නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

mßiaiï fkdjqfKd;a wä 06 la hg ;uhs'''


    ish¨ frda. ÿre ù uf.a rgg;a" f,daljdiS ieug;a fi; Ydka;sh Wodfõjdhs tl is;ska wmg m%d¾:kd l< yels jqj;a wms ish¨fokdu th <Õd lr .ekSu i|yd jvd;a lem úh hq;= ld,hla t<eU we;af;uq' fï wm f.jd ouñka isákafka b;du wjodkula iys; ld,hls' ;ju;a rfÜ nyq;r ck;dj fldúâ 19 ffjrifha ;sfnk ne?reï nj yßyeá y÷kdf.k ke;=jd fiah' Èkm;du rfÜ fi!LH wxY" wdrCIl wxY iy rch ,ndfok fi!LH Wmfoia fkd;ld k.r w;r ixprKh" ms%h ido meje;aùu" iudc ÿria:Ndjh fkdmj;ajdf.k hEu jeks ls%hdj, ck;dj ksr; jk wdldrh ´kE ;rï ±l .; yelsh' YS% ,xldj ;=< wo jkúg b;d fõ.fhka me;sr hk fldúâ -19 fojeks /,a, m<uq /,a,g jvd nrm;< nj idCIs iys;j Tmamq lr we;'

   YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,fha m%;sYla;slrK úoHd" wkql Ôj úoHd wxYfha fcHIAG lÓldpd¾jrhl= fukau wdid;añl;d" m%;sYla;s úoHd" ffi, Ôj úoHd wxYfha wOHCI f,i o lghq;= lrk úfYaI{ ffjoH pkaÈu Ôjdkaor we;=¿ m¾fhaIK lKavdhula fldúâ - 19 ffjrifha fujr yeisÍu ms<sn|j lrk ,o mÍCIKj, m%;sM,j,g wkqj miq.shod wkdjrKh lrk ,oafoa óg Èk lsysmhl isg fldúâ 19 fojeks /,a, f,i me;sfrk ffjrih fldúâ m<uq /,af,a ffjrifha yeisÍug jvd m%n, ls%hdldÍ;ajhlska hq;= njhs'

fldúâ - 19 ffjrih f,dalhg w¨;a'''

    fldúâ - 19 hkq f,dalhg w¨f;ka meñKs ffjrihls' fuu ffjrih me;sÍu iïnkaOfhka wod< jk m%Odk ;Skaÿ ;SrK wm rg ;=< .kq ,nkafka fi!LH wud;HdxYfha jix.; frda. úoHd wxYhhs' Bg wu;rj wfma rfÜ isák ffjrifõ§ka iy fuu frda.Skag m%;sldr lrkq ,nk ffjoH ld¾h uKav,hhs' fï ish,a,kag wu;rj ffjri ms<sn|j m¾fhaIK ld¾hfha§ YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,fha m%;sYla;slrK úoHd" wkql Ôj úoHd wxYh iyfhda.h ,nd fohs' fuys§ PCR m¾fhaIK lsÍu i|yd odhl;ajh ,nd§u uQ,sl fõ' ta i|yd YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,fha úfYaIs; m¾fhaIKd.drhla msysgd we;'

    tu ksid fi!LH wud;HdxYfha b,a,Sï u; b;d flá ld,hla ;=< YS>%fhka jHdma; fjñka ;sfnk fldúâ fojeks /,a,g uq,a jQ ffjria ldKavfha yeisÍu ms<sn| m¾fhaIK lsÍu i|yd YS% chj¾Okmqr úYajúoHd, m¾fhaIKd.drh o tl;= ù we;s w;r ta wkqj m¾fhaIK lsÍu iïnkaOfhka w;a±lSï we;s tu lKavdhu úiska fojeks jr jHdma; jk fldúâ - 19 ffjrih ms<sn| fidhd n,kakg mshjr .kakd ,§'

m¾fhaIK i|yd ffcj mg, ,nd.ekSu

    fi!LH wud;HdxYh yryd ffcj mg, idïm, ,ndf.k ffjrifha jHqyh ms<sn|j f;dr;=re mÍCId lsÍug tu lKavdhug yelshdj ,eî ;sfí' fï i|yd Tjqkag fld<U IDH frdayf,a iyh ,eî we;'

m¾fhaIKj, m%;sM,'''

    tys m¾fhaIK jd¾;dj,g wkqj YS% ,xldfõ m<uq jrg Ök cd;sl ldka;dj ffjri wdidÈ; njg y÷kd.;a Èk isg wo olajd m¾fhaIK lr we;af;a fnd/,a, ffjoH m¾fhaIK wdh;k (MRI) iy YS% chj¾Okmqr úYajúoHd,fha fuu m¾fhaIK wxYhhs' m<uq frda.shdf.a mgka furg jd¾;d jk iEu ffjri fmdl=rlu id¾:l ffcj fiu mg, idïm, mÍCId lr ;sfí' ta wkqj fuu ffjri fmdl=r y÷kd .ekSu tu ffjrifha m%d:ñl uQ,drïN fldfyao (Basic origin) hkak y÷kd .ekSug yels ù we;' iEu fõ,djl§u ffjrifha yeisÍu ms<sn| o;a; Tjqka i;=j ;nd f.k we;' tajd ish,a, jix.; frda. úoHd{hka iy tkak;a ms<sn|j m¾fhaIlhkag b;d jeo.;a jkq we;' tneúka ffjirfha uQ,drïNh fld;eko hkak y÷kd .ekSug yelshdj ,eî ;sfí'
miq.sh ud¾;=fõ YS% ,xldfõ me;sreKq m<uq fldúâ /,af,a§ lrk ,o ffcj idïm, m¾fhaIKj,g wkqj Bffjri ldKavfha m%fNao lsysmhla wm rg ;=< we;s nj y÷kd .eksKs'

fldúâ-19 ffjri ldKavfha m%fNao lsysmhlau y÷kd .; yels jQfha wehs@

    ta i|yd n,mEfõ úfoaY.; jQ YS% ,dxlslhka YS% ,xldjg meñKSu iy úfoia rgj, ck;dj ixprKh yd fjk;a wjYH;d u; YS% ,xldjg meñKSuhs'úfYaIfhka f,dalfha oreKqf,i fldúâ ffjrih me;sreKq rgj,a w;r isák Ökh" fldßhdj" b;d,sh" bkaÈhdj jeks jeäu fldúâ wdidÈ; urK isÿ jQ rgj, úfoaYslhka ,xldjg meñKSu ;=< ffjri ldKav lsysmhla wm rfgka y÷kd .ekSug yelshdj ,eî ;sfí' ta wkqj fldúâ - 19 ffjri wdidÈ; frda.Skaf.ka ,nd.;a ffcj idïm,j, mÍCIdjkag wkqj tu wjia:dfõ B1, B2, B1.1 kue;s ffjri ldKav YS% ,xldfõ§ y÷kd f.k we;' fïjd B1 ffjrifha m%fNao lsysmhla f,ihs ffjrifõ§ka i,lkq ,nkafka' fïjdfhaa jHqyh" cdk ixhq;sh iy yeisÍu fjkia fõ'ñksia isrer ;=< tl tl ffjrih úfNaokh jk wdldrhg ffjrij,g fjk fjk kï ,eî we;'  B1 ffjri ldKavhg jvd B1.1 ffjri ldKavh fjkia jkafka tu fya;+ka ksihs'

ffjrihl yeisÍu'''

    Ôùkaf.a m%fõKsl f;dr;=re .nvd ù we;af;a Tjqkaf.a cdk ;=< fõ' ÈhqKq Ôùkaf.a ffi, ;=< fïjd m%Odk jYfhka DNA wKqj, wka;¾.; fõ' Bg wu;rj fuu ffi, ;=<u RNA wKq o oel.; yels fõ'kuq;a w¾OÔù ffi, fldgila jk ffjrij, fuu m%fõKsl f;dr;=re .nvd ù we;af;a DNA wKqj, fyda RNA wKqj, fõ' DNA wKq iys; ffjri DNA ffjri f,i;a RNA wKq iys; ffjri RNA ffjri f,i;a y÷kajkq ,nhs'fldúâ 19 ffjrih ;=< fuu m%fõKsl f;dr;=re .nvd ù we;af;a RNA odu ;=< nj y÷kdf.k we;'w¾OÔù ffjrihlg iajdëkj ;u j¾.hd fnda lsÍu fyj;a .=Kkh ùu isÿ l< fkdyelshs' fï i|yd fjk;a Ôúfhl=f.a odrl ffi,hla ;=<g we;=¿ ù tu ffi,fhau ffi, fn§fï hdka;%Khg we;=¿ùula l< hq;= fõ' fuys§ w¨f;ka ffjri RNA odu idod .kq ,efí' ta wkqj ffjria ixLHdj ñksia ffi, ;=<u jeä lr.kq ,efí' fuu l%shdj,sh isÿ lr .ekSug wjYH Wmfoia ud,dj RNA wKqj ;=< fmr isgu igykaj mj;S' fuu l%shdj,sh ffjrifha m%ckkh (Re Production) fyj;a ffjri .=Kkh ùu f,i y÷kajhs' by; i|yka l< wdldrhg RNA wKq jeä jYfhka ñksia ffi, ;=< m%;s ksIamdok fyj;a m%ckkh idudkHfhka Èk 20 lg jrla fõ.j;a l%shdj,shla f,i isÿ fõ' fuu m%ckk l%shdj,sfha§ úlD;s fyj;a Mutation isÿúh yelshs' tf,i úlD;s isÿùu mqÿuhla fkdfõ' fuf,i we;sjk iuyr úlD;s ksid ffjrifha yeisÍu fjkia fõ' ta wkqj ffjrifha l%shdldÍ;ajh fjkia fõ' ta ksidu ffjrifha oreKq nj o jeä fõ' l,ska wm rg ;=< me;sr .sh fldúâ 19 ffjrihg jvd fujr me;sfrk ffjrifha m%n,;ajh jeä ù we;af;a fï ksidh'

fujr me;sfrk fldúâ -19 ffjri uq,a tlg jvd fjkia'''

    m¾fhaIlhka fidhdf.k ;sfnk o;a;j,g wkqj fujr uq,ska me;sr .sh ffjrihg jvd fjkia ffjri úlD;shla isÿfj,d' Tjqka th D614 G Mutation f,i y÷ka jkjd'fuu ffjri ldKavfha ffjri m%udKh (Viral load) y<hs' me;sÍu jeähs' fufia ùu ksid tla wdidÈ; mqoa.,hl= Tjqkaf.a iajdik ud¾.h yryd jeä ffjri m%udKhla tljr mßirhg ksl=;a lrkq ,nhs' tu ksidu mqoa.,hka w;r m<uq /,af,a ffjri ldKavhg vd eä ffjri m%udKhla me;sfrkak ;sfhk bvlv b;du by<hs'

ffjrifha fjkila fyj;a úlD;shla we;s ù ;sfnk nj fldfyduo y÷kd .;af;a'''

    fï i|yd ffcj idïm, 16 la mÍCId lrñka m¾fhaIK isÿ lr ;sfí' tys§ ñkqjkaf.dv n%ekaälaia fmdl=frka ,nd.;a ffcj idïm," mE,shf.dv u;aiH fjf<| ixlS¾Kh ;=<;a ,nd.;a ffcj idïm, iy fld<U uyk.r iNdfjka ,nd.;a ffcj idïm, mÍCIKhka i|yd fhduq lr ;sfnkjd'fuu idïm,j,ska 12 la u tl iudk ffjri idkaøKhla iy ffjri yeisÍula fmkajd we;s w;r tajd ish,a, uq,ska lkaoldvq iy je,sir m%foaYh wdYs%;j idhd.;a ffcj idïm, ;=< ;snQ ffjrij,g jvd fjkia njg y÷kd f.k we;'

wjika ks.ukh'''

    wo jkúg y÷kdf.k we;s fldúâ 19 ys D 614 G úlD;sh hqfrdamfha me;sfrk ffjri ldKavhg fnfyúkau iudk nj ;yjqre lrf.k we;'Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha uydpd¾h úfYaI{ ffjoH kS,sld u,úf.a  jik mßÈ fï ;=<ska Y%S ,xldfõ oeka mj;sk fldúâ 19 ffjrih hqfrdamfhka wmg wd njla Rcqju fkdmjihs' kuq;a hqfrdamfha me;sfrk ffjrihg iudk m%fNaohla nj m¾fhaIlhka ;yjqre lrhs',eî ;sfnk o;a;j,g wkqj fuu ffjria ldKavh iaùvkh" fvkaudrlh jeks fldúâ - 19 jeä n,mEulg ,la jQ rgj, me;sfrk ffjri ldKavhg fnfyúkau iudk nj mjihs' Bg fya;= ù we;af;a ffjri m%udKh jeäùu iy yeisÍu m%n, ùuhs'fï ksid uyck;dj fjkodg jvd ish oyia .=Khlska mßiaiï úh hq;=hs' rch" fi!LH wxY" wdrCIl wxY ,ndfok fi!LH kS;sÍ;s wkq.ukh l< hq;=uhs' tl ;;amrhlska ish,a, fjkia úh yelshs' fuys frda. CIK uq,ska fkdfmkajk ksid ´kEu flfkl= ;=< ffjri YÍr .; ù Tyq fyda weh frda.jdylhka njg m;afjñka ;ju;a iudch ;=< ießirkjd úh yelshs' tu ksid iEu mqoa.,hl=gu iudch ;=<§ ±ä wjodkï ;;a;ajhlska Ôj;a ùug isÿfjhs'iudch ;=<§ ffjrifha n,mEu wvq jeä jkafka l=uk ldKavhg ±hs ksYaÑ;j lsj fkdyelafla tl tl mqoa.,hdf.a cdk wdlD;sh tlsfklg fjkia jk ksihs' kuq;a §¾>ld,Sk wikSm ;;a;aj ;sfnk whg" m%;sYla;slrKh ySk whg t,a, lrk n,mEu b;d ±äh' tu ksid iEuúgu ksjig ù isàu" iudc .; fkdùu" fi!LH mqreÿ wkq.ukh lsÍu ;=<ska wdidos; mqoa.,hka jd¾;d ùu md,kh lsÍu iy wdidÈ; urK ixLHdj wju lr .ekSug yelshdj ;sfí'



yßka§ ,shkf.a