නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

wfka fohshfka f,daflka wefyk fï l;dj we;a;lao@orefjl=f. fmdaIKh .ek wms f.dvla jo fjkjd' fï jf.a wd¾Ól wvq mdvqlï mj;sk ld,hl§ úfYaIfhka orejkaf. fmdaIKh wvq ùfï bvlv jeähs'

idudkHfhka orefjl=f. Wig iß,k nrla ke;akï ta orejg ukaofmdaIKh tkak mq¿jka' ta jf.au iuyr fj,djg wdydr ilia lsÍfï .eg¨ ksidfjka flá lEu j¾. jeäfhka Ndú;hg fhduq ùu ksid orejkaf. nr jeä fjkak mq¿jka' fï folu isoaO fjkak fyd| keye'

 we;a;gu le,ß jeä wdydr jeäfhka .;a;u ta orejka wê nr orejka njg m;afjkjd' ta lshkafk iSks wêl" f;,a wêl me‚ ri wdydr jeäfhka mßfNdackh lrk úg'

ta jf.au orefjl=f. nr wvqfjkak .;af;d;a talg fya;= fudkjo lsh,d n,kak ´fk' iuyr fj,djg orejka lkj wvqhs' ta;a ke;akï ta whg fok wdydrj, le,ß wvqhs' tfyu;a ke;akï fjk;a frda.S ;;a;ajhla ;sfhkak mq¿jka' tfyu fjkak n,mdk fya;=j fudllao lsh,d mÍlaId lr,d n,kak ´fk'

úfYaIfhka hlv W!k;djla ;sfhkjd kï ysfud.af,dìka wvq fjkjd' t;fldg lkak neye' tfyu jqKdu Wi iy nr wvq fjkjd' uq;%d wdidok ksid;a nr wvqfjkak mq¿jka' fydafudak wvq mdvqlï ksid;a nr wvq fjkak jeä fjkak bv ;sfhkjd' fuys§ nr jeäùu b;du Nhdklhs' fudlo nr jeäfjk orejkaf.ka nyq;rhla Èhjeähd frda.hg f.dÿre fjkak mq¿jka' thg n,mdk m%Odku fya;=j fjkafk wdydr rgdj fjkia ùu yd l%shdldrlï wvqùu'

orefjl=g ksis jhfi§ ,eìh hq;= fmdaIKh fkd,eîfuka ldhsl j¾Okh ú;rla fkfjhs idudkH udkisl j¾Okh;a wvqfjkjd' orefjla i;s yhla jf.a fjkfldg uqyqK foi n,,d yskdfjkjd' udi ;=kla fjkfldg ysi fl,ska lrkak ´fk' udi wgla jf.a fjoa§ jdäfjkak ´fk' jirla hk fldg ysgf.k wähla folla weúo hk ;;a;ajhg m;afjkak ´fk' wjqreÿ tl yudrla fjkfldg fyd|g weúÈkak;a wjqreÿ ;=kla fjkfldg frdao ;=fka nhsisl,hla mÈkak;a mq¿jka fjkak ´fk'

 ta foaj,a tfyu fjkj;a tlalu orejg wefikak .kakjd' l;d lrkak .kakjd' m%;spdr olajkjd' ta wkqj wjqreÿ folla jhi fjk orejd jpk foll jdlHhla lshkak;a wjqreÿ ;=kl orejd jpk ;=kl jdlHhla lshkak;a mgka .kakjd' ta jf.au jhi wjqreÿ tl yudfrÈ n,s N+; w¢k orejd" wjqreÿ foflaÈ brla w¢kjd' wjqreÿ ;=k fjkfldg rjqula w¢kak mq¿jka fjkjd' Tkak Th wdldrhg flfuka flfuka orejdf.a udkisl j¾Okh mgka .kakjd'

ieneúkau orefjl=f. YdÍßl j¾Okh jf.au udkisl j¾Okh;a y÷kd .ekSu jeo.;a' hï orefjla ta wdldrfhka ksjerÈ udkislj iy YdÍßlj j¾Okhla fkdfmkajhs kï ta orejd fmdaIK W!k;djlska fmf,k orefjla fjkak mq¿jka' orefjl=f. nr wvqhs lshkafk fmdaIKh wvqhs lshk tl'

t;fldg orejdf.a nqoaê j¾Okh wvq fjkak mq¿jka' tfyu orefjl=f. wOHdmkh lvd lmam,a fjkak bv ;sfhkjd' t;fldg uq¿ wkd.;hu w÷re fjkak ;sfhk  bvlv jeähs'  ta jf.a orefjl=f. fmdaIK ;;a;ajh y÷kdf.k m%;sldr lsÍu wjYHhs'

hï fyhlska orefjl=g hlv W!k;dj we;s jqfKd;a ta orejg bf.k .kak neß fjkjd' úfYaIfhka .eyekq <ufhla ta wdldrhg rla;ySk;djfhka fm¨fkd;a ta orejd u;= ojil ujla jQ miqj wef.a orejkao fmdaIK W!k;dj,ska fmf,kakg ;sfhk bvlv jeähs' b;ska l=vd wjÈfha mgkau msßñ <ufhl=g yd iu.dóju .eyekq orefjl=g;a fmdaIKh ,nd §u jeo.;a'

fmdaIKh .ek l;d lroa§ m%Odk fmdaIl iy laIqø fmdaIl lshk foj¾.hu ,nd .ekSu wjYHhs' m%Odk fmdaIl úÈhg msIagh " fm%daàka yd ,smsv olajkak mq¿jka' laIqø fmdaIl úÈhg úgñka iy Lksc ,jK olajkak mq¿jka' 

wfma m%Odk wdydrh fjk n;a uÕska wmg wjYH m%Odk fmdaIlhla jk msIagh ,efnkjd' thg wu;rj w," n;," fldia" fo,a" mdka" msÜgq" b¢wdmam wd§ msá iys; wdydr fndfyduhlska msIagh ,efnkjd'

fm%daàka wjYH;dj Ydl fm%daàkaj,ska fukau i;aj fm%daàka j,ska imqrd.kak mq¿jka' úfYaIfhka rks, l=,fha fnda. uÕska fm%daàka wjYH;dj iïmQ¾K lr .kak mq¿jka' iuyr wh lsß ùÿrejla mjd fkdfndkak mq¿jka' ta whg úgñka î 12 fkd,eî hdfï bvlv ;sfhkjd' ta whg úgñka w;sf¾lj ,nd §u jeo.;a'

hlv W!k;dj fndfyda fofkla ;=< olakg ,efnkjd' 20-30] lg hlv W!k;dj ;sfhkjd' wfkl=;a laIqø fmdaIl W!k;d  w;rg úgñka j¾." le,aishï" iskala jeks W!k;djka olajkak mq¿jka' ta úÈhg laIqø fmdaIl W!k;d we;s úg ukaofmdaIKh we;s fjkak bv  ;=' bka Wi nr ú;rla fkfjhs nqoaê j¾Okh;a wvd, fjkak mq¿jka'

fldfydu;a jefvk orefjl=g fmdaIKh  w;sYh jeo.;a' m<uq udi yh ;=< uõlsß  muKla ,nd §u m%udKj;a' m%Odk fmdaIl laIqø fmdaIl iy c,h uõlsß uÕska ,efnkjd' yenehs b;ska ta orejkag lsß fok wïu,g ksis fmdaIKhla wjYHhs'

 fï ojiaj, rg ;=< ks¾udKh ù mj;sk ;;a;ajh;a tlal kshudkql+, fmdaIKhla ,nd .kak tl wiSrehs' ta jqK;a uia ud¿ j,g  ñ, wêlj jeh lrk tl fï ojiaj, lrkak wudrehs' ta jqK;a uia ud¿j,ska ,efnk fmdaIKh ta wdldrfhkau ,nd .; yels fmdaIŒh wdydr wmg wfma f.j;af;kau imhd .kak mq¿jka'

orefjl= udi yfhka miafi wu;r wdydrj,g yqre lrjkak ´fk' tys§ n;a álla tlal fldia weg" fldia" fo,a orejdf.a wdydrhg tl;= lsÍfï yelshdj ;sfhkjd' ta jf.u lxl=x" uqrex.d jeks foaj,a orejf. wdydrhg tl;= lrkak mq¿jka' uqrex.d lshkafk l,am jDlaIhla jf.a' tajdfha fld< fmdaIK .=Kfhka wkQkhs' uqrex.d fld< yeu lEulgu tl;= lrkak mq¿jka kï hlv W!k;dj olskak ,efnkafk keye'  ta ksid fï wiSre ldf," fmdaIŒh wdydr fõ,la orejdg ,nd fokak neye lshñka ueisú,s kÕk tl me;a;lska ;sh,d" wfma f.j;af;ka fydhd .kak mq¿jka fmdaIK .=Kfhka wkQk uqrex.d" lxl=x" f.dgqfld< jeks fmdaIŒh wdydr orejdf.a lEu fõ,g tl;= lrk w;ru foaYSh m,;=re j¾. wdydrhg ,nd ÿkafkd;a orejdf. fmdaIK W!k;dj ms<sn|j Tng ;efjkak isoaO fjk tlla keye'


^ úoHq;a udOH oekqj;a lsÍula weiqfrks' &
<ud frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH §md,a fmf¾rd
ßÊfõ wd¾hd <ud frday,-fld<U


;udrd m;srK