නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

fï ldf, fmdâfvd f,v jqfKd;a fvdlag¾ wxl,a <`.g f.kshkaku ´fko@fï Èkj, mj;sk iudc iy wd¾Ól .eg¿ yuqfõ orejka f,v ùu hkq fouõmshkag ord .ekSug wmyiq m%Yakhla' mqxÑ orefjla frda. ;;a;ajhlg Ndckh ùug fj,djla l,djla wjYH keye' mqxÑ orejka iïnkaOfhka ks;ru we;s fjk frda. ;;a;ajhkays§ wkjYH f,iska ffjoH m%;sldr fj; fhduq fkdù  fouõmshkagu md,kh lr .ekSfï yelshdj ;sfnkjd'

nndg WK''''

orejkaf.a YÍr WIaK;ajh by< hEu fyj;a WK frda. ;;a;ajh b;du iq,nhs' kuq;a fndfyda úg orejdf.a k,,g msá w,a, ;nd we`. riafkhs'''orejdg Wk lsh, wm ys;=j;a th idOdrK keye' iuyr úg orejd WKqiqï mßirhg ksrdjrKh ùu ksid isrer WKqiqï fjkak mq¿jks' udi yhg jvd wvq orejkaf.;a isrer WKqiqï .;sh jeähs' tjeks orejka ks;ru we;sß,sj,ska ojgd ;sfnk ksid isrer u;=msg riakh jeäfhka ±fkkjd' ta ksid fouõmshka l,n< jqK;a orejdg WK hehs ;yjqre lr .ekSug kï WIaK;ajudmhlska uek ne,Su jeo.;a' fï fjkqfjka riÈh WIaK;ajudmlhla fyda äðg,a WIaK;ajudmlhla Ndú;d lrkak mq¿jks' tys§ orejdf.a YÍr WIaK;ajh fi,aishia wxYl 37' 5 g fyda *erkayhsÜ wxYl  99 g jvd by< kï th Wk ;;a;ajhla úÈyg ie,flkjd'

WKg ìh úh hq;= keye'''

WK lshkafka úIìchla fjkqfjka isrer úiska olajk m%;sls%hdjla' wd.ka;=l nelaàßhdjla fyda ffjrihla isrerg we;=¨ ùu iu. isrer ta fjkqfjka m%;spdr olajkjd' YÍr WIaK;ajh by< hEu;a iu. úIîcfha Yla;sh wvq fjkjd ' fï .ek ir, WodyrK .ek w;a±lSï Tng;a we;s' wms j;=r Wkq lr mdkh lrkafk''tfyu ke;akï yqud,h w,a,kafka úIîc wl¾ukH lsÍug nj ±Kqï f;areï jhfia mgkau wms okakd fohla' fu;ek§;a isÿ fjkafk ta isoaOdka;huhs' WIaK;ajh ksid úIîcfha Yla;sh ÿ¾j, fjkjd'kuq;a wfma fouõmshka ks;ru Wk .ek lkiai,af,ka miq fjkjd' Tjqka yels blaukskau orejd ffjoH m%;sldr ,nd .ekSug legqj hkjd'

WK wvq lrkak T!IO'''

fouõmshka orejg WK ;;a;ajh we;s jqk úg ffjoHjrhdf.ka WK wvq lrk T!IO b,a,d isákjd' kuq;a WK wvq ùu ksid isrer ;=< WIaK;ajh wvq fjkjd' túg úIîcfha j¾Ok yelshdj jeä fjkjd'orejdg ;o Wkla ;sfnkjd kï meh yfhka yhg merisgfuda,a T!IOhla ksis ud;%dfjka ,nd §u m%udKj;a' WK jeä ksid lsisu úfgl wiams%ka wvx.= T!IO ,nd §u iqÿiq keye' fï Èkj, fvx.= Wk frda. ;;a;ajh;a me;sfrk ksid weiams%ka wvx.= T!IO ksid reêr mÜáld ,sys,a ù f,a .e,Sï isÿ fjk wjodkula ;sfnkjd'

WK frda. ;;a;ajh we;s orefjla Wk wvq jQ miqj;a u<dkslj " ksÈu; .;sfhka isákjd kï t;ek§ ie,ls,su;a ùu jeo.;a'

WK ksid reêr mÍlaIdjla wjYHhso'''@

orejkag WK frda. ;;a;ajhla we;s jqfkd;a fouõmshka reêr mÍlaIK jd¾;djla ,nd .ekSug b,a,Sï lrkjd'kuq;a Wk frda. ;;a;ajhla we;s jqfKd;a Èk ;=kla .; fjk f;la reêr mÍlaIk jd¾;djla wjYH keye' Èk ;=klg jvd WK ;sfnkjd kï muKla ffjoH Wmfoia u; reêr mÍlaIK jd¾;djla ,nd .ekSu iqÿiqhs'

WK by< kï'''

orejdf.a YÍrfha WIaK;ajh by, kï orejd úfõlSj ;nkak' ir, we`ÿula wkaojd uo riakh we;s j;=frka orejd f;ukak' úÿ,s mxldjla wi,ska ;nkak' tfyu ke;akï mjka i,kak' orejd úc,k ;;a;ajfhka wdrlaId lr .ekSug oshr j¾. ks;r ks;r ,nd fokak'

Wk j,smamq ^ febrile & ;;a;ajhlg

wfma fndfyda uõmshka Wk jeä ùu ksid orejdg Wk j,smamq  ^ febrile & ;;ajhlg m;a fj;ehs ìhla ;sfnkjd' WKk j,smamq ;;a;ajh we;s fjkafka udi yhla iy wjqreÿ 6 la w;r jhfia orejkag jqK;a t;ek§;a úfYaIfhka n,mdk lreKq folla ;sfnkjd'

orejdf.a mjqf,a <`.u {d;sfl=g WK j,smamq frda. ;;a;ajh je<£ ;sîu

óg fmrd;=j WK we;s jqk úg orejd j,smamq ;;a;ajhg m;a ùu'

WK j,smamq ;;a;ajh we;s jqKk;a ìh úh hq;= keye' tjeks wjia:djl§ orejd jï we,hg yrjd ;nkak' uo riak j;=frka orejd f;ud weÿï ,sys,a lr WIaK;ajh md,kh lrkak'orejdf.a lgg ye`È wdÈh we;=¨ lrkak tmd' lsisu fohla mdkhg fokak;a tmd' úkdä oyhlg jeä ld,hla j,smamq ;;a;ajh ;sfnkjd kï orejd yria w;g jvd f.k <Õu ;sfnk frday,g /f.k hkak'

idudkHfhka udi yhla iy wjqreÿ 6 la w;r jhfia jhfia ksfrda.s  orejkaf.ka 3] lg muK WK j,smamq ;;ajh we;s fjkjd' kuq;a fï ld,fha we;s fjk WK j,smamq ;;a;ajh ksid óueiafudrh ^wmiaudrh & frda. ;;a;ajh jf.a fud<hg iy nqoaê j¾Okhg lsisu ydkshla isÿ fjkafka keye'

jukh iy nv nqre,a ùu'''

orejka w;r jukh jf.au u< nqre,a ùu b;d iq,n frda. ;;a;ajhka úÈyg i,lkak mq¿jks' wdydrhla ksid we;s fjk wm:H ;;a;ajhla fyda úIîc wdidokhka ksid jukh iy nv nqre,a fjk frda. ;;a;ajhka we;s ùu iq,nhs'

fujeks wjia:djkays§ orejd úc,k ;;a;ajfhka wdrlaId lr .ekSu jeo.;a' úc,k ;;a;ajhg orejd m;a jqfKd;a we;s fjk frda. ,laIK lSmhla ;sfnkjd'

  • uq;%d msgùu wvq ùu
  • iu úh<s weiaj, l÷¿ .;sh ke;sùu
  • ksÈu; .;sh

jukh jf.au nv nqre,a frda. ;;a;ajhla we;s úfgl orejd wdydr fjkqfjka lsisu m%sh;djhla olajkafk keye' .s,sk wdydr fkdÿkak;a Èhr j¾. ,nd §u wjYHhs' jukh hk ksid Èhr iq¿ m%udKj,ska ksrka;rj ,nd fokak' ñ,s,Sg¾ my ne.ska úkdä mylg muK j;djla ,nd fokak' túg mßudj wvq ksid jukh hEula isÿ fjkafka keye'ÔjkS' iqma" fo¨ï" fodvï jeks m<;=re hqI udrefjka udrejg ,nd fokak'nv t<sh hk wjia:fjkays§ iQÿre iy neÈ yd,a le| j;=r ,nd §u iqÿiqhs' ta jf.au fndfyda fouõmshka nv t<sh hk wjia:djkays§ fhda.Ü ,nd §ug ìhhs' fhda.Ü ksid ys;lr nelaàßhd j¾Okh fjk ksid u< nqre,a wjia:djkays§ fhda.Ü ,nd §u iqÿqiqhs'

orejd w~kafka lsß wjYH ksidu fkdfjhs'''

uõlsß ,nd fok orejkaf.a lsß juk ;;a;ajhka .ek;a fouõmshka wkjYH wkaoñka l,n, fjkjd' fndfyda uõjreka orejd w~k yeu jdrhl§u uõ lsß ,nd fokjd' orejdg lsß wjYH;djhla ke;s jqK;a orejd uõ lsß fndkjd' th orejdg ord .ekSug wmyiq jqKdu jukh  úÈyg msg fjkjd'

orejd w~kafka lsß wjYH ksidu fkdfjhs' fjk;a fya;= ksid;a orejka w~kak mq¿jks' ta ksid orejkag uõlsß ,nd §fï§ meh ;=kl wka;rhla ;nd .ekSu wjYHhs' lsß fmùfuka miqj orejd Wv w;g f.k zz .=vqia ZZ weÍu ksid lsß fndk úg Worhg we;=¿ jqK jd;g msgfjkjd' túg orejdf.a Worfha msmqu jeks wmyiq;djhka we;s fjkafka keye'

lsß jukh hk orejkaf.a YÍrfha nr wvq ùula ke;akï ìh úh hq;= keye' kuq;a ks;r lsß jukh hk orejdf.a YÍr nr;a È.ska È.gu my< nyskjd kï t;ek§ ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu wjYH fjkjd'

wo ojfia mj;sk iudc m%Yak ksid orejkaf.a ksfrda.s;djh .ek fouõmshkaf.a ie,ls,su;a ùu b;du jeo.;a' ksjfia isÿ úh yels wk;=rej,ska mjd orejd wdrlaId lr .kak' i;=kaf.a ymd lEï" jeks wkfmalaIs; ;;ajhka .ek wjOdkh fhduq lrkak' wm uqyqK § we;s .eg¿ bÈßfha§ wfma jf.au orejkaf.a wdrlaIdj wm úiskau i,id .; hq;= ld,hla ±ka t<eU ;sfí'


ffjoH risl i|rejka l=,;s,l
l=,shdmsáh YslaIK frday, <ud frda. wxYh

mqkHd pdkaokS o is,ajd