නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සුව පියස

msßñka mjd l;d fkdlrk mqriaÓ .%kaÓfha frda.ldka;djka .ek jf.au ldka;d frda. ms<sn|j iudch ;=< isÿ fjk l;d ny jf.au ±kqj;a lsÍï iq,N jqK;a Bg idfmalaIj n,k úg msßñkaf.a frda. ms<sn|j isÿ fjk l;d ny t;rï iq,N keye' mjq,l wïud''ifydaoßh'''tfyu ke;akï ìß| ;u mjqf,a msßñ idudðlhkag je<§ug bv we;s frda. ;;a;ajhka .ek hï ±Kqqj;a njla ,nd isáfhd;a mjqf,a msßñ idudðlhd uqyqK fok frda. ;;a;ajhka Tjqkaf.a ±kqj;a nj ;=<ska msßñkag;a fmrd;=j ±k y\qkd .kakjd' ta ksid zzkj,sh ZZ jeks ldka;d mqj;am;lska msßñka uqqyqK fok mqriaÓ .%kaÓh wdY%s; frda. ;;a;ajhka .ek iudch ±kqj;a lsÍug .;a fï W;aidyh b;du;a m%YxikShhs' wms uq,skau fï idlÉPdj fufia wdrïN lruq' idlÉPdj fjkqfjka iïnkaO jk uu jl=.vq iy fu!;% ,sx.sl Y,H ffjoH úfYaI{ ffjoH l,K mrK m,a,sh .=ref.a

mqria:s .%kaÓsh ^Prostate gland& lshkafka l=ulao'''@

msßñkaf.a mqriaÓ .%ka:sh lshkafka Tjqkaf.a uq;%dYhg my<ska uq;%d ud¾.h iu. iïnkaê; lrexld f.ähl m%udKfha .%kaÓhla' uq;%dYfha uq;%d tl;= ù msgfjk kd,h mqriaÓ .%ka:sh yryd msgfjkjd'Y=l% ;r,h fmdaIKhg wjYH Y%djh ksl=;a lsÍu;a mqriaÓ .%ka:sh isÿ fjk ld¾hla'ta wkqj msßñka m%ckk ld¾hg odhl;ajh ,nd fok idrj;a Y=l%dKq  ks¾udKh lsÍug mqriaÓ .%kaÓh ksy~ fiajhla ,nd fokjd lsõfjd;a ksj/Èhs'

msßñka fjkqfjkau iqúfYaIs jQ mqriaÓ .%kaÓh ksidu msßñkag we;s fjk frda. fudkjdo'''@

 mqriÓ .%kaÓh wdY%s; frda. ;;a;ajhka lSmhla ;sfnkjd'

  • ms<sld fkdjk  mqriaÓ .%kaÓh úYd, ùu' fuh (Benign Prostatic Hyperplasia, ( BPH)  / Benign Prostatic enlargement  hkqfjka ye¢kafjkjd'
  • nelaàßhd fyda fjk;a fya;=jla ksid we;s fjk mqriaÓ .%kaÓ m%odyh (Prostatitis) ;djld,slj we;s fjk wdidok  ;;a;ajhla f,i ie,flkjd'
  • mqriaÓ .%kaÓ ms<sld ProstateCancer

ms<ssld fkdjk  mqriaÓ .%kaÓh úYd, ùu iq,n frda. ;;a;ajhla (Benign Prostatic Hyperplasia, ( BPH)  / Benign Prostatic Enlargement  & f,iska ie<flkjd' fï .ek jeäÿr úia;r i|yka lf<d;a'''

mqreI mlaIfha mqriaÓ .%kaÓh jhi;a iu. j¾Okh ùu ksid ms<ssld fkdjk mqriaÓ .%kaÓh úYd, ùfï frda. ;;a;ajh we;s fjkjd' fndfyda fofkla fuh mqriaÓ .%kaÓfha bÈóula úÈyg fmkajd ÿkak;a we;a;gu fu;ek isÿ fjkafka bÈóula fkdj .%kaÓh m%udKfhka úYd, ùula' nj i|yka l< hq;=hs'  idudkHfhka  jhi wjqreÿ 30 ka miqj fuu .%kaÓh úYd, ùu wdrïN fjkjd' jhi wjqreÿ 60 blau jQ msßñka  w;r 60] la frda.Ska  jqK;a  thskq;a frda. ,laIK fmkakqï lrkafka 40] l muK msßila ùu;a úfYaI;ajhla'

mqriaÓ .%ka:sfha l=vd fyda úYd,;ajh frda. ;;a;ajhg n,mdk idOlhla f,iska ie<flkjdo''@

msßñ mqoa.,hkaf.a  uq;%d ud¾.h mqriaÓ .%kaÓsh ;=<ska jeà ;sfnkjd' mqriaÓ .%ka:sfha úYd, ùu ksid  uq;% m%Kd,h u; we;s fjk mSvkfhka uq;%d my lsÍfï§ wmyiq;djhla we;s fjkjd' fï wjysr;djh ksid frda. ,laIK we;s fjkjd' mqriaÓ .%ka:sh l=vd jqk;a  fï frda. ;;a;ajhg m;a ùug jf.au" mqriaÓ .%ka:sh úYd, mqoa.,fhl= jqK;a Tyq fï frda. ;;a;ajhg m;a fkdjkakg mq¿jks' fu;ek§ n,mdkafka .kaÓfha m%udkh fkdj thska we;s fj wjysr;dhhs'


ffjoH;=fuks fuys wdrïNl wjia:dfõ§ frda.shdg ±fkk wmyiq;djhka fudkjdo'''@

Benign Prostatic Hyperplasia,  (BPH) hkqfjka ye¢kafjk ms<sldjla fkdjk mqriaÓ .%kaÓs úYd, ùu wdY%ss; frda. ;;a;ajhl§ frda.shdg fõokdjla fyda lelal=ula we;s fjkafka keye' kuq;a '''uq;%d lsÍu ms<sn|j hï fjkialï ±l .kak mq¿jks'ta ;;a;ajh jqK;a fndfyda úg frda.shdf.a ñ;=rka jeks Tyq weiqre lrk ióm mqoa.,fhl=g ±fkkak mq¨jks' ta ksidu fndfyda úg fïjd frda.hl ksñ;s hehs is;kak ;rugj;a ie,ls,su;a fkdfjk wjia:d ;sfnkjd'

frda.sfhl= fj;ska ±fkk frda. ,laIK wmg uq;%d lsÍug fmr" uq;%d msg lrk úg iy uq;%d lsÍfuka miq ±fkk wmyiq;djhka hehs fldgia ;=klska olskak mq¿jks'

uq;%d msg lrk jdr .Kk jeä ùu' ^ frequency &

rd;s% ld,fha§  lSm j;djla uq;%d lsÍu i|yd kskafoka wjÈ ùug isÿ ùu 

^ Nocturia )

iuyr wjia:dj,§ uq;%d lsÍfï wjYH;djh we;s jQ jydu uq;%d lsÍug isÿ ùu' ^urgency &

jeisls<shg hk f;la fyda uq;%d nr ord .; fkdyelsj w;ru.§u uq;%d msgùu  ^ Urge incontinence )

uq;%d msg lsÍug iQodkï jqK;a uq;%d m%jdyh ;;amr lSmhla m%udo ùu ^ hesitancy)

uq;%d m%jdyfha fõ.j;a njla ke;s ùu' ^ poor stream )

uq;%d m%jdyh w;rueo k;r ù kej; uq;%d msgùu' ^ intermittency &

iuyr úg uq;%d lr wjidkfjk úg ìkaÿ jYfhka ldkaÿ ùu' ^ terminal dribling )

uq;%d msg lsÍfuka miqj;a uq;%dYh ;=< uq;%d b;sß ù we;s nj ±kSu' ^ incomplete empty &


mqriaÓ .%kaÓ wdY%s; frda. ;;a;ajhka y÷kd .ekSfï mÍlaIK

 mqriaÓ .%kaÓ wdY%s; frda. ;;a;ajfhka miq fjk frda.sfhl= fndfyda úg meñfKkafka uq;%d ms<sn|j we;s .eg¿jla iu.hs' fuys§ wms frda.shdg m%Yakdj,shla   ^ International Prostate Symptom Score -IPSS & ,nd fokjd'th ´kEu frda.sfhl=g myiqfjka ms<s;=re ,nd Èh yels ir, m%Yakdj,shla' tys§ frda.shd ,nd fok ms<s;=re úYaf,aIkh lsÍfuka wmg Tjqkaf.a uq;%d Odß;djh" uq;%d msg lsÍfï .eg¿ jeks frda. ;;a;ajhg wod, f;dr;=re ,efnkjd' ta wkqj wm frda.shdf.a ;;a;ajh ;lafiare lrkjd'

t;rï nrm;, fkdjk  ^ mild & jf.au uOHu m%udkfha ^ modarate & frda. ;;a;ajhlao tfia;a ke;akï oreKq  (severe & ;;a;ajhg m;aj ;sfnk wjia:djla±hs o< woyila ,nd .ekSug yelshdj ,efnkjd' thska miqj frda.shdf. mqriaÓ .%kaÓ wdY%s; frda. ;;a;ajhka y`ÿkd .ekSu fjkqfjka Ñls;aid.dr mÍlaIK lSmhla isÿ lrkjd'

Digital Rectal Examination

frda.shdf.a .=o ud¾.hg we.s,a,la we;=¨ lsÍfuka mqriaÓ .%kaÓh iam¾Y fldg isÿ lrk fuu mÍlaIKfhka  mqriaÓ .%kaÓfha we;s úYd, úï " .eá;s " >k ùï " wdÈ fjkialï y÷kd .; yelshs'

Serum Creatinine reêr mÍlaIKh

fï reêr mÍlaIh u.ska jl=.vqj, l%shdldÍ;ajh ;lafiare l< yelshs' mqriaÓ .%kaÓh úYd, ùu ksid uq;%d m%Kd,fha we;s fjk wjysr;djh  jl=.vq ms<sn| .eg¨ we;s ùug;a n,mdkak mq¿jks'

PSA  ^ prostate specific antigeon & reêr mÍlaIdj

mqriaÓ .%kaÓ wdY%s; frda. ;;a;ajhla ;sfnkjd kï PSA uÜgu by< w.hl mj;skjd' úfYaIfhka ms<sld frda.s ;;a;ajhl§ fï w.h by<ska mj;skjd' frda.shdf.a mqriaÓ .%kaÓs wdY%s;j frda.S ;;a;ajhla mj;sk njg hï ;yjqre ùula fuu reêr mÍlaIKfhka ,efnkjd'

w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIdj ^ Ultra Sound scan   &

 idïm%odhslj Worh wdY%s; j isÿ lrk  ^ Transabdominal & mqriaÓ .%kaÓh wdY%s;j isÿ lrk w,ag%d ijqkaâ ialEka mÍlaIdj iy .=o ud¾.h yryd mqriaÓ .%kaÓh wdY%s;j isÿ lrk w,ag%d ijqkaâ ialEka ^ Transrectal & mÍlaIdj u`.ska mqriaÓ .%kaÓfha úYd,;ajh" uq;%d lsÍfuka fmr iy uq;%d msglsÍfuka miq uq;%dYfha  Odß;djh" uq;%dYfha ì;a;sj, >k;ajh iy jl=.vj, iy uq;%djdysksfha  wjysr;djh ksj/È f,iska y÷kd .ekSug mq¿jks'

Urine Flow Test mÍlaIKh

Urine Flow Test mÍlaIKh u`.ska frda.shdf.a uq;%d m%jdyfha fõ.h ms<sn| m%ia;dßl ksrEmkhla u.ska wjysr;djfha iajremh y`ÿkd .; yelshs'

Flexible Cystoscopy 

fuu  mÍlaIKfha§ frda.shd ks¾úkaokh ^ Anesthesia & lssÍu fyda ta fjkqfjka kslafIamk wjYH ^ Injection & keye' ksrdydr ùula wjYH keye' uq;%d ud¾.h yryd ks¾úkaok yelshdj we;s fc,a jeks ,sysis ødjkhla we;=<;a lrkjd' m%udKj;a ld,hl§ iïmq¾K uq;%d ud¾.hu fõokdjla ke;s ;ekg m;a fjkjd'

fuys§ l=vd kuHYs,s leurdjla iys; WmlrKhla   ^ Flexible cystoscope & u.ska uq;%d ud¾.fha ;;a;ajh " mqriaÓ .%kaÓh u.ska we;s lrk wjysr;djfha m%udKh tu wjysr;djh ksid uq;%dYfha ì;a;sj, fjkialï ±l .ekSug yelshdj ,efnkjd' fuu mÍlaIKh u.ska uq;%dYfha mj;sk ms<sld ;;a;ajhka yd fjk;a wk;=reodhl ;;a;ajhka y÷kd .ekSug mq¿jks'fuu mÍlaIKh fjkqfjka .; fjk ld,h flá ksid frda.shd fkajdisl úu wjYH keye

by; mßlaIK isÿ ùfuka miqj;a meyeÈ<s f,iska frda. ;;a;ajh ksYaph lr .ekSug wfmdfydi;a wjia:dj,§ Multiparametric MRI  ^ Magnetic Resonance Imaging & mÍlaIKh isÿ lrkjd' ;j ÿrg;a wjYH jqfKd;a mgl mÍlaIdjla ^ Prostate Biopsy & isÿ lrkjd'

ms<sld fkdjk mqriaÓ .%kaÓh úYd, ùfï (Benign Prostatic Hyperplasia, ( BPH)  / Benign Prostatic enlargement  frda. ;;a;ajh fjkqfjka ,nd fok m%;sldr fudkjdo'''@

iq¿ frda. ;;a;ajhka ^ mild & i|yd p¾hduh fjkia lsÍï

frda.shd ms<sld fkdjk ^ Benign Prostatic Hyperplasia & frda. ;;a;ajfha jqK;a wju frda. ,laIK iys; kï  p¾hduh f,iska hï hï fjkialï isÿ lsÍug Wmfoia ,nd fokjd' úÈyg rd;s% ld,fha§ jßka jr wjÈ ù uq;%d  nr md,kh lr .ekSug wmyiq kï rd;%s ld,fha j;=r mdkh iSud lsÍu" jeks  Ôjk rgdfõ hï hï fjkialï we;s lr .ekSug Wmfoia ,nd fokjd'

T!IO

fï fjkqfjka ,nd fok T!IO ldKav lSmhla ;sfnkjd' fuu T!IO u`.ska mqria:s .%kaÓh iy uq;%d ud¾.hg újD; jk uDÿ fmaYs ffi, T!IO u`.ska  bys,a ^ relax & lsÍu ksid  uq;%d wjysr;djhka wvq lrkjd' iuyr T!IO u.ska .%kaÓfha úYd,;ajh wvqq lsrSug Wmldr fjkjd' ta jf.au fuu T!IO  wLKavj ,nd .; hq;=hs' frda. ;;a;a;ajh wvq jQ úg U!IO k;r lf,d;a kej;;a frda. ;;a;ajh jeä fjkak bv ;sfnkjd'

mqria:s .%kaÓh wdY%s; Y,H l¾u

by; m%;sldr l%u folskau m%;sM, fke,efnk úg fyda fjk;a  y÷kd.;a ixl=,;djhla  ;snqfKd;a Y,H l¾uhla isÿ lsÍu wjYH fjkjd' fï fjkqfjka isÿ lrk ie;alu TURP ( Trans Urethral Resection of Prostate ) hkqfjka ye|skafjkjd' ±kg isÿ lrk fuu Y,H l¾uh jir 50 l muK b;sydihla iys; id¾:l ie;alï l%uhla' fuu ie;alu isÿ lsÍfï§ frda.shd w¾O Spinal anaesthesia ks¾úkaohla hgf;a wod< ie;alu isÿ lrkjd'

uq,ska y`ÿkd .ekSfï jdis ;sfnkjdo'''@

Tõ''''

hï mqoa.,fhl=g uq;%d lsÍfï§ we;s fjk hï fjkila ±kqfkd;a  ffjoH Wmfoia fj; fhduq ùu jeo.;a' tu.ska we;s fjk ixl=,;djhka u. yrjd .ekSug fyda j<lajd .ekSug mq¿jks'

fuu frda. ;;a;ajh ksid we;s fjk m%Odk ixl=,;dhka .ek i|yka lf<d;a''@

  • uq;%d msg lsÍfï fkdyelshdj ksid we;s fjk uq;%d wviaish Acute Urinary Retention (AUR)) tjeks wjia:djkays§ uq;%d nghla ^ Catheter & wdOdrfhka uq;%d bj;a lsÍug isÿ fjkjd'
  • uq;%dYfha ksrka;rj uq;%d b;sßùu ksid wdidok  ^ cystitis) iy uq;%dYfha .,a  ^bladder stone & we;s ùu
  • ld,hla mqrd uq;%d ud¾.h wjysr ùu ksid jl=.vq wl%sh ùu ^ Chronic Renal Failure -  CRF & we;s ùug mqq¿jks'

fuu frda. ;;a;ajh ksid we;s fjk iudchSh n,mEu .ek i|yka lf<d;a'''@

iudchSh me;afka ne¨fjd;a fujeks frda. ;;a;ajhla we;s úfgl ta mqoa.,hdf.a Ôú;fha .=Kd;aul nj ke;s fjkjd' ÿr .ukla fjkqfjka iyNd.S ùug " /iaùula " W;aijhla jeks wjia:djka  ;uka jsiskau u`. yeÍug fm<fUkjd' ks;r uq;%d lsÍug we;s fjk wjYH;djh ksid weiqre lrkakka Tyq lrorhla f,iska i,lkak mq¿jks' ta jf.au ;ud lrorhla hehs Tyq úiskau ks.ukh lrk jd' frda.shdg fkd±kSu uq;%d msgùu ksud we;s fjk ÿ¾.kaOh ksid iudch Tyq ms<sl=,a lsÍu jf.au ;ud iuch úiska ms<sl=,a lrk pß;hla hehs  is;kak fm<fUkjd'  thska frda.shdf.a wd;audNsudkh iïmQ¾Kfhkau ì| jefgkjd' fujeks fya;+ka ksid frda.shd  iudcfhka fjka ù yqfol,dj Ôj;a fjk udkisl ;;a;ajhlg m;a fjkjd'

ta ksid mjqf,a msßñ idudðlfhl=f.uq;%d rgdfõ hï fjkila we;akï uq,a wjia:dfõ§u fu!;%% ,sx.sl ffjoH jrfhl= fj; fhduq ùu b;du jeo.;a' túg ffjoHjrhd úiska frda. ;;a;ajh y÷kd f.k wod< m%;sldr ,nd §u iu. fmr mßÈu idudkH Ôjk rgdjla .; lsÍug yelshdj ,efnkjd' ta ksid fujeks frda. ;;a;ajhla ;sfnkjd kï lsisfia;au th i`.jd f.k isàu iqÿiq keye'

jl=.vq iy fu!;% ,sx.sl Y,H ffjoH úfYaI{
joH l<K mrK m,a,sh .=ref.a
l¿;r YslaIK frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd