl= wk;=rla'

ta wkqj wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd" wfma oeä i;aldr tallfha we|ka 10 isg 15 olajd jeä lr.kak' tfyu lr .;af;d;a ldi,a ùÈfha ldka;d frdayf,a WmÈk lsisu orefjla m%;sldr i|yd bv myiqlï uÈfj,d fjk;a frday,lg udre lrkak fjkafk keye'

kuq;a ta jeälr .ekSug ;sfhk m%Odk wvqmdvqjla ;uhs u,aá merd fudksg¾ia lshk WmlrKfha wvqmdvqj' th oeä i;aldr tallfh yeu orefjl=f.u we|ka <Õ ;sìh hq;= WmlrKhla' bka orejkaf. yojf;a .eiau" yqiau .kak fõ.h" f,aj, Tlaiscka m%udKh" orejf. WIaK;ajh" reêr mSvkh" BiSÔ" yqiau .kak jd;fha ;sfhk ldnkavfhdlaihsâ m%udKh wd§ b;du;au ixlS¾K jqKq fldgia rdYshla tljr mÍlaId lr n,kak mq¿jka' b;ska wmg ta wkqj u,aá merd fudksg¾ia myf<djlu wjYH;dj ;sfhkjd' oekg oyhla wm i;=j ;snqK;a tajd w;=frka kshudkql+,j iqÿiq tajd ;sfhkafk ;=kla ú;rhs' ta ;=k;a wjqreÿ myla ú;r mrKhs'

b;ska fï wjYH;dj ;sfhkafk wfma frday,g ú;rla fkfjhs' ,xldfj ;sfhk yeu <ore oeä i;aldr tallhlgu ;sfhk wvqmdvqjla ;uhs fï u,aá merd fudksg¾ia lshk WmlrKh' Y%S ,xld mßckau úfYaI{ ffjoHjreka f.a ix.ufha iNdm;s úÈhg ta yryd wms ta wvqmdvqj msßuy.kak wjYH;d imqrd.kakg hïlsis wdldrhl jevigykla Èh;a lr ;sfhkjd' th kï lrkafk Life for babys hkqfjka' ta hgf;a wdOdr tl;= lr .kak ,xldfj iy úfoaYhkays bkakd odkm;shka f.ka fï wvqmdvqj iïmQ¾K lr .kak wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

fyd| ;;a;ajfha mj;sk fï tl fudksg¾ tlla idudkHfhka remsh,a ,laI 20 la ú;r fjkjd' wms bka myf<djla .kakj lshkafk ñ,shk 30 la jf.a uqo,l wjYH;djla ;sfhkjd'

fï iïnkaOfhka wmg fyd| m%;spdrhla ,enqfKd;a jeämqr ,efnk uqo,ska ,xldfj mj;sk ish¨u <ore oeä i;aldr tallj,g tla fudksgrhla neÕska fyda ,nd fokak wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd' ta ;uhs wfma wjYH;dj' ta jHdmD;sh fjkqfjka fvd,¾ tljqkaÜ tlla iy remsh,a tljqkaÜ tlla wms wdrïN lr ;sfhkjd'

b;ska Ôú;hhs urKhhs w;fr .efyk yoj;a iqjm;a lrkak fuuÕska uq, mqrkak mq¿jka' ta i|yd mß;Hd.YS,S Tfí iúh wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd' wo wm rg m;aj ;sfhk fï wiSre wjia:dfj fi!LH wud;HdxYh fyda rchg fï wjYH;d imqrd.kakg bv myiqlï i,id fokak mq¿jka lula keye' b;ska ffjoHjreka úÈhg wm fï W;aidy lrkafk Ôú; iqjm;a lsÍu wfma rdcldßh jqK;a bka Tíng .syska fï jf.a iïm;a tl;= lrf.k wfma m%;sldr .=Kd;aul ;;a;ajfhka mj;ajdf.k hñka frda.S Ôú; fírd .ekSfï wruqK fmroeßjhs'˜

fï fj,dfj mß;Hd.YS,S Tfnka wdhdpkd lrkafk fï mK .efyk yoj;a iqrlaIs; lr .ekSfï jEhug Tng yels whqfrka odhl;ajh ,nd fok f,ihs' b;ska mskg leu;s Tng;a mq¿jka fï wjia:dfõ Tfí iyfhda.fha oE;a È.= lrkak' l;d lrkak" fjí tlg msúfikak"

Perinatal Society of Sri Lanka 
003610421074 - USD
003010545927 - LKR
Swift : HBLILKLX
Bank Code : 7083
(Hatton National Bank)
Branch Code : 003 (Head Offiec Branch )
Contact - +94 77 7072520
https://perinatalsociety.lk/psslsrilanka@gmail.com


kj ckau <ore frda. úfYaI{ - ffjoH t,a'mS' iS' iuka l=udr
fld<U ldi,a ùÈfha ldka;d frday,

;udrd m;srK