නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

?g nv msrefKd;a kskaola''''wkdosu;a ld,hl mgka ;=kafõ,u l=i mqrjd .;af;a n;aj,ska' lh fjfyid jev lrk ksidufoda Tjqkaf.a Y;alsh oykh jqk yskaod foúhkaf.a msysfgka Tjqkag ysfika nysk frda.hla ;snqfKa ke;ehs wdYs¾jdoh;a ;snqKd'

kuq;a ld,h;a iu.u wfma Ôsjk rgdj fjkia fjkakg mgka .;a;d' f.dú;eka n;a fjkqjg úúOdldr wdodhï ud¾. fj; ñksid fhduq jqKd' ta w;ru wms fkdweiq úrE wdydr jÜfgdare jf.au ñ<g .kakd khsÜ lv;a ìys jqKd' wms;a rg hk w;g f.diska n;a fjkqjg fjk;a wdydr fj;ska rd;s% wdydrh msßuid .;a;d'ta w;ru w¨;a rgdj .ek .=K .dhkd lrkak;a mgka .;a;d'

n;a Whkjg jvd ? lEug lfvka fudkjd yß .kak tl f,fyishs'''myiqhs''''uqo,;a ,dnhs'''

iy,a ixls¾K ldfndyhsâfâ%%g wvx.= wdydrhls' iy,a ;=< wvx.= jkafka msIaaGh muKla fkdfõ'w;HjYH weuhsfkda wï, iu. fm%daákao " ;hñka " ;heiska " ßfuda*af,aúka we;=¿ zz î ZZ úgñkao wka;¾.; w;r ÿUqre iy,aj, ;ka;= " ue.aksishï iy B úgñkao wvx.=h'

iy,aj, .a,hsisñka w.h my< uÜgul mj;S' .a,hsisñka w.h hkqfjka y|qkajkafka ldfndyhsâfâ%g wdydr fjkqfjka ,nd fok 1 isg 100 olajd mrdihl ;sfnk o¾Ylhls'

cmdk m¾fhaIlhka msßila úiska isÿ lrk ,o fuu wOHkfhka fmkajd fokafka n;aj, wvx.= glycaemic index (GI) o¾Ylh ksid rd;s% kskao hym;aj ,efnk njhs'o¾Ylh by< wdydr u.ska isks blaukska uqod yßk w;r ta ksid reêr.; isks uÜgu os.= fõ,djla mj;skjd' fuu w.h my< uÜgul mj;sk úg reêr.; isks uÜgu by< k.skafka iq¿ jYfhka'

iqjmyiq kskaola kskaola fjkqfjka tryptophan weuhsfkda wï,fhka úYd, n,mEula we;s fjkjd'

n;a j, wka;¾.; ldfndyhsvfâ%g ksid tryptophan m%;sY;h by< kef.k w;r fiiq weuhsfkda wï,hkag jvd fõ.fhka fud<h fj; mßjykh fjkjd' fud,fhaos fuh fifrdákka serotonin njg;a thska wk;=rej melatonin njg;a mßj¾;kh fjkjd' ksoyia ùfuka kskaog W;af;ackhla ,efnk nj fuu wOHkh u.ska ikd: lrkjd' ta  i|yd Tjqka l¾udka;Yd,dj, fiajfha fhfok ia;S%ka 684 la iy mqreIhka 1164 la we;=¿ 1"848 l msßila iïnkaO lr .;a;d'cmdkfha ld¾ñl fCIa;%fha fiajlhkaf.a fi!LH fjkqfjka ,efnk wdjrKh ksidu fuu m%Yakdj,sh jevìug f.dia m¾fhaIlhka úiskau mqrjd .ekSug wjir ,enqkd'

hqfrdamhg iy weußldjg idfmalaIj n,k úg cmka cd;slhka n;a wdydrhg .ekSfï keUqqre;djh by,hs'osklg wjYH Yla;Sfhka 28] lau cmka cd;slhka Wmhd .kafka n;a u.ska'

kqâ,aia jeks wdydr rd;s% ld,hg ,nd .;a fiajlhka ;ukaf.a kskaog ks;r ndOdjka isÿ fjk nj i|yka lrkq ,enqjd' by< msIaG m%;sY;hla wka;¾.; ksid hym;a kskaola Tjqkag ,enqfka keye'


www.ncbi.nlm.nih.gov
mqkHd pdkaoks o is,ajd