නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

monkeypox
<`.gu weú;a mq¿jka ;rï m%fõYï fjkak'''fndfyda fofkla ´kEjg jvd lrorhla jQ úg wm mjik jokla jkafka ffjrihla fjkak tmd hkqfjks' ffjrih hk jpkh Ôj fldÜGdYj,ska Tíng f.dia Tnf.a ÿrl;kh TAB mß>kl hka;%hg mjd widOH jk ;;a;ajhg m;aj we;;a wms Ôj úµd;aul yd ffjµ úµd;aul l;dny lrk ffjri hkq Bg jvd jpkhlska Tíng .sh ;¾ckd;aul fi!LH ;;a;ajhls'

fldfrdakd ffjrifhka ld,hla ;siafia neglñka isák f,dal ck;dj ffjrih hk kduh yoj;a ;=< me<mÈhï lf<a Covid 19 ffjri m%fNaoh jqj;a uE; ld,Skj ;j;a oreKq ffjrihla  Monckeypox kñka ysi Tijk nj fmkS hñka mj;S' ;ju;a wdrïNl wjÈfha miqjk fuu ffjrih y÷kdf.k we;af;a m%foaY lSmhl jqj;a th f.da,Sh jix.;hla olajd jHdma; úh yels njg f,dal fi!LH ixúOdkh úiska wk;=re wÕjd we;'

frda.S ;;a;ajh y÷kajkqfha Humen monkeypox f,i jk w;r frda. jHdma;lrK ffjrih MPV fyj;a monkey pox viruss f,i kïlr we;' ngysr wm%sldkq m%foaYj, iïNjhla ,enqj;a fï jk úg frda.h hqfrdamfha rgj,aj,g me;sr mj;sk w;r fuu ,smsh Tn lshjk fudfyd; jk úg th wm wi,ajeis bkaÈhdj olajd meñK we;' f,dalfha rgj,a 80 lg wh;a m%udKhl ±kg ffjrih jHdma; ù we;s  w;r ;ju;a frda.fhka wdidÈ; yd ñh.sh mqoa., .Kk b;d iSuddiñ; jqj;a bÈßfha úYd, wjOdkul ,l=Kq my<fjñka mj;skafkah'

ffjrih YÍr.; ùu isÿ ù i;shla folla ;=< frda. ,CIKhla WK we;s jk w;r fuh we;eï úg Èk 5 isg Èk 21 olajd ld,hla úh yel' frda.h we;s jQ úg frda. ,CIK i;s 02 la muK mj;sk w;r úfYaI frda. ,CIhla fkdue;s ùu ksid tljru frda.h y÷kd .ekSfï wmyiqjla mj;S'

WK ;;a;ajh mj;sk w;r" wêl udxY fmaYs fõokdj fukau jid .eá;s bÈóu;a ±lsh yels w;r ;j;a úfgl iu u;=msg we;sjk ìì,s j¾. ±lsh yel' úúO .%kaÓ bÈóula frda. ,CIK w;r ±lsh yels jqj;a fuu frda. ,CIK ish,a,u mdfya idudkHfhka virus i|yd jQ fmdÿ ,CIKhla jk w;r" fï ksid iaÓr mÍCIKhla wdOdrfhka muKla ffjrih y÷kd .ekSu yryd frda. úksYaph lsÍug isÿ fõ' fï i|yd fhdod .kq ,nkafka PCR fyj;a Polymerase Chain Reaction kue;s mÍCIKhhs'

frda.h iys; mqoa.,hl= iuÕ <Õ iïnkaOhla mej;Su frda.h we;sùug n,mdk m%Odk wdldrf,i y÷kdf.k we;' frda.S mqoa.,hl=f.a Yaf,aIau, u.ska ;j;a ksfrda.S mqoa.,hl=g wdidOkh ùu isÿ fõ'

frda.h je<÷k miq frda.h iys; mqoa.,hka Tn okakd fldfrdakd frda.S ;;a;ajfha§ fukau fldfrdkaghska fyj;a yqfol,djg ,lalr ;eîug isÿjk w;r frda.h me;sÍu j<lajd .; yelafla tu.ska muKs' úfYaIfhka u l=vd orejka" .¾NkS ud;djka yd m%;sYla;slrK moaO;sh ÿ¾j,lï iys; mqoa.,hkag fuu ffjrih YÍr.;ùu urKhg w; jekSula úh yel'

uq,skau fuh ñksidg YÍr.; jQfha i;a;aj fldÜGdY yryd ksid fuh i;=kaf.ka fndajk fyj;a Zoonotic j¾.fha ffjrihla f,i ye¢kaúh yel' wdidê; i;a;ajhkaf.a imdlEu fyda iSsÍu u.ska fukau wdidê; i;=kaf.a udxY w;m; yd tu lghq;= lsÍu yryd o frda.h ukqiaihdf.a  YÍrhg we;=,a jQ nj y÷kdf.k we;' uq,skau wdidOkh jQfha tfia jqj;a miqj ñksia YÍrh ;=< mj;sk ffjri b;d myiqfjka ;j;a ñksia YÍrhlg we;=,aùu isÿjkqfha wdidê; mqoa.,hl=f.a b;d l=vd fl< ì¢;s yryd úh yel' frda.S mqoa.,hl=f.a YÍrfha we;sjk ;=jd, iqj ù ;j;a i;shla muK .;jk f;la frda.h tu mqoa.,hdf.ka ;j;a mqoa.,hl=g fndaúh yels njg ±kg úYajdi lrkq ,nhs'

frda.h i|yd ;ju;a úfYaIs; m%;sldrhla y÷kdf.k fkdue;s w;r fndfyda úg isÿlrkqfha frda. ,CIK i|yd m%;sldr lsÍuhs' frda.h ;yjqre jk mqoa.,hkaf.ka 1] la iy ±kg ñhhk nj ±lshj yels jqj;a bÈßfha§ frda.h me;sÍfï m%udKh u; fuu o;a;hka úp,Hh úh yel'

Small Pox Vaccine u.ska fuu monkey pox viruss i|yd o hï wdrCIdjla ,efnk njg ±kg úYajdi l<;a fuh monkey pox frda.h i|ydu iqúfYaIs j¾.hla njg fuf;la ks¾foaY lsÍula isÿlr fkdue;'

±kg frda.Ska 17"000 lg jeä m%udKhla f,dj mqrd jd¾;d ùu;a iuÕ f,dal jYfhka wjodkï ;;a;ajhla nj f,dal fi!LH ixúOdkh ksfõokh lr we;s neúka wm isÿl< hq;af;a frda.h me;sr hEu j<lajd .ekSug l%shd lsÍuhs' úfYaIfhkau wms%ldkq rgj, isg ,xldjg meñfKk mqoa.,hka b;d iqúfYaISj mÍCIdjg ,la lsÍu;a frda. ,CIK iys; mqoa.,hka isà kï Tjqkaf.ka ÿriaj isàu yd Tjqka yqfol,d lr me;sÍu wju  lr .ekSu;a" fldfrdakd frda.fha§ wm mßiaiï ùug Ndú; l< l%ufõohka u fyj;a b;d fyd¢ka oE;a msßisÿ lr .ekSu uqj wdjrK me<§u wd§ mqreÿ ;jÿrg;a bÈßhg lrf.k hEu;a Tn úiska isÿl< hq;=j we;'


ffjoH kkaok l=udr
yosis wk;=re wxYh
l¨fndaú, YslaIK frday,