නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

ms<sld wjodkfuka ñfokak lg mßiaiï lr.;af;d;a krlo @zzlkafk Ôj;afjkak ñila Ôj;a fjkafk lkak fkdfõZZ lshd merKs .eñ lshukla ;sfhkjd' b;d ir, .eñ lshukla jqjo tys b;d .eUqre woyila wka;¾.; fj,d ;sfnkjd' ksjerÈ wdydr rgdjla wkq.ukh lrkafka ke;akï Ôú;h wk;=f¾ fy<k f,vfrda. rdYshlg f.d`ÿrefjkak mq¿jka' fï w;r fndfyda ms<sld frda.o ;sfnkjd'

Èfkka Èku f,dj mqrd w¨;ska y`ÿkd.kakd ms<sld frda.Ska m%udKh jeäùu m%Odk m%cd fi!LH .eg¨jla njg m;afj,d' ms<sld lshkafka f,dalfha ;sfnk Nhdklu frda. w;=frka tlla' weußld tlai;a ckmoh .;aúg fojekshg jeäu ñksiqka m%udKhla ñhhkafka ms<sld ksid' j¾I 2018 § muKla weußldfõ ms<sld frda.Ska ñ,shk 18'5 la fidhdf.k ;snqKq w;r ñ,shk 9'6 la ms<sld frda.Ska ñhf.dia ;snqKd' fuu ishji w.jkúg ñksia urK j,g m%Odk;u fya;=j ms<sld jk njg wkdjels m<lr ;sfnkjd' fï wkqj w;súYd, iudcuh iy wd¾Ól mSvkhla ms<sld frda.Skag;a Tjqkaf.a mjq,aj, whg fukau ta ta rgj, fi!LH fiajd imhkakka u; megfjkjd' f,dal fi!LH ixúOdkfha (WHO) ms<sld iïnkaOfhka m¾fhaIK isÿlrk wka;¾cd;sl tackaisfha (IARC) o;a; j,g wkqj iEu msßñ miafofkl=f.ka tla wfhl=go" iEu .eyekqq ih fofkl=f.ka tla wfhl=go ;u Ôú; ld,h ;=<§ ms<sldjla iEfokq we;' ta wdldrhgu iEu msßñ urK wglska tllao iEu .eyekq urK tfld<ylska tllao ms<sld ksid isÿfjkjd' j¾I 2020 § ,nd.;a o;a; j,g wkqj f,dalfha nyq,ju jd¾;d jQ ms<sld my nyq,;dj wvqjk ms<sfj,g fm<.eiajQ úg" mshhqre ms<sld" fmky¿ ms<sld" uynevjef,a iy .=o ud¾.fha ms<sld" mqriaÓ .%kaÓfha ms<sld iy wdudYfha ms<sld f,i fmkajd fokak mq¿jka' flfia kuq;a tla tla rgj,a j, ms<sld ;;a;ajhka fjkfjku i,ld n,k úg rglska rglg ms<sld j¾. j, nyq,;djh fjkiajk nj meyeÈ,s fjkjd' óg WodyrK f,i cmdkfha nyq,u ms<sld j¾.h wdudYfha ms<sld jk w;r bkaÈhdfõ nyq,u ms<sld j¾. fol jkafka ysi iy fn,a, wdY%s; ms<sld iy .eíf., ms<sldhs' fuhska wkqudk l< yelsjkafka tla tla rgj,aj, ms<sld we;sùug n,mdk m%Odk idOl fjkiaúh yels njhs' ms<sld we;sùu b;d ixlS¾K l%shdj,shla' th wÈhr /ilska iukaú; jk w;r isref¾ ´kEu wjhjhl fyda mglhl isÿúh yelshs' iuyr ms<sld mrïmrd.;j iïfma%IKh jk cdk úlD;s;d ksid we;sjk kuq;a ms<sld we;sùu i`oyd n,mdk m%Odku fya;=ka jkafka Ôjk rgdj" mßirfha we;s úI ridhkslhka iy wdydr mqreÿ jeks ndysr idOlhka' rgj,a w;r ms<sldj, nyq,;djfha fjkialï we;sùug fuh tla meyeÈ,s lsÍula fjkjd'

ñksiqkag iEfok fndfydauhla ms<sld j<lajd.; yels tajd f,i i<lkafka tajd we;sùug fya;= jk idOl f,i ie<flk Ôjk rgdj" wdydr mqreÿ" mdßißl idOl iy jevìfï§ ksrdjrKh jk ridhkslhka jeks oE fjkia l< yels neúks'

weußld tlai;a ckmofha cd;sl úµd welvñfha weia;fïka;=j,g wkqj .eyekq whf.a ms<sld j,ska 60] lao msßñ whf.a ms<sld j,ska 40] lao we;sùug fmdaIK idOlhka n,mdkjd' ñksia wdydr j, m%Odk m%Njhka 2 la we;s w;r tajd Ydluh wdydr iy i;a;aj wdydr fjkjd' Ydl u; mokïjQ wdydr j, fi!LH jdis fnfyúka we;s w;r tu.ska ms<sld we;sùfï wjOdku 30-40] ;a w;r m%udKhlska wvq lrkjd' fï fya;=j ksidu" ms<sld m¾fhaIK i`oyd jk weußldkq wdh;kh u.ska ms<sld we;sùfï wjOdku wvqlsÍug;a ms<sld we;sùu j<ld,Sug;a wdydr i`oyd jk ud¾f.damfoaYhka ilia lr ;sfnkjd' tajdg wkqj ;u wdydr fõ, m%Odk jYfhka Ydluh m%Njhkaf.ka ilid.kakd f,ig;a" ffokslj jeä jdr .Kkla kejqï m<;=re iy t<j¿ wdydrhg .kakd f,ig;a" ks¾foaY lr ;sfnkjd' óg wu;rj tu ks¾foaY ;=<g wêl fïoh wvx.= wdydr" úfYaIfhkau i;a;aj m%Njhkaf.ka hq;a wdydr wju lsÍug;a Wmfoia fokjd' ;jo" YdÍßl l%shdldrlïj, m%udKj;a ld,hla .;lsÍug;a" Wig iß,k ksis YÍr nrla mj;ajd.ekSug;a" uOHidr iy ÿïfld< ksIAmdok Ndú;fhka f;drùug;a wjjdo lrkjd'

kejqï j¾Kj;a m<;=re iy t<j¿ wdydrhg .ekSfuka fi!LH jdis /ila w;afjkjd' tu wdydrj, úgñka A, C, E lefrdfgfkdhsâ" ,hsfldfmaka" Y=ø Lksc jk fi,skshï iy ;j;a m%;sTlaisldrl fmdaIlh ix>gl /ila wka;¾.; fjkjd' fïjd u.ska isref¾ ffi, j,g jk ydkSka j<lajd,kjd' ms<sld iE§fï l%shdj,sh wvmK lrkjd' we;eï úg ydksjQ ffi, iïmQ¾Kfhkau kej; idudkH ffi, njg m;alrkjd' óg wu;rj Ydluh iïNjhla iys; wdydr j, mhsfgdflñl,aia (Phytochenmicals) kï ffcj l%shdldÍ fmdaIl ridhkslhka /ila mj;skjd' ridhkd.dr mÍCIK j,g wkqj fuu fmdaIl ridhkslhka we;eï ms<sld we;sùug úreoaOj l%shdldr ñksia isrer wdrCId lrkjd' z.%Ska àZ j, wvx.= Epigallocatechin gallate" óg tla WodyrKhla' flfia kuq;a ñksiqka fhdodf.k fï iïnkaOfhka lr we;s mÍCIK we;af;a b;d wvq m%udKhla jK w;r tajdfha ÿ¾j,;d /ilao olakg ,efnkjd' fuu Ydluh fmdaIl fm;a;la fyda lr,la f,i ,nd.kakjdg jvd iajNdúlj tajd msysgk Ydluh m%Njh f,igu wdydr .ekSfï jeä jdishla we;s njgo wkqudk lrkjd' ;jo Ydlj, we;s ffcj ix>glhla jk zfl`ÈZ o ms<sld we;sùu j<ld,Sug jeo.;a jkjd' úfYAIfhkau uynvjef,a iy .=o ud¾.fha ms<sld j<lajd.ekSug wdydrj, we;s fl¢ WmldÍ fjkjd'

fi!LH iïmkak wdydr ,nd.ekSu jeo.;a jkafka ms<sld j<lajd .ekSug muKla fkdfõ' ms<sldjla we;s frda.sfhl= ,nd.kakd úlsrK m%;sldr fyda ffi, kdYl T!IO m%;sldr ksiswdldrfhka ,nd.ekSug;a tajdg Tfrd;a;= §ug;a w;=re wdndO wju lr.ekSug;a wdydrfha we;s fmdaIl iy Y=ø fmdaIl m%Yia; uÜgul ;sîu b;d jeo.;a nj m¾fhaIK u.ska fmkajd§ ;sfnkjd'

uOHOrKS m%foaYfha Ôj;ajk ñksiqkag ms<sld we;sùu ;rula wvq nj fidhdf.k ;sfnkjd' óg fya;=j Tjqkaf.a wdydr rgdj njg wkqudk lrkjd' T,sõ f;,a" uqyqÿ ud¿" t<j¿" fndaxÑ jeks rks, l=,fha Ydluh wdydr" ksjqvq bj;a fkdl< OdkH" i;a;aj lsß j,ska iE¥ wdydr idudkH m%udKhlg .ekSu Tjqkaf.a  wdydr rgdfõ lemS fmfkk fohla'


tla tla ms<sld j¾. j,g wdydr j, n,mEu

mshhqre ms<sld

mshhqre ms<sld we;sùu flfrys mdßißl idOl iy Ôjk rgdj" wdydr iy ia:q,;dj fnfyúka n,mdkjd' tneúka ys;lr wdydr rgdjlg yqreùu mshhqre ms<sld j<ld.ekSug WmldÍ fjkjd' b;d iq¿ m%uKhlska fyda uOHidr mdkh lsÍu mshhqre ms<sld wjodku jeälrk w;r kejqï m<;=re t<j¿ iy ud¿ wdydrhg .ekSu u.ska mshhqre ms<sld wjOdku wvq lrkjd'  

ia:q,;dj iy i;a;aj fïoh wdydrhg tlalr .ekSu u.ska mshhqre ms<sld wjOdku jeäfjkjd'

.¾NdIfha ms<sld

ia:q,;dj .¾NdIfha ms<sld wjOdku jeälrkjd' tneúka isref¾ nr fi!LH iïmkak f,i mj;ajd .ekSug ksjerÈ wdydr rgdjla wkq.ukh lsÍu jeo.;a'

mqriaÓ .%kaÓfha ms<sld

wdydrhg i;a;aj fïoh" r;= udxY" iy lsß j,ska idok ,o wdydr b;d wêl f,i tlalr .ekSfuka mqriaÓ .%kaÓfha ms<sld wjodku jeä lrkjd'

uynvjef,a iy .=o ud¾.fha ms<sld

ix;Dma; fïoh" r;= udxY jeämqr wdydrh tla lr.ekSu;a" uOHidr mdkh;a" ia:q,;dj;a nevjef,a ms<sld wjodku jeälrhs' msßmyÿ lrk ,o iSks Ndú;h iy jHdhdu uo lu nvjef,a ms<sld wjOdku jeälrkjd' iuyrla m¾fhaIK j,g wkqj fl`È iys; wdydr jeämqr wdydrhg .ekSu" ^OdkH yd Ydluh wdydr& le,aishï iy úgñka ã iys; wdydr u.skao nvjef,a ms<sld wjodku wvq lrkjd'

wm .kakd wdydr ;=< ms<sld wjOdku jeälsÍug iu;afoa fukau tys wjodku wvqlsÍug iu;afoa o wvx.= jk neúka" tajd .ek fyd`o wjfndaOhlska fi!LH iïmkak ksjerÈ wdydr rgdjlg yqreùu u.ska ms<sld /ila we;sùu j<ld.; yelshs'

ms<sld frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH Idu .=K;s,l
idhksl wxY m%Odks
wdisß AOI ms<sld uOHia:dkh
wdisß Y,H frday,

yßka§ ,shkf.a