නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

uq;%dj, nelaàßhd ;snqfKd;auq;%j, nelaàßhd wka;¾.; jqjfyd;a l=ula isÿfõoehs Tn oek isáhdo@ we;a; jYfhkau tys m%;sM,h Nhdkl úh yelshs' uq;%j, we;s nelaàßhd u`.ska wdl%uKYS,S ms<sld we;súh yelsh' fï ms<sn|j m¾fhaIK meje;ajQ úoHd{hska úiska wkdjrKh lrkq ,en  wkaoug uq;%j, we;s nelagßhd fya;=fjka mqria: .%ka:j, wdl%uKYS,S ms<sld we;súh yels w;r tu ms<sld ffi, yd iïnkaO jk nelaàßhd j¾. myla y÷kdf.k we;' tu nelaàßhd j¾. msßñkaf.a uq;% idïm,j, iy mgl idïm,j, nyq,j ksÍlaIKh ù we;s nj kj wOHhk jd¾;d mjihs'

l%uj;a m¾fhaIKhla

kef.kysr weka.a,shdys fkd¾úÉ ffjoH mdif,a uydpd¾h fld,ska l+m¾ ish m¾fhaIKh wrnhd u; m%ldY lrñka lshd isákafka wdidok iy ms<sld w;r ;on, iïnkaOhla we;s nj oekgu;a fidhdf.k we;s njhs' WodyrK jYfhka Helicobacter pylori nelaàßhdj Ô¾K ld¾Ifha (digestive tract) ;sîu ksid wdudY ;=jd, (stomach ulcers) we;súh yels w;r tajd wdudY ms<sld yd iïkaOh' tfiau  iuyr j¾.j, HPV ffjri .eíf., ms<sldjg fya;= fõ' mqria: .%kaÓfha ms<sld j¾Okh ùu yd me;sÍu yd uq;% ms<sld w;r iïnkaOh fidhd .ekSu m¾fhaIlhskaf.a wjYH;djh úh' mqriaÓ ms<sld msßñka úYd, wkqmd;hlska ñh hEug fya;= jQ frda.hla nj fmdÿfõ oekisá lreKhs' tfy;a mqriaÓ ms<sld wfkla tajdg jvd wdl%uKYS,S ùug fya;= oek isáfha uo jYfhks'

oeka idlaIs wkdjrKh ù we;

Norfolk iy Norwich hk õYaj úoHd,j, iy Quadram wdh;kfha m¾fhaIlhska iy wfkl=;a iyfhda.s;dlrejkaf.ka iukaú; m¾fhaIl lKavdhu mqriaÓ ms<sld je<£ we;s frda.Skaf.a iy je<£ ke;s mqoa.,hska 600 lg wêl ixLHdjlf.a uq;% fyda mgl idïm, úYaf,aIKh lsÍf易 fïjdg iïnkaO nelaàßhd j¾. .ek idlaIs  ,eî we;' wdl%uKYS,S mq¾ia: ms<sld yd iïnkaO nelaàßhd j¾. y÷kd.ekSfï l%ufõo Tjqka úiska ixj¾Okh lrkq ,eîu udkj hym;g fya;= fõ'

j¾Okh i|yd Tlaiscka wjYHhu keye

fuu nelaàßhd .ek lrk ,o jeäÿr m¾fhaIKfha§ tajdfha j¾Okh i|yd Tlaiscka wkjYHh njg f;dr;=re jd¾;d fjhs' fidhd .kakd ,o nelaàßhd ldKavhg Anaerococcus, Peptoniphilus, Porphyromonas, Fenollaria and Fusobacterium hk nelaàßhd we;=<;a fõ' m¾fhaIlhskaf.a fidhd.ekSï j,g ,la jQ iuyr nelaàßhd ñka fmr yuq ù fkd;snq‚' ;jo frda.S idïm,j, yuq jQ ´kEu ks¾jdhq nelaàßhdjla mqria: ms<sld j¾Okh yd wdl%uKYS,S f,i frda.h me;sÍu yd iïnkaO nj wkdjrKh ù we;' tfiau fuu nelaàßhdjka ms<sld frda.h yd iïnkaO ùfï ffcj úoHd;aul hdka;%Kho tys § y÷kdf.k we;'

b;sß m%Yak wkd.;fha§ úif|kq we;

uq;%j,g fuu nelaàßhd we;=¿ jkafka flfiao" tu.ska ms<sld we;s lrkafka flfiao iy nelaàßhdys j¾Okh i|yd ÿ¾j, m%;sYla;slrK moaO;shla bjy,a jkafkao hk m%Yak ksrdlrKh lsÍu wkd.;hg Ndrh' tfy;a m¾fhaIK bÈßhg f.k hEfï§ kj m%;sldr iy wdl%uKYS,S mqria: ms<sld frda.h ukao.dó lsÍfï fyda je<elaùfï l%u kqÿre wkd.;fha§u ixj¾Okh l< yels njg m¾fhaIlhska úYajdih m< lrhs'

yeu nelaàßhdjlau wys;lr keye

tla tla ñksid i|yd jvd M,odhS m%;sl¾u ks¾Kh lsÍug u. mdok kj mÍlaIK i|yd moku fuu.ska ie,fikq we;' tfiau iEu nelaáßhdjlau ñksia isrerg wys;lr fkdjk njo m¾fhaIlhska jeäÿrg;a wkdjrKh lrhs' tuksid fyd| nelaàßhdj,ska ,efnk /ljrKh bj;a fkdlr wys;lr nelaáßhd bj;a lsÍu ir, ldrKhla fkdjk nj;a Tjqka woyia m< lrhs' fuu wOHhkh ms<sn| f;dr;=re European Urology Oncology ys m< ù we;'


Evening standard uk
iqks,a w,a.u