නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

úIf>dar i¾mfhla oIag lf<d;a fírkaku neßomßirfha iu;=<s;;djh wdrlaId lsÍfï§ i¾mhska jeo.;a fufyhla lrkjd'ta jf.au i¾m oIagkfhka isÿ fjk wk;=re .ek;a jd¾;djka fkdfjkjdu;a fkdfjhs' YS% ,xldfõ fndfyda i¾mhka isák w;ru thska úI iys; i¾mhska jf.au uo úI iy úI rys; hehs i¾m fldgia lSmhlg fnod olajkak mq¿jks'

W.% úI iys; i¾mhska'''

 • khd ^cobra )
 • je,s fmd<Õd (scaled viper &
 • ;s;a fmd<Õd ^russels viper &
 • lrj,d ^ úfYaI lSmhls&


idudkHfhka i¾mfhla oIag lrkafka ;ukaf.a wdrlaIdjghs' ;ukag wk;=rla fj;ehs we;s fjk ìh ksid i¾mhd oIaag lsÍug fm<fUkjd' i¾mfhla oIag l< iekska mqoa.,hl= urKhg m;a fjkafka keye' i¾m úI YÍr.;j yDoh jia;=j " reêr ixirK moaO;sh " Yajik moaO;sh iy jl=.vq" jeks wjhjhkag we;s lrk n,mEu urKhg fya;= fjkjd'

i¾m oIagk w;ßka jeäu ixLHdjla jd¾;d fjkafka fmd<Õ=kaf.a oIag lsÍï'  fmd<Õd rd;s% ld,fha§ jf.au yjia ld,hg;a ls%hdldßhs' blaukskau lsfmkiq¿ fmd<Õd fõ.fhka myr fokjd'ta w;ßkq;a úh<s l,dmfha jeä .yKhla we;s ;s;a fmd<Õdf.a oIagkhkag jeä msßila f.dú;eka ìïj, fhfok mqoa.,hka nj;a fuu frda.Ska ms<sn| ,efnk f;dr;=re wkqj jd¾;d fjkjd' ;s;a fmd<Õd oIag lrkafka úfYaIfhka ll=f,a j<¨ lrg hg fldgighs' ,÷ le,E" úh<s frdvq iys; ia:dkj, fï i¾m úfYaIh jeäfhka .ejfikjd'ta jf.au l=vd wä mdrj,a" jeõ lKaä" m÷re jeks ia;dk" f.dhï lmk ld,hg fmd<`.=kaf.a .yKh nyq,j olakg ,efnkjd'

fmd<Õd oIag l< úg

 • úI ls%hd lsÍu
 • ;=jd,fhka f,a .e,Su" oIag l< ia:dkh bÈóu
 • kdä fõ.h jeä ùu'
 • iakdhq moaO;shg we;s fjk n,mEu ksid  weiaj, fmkSug n,mEu" fmkqu oaú.=K ùu" weia msydgq lvd jeàu" jukh yd nv ߧu
 • jl=.vqj,g n,mEu

khd ojfia iEu fõ,djlu ls%hdldßhs' ojfia l=uk fõ,djl oIag l<;a úI iys;hs' kd.hdf.a úfYaI;ajh jkafka msïìh yels fmkhhs' oIag lsÍug Wkkaÿjla fkd±lajk kuqÿ lsmqK úg myr §u isÿ fõ'Y%s ,xldj mqrdu jHdma;shla mj;s'

khd oIag l< úg úIls%hd lsÍu

 • ;=jd, ia:dkfha wêl fõokdj
 • bÈuqu
 • iakdhq moaO;shg n,mEu ksid Yajik iy fmkSfï .eg¿
 • yDoh jia;=jg we;s fjk n,mEu
 • ;=jd,fhka miq mgl ñh hEu


lrj,d fndfyda úg rd;s% ld,fha§ me,j,a j," msÿre iyfmd,a w;= iys; ia:dkj, .ejfikjd' úfYaIfhka rd;s% ld,fha§ meÿre hgg ù oIag lrkjd'lrj,d oIag lsÍfuka miq oIag l< ia:dkfha frda. ,laIK iekska fmkakqï lrkafka keye' ta ksid fndfyda fofkla lrj,d oIag lsÍfuka miqj m%;sldr i|yd fhduq ùug Wkkaÿ fjkafka keye' kuq;a oIagkfhka miq we;s fjk frda. ,laIK lSmhla ;sfnkjd'

lrj,d oIag l< úg úI ls%hd lsÍu

 • ;=jd, ia:dkfha bÈuqu iy fõokdj wvqhs'
 • iakdhq moaO;shg n,mEu ksid wefia fmkSu ms<sn| .eg¨ iy weia msydgq jeàu
 • Yajik moaO;shg n,mEu ksid we;s fjk Yajik wmyiq;djhka

l=Klgqjd jeks i¾mhska ksjdi wdY%s;j .ejfikjd' u,a md;a;s" or wyqrd we;sia:dk" fmd,a w;= " fmd,a f,,s wiqrd we;s ia:dkj, l=klgqjkaf.a .ejiSu ±k n,d .kak mq¿jks'

l=Klgqjd oIag l< úg  úI ls%hd lsÍu

 • ;=jd, uqLh ߧu" bÈuqu
 • reêr jykh
 • jl=.vq wl¾ukH ùu

i¾m oIagkh ksid jl=.vqj, we;s fjk ixl=,;djhka ;djld,sl jqK;a l,d;=rlska È.=ld,Sk jl=.vq wdndO we;s fjkak mq¿jks' kuq;a wm olsk fndfyda frda.Ska irmhkaf.a oIag lsÍïj,ska miqj ksis m%;sldr ,nd kej;;a idudkH Ôú; .; lsÍug yelshdj ,nd isákjd'

i¾mfhka oIaag lf<d;a Tn yeisfrkafka flfiao'''@

ÿjkak tmd'''

i¾mfhla oiag lf<d;a lsisu úfgl ÿjkak tmd' t;eku ydkais ù wi, isák whf.a Woõ b,a,kak' f.dúìul§ kï cx.u ÿrl:khlska mjqf,a whg okajd t;ekska ydkais ù isákak' ;=jd,h iu`. fjfyfikak tmd'

ta jf.au i¾mdh wi, isákkjd kï cx.u ÿrl;khlska PdhdrEmhla .kak' i¾mhd urd oud we;akï uereKq l=kmh /f.k ffjoH jrhd fj; meñKsu m%Yakhla keye' kuq;a i¾mhd ueÍug jvd frda.shdg blauka m%;sldr ,nd §u jeo.;a'

frda.shdf.a ìh ke;s lrkak

i¾mfhla oIag l< úgu frda.shdg we;s fjkafka Ôú;h ms<sn| ìhla' túg frda.shdf.a reêr .ukd.ukh by< hkak bv ;sfnkjd' ta ksid m%;sldr fjkqfjka frda.shd /f.k hk f;la ìh ke;s lrkak' udkislj Yla;su;a lrkak'

;=jd, jQ ;el fid<jkak tmd

i¾m oIagkhla isÿ jqfKd;a ;=jd,h isÿ jqK ia:dkh fid<jkak tmd' msßisÿ .,k j;=rlska fidaokak'

T!IO ,nd fok úg m%fõifuka

frda.shd yels blaukska frday,lg /f.k hk ;=re fõokd kdYlhla ,nd §u mjd m%fõifuka úh hq;a;la' weiams%ka ldKavfha T!IO ,nd ÿka úg reêrh leá fkd.efik ksid reêr jykh kj;ajd .ekSu wmyiqhs' ta ksid merisgfuda,a jeks fõokd kdYlhla ,nd §u iqÿiqhs'

i¾m oIagkfha§ m%;sldr lsÍu'''

i¾m oIagkhg m;a frda.sfhl= frday,a.; jQ úg meh 24 la ;=< frda.shdf.a ;;a;ajh ksÍlaIkh lrkjd' m%;s úI T!IO ,nd §fï§ frda.shdf.a  YÍr.; úI m%udKh " frda. ,laIK iy m%;spdr .ek fidhd n,kjd' m%;s úI T!IO fndfyda wjia:dj,§ wdid;añl;djhka ^allergey & we;s lrk ksid úfYaI md,khla wjYHhs'

kuq;a frda.shdg úI YÍr.; ù ;snqfKd;a blaukskau m%;sldr mgka .kakjd' t;eka mgka frda.shd .ek úfYaI wjOdkhla olajñka ksÍlaIKh ^monitor & lrkjd' frda.shdf.a reêr mSvkh" uq;%d msgùu" Yajik ;;a;ajh wdÈ ish,a, .ek wjOdkh olajkjd'

m%;s úI U!IO ,nd Èfï§ Bg fmrd;=j frda.shd tu m%;s úI T!IO fjkqfjka wdid;añl;djhla olajkjd±hs mÍlaId lrkafka keye' Bg fya;=j jkafka m%;s úI fjkqfjka wdid;añl jqK;a frda.shdf.Ôú;h wdrlaId lr .ekSu fjkqfjka fuu T!IO ,nd §u w;HjYH ùuhs'

m%;sldr isÿ lrk w;r§ hï frda. ixl=,;djhla we;s jqfKd;a ta fjkqfjka m%;sldr lrkjd' frda.shd oreKq úÈyg wdid;añl;djhla  olajkjd kï úkdä lSmhlg m%;sldr kj;aj,d kej;;a ,nd foñka isá m%;sldr wLKavj ,nd fokjd' meh yfhka yhg reêrh leá .eiSfï jd¾;d ,nd .kakd w;r uq;%d msgùu uekSu;a isÿ fjkjd' iakdhq moaO;sfha ls%hdldß;ajh" reêr mSvkh wdÈ ish,a, .ek wjOdkh olajkjd' hï úsÈylska fyda frda.shdf.a fjkila jqfKd;a blaukska wod< frda. ;;a;ajhg m%;sldr wdrïN lsÍug frday,a ld¾h uKav,h iqodkñka isákjd' ta w;ru ;=jd,h wdidokh fkdjkakg m%;sÔjl ^  antibiotic & jf.au fõokdj i|yd   jQ T!IO ,nd foñka frda.shd iqjm;a lsrSfï ls%hdj,sh isÿ fjkjd'

i¾m oIagkhkaf.ka wdrlaId fjkak kï'''

i¾mfhl= oIag lsÍu j,lajd .ekSug kï Tng;a hï j.lSula we;' ta ksid ks;ru mq¾j wdrlaIdj i|yd lghq;= lsÍu b;du jeo.;a'

i¾mhka rd;s% ld,fha§ fndfyda úg ls%hdYS,s neúka rd;s% ld,fha§ .uka .kakd úg úÿ,s mkaoula jeks wdf,dalhla Ndú;d lrkak'

i¾m .yKh jeä m<d;l Ôj;a jkafka kï >k iy nQÜ im;a;= m<¢kak' È.= l<siï mdúÉÑ lrkak'

i¾mhskaf.a f.dÿre njg m;ajk f.ïnka" óhka jeks i;=ka fnda ùu j,lajd .kak'

ksji wi, ;K fld<" msÿre" fmd,a w;= jeks foa /ia lsÍfuka j,lskak'

Èrd .sh .ia l|ka úh<s frdvq we;s ia:dkj,§ m%fõiï fjkak'

i¾mfhl= ÿgq úg l,n< ùu fyda myr §ug W;aidy fkdlrkak'


ffjoH ckl iqnisxy wkqrdOmqr YslaIK frday,

 mqkHd pdkaokS o is,ajd